Višja Sodišča: Opinions issued on January 1993

January 27, 1993

Sodba nº I Cp 1536/93 of Civilni oddelek, January 27, 1993

Določilo čl. 149 Stanovanjskega zakona se uporabi le v primeru, če stanovalec kot podnajemnik živi v stanovanju več kot dve leti do uveljavitve Stanovanjskega zakona. Na tako tolmačenje kaže sistemizacija zakona, saj je določilo 149. čl. uvrščeno v prehodne in končne določbe. 

Sodba nº II Cp 1362/93 of Civilni oddelek, January 27, 1993

Če pogodbena stranka, ki ni odgovorna za neizpolnitev pogodbe, zahteva od druge stranke vrnitev dvojne are, ne more poleg vrnitve dvojne are zahtevati še povrnitev škode, zlasti če ta škoda ne presega zneska are. 

Sklep nº I Cp 1466/93 of Civilni oddelek, January 27, 1993

S tem, ko je namesto podpisa oporočiteljice na pismeni oporoki pred pričami (čl. 64 ZD) le križec, pa obličnost, zahtevana v citiranem zakonskem določilu, ni izpolnjena. V izjemnih razmerah bi se taka oporoka lahko štela za ustno oporoko. 

Sodba nº I Cp 1362/93 of Civilni oddelek, January 27, 1993

Sodišče je pri sojenju vezano na dejansko podlago (tožbeni temelj) tožbenega zahtevka, da je sporna nepremičnina posebno premoženje tožnika in mora tožbeni zahtevek zavrniti, če spozna, da gre na drugačni dejanski podlagi za skupno premoženje pravdnih strank. 

Sodba nº II Cp 1281/93 of Civilni oddelek, January 27, 1993

Tožena stranka je tožniku z odločbo dodelila le ležišče v garsonjeri.

Sodba nº I Cp 1335/93 of Civilni oddelek, January 27, 1993

Ker je bilo na naroku glavne obravnave med strankama kot nesporno ugotovljeno, da sta njuna solastniška deleža na skupnem premoženju enaka, sodišču ni bilo treba izvajati nobenih dokazov zaradi ugotavljanja višine solastniških deležev. 

January 26, 1993

Sklep nº III Cp 22/94 of Civilni oddelek, January 26, 1993

Pri deložaciji se nastanek znatnejše škode z izvedbo izvršbe v primeru uspešne revizije zoper izvršilni naslov šteje za verjetno izkazan že na podlagi splošno znanih dejstev. 

January 19, 1993

Sklep nº I Cp 45/94 of Civilni oddelek, January 19, 1993

Za tožbo zaradi motenja posesti je pasivno legitimiran tudi tisti, ki je naročil motitveno ravnanje. 

Sklep nº I Cp 1300/93 of Civilni oddelek, January 19, 1993

Dedič vstopi v pravno razmerje s smrtjo zapustnika - tožnika. Za dedičev prevzem pravdnega postopka so dovolj tudi konkludentna dejanja in ni pogoj izrecna izjava o prevzemu. 

January 18, 1993

Sklep nº Kp 1689/93 of Kazenski oddelek, January 18, 1993

Preiskava ne more biti namenjena zbiranju dokazov in podatkov, ki bi šele lahko utemeljevali sicer obstoječ sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje. 

Sodba nº II Cp 1319/93 of Civilni oddelek, January 18, 1993

Izvajalec, ki je v pogodbenem razmerju z naročnikom del, je odgovoren tudi za delo podizvajalcev in torej tudi za odpravo ugotovljenih napak, ki jih je pri delu zagrešil podizvajalec. 

January 17, 1993

Sklep nº Cpg 239/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 17, 1993

Za izdajo začasne odredbe v zavarovanje denarne terjatve mora biti izkazana subjektivna nevarnost, da bo dolžnik s svojim ravnanjem s premoženjem oziroma sredstvi skušal onemogočiti ali precej otežiti izterjavo. Za obstoj te predpostavke pa sodišče prve stopnje dejanskega stanja ni dovolj raziskalo.

January 13, 1993

Sklep nº I Cp 1475/93 of Civilni oddelek, January 13, 1993

Za razjasnitev vprašanj, ki so pomembna pri odločitvi o dovolitvi nujne poti je zlasti glede tistih vprašanj, ki zadevajo ugotavljanje koristi predlagatelja in obremenitev zemljišča, po katerem naj bi nujna pot potekala, treba zaslišati izvedenca kmetijske stroke. 

Sklep nº I Cp 2350/93 of Civilni oddelek, January 13, 1993

V sporu zaradi motenja posesti je tožena stranka uspešno ugovarjala, da je med posestnim sporom v drugi (petitorni) pravdi, ki je teklo sočasno, pridobila pravico do posesti (ugovor petirorium absorbet possesorium). Sodna odločba, izdana v petitorni pravdi, je pravnomočna in izvršljiva, zato je sodišče prve stopnje ravnalo pravilno, ko je tožbeni zahtevek zaradi motenja posesti zavrnilo. 

January 12, 1993

Sodba nº II Cp 1154/93 of Civilni oddelek, January 12, 1993

Pridobitev lastninske pravice z gradnjo na tujem zemljišču pred uveljavitvijo ZTLR se presoja po pravnih pravilih paragrafa 418 ODZ.

Sklep nº I Cp 1415/93 of Civilni oddelek, January 12, 1993

Kadar tožnik umakne tožbo zaradi sklenjene izvensodne poravnave, je treba o stroških odločiti na podlagi 158. in ne 159. člena ZPP. 

Sklep nº Cpg 251/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 12, 1993

Upnik uveljavlja odškodninski zahtevek, ki je po njegovih navedbah nastal iz nezakonitega ravnanja ali kaznivega dejanja. Listine, ki jih je predložil lahko služijo kot dokazne listine v event. pravdnem postopku potem, ko bo upnik vložil redno tožbo, niso pa verodostojne listine v smislu 21. člena ZIP. 

Sklep nº I Cp 1368/93 of Civilni oddelek, January 12, 1993

Določbe ZDKZ se uporabljajo le v primeru, če je bila ob uvedbi dedovanja kmetija že zaščitena z odločbo ali pa je bil upravni postopek za določitev zaščitene kmetije že v teku. 

Sklep nº II Cp 2080/93 of Civilni oddelek, January 12, 1993

Če družbeno podjetje kot soustanovitelj novega podjetja v mešani lastnini vloži nepremičnine, odvzete s pozneje razveljavljeno kaznijo zaplembe premoženja, kot kapitalski vložek z izraženo denarno vrednostjo v sedanji družbi kot ustanoviteljske delnice, to ne predstavlja pravne ovire za vrnitev zaplenjenega premoženja po 2. odstavku 145. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. 

Sodba nº II Cp 1240/93 of Civilni oddelek, January 12, 1993

Imetnik pravice do uporabe stanovanja po 34. členu Zakona o stanovanjskih razmerjih, ki je neupravičeno odklonil sklenitev najemne pogodbe z lastnikom stanovanja, uporablja stanovanje nezakonito. Zoper njega lahko lastnik stanovanja vloži tožbo na izpraznitev stanovanja na podlagi 58. člena Stanovanjskega zakona. 

January 11, 1993

Sodba nº II Cp 1793/93 of Civilni oddelek, January 11, 1993

V sporu majhne vrednosti se sme sodba izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2. odst. 354. čl. ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava v 8 dneh od razglasitve oz. vročitve stranki. 

Sklep nº Cpg 562/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 11, 1993

Taksni zavezanec je tisti, ki opravi posamezno procesno dejanje. 

January 06, 1993

Sklep nº I Cp 2409/93 of Civilni oddelek, January 06, 1993

Sodišče mora izdati pismen sklep, s katerim določi višino predujma za izvršilne stroške, ki ga mora dati upnik in rok nakazila predujma, preden ustavi izvršbo, ker upnik predujma ni dal. 

Sodba nº II Cp 2092/93 of Civilni oddelek, January 06, 1993

Za spore, ko se nanašajo na preživnino, je pri določanju odvetniških stroškov potrebno uporabiti posebno določilo odvetniške tarife, ki določa kot vrednost spora 60 točk (tar. št. 14/2 tč.g). 

Sklep nº I Cp 1886/93 of Civilni oddelek, January 06, 1993

Dedič, ki v zapuščinskem postopku ni uveljavljal nujnega deleža, ima to pravico uveljavljati ob pozneje najdenem premoženju in v razmerju do tega premoženja. 

Sklep nº I Cp 2412/93 of Civilni oddelek, January 06, 1993

Zoper dolžnika, ki ne izpolni svoje nanadomestne obveznosti, kljub izrečeni denarni kazni, se lahko izrekajo še naprej v postopku (višje) denarne kazni, vendar le tako dolgo, dokler seštevek že izrečenih denarnih kazni ne doseže desetkratnega zneska prve izrečene kazni. 

January 05, 1993

Sodba nº in sklep II Cp 1132/93 of Civilni oddelek, January 05, 1993

Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo in prisodilo stroške za pot tožnika na preglede k zdravniku ter za obiske svojcev (žene in otrok) v bolnici. Drugi stroški niso izkazani (na primer participacija za zdravstvene storitve, stroški za boljšo prehrano med boleznijo), zato je tožbeni zahtevek povsem pravilno zavrnilo. To velja tudi za stroške za prihode k odvetniku, ki spadajo med pravdne stroške.

Sklep nº II Cp 2155/93 of Civilni oddelek, January 05, 1993

Začasna odredba s prepovedjo razpolaganja in obremenitve nepremičnine, izdana v postopku za razdružitev premoženja, v katerem predlagateljica uveljavlja polovični solastninski delež na skupnem stanovanju, se pravilno nanaša na celotno stanovanje, ki je formalno last nasprotnega udeleženca. 

Sklep nº II Cp 2122/93 of Civilni oddelek, January 05, 1993

Podoba ni oderuška le zaradi nesorazmerja med dajatvama, temveč mora biti podan še nadaljnji pogoj, da je namreč pogodbenik izkoristil stisko sopogodbenika in s tem dosegel nesorazmerno korist. 

Sklep nº II Cp 2123/93 of Civilni oddelek, January 05, 1993

Plačilo dolga v času po izvršljivosti odločbe mora dolžnik dokazati, sicer ne more uspešno uveljavljati ugovornega razloga iz 8. točke 50. člena ZIP. 

Sklep nº II Cp 1200/93 of Civilni oddelek, January 05, 1993

Zahteva lastnika zemljišča, da PTT prestavi telefonsko napeljavo, ki poteka preko njegovega zemljišča, pomeni zgolj izvajanje upravičenj, ki jih daje lastninska pravica, ne pa pogodbeno naročilo, ki bi povzročilo plačilno obveznost kot nasprotno terjatev v dvostranskem obveznostnem poslu. 

Sklep nº I Cp 2414/93 of Civilni oddelek, January 05, 1993

Odločba sodišča združenega dela je izvršilni naslov, primeren za izvršbo, če so v njej navedeni upnik in dolžnik ter predmet, vrsta, obseg in čas izpolnitve obveznosti. Odločba, ki ima značaj vmesne odločbe, ker je bilo z njo odločeno le o utemeljenosti terjatve upnika po temelju, ni izvršljiva in na podlagi nje ni mogoče voditi izvršbe. 

Sodba nº I Cp 1258/93 of Civilni oddelek, January 05, 1993

Odškodninska terjatev za povzročeno škodo nastane v treh letih, odkar je oškodovanec zvedel za škodo in za tistega, ki jo je napravil. V vsakem primeru pa zastara terjatev v petih letih, odkar je škoda nastala. Odškodninska terjatev zastara v subjektivnem roku treh let in objektivnem roku petih let, pri čemer objektivni zastaralni rok začne teči naslednji dan po škodnem dogodku. 

Sklep nº I Cp 1288/93 of Civilni oddelek, January 05, 1993

Če je tožnikova pravica stvarne služnosti vožnje omejena na vožnje zgolj za potrebe kmetijske obdelave gospodujočega zemljišča, je lahko le v tem obsegu deležen sodnega varstva pred motenjem posesti te pravice. 

Sklep nº I Cp 2376/93 of Civilni oddelek, January 05, 1993

Če se tudi pri ponovnem rubežu na podlagi pravočasno vloženega predloga, ne najdejo rubljivi predmeti, se izvršba ustavi. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners