Upravno Sodišče RS: Opinions issued on February 2012

February 28, 2012

Sodba nº I U 262/2011 of Upravni oddelek, February 28, 2012

Poimenovanje naziva na delovnem mestu je drugačno od naziva, kot ga je imel tožnik pred premestitvijo. Prvostopenjski organ in tožena stranka sta pojasnila, da je bil tožnik imenovan v uradniški naziv inšpektor I specialist, ki je uradniški naziv VII stopnje ter da je z izpodbijano odločbo imenovan v naziv iste stopnje, torej VII stopnje policijski inšpektor I. Razlog je v drugačnem poimenovanju uradniškega naziva tega delovnega mesta glede na veljaven Akt o notranji organizaciji, sistemizaci...

Sodba nº I U 1919/2011 of Upravni oddelek, February 28, 2012

V gozdovih je prepovedano vsako dejanje, ki zmanjšuje rastnost sestoja ali rodovitnost rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža njegove funkcije, njegov obstoj ali namen. Za posege v gozd oziroma gozdni prostor je treba pridobiti soglasje Zavoda RS za gozdove. Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ugotovi, da so ti predpisi kršeni, ima pravico in dolžnost odrediti ukrepe, da se ugotovljene nepr...

Sodba nº I U 397/2011 of Javne finance oddelek, February 28, 2012

Izbrana ciljna skupina projekta glede na cilje projekta je bila preširoko opredeljena ter preslabo utemeljena. Iz vloge ni razvidna analiza, na podlagi katere bi se dalo aplicirati že preizkušene prakse preteklega projekta na ranljivi ciljni skupini oseb s težavami v duševnem zdravju na nove, razširjene ciljne skupine ter vloga posameznih ciljnih skupin glede na načrtovane aktivnosti projekta.

Sodba nº I U 1516/2011 of Javne finance oddelek, February 28, 2012

Razlogi za nepriznavanje odbitka vstopnega DDV niso zgolj v dejstvu, da je tožnik sodeloval z navedeno družbo, ampak v okoliščini, da ni izkazal, da je navedena družba zaračunane storitve zanj tudi resnično opravila, saj tožnik ni predložil nikakršnih verodostojnih dokumentov, ki bi to izkazovali. Tožnik pa je tisti, ki mora izkazati, da so bile storitve njemu opravljene s strani podizvajalca, ki mu je izdal račun, saj na podlagi navedenega računa uveljavlja davčne ugodnosti. Dokazno breme tr...

Sodba nº I U 1600/2011 of Javne finance oddelek, February 28, 2012

Odbitek vstopnega DDV je pravica, ki gre davčnemu zavezancu ob izpolnjevanju določenih pogojev. V obravnavanem primeru gre za nepriznavanje odbitka vstopnega DDV tožniku na podlagi računov, ki jih je izdala družba, za katero je bilo ugotovljeno, da je „neplačujoči gospodarski subjekti“. Glede spornih računov je davčni organ ugotavil, da navedena družba storitev, zaračunanih po navedenih računih, ni opravila in da so bili navedeni računi izdani le z namenom pridobitve davčnih ugodnosti. Iz obj...

February 27, 2012

Sodba nº I U 1274/2011 of Upravni oddelek, February 27, 2012

Na podlagi določbe drugega odstavka 121. člena ZVojI se vloži zahteva za priznanje statusa in pravic vojaškega vojnega invalida oz. civilnega invalida vojne na podlagi okvare zdravja zaradi bolezni ali poslabšanja bolezni, dobljene ob vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v letu 1991 najkasneje v dveh letih od uveljavitve tega zakona. Iz določbe 133. člena ZVojI pa nesporno izhaja, da je ZVojI pričel veljati 1. 1. 1996. Dvoletni rok za uveljavljanje zahteve je tako 6. 12. 2010 že potekel in...

February 22, 2012

Sodba nº II U 161/2010 of Javne finance oddelek, February 22, 2012

Tožnik je v investicijsko tehnični dokumentaciji objekt, na katerem bodo inštalirani elementi sončne elektrarne, prikazal zgolj kot en objekt. Glede na navedeno površino objekta je prvostopenjski organ pravilno ugotovil, da bi tožnik za gradnjo takšnega objekta moral imeti gradbeno dovoljenje, ki pa ga tožnik s predloženo dokumentacijo ni izkazal.

Sodba nº II U 260/2011 of Upravni oddelek, February 22, 2012

Po presoji sodišča je upravni organ pravilno ugotovil, da tožnica za gradnjo objekta ni imela ustreznega upravnega dovoljenja, saj tega ni z ničemer izkazala. Posledično je tudi pravilno odredil ukrepe, ki jih gradbeni inšpektor odredi pri nelegalni gradnji po 152. členu ZGO-1.

Sklep nº I U 231/2012 of Upravni oddelek, February 22, 2012

V svoji zahtevi tožnica zgolj pavšalno navaja, da je pri njej zaposlenih 50 ljudi, ki so skupaj s svojimi družinami odvisni od dela pri njej. Navaja, da ima poravnane vse obveznosti do države in delavcev. V primeru, da bo zagotavljala delavce drugemu delodajalcu, ne da je vpisana v register, je v prekršku in jo bodo oglobili. Tožnica po navedenem ni navedla okoliščin, iz katerih bi bilo mogoče sklepati, da bo izvršitev izpodbijane odločbe, to je nevpis tožnice v register domačih pravnih in fi...

Sodba nº II U 119/2010 of Upravni oddelek, February 22, 2012

Projektant, ki je tožnika zastopal v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, je po tretjem odstavku 54. člena ZUP pooblaščen tudi za vložitev pritožbe zoper odločitev ter za vložitev zahteve za vrnitev v prejšnje stanje.

February 21, 2012

Sodba nº I U 1085/2011 of Javne finance oddelek, February 21, 2012

Za pravilno ugotovitev davčne osnove za DDPO in priznanje davčnih odhodkov po tretjem odstavku 11. člena ZDDPO-1 je treba voditi poslovne knjige in evidence na način, kot to določa ZDDPO-1, ki med drugim določa tudi skladnost s SRS. Zgolj nevodenje dokumentacije po SRS pa ne more biti avtomatično tudi podlaga za nepriznavanje odbitka vstopnega DDV, za katerega so pogoji predpisani v specialnem predpisu ZDDV-1.

Sodba nº I U 1077/2011 of Upravni oddelek, February 21, 2012

Odločba o usmeritvi v program vzgoje in izobraževanja se izda na podlagi strokovnega mnenja, ki ga pripravi komisija. Iz mnenj medicinskih in pedagoških strokovnjakov, kakor tudi iz strokovnih mnenj komisije prve in druge stopnje izhaja, da bi bilo šolanje deklice v novem izobraževalnem okolju primernejše, saj bo imela realnejše možnosti in pogoje za samostojno doseganje uspehov. V prilagojenem programu z nižjim izobraževalnim standardom je v razredu manj otrok kot v rednih oddelkih OŠ, progr...

Sodba nº I U 1446/2011 of Javne finance oddelek, February 21, 2012

Iz izpodbijane odločbe ni razvidno na kakšen način je bila ugotovljena višina skupnega katastrskega dohodka vseh članov gospodinjstva, kot tudi ne na kakšen način je bil ugotovljen povprečni znesek subvencij na zemljišč v uporabi. Izpodbijane odločbe tako sploh ni mogoče preizkusiti, kar je v nasprotju s prvim odstavkom 214. ZUP in pomeni bistveno kršitev določb postopka.

Sodba nº I U 1102/2011 of Javne finance oddelek, February 21, 2012

V danem primeru gre za „neplačujoče gospodarske subjekte“, kot jih opredeljuje Uredba komisije (ES) št. 1925/2004 z dne 29. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe sveta (ES) št. 1798/2003 o upravnem sodelovanju na področju DDV. Navedena Uredba v členu 2 pod „Opredelitve“ opredeljuje „neplačujoči gospodarski subjekt“ kot gospodarski subjekt, registriran kot davčni zavezanec za DDV, ki morebiti z goljufivim namenom pridobi blago ali storitve ali to simuli...

Sodba nº I U 1654/2010, enako tudi I U 1737/2011 of Javne finance oddelek, February 21, 2012

Ker so bila obravnavana vozila registrirana pred izvozom, niso izpolnjeni pogoji za vračilo davka na motorna vozila iz 2. odstavka 11. člena ZDMV, iz katerega je razvidno, da mora biti dobava v drugo državo članico opravljena pred prvo registracijo motornega vozila, da ima prodajalec takega vozila pravico zahtevati vračilo predhodno že plačanega davka na motorna vozila.

Sodba nº I U 301/2011 of Javne finance oddelek, February 21, 2012

Glede na izkazane datume prejema pritožbe prvostopenjskemu organu 3. 12. 2010, je pravilna ugotovitev, da je vloga prepozna, saj jo pristojni organ ni prejel, preden se je iztekel rok. Roki se računajo po dnevih, zato se ne všteva dan vročitve, in se vzame za začetek roka prvi naslednji dan, začetka in teka rokov pa ne ovirajo nedelje in prazniki Republike Slovenije in dneva prosti dnevi v Republiki Sloveniji.

Sodba nº I U 28/2011 of Javne finance oddelek, February 21, 2012

Iz predmetnega javnega razpisa izhaja, da „mora organizacijski vodja imeti vsaj 5 dokazljivih referenc za organizacijo in izvedbo usposabljanja in vodenje potrebnih evidenc v letih 2007-2010. Reference morajo izkazovati, da je oseba že organizirala in vodila v zadnjih treh letih vsaj 5 dogodkov (konference, strokovni seminarji,...) z 30 udeleženci. Tožena stranka je pravilno ugotovila, da tožnik ne izpolnjuje pogojev iz predmetnega javnega razpisa, saj ni predložil dokazil, da kot organizator...

February 15, 2012

Sodba nº II U 63/2011 of Upravni oddelek, February 15, 2012

Tretji odstavek 64.n člena EZ-C pravi, da podpora ne sme omogočati prejemniku, da so prihodki v zvezi z obratovanjem naprave za proizvodnjo električne energije, za katero prejema podporo, večji od stroškov iz prvega odstavka tega člena. Če prejemnik podpore prejme tudi drugo državno pomoč, se podpora električni energiji iz te naprave, v odvisnosti od zneska prejete pomoči, zmanjša.

Sodba nº II U 28/2011 of Upravni oddelek, February 15, 2012

Odvetnik je upravičen dobiti nagrado in povračilo stroškov samo v obsegu odobrene in opravljene brezplačne pravne pomoči. V konkretnem primeru se torej odobrena brezplačna pravna pomoč ni raztezala tudi na opravila pred 11. 6. 2010, saj je bilo odločeno, da se prosilcu brezplačna pravna pomoč odobri od tega datuma dalje.

Sodba nº II U 149/2011 of Upravni oddelek, February 15, 2012

V konkretnem primeru je tožnik brez gradbenega dovoljenja oziroma drugega upravnega dovoljenja zgradil leseno lopo. Za gradnjo tovrstnega lesenega objekta pa je potrebno gradbeno dovoljenje, poleg navedenega pa tovrstna gradnja na spornem območju tudi po določbah PUP-a ni dovoljenja. Zato je inšpektor odredil pravilne ukrepe v skladu z 152. členom ZGO-1.

February 14, 2012

Sodba nº I U 186/2011 of Javne finance oddelek, February 14, 2012

Zoper tožnika je bil uveden inšpekcijski nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem carinskih, trošarinskih in drugih predpisov v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 4. 2010. Dejanska podlaga za naknaden obračun carinskih dajatev, ki je predmet izpodbijane odločbe, izhaja iz ugotovitev zapisnika o inšpekcijskem nadzoru, po katerem tožnik kot prejemnik blaga od davčne osnove za blago, sproščeno v prost promet po carinskih deklaracijah, ni vštel dejanskih stroškov prevoza blaga do namembnega kraja in izved...

Sodba nº I U 462/2011 of Javne finance oddelek, February 14, 2012

Tožnik je proizvajalec, ki električno energijo proizvede za pokrivanje lastnih potreb. Iz upravnih spisov izhaja, da le približno 3% proizvedene električne energije proda, kar v zadevi ni sporno. Trošarinski zavezanec za električno energijo je, ne glede na druge določbe tega zakona, proizvajalec, ki električno energijo proizvede za pokrivanje lastnih potreb, obveznost za obračun trošarine pa nastane, ko proizvajalec proizvedeno električno energijo porabi za pokrivanje lastnih potreb. V obravn...

Sodba nº I U 802/2011 of Javne finance oddelek, February 14, 2012

V konkretnem primeru je relevantna okoliščina, da tožnik z verodostojnimi listinami ni izkazal dejanske izvedbe storitev prav s strani izdajatelja spornih računov. Pri izdajatelju računov ni bilo nobenih realnih pogojev, da bi sporne storitve dejansko izvedel.

Sodba nº in sklep I U 253/2011 of Javne finance oddelek, February 14, 2012

Tožnik je pravočasno samoobračunal in plačal trošarino za borovničevec 25 %. Vendar pa je bilo pri proizvodnji tega izdelka uporabljeno žganje, ki je vmesni trošarinski izdelek, za katerega prav tako nastane trošarinska obveznost.

Sodba nº I U 1332/2011, enako tudi I U 1799/2011, I U 1800/2011 of Javne finance oddelek, February 14, 2012

Rok iz 5. člena Pravilnika o načinu vračila trošarin za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, ki ureja pravico do vračila trošarine pravnim osebam za nabavo energentov, je materialni rok. Materialnega prekluzivnega roka ni mogoče podaljševati. Ne glede na to, da je rok za vložitev zahtevka določen šele v podzakonskem aktu, ki ga je sprejel minister na podlagi pooblastila iz zakona, je po presoji sodišča deseti odstavek 54. člena ZTro šteti kot blanketno normo...

Sodba nº I U 51/2011 of Javne finance oddelek, February 14, 2012

Tožnik ni izkazal pravnega interesa udeleževati se postopka v zvezi s pritožbo oziroma ni izkazal neposredne, na zakon oprte osebne koristi. Tožnik namreč ni izkazal, v čem se bo njegov pravni položaj z meritorno odločitvijo o njegovi pritožbi izboljšal. Tudi po mnenju sodišča gre za osebo, ki si z vstopom v postopek ne more izboljšati svojega pravnega položaja, tega pa tudi v tožbi ni izkazal. Tožnik v konkretni zadevi ni carinski dolžnik, saj je kot carinski dolžnik določen le deklarant, za...

Sodba nº I U 1621/2011 of Javne finance oddelek, February 14, 2012

V obravnavanem primeru gre za nepriznavanje odbitka vstopnega DDV tožniku na podlagi računov, ki sta jih izdali družbi, za kateri je bilo ugotovljeno, da sta „neplačujoča gospodarska subjekta“, glede spornih računov pa, da navedeni družbi storitev, zaračunanih po navedenih računih, nista opravili in da so bili navedeni računi izdani le z namenom pridobitve davčnih ugodnosti. Iz objektivnih okoliščin pa izhaja, da je tožnik vedel ali bi moral vedeti, da sodeluje pri goljufivih transakcijah, ka...

Sodba nº I U 44/2011 of Javne finance oddelek, February 14, 2012

Iz ugotovitev DIN jasno izhaja, da je tožnik s prodajo pijače in cigaret opravil ekonomsko dejavnost, kot jo opredeljuje 5. člen ZDDV-1, v prostorih, v katerih je registriran sedež društva, torej v svojih poslovnih prostorih. V danem primeru je bilo v postopku DIN pravilno ugotovljeno, da je tožnik kršil določbo prvega odstavka 81. člena ZDDV-1, ker za opravljeno storitev ni izdal računa.

Sodba nº I U 107/2012 of Upravni oddelek, February 14, 2012

Tožena stranka v izpodbijani odločbi ugotavlja, da tožnikov predlog za vrnitev v prejšnje stanje nima verjetnih izgledov za uspeh. Prav tako je natančno in obširno pojasnila, kakšna je ustaljena sodna praksa v tovrstnih zadevah, upoštevajoč razloge, ki jih je tožnik navedel v vlogi glede predloga za postavitev v prejšnje stanje. Res je šele v odgovoru na tožbo navedla tudi konkretno sodno prakso, kar pa po mnenju sodišča ne pomeni nepravilne uporabe 24. člena ZBPP, saj so razlogi v obrazložit...

Sklep nº I U 195/2012 of Upravni oddelek, February 14, 2012

Ker gre v konkretnem primeru za TAKO pomembno dobrino kot je človekovo zdravje, zdravje otroka, sodišče ocenjuje, da je dejanski opis težko popravljive škode, ki bi lahko nastala otroku tožnikov z izvršitvijo izpodbijane odločbe in tožnikoma, ki izvršujeta starševsko dolžnost, dovolj prepričljiv.

Sodba nº I U 886/2011 of Javne finance oddelek, February 14, 2012

Tožnik je z opravljanjem dejavnosti nakupa in prodaje vozil opravljal obdavčen promet blaga. S tem ko je presegel mejni znesek obdavčljivega prometa, ki ga določa 45. člen ZDDV, je postal davčni zavezanec v smislu določil ZDDV. Iz izpodbijane odločbe pa ni razvidno, da bi davčni organ ugotovil, da je tožnik vozila nabavljal ne samo po splošni ureditvi (z DDV v višini 20 %), pač pa tudi po posebni ureditvi. Zato so utemeljeni tožbeni ugovori, da je davčni organ pri vseh vozilih, ki jih je tožn...

Sodba nº I U 1241/2011 of Upravni oddelek, February 14, 2012

Pravica do napredovanja v naziv je specifična pravica, ki izhaja iz delovnega razmerja v vzgojno-izobraževalnem zavodu in pravica, ki jo lahko uveljavljajo samo strokovni delavci našteti v 1. členu Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Upoštevaje dejstvo, da v času, ko je ministrstvo prejelo strankin predlog za napredovanje v naziv, le-ta ni bila več v delovnem razmerju na področju vzgoje in izobraževanja, je organ prve stopnje predlog za napredovanje v nazi...

February 09, 2012

Sodba nº II U 358/2011 of Upravni oddelek, February 09, 2012

Tožena stranka v odrejenem roku in tudi po urgenci sodišču ni poslala upravnih spisov. Zato sodišče ni moglo presoditi izpodbijane odločbe in je moralo izpodbijano odločbo odpraviti na podlagi 2. točke prvega odstavka 64. člena ZUS-1, saj ni moglo oceniti okoliščin, ki so bile pomembne za odločitev.

February 07, 2012

Sodba nº I U 629/2011 of Javne finance oddelek, February 07, 2012

Pravica do vstopnega DDV je temeljna pravica in je jasno zapisana v Šesti direktivi Sveta in določbah ZDDV-1 ter je tesno povezana z nevtralnostjo DDV. Vendar v primeru kot je obravnavani te pravice ni možno priznati iz razlogov, kot jih navajata oba davčna organa, saj ne gre za tožniku izkazano (opravljeno) dobavo blaga prav s strani izdajateljev računov. Relevantna okoliščina je v ugotovitvi, da tožnik ni izkazal, da je šlo za njemu opravljeno dobavo blaga s strani izdajateljev računov, zat...

Sodba nº I U 885/2011 of Javne finance oddelek, February 07, 2012

V obravnavanem primeru gre za nepriznavanje odbitka vstopnega DDV na podlagi računov, katere so izdali neplačujoči gospodarski subjekti, tožniku pa se očita, da nima verodostojne poslovne dokumentacije, iz katere bi bilo razvidno, da so bile zaračunane storitve in nabava resnično opravljeni s strani izdajateljev računov ter da je tožnik vedel oz. bi moral vedeti, da sodeluje pri goljufivih transakcijah, katerih namen je pridobitev davčnih ugodnosti. Zato mu odbitek vstopnega DDV iz tega naslo...

Sodba nº I U 555/2011 of Javne finance oddelek, February 07, 2012

Pravica do vstopnega DDV je temeljna pravica in je jasno zapisana v določbah ZDDV-1 ter je tesno povezana z nevtralnostjo DDV. Vendar v konkretnem primeru ni možno te pravice priznati tožniku, saj ne gre za tožniku opravljeno dobavo blaga s strani izdajatelja računa. Tožnik ni izkazal, da je šlo za njemu opravljeno dobavo blaga s strani izdajatelja računa, zato tudi ni nastala pravica do odbitka davka. Tudi iz prakse SEU izhaja, da mora biti na računu zaračunana dejanska transakcija, da je DD...

Sodba nº I U 2094/2011 of Upravni oddelek, February 07, 2012

Pri pojmu pravičnosti je organ izhajal iz okoliščin konkretne kazenske zadeve, tako da je štel, da se upoštevajo predvsem osebnost obdolženca, teža kaznivega dejanja, obravnavanje pravno zapletenih vprašanj in druge konkretne okoliščine, ki kažejo na to, da bo pošten postopek zagotovljen le, če bo obdolženec imel strokovno obrambo z zagovornikom. Zaključil je, da glede na okoliščine obravnavane zadeve v predmetnem postopku ne gre za obravnavanje pravno zapletenih vprašanj, poleg tega pa ni do...

Sklep nº IU 1949/2011 of Javne finance oddelek, February 07, 2012

Tožba, vložena več kot dve leti po vročitvi drugostopenjske odločbe, je nedvomno prepozna, zato jo je moralo sodišče zavreči.

February 02, 2012

Sodba nº I U 1819/2011 of Javne finance oddelek, February 02, 2012

V obravnavanem primeru je sporno, ali je treba tožnikovo zahtevo za odpravo odločbe organa prve stopnje po nadzorstveni pravici obravnavati vsebinsko ali pa jo kot nedovoljeno zavreči. Stališče tožene stranke, da ni upravičena presojati zadeve z uporabo tega izrednega pravnega sredstva zato, ker je odločala že o pritožbi in to zavrnila ter torej prvostopenjsko odločbo potrdila kot zakonito, po presoji sodišča ni utemeljeno.

Sodba nº I U 1891/2011 of Javne finance oddelek, February 02, 2012

V danem primeru je sporno, ali je treba tožnikovo zahtevo za odpravo odločbe organa prve stopnje po nadzorstveni pravici obravnavati vsebinsko ali pa jo kot nedovoljeno zavreči. Stališče tožene stranke, da ni upravičena presojati zadeve z uporabo tega izrednega pravnega sredstva zato, ker je odločala že o pritožbi in to zavrnila ter torej prvostopenjsko odločbo potrdila kot zakonito, po presoji sodišča ni utemeljeno.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners