Upravno Sodišče RS: Opinions issued on January 2012

January 31, 2012

Sodba nº I U 1415/2011 of Javne finance oddelek, January 31, 2012

S pritožbo zoper sklep o izvršbi ni mogoče izpodbijati izvršilnega naslova, to je odmerne odločbe.

January 24, 2012

Sodba nº I U 1411/2011 of Javne finance oddelek, January 24, 2012

Tožnik ne izpolnjuje pogojev za odpis, delni odpis ali obročno plačilo davčnega dolga v skladu s 101. členom ZDavP-2. V davčnem postopku je bilo namreč nesporno ugotovljeno, da je v relevantnem obdobju razpolagal z večjim zneskom kupnine za prodano stanovanje, ki jo je sicer po pritožbenih navedbah porabil za poplačilo drugih obveznosti. Pač pa izpolnjuje pogoje za obročno odplačevanje davka skladno z drugim odstavkom 103. člena ZdDvP-2 ter mu je bilo tako odobreno obročno odplačilo dolga v t...

Sodba nº I U 1678/2011 of Javne finance oddelek, January 24, 2012

V obravnavanem primeru odmere davka od premoženja je sporno upoštevanje garaže v skupni vrednosti stavbe in s tem pri zmanjšanju davčne osnove. O tem ZDO nima posebnih določb, jo pa uvršča med premoženje iz 1. točke 156. člena, katerega vrednost se zniža, in to pod pogojem stalnega bivanja v stanovanjskih prostorih, to je v prostorih, ki so namenjeni bivanju in ki lahko kot pomožni prostor vključujejo tudi garažo. Pri tem po presoji sodišča ni bistveno, kje je vhod v garažo oziroma njegova ne...

Sklep nº I U 946/2011 of Upravni oddelek, January 24, 2012

Čim se postopek s tožbo ustavi, ni podlage za odločanje o zahtevi za začasno zadržanje izvajanja izpodbijanega sklepa, saj je, skladno z določbami ZUS-1, vložena tožba tako procesna kot materialna predpostavka za odločanje o zahtevi za izdajo začasne odredbe. Potreba po odložitvi izvršitve akta je namreč kot pogoj za izdajo začasne odredbe verjetno izkazana le, če je izkazana tudi procesna možnost tožeče stranke, da uspe s tožbo in s tem dokončno prepreči posledice, ki naj bi jih sicer začasn...

Sodba nº I U 1823/2011 of Upravni oddelek, January 24, 2012

Kot izhaja iz drugega odstavka 3. člena ZDru-1, delovanje društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, ni dovoljeno. Ker je v obravnavnem primeru izkazano, da je tožena stranka, ki je kot društvo vpisana v registru društev, ki ga vodi pristojna Upravna enota, opravljala pridobitno (gostinsko) dejavnost kot izključno dejavnost, je sodišče na podlagi prvega odstavka 41. člena ZDru-1 odločilo, da se delovanje toženi stranki prepove.

Sodba nº I U 21/2012 of Upravni oddelek, January 24, 2012

Sodišče pritrjuje zaključku, da je tožnikova prošnja za dodelitev BPP v zadevi osebnega stečaja nerazumna, kot taka pa ne izpolnjuje kriterijev iz 24. člena ZBPP in je bila zato utemeljeno zavrnjena. Ob ugotovitvi, da tožnik ne razpolaga s premoženjem in ne prejema dohodka, ki bi omogočil kakršnokoli poplačilo njegovih upnikov, saj je denarna socialna pomoč iz stečajne mase izvzeta, namreč namen osebnega stečaja ne bi bil realiziran. Prav tako je nerazumno začeti postopek osebnega stečaja iz ...

January 19, 2012

Sodba nº in sklep I U 1954/2011 of Javne finance oddelek, January 19, 2012

Stališče, da bi tožnik v primeru obstoja ugovornih razlogov po 174. členu ZDavP-2 moral pritožbo vložiti že zoper začasni sklep o zavarovanju, da bi te razloge lahko kot dolžnikov dolžnik z uspehom uveljavljal z ugovorom zoper sklep o davčni izvršbi na denarno terjatev dolžnika, ni utemeljeno. Terjatev je namreč zarubljena in tožniku kot dolžnikovemu dolžniku plačilo naloženo šele s sklepom o izvršbi. Dolžnikov dolžnik lahko z ugovorom zoper sklep o izvršbi uveljavlja ugovorne razloge iz drug...

January 18, 2012

Sodba nº I U 2066/2011 of Upravni oddelek, January 18, 2012

Tožnik vlaga prošnjo za brezplačno pravno pomoč za vložitev pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice, zato bi morala tožena stranka presojati pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči na podlagi petega odstavka 24. člena ZBPP in ne na podlagi prvega odstavka 24. člena ZBPP. Presoditi bi morala, ali tožnik izpolnjuje pogoje za začetek postopka ali udeležbo v postopku pred mednarodnimi sodišči, ni pa imela pooblastila za ocenjevanje oziroma presojo ali ima tožnik verjetne izglede za...

January 17, 2012

Sodba nº I U 2029/2011 of Javne finance oddelek, January 17, 2012

Pogoj za odpravo, razveljavitev ali spremembo odločbe po 90. členu ZDavP-2 je previsoka odmera davka zaradi očitne napake. V konkretnem primeru je bila odmerna odločba glede na takratno dejansko stanje pravilna in že zato o (očitni) napaki v davčnem odmernem postopku ni mogoče govoriti. Ugotovitev, da je bilo tožeči stranki v letu 2002 izplačano nadomestilo v previsokem znesku, in posledično vračilo preplačila v letu 2005, zato lahko predstavlja le obnovitveni razlog, kot eden od pogojev za o...

Sodba nº I U 2102/2011 of Upravni oddelek, January 17, 2012

Stališče, da ZVV v 2. in 2.a členu le primeroma našteva tipične položaje, ki so podlaga za priznanje statusa vojnega veterana, ni utemeljeno. V varstvo po zakonu so vključeni izvajalci obrambnih aktivnosti, navedenih v 1. členu in konkretizirani v določbah 2. in 2.a člena ZVV. Tožnik je dobavo hrane policiji izvajal na podlagi pogodbe in prostovoljno. Po lastni izjavi oskrbe policijske enote tudi ni izvajal v času oboroženih spopadov. Takšno dejansko stanje pa ne daje podlage za priznanje sta...

January 11, 2012

Sodba nº II U 285/2010 of Javne finance oddelek, January 11, 2012

Tožbeni ugovor, da je bila izguba donosa katastrskega dohodka kmetije ugotovljena prenizko, je pavšalen in neutemeljen, saj je bil izračun izgube opravljen pravilno, tožnica pa v dokaz svoje trditve ni ponudila kakšnih konkretnih dokazov.

January 10, 2012

Sodba nº I U 1491/2011 of Upravni oddelek, January 10, 2012

Ker je bilo o tožnikovem predlogu za obnovo postopka že odločeno in obnova dovoljena, tožena stranka ni imela podlage za to, da o takem predlogu odloča ponovno in ga zavrne.

Sodba nº I U 1350/2011 of Javne finance oddelek, January 10, 2012

Stališče tožeče stranke, da bi jo tožena stranka z obnovitvenim razlogom morala seznaniti že pred izdajo sklepa o obnovi oziroma takoj, ko je zanj izvedela, v določbah zakona ni utemeljeno. Davčni organ je v tem pogledu vezan le na predpisani prekluzivni rok za začetek obnove.

January 05, 2012

Sodba nº I U 1810/2011 of Javne finance oddelek, January 05, 2012

Odprava odločbe po nadzorstveni pravici, če je zanjo pristojni organ pred tem že odločil o pritožbi zoper isto odločbo in jo zavrnil, tako glede na določbe ZUP, kot tudi glede na določbe ZDavP-2, ob upoštevanju sistema pravnih sredstev ni dopustna. Stranka, ki napačno uporabo materialnega zakona uveljavlja v postopku z rednim pravnim sredstvom, ima namreč pravico uveljavljati sodno varstvo s tožbo v upravnem sporu. Kasnejše, v drugem postopku zavzeto (drugačno) stališče o uporabi materialnega...

January 04, 2012

Sodba nº I U 1937/2011 of Upravni oddelek, January 04, 2012

Iz prošnje za brezplačno pravno pomoč ni bilo mogoče ugotoviti, za katero dejanje oziroma v katerem sodnem postopku želi tožnik pridobiti brezplačno pravno pomoč. Zato ga je tožena stranka pozvala, da svojo prošnjo dopolni tako, da natančno opredeli oziroma navede za katero dejanje oziroma v katerem sodnem postopku želi pridobiti brezplačno pravno pomoč oziroma, da na kratko pojasni dejstva in okoliščine v zvezi z odškodninskim zahtevkom, ki ga namerava vložiti zoper Republiko Slovenijo, v zv...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners