Upravno Sodišče RS: Opinions issued on July 2011

July 27, 2011

Sodba nº I U 432/2010 of Upravni oddelek, July 27, 2011

Organ prve stopnje v obrazložitvi ni navedel, zakaj je presodil, da listina, s katero je župan tožeče stranke (ki na podlagi 33. člena ZLS predstavlja in zastopa občino) potrdil investicijski program, ni ustrezna listina, zaradi česar je odločil, da vloga ni ustrezno dopolnjena. Tega tudi ni mogoče ugotoviti iz odločbe organa druge stopnje.

Sklep nº I U 667/2011 of Upravni oddelek, July 27, 2011

Po določbi 3. odstavka 240. člena ZUP ima stranka pravico do pritožbe zoper sklep o zavrženju prepozne pritožbe. Iz upravnih spisov izhaja, da tožnik pritožbe zoper odločitev prvostopenjskega organa, s katerim je ta njegovo pritožbo zavrgel kot prepozno, ni vložil. Ker torej tožnik ni izkoristil možnosti rednega pravnega sredstva po ZUP, upravni spor ni dopusten.

July 20, 2011

Sodba nº I U 409/2011 of Upravni oddelek, July 20, 2011

Postopek registracije znamke ureja ZIL-1. Ta v 101. členu ureja ugovorni postopek. Nesporno v zadevi je, da je tožeča stranka vložila ugovor, o katerem pa pred izdajo izpodbijane odločbe ni bilo odločeno, kar bi glede na določbo 102. člena ZIL-1, pred izdajo izpodbijane odločbe iz 103. člena ZIL-1, moralo biti. Izpodbijana odločba je bila izdana preuranjeno, kršitev pravil pa je vplivala oziroma mogla vplivati na zakonitost oziroma pravilnost odločitve.

Sodba nº I U 1176/2011 of Upravni oddelek, July 20, 2011

Podatki GURS-a o vrednosti nepremičnin so uradna evidenca, zato jih je bil organ za ugotovitev vrednosti premoženja upravičen uporabiti. Zgolj namen evidence, da je namenjena določanju davka na nepremičnine ne zmanjšuje njene uporabnosti pri ugotavljanju višine premoženja.

Sklep nº I U 1183/2010 of Upravni oddelek, July 20, 2011

V obravnavanem primeru gre za odločanje o pravici iz delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem, saj je z izpodbijanima sklepoma odločeno o uvrstitvi tožnika v plačilni razred, pravica do plače pa je pravica iz delovnega razmerja. Za presojo zakonitosti tega sklepa pa je pristojno delovno sodišče.

Sodba nº I U 1438/2010 of Javne finance oddelek, July 20, 2011

Glede na določbo 3. odstavka 77. člena ZJF bi morala tožena stranka presoditi, ali bi bili nesorazmerni stroški izterjave glede na višino terjatve 181,61 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, predvsem pa, ali je dolg glede na premoženje tožnika mogoče izterjati. Povedano drugače, ugotoviti bi morala, kaj obsega premoženje tožnika in presoditi, ali je premoženje tožnika mogoče unovčiti do te mere, da bi bilo sporni dolg mogoče izterjati.

Sodba nº I U 1593/2010 of Upravni oddelek, July 20, 2011

Tožniku je izdano dovoljenje za delo za opravljanje poslovodne funkcije, kar v zadevi ni sporno, dejansko pa opravlja dela in naloge zidarskega pomočnika. To dejstvo je upravni organ ugotovil po opravljenem zaslišanju tožnika. S tem tožnik krši določbo 6. točke 4. člena ZZDT, ki določa, da sme tujec v Republiki Sloveniji opravljati samo tisto delo, za katero mu je bilo izdano delovno dovoljenje.

July 13, 2011

Sodba nº I U 979/2010 of Upravni oddelek, July 13, 2011

S popravkom javnega razpisa, s katerim se je (zgolj) spremenila višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje za posamezne sklope, tožena stranka ni vsebinsko posegla v kandidiranje na javnem razpisu, saj je bila spremenjena višina sredstev v popravku javnega razpisa v skladu s 3. točko javnega razpisa, to je v skladu s proračunskimi sredstvi. Pod točko 4.4. javnega razpisa so bila opredeljena merila in način izbire prejemnikov sredstev, in sicer je bilo določeno, da se bodo nepovratna sredst...

Sodba nº I U 676/2010 of Upravni oddelek, July 13, 2011

Upravni postopek pred izdajo prvostopenjskega akta je vodila ista pooblaščena uradna oseba kot je vodila postopek odločanja na drugi stopnji. Tako je v danem primeru podana absolutna bistvena kršitev določb postopka, ki je narekovala odpravo izpodbijanega upravnega akta.

Sodba nº I U 747/2010 of Upravni oddelek, July 13, 2011

Kapitalskega deleža ni mogoče upoštevati kot dela premoženja družine, če je upravni organ pred tem pri ugotavljanju višine vseh dohodkov upošteval tudi dohodek, ki izvira iz imetništva kapitalskega deleža.

Sodba nº I U 1515/2010 of Upravni oddelek, July 13, 2011

Tožena stranka v obrazložitvi izpodbijanega sklepa navaja samo, katere stroške je uveljavljal tožnik, da je predlog delno utemeljen in katere stroške mu je priznala, kar pomeni, da izpodbijana odločba nima razlogov, zakaj tožena stranka določenih stroškov tožniku ni priznala. Ta kršitev pa je lahko vplivala na zakonitost in pravilnost odločitve.

Sodba nº I U 1229/2010 of Upravni oddelek, July 13, 2011

Tožena stranka, razen sklicevanja na 7. člen OT, v obrazložitvi odločbe ni navedla, kako je prišla do priznanja „50 točk (8x)“ za odsotnost tožnika iz pisarne. Tega tudi ni mogoče ugotoviti niti iz navedbe o številu narokov, saj iz obrazložitve, kjer tožena stranka navaja datume narokov, izhaja, da je bilo narokov 9 in ne 8, kot je tožena stranka navedla v oklepaju. Izpodbijani akt tako nima ustrezne obrazložitve iz 214. člena ZUP. Iz istega razloga je izpodbijani akt nezakonit tudi v delu ob...

Sodba nº I U 1375/2010 of Upravni oddelek, July 13, 2011

Če iz obrazložitve upravne odločbe izhaja, da tožena stranka ni ugodila v celoti zahtevku stranke, mora biti to določno razvidno tudi v izreku odločbe.

July 12, 2011

Sodba nº I U 2003/2010, enako tudi I U 1942/2010, I U 2004/2010, I U 1844/2010, I U 1/2011, I U 1996/2010, I U 1948/2010, I U 2005/2010, I U 1951/2010, I U 1995/2010, I U 1673/2010 of Upravni oddelek, July 12, 2011

Upravna organa sta pri preizkusu upravičenosti tožnika za vložitev pritožbe zoper odločbo z dne 17. 3. 2010 v smislu prvega odstavka 229. člena v zvezi s prvim in drugim odstavkom 43. člena ZUP materialno pravo nepravilno razlagala in uporabila (upoštevala sta zgolj določbe ZIS in na tej podlagi presodila, da ker tožnik prireja igre na srečo brez predpisane koncesije vlade in ker mu je bilo z odločbo z dne 1. 8. 2006, ki je pravnomočna, prepovedano prirejanje iger na srečo v Republiki Sloveni...

July 06, 2011

Sodba nº I U 1314/2010 of Upravni oddelek, July 06, 2011

Iz dejstev in okoliščin, ki jih je v zvezi z vojnim nasiljem izpostavil tožnik, sicer izhaja, da je bil tožnik gotovo žrtev vojnega nasilja (v širšem smislu), tako kot večina ljudi, ki so preživeli vojno, vendar pa tožnik tistih posebnih in konkretnih okoliščin nasilja, kot se zahtevajo po ZZVN, ni uspel izkazati.

Sodba nº I U 1408/2010 of Upravni oddelek, July 06, 2011

Tožniku je bilo dne 1. 6. 2009 izdanih šest delovnih dovoljenj za zaposlitev tujcev, vendar tujcev v roku iz 29. člena ZZDT ni prijavil v socialno zavarovanje, niti ni roku iz 16. odstavka 8. člena ZZDT vrnil njihovih delovnih dovoljenj. Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju je prvostopenjski organ pravilno odločil, da se tožniku izdaja dovoljenja za zaposlitev tujca zavrne, ker ni izpolnjen pogoj iz 4. člena Uredbe, saj v preteklem letu z izdanimi dovoljenji za zaposlitev tujcev ni ravnal v ...

Sodba nº I U 706/2010 of Javne finance oddelek, July 06, 2011

Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani RS in tujci, kar pomeni, da so zavezanci za plačilo posamezniki oziroma fizične osebe. V konkretnem primeru pa je tožena stranka turistično takso odmerila in določila pravni osebi, ki po jezikovni razlagi 1. odstavka 23. člena ZSRT ne more biti zavezanec za plačilo turistične takse.

July 05, 2011

Sodba nº I U 1107/2011 of Upravni oddelek, July 05, 2011

Ob ugotovitvi, da je tožnikov upnik predlagal drugo izvršilno sredstvo pred pravnomočnostjo sklepa o ustavitvi izvršilnega postopka z dne 15. 3. 2011, je glede na navedeno pravno podlago in na njej oblikovano sodno prakso, organ za BPP lahko ocenil, da je zadeva, v kateri je tožnik zaprosil za brezplačno pravno pomoč (ugovor zoper sklep o nadaljevanju izvršbe), očitno nerazumna.

Sodba nº I U 1011/2011 of Upravni oddelek, July 05, 2011

Kljub temu, da je upravičenka do preživnine neko obdobje živela skupaj s preživninskim zavezancem, je ta po sklepu o izvršbi za plačilo preživnine zavezan za plačilo preživnine, saj niso podani razlogi za ugovor zoper sklep o izvršbi iz 55. člena ZIZ.

Sodba nº I U 407/2010 of Upravni oddelek, July 05, 2011

Razglasitev območja za narodni park in s tem za naravno znamenitost še ne pomeni, da so zemljišča, ki so bila v družbeni lastnini in so danes v državni lasti (v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije) izvzeta iz pravnega prometa in je zato podana ovira za njihovo vračanje v naravi v postopku denacionalizacije po 3. točki 1. odstavka 19. člena Zden.

Sodba nº I U 1537/2010 of Upravni oddelek, July 05, 2011

V okoliščinah po 3. alinei prvega odstavka 24. člena ZKZ, ko oseba aktivno več ne kmetuje, je priznanje statusa kmeta opravičljivo zaradi ohranjanja zemljišč v proizvodnji funkciji. Dohodkovno merilo se v tem primeru izkazuje z vrednostjo kmetijske proizvodnje na kmetiji, v višini, določeni v drugem odstavku 24. člena ZKZ. Vezano je na čas, ki je relevanten za ugotavljanje statusa kmeta.

Sodba nº I U 41/2011 of Upravni oddelek, July 05, 2011

Odločbi o popravi odločbe o podelitvi patenta ni mogoče odrekati določenega pravnega učinka. S popravo odločbe so bile namreč popravljene navedbe držav, za katere je bil patent podeljen, kar je omogočilo razširitev evropskega patenta v nacionalni fazi. V tem učinkovanju razširitve patenta (popravek pa se ne nanaša na datum podelitve patenta) je, ob dejstvu, da je tožeča stranka zahtevo za razširitev vložila v roku treh mesecev od izdaje popravljene odločbe, po mnenju sodišča popravljeno odloč...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners