Upravno Sodišče RS: Opinions issued on September 2011

September 15, 2011

Sklep nº I U 536/2011 of Upravni oddelek, September 15, 2011

Ker tožba ni obsegala vseh zakonsko določenih obveznih sestavin, določenih v 1. odstavku 30. člena ZUS-1, je sodišče tožnika pozvalo k dopolnitvi oziroma popravi nepopolne in nerazumljive tožbe, za kar mu je odmerilo rok v trajanju 15 dni od vročitve sklepa o popravi tožbe tožniku. Tožnik v danem 15 dnevnem roku, niti kasneje, ugotovljenih pomanjkljivosti tožbe ni odpravil, niti ni zaprosil za morebitno podaljšanje sodno določenega roka, zato je sodišče njegovo tožbo zavrglo.

September 14, 2011

Sodba nº I U 1500/2011, enako tudi I U 1606/2011, I U 1604/2011, I U 1605/2011 of Upravni oddelek, September 14, 2011

Izpodbijana odločba je nezakonita, ker tožena stranka ni dala tožeči stranki v upravnem postopku možnosti, da se izreče o ključni sporni dejanski okoliščini, na katero je tožena stranka oprla izpodbijano odločitev. Iz izpodbijane odločbe ne izhaja, da bi bila okoliščina, da je prosilka (postala) samostojna podjetnica nova okoliščina, ki je nastala po izdaji odločbe, s katero je bila tožnici priznana brezplačna pravna pomoč, in da je zato tožnica imela zakonsko obveznost, da bi o tej „novi“ ok...

Sodba nº in sklep I U 999/2011 of Upravni oddelek, September 14, 2011

Ker izpodbijani akt ne določa samo, da se dovoli izvršba, ampak določa tudi prisilno sredstvo, če stranka ne bo izpolnila svoje obveznosti, je sodišče sprejelo tožbo v obravnavo.

September 13, 2011

Sodba nº I U 1356/2011 of Upravni oddelek, September 13, 2011

Tožnica je izločitev sodnic kot sodečega senata zahtevala po tem, ko je bila sprejeta končna odločitev v zadevi (sklep, s katerim je sodišče njeno tožbo in predlog za izdajo začasne odredbe zavrglo). Izločitve torej ni uveljavljala pred izdajo odločbe, kot to izrecno zahteva 2. odstavek 72. člena ZPP. Ta zakonska določba je prisilne narave, zato je utemeljeno sklepanje pristojnega organa, da tožnica s pritožbo zoper sklep o zavrženju zahteve za izločitev kot prepozne ne more uspeti.

September 12, 2011

Sodba nº I U 1648/2010 of Javne finance oddelek, September 12, 2011

Skladno s 1. odstavkom 146. člena ZDavP-2 je odločba izvršilni naslov le, če je opremljena s potrdilom o izvršljivosti. Obstoj izvršilnega naslova pa predstavlja procesno predpostavko za izdajo sklepa o davčni izvršbi.

September 06, 2011

Sodba nº I U 1670/2010 of Javne finance oddelek, September 06, 2011

Sodišče se strinja, da dokazila o vpisu dokazujejo šolanje v letu 2007, ne pa neprekinjenega šolanja v tem letu. Strinja se tudi, da starost otroka ob vpisu v prvi letnik študija utemeljuje dvom v neprekinjenost šolanja. Ta dvom pa bi bilo treba s stranko razčistiti in tožnika dodatno pozvati k predložitvi dokazov in pojasnitvi dejstev v zvezi s šolanjem, katerega kontinuiteto je v pritožbi s sklicevanjem na 3. odstavek 115. člena ZDoh-2 smiselno zatrjeval. Dejstva in dokazi, ki jih v upravne...

Sodba nº I U 479/2010 of Javne finance oddelek, September 06, 2011

Po določbah ZDavP-2 vloga za odpis davčnega dolga ni ovira za začetek in vodenje davčne izvršbe. Oviro predstavlja le odločitev davčnega organa, da dolg odpiše.

September 01, 2011

Sklep nº I U 1505/2011 of Upravni oddelek, September 01, 2011

Glede na pavšalne navedbe tožeče stranke sodišče lahko ugotovi le, da zatrjevano škodo, ki je v ogroženem izvajanju temeljnih zakonskih obveznosti občine, preprečuje že zakonska ureditev izvršbe na denarna sredstva občin (212.a člen ZDavP-2).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners