Višja Sodišča: Opinions issued on October 1993

October 29, 1993

Sklep nº Kp 1397/93 of Kazenski oddelek, October 29, 1993

Ponovitvena nevarnost je podana pri k.d. po čl. 249 KZ SFRJ tudi glede na dovoljeno gospodarsko dejavnost, ki je bila izrabljena za kriminalno aktivnost organiziranega spravljanja ljudi (tujcev) preko državne meje. 

Sklep nº Kp 1395/93 of Kazenski oddelek, October 29, 1993

Težave z vročanjem sodnih pisanj, četudi so te še tako velike, ob hkratni ugotovitvi, da je obdolženec ves čas prebival na istem naslovu in da je bil v letu 1993 tudi ves čas redno zaposlen pri istem podjetju, nikakor ne opravičujejo odreditve pripora zaradi pripornega razloga po 1. tč. 2. odst. 191. čl. ZKP. 

October 28, 1993

Sklep nº Kp 1260/93 of Kazenski oddelek, October 28, 1993

Dejstvo, da je avtor članka, objavljenega v javnem občilu, mladoletnik, ni pravna ovira za pregon avtorja v smislu določb 3. tč. I. odst. 27. čl. KZJ. 

Sklep nº Kp 1175/93 of Kazenski oddelek, October 28, 1993

Navedba v razlogih sodbe, da obdolžencu ni moč dokazati naklepa, ko je poškodoval tujo stvar, je v nasprotju z nadaljnjo ugotovitvijo, da je obdolženec s svojim ravnanjem izpolnil vse znake kaznivega dejanja po čl. 77/I KZ RS. Uporaba instituta neznatne družbene nevarnosti ob istočasni ugotovitvi o pomanjkanju dokazov se izključujeta. 

Sklep nº Kp 1285/93 of Kazenski oddelek, October 28, 1993

Razlogi sodbe so nerazumljivi in sami s seboj v nasprotju, če sodišče obrazloži prostorek alternativno na 1. in 3. točki 350 člena ZKP (kršitev po členu 364/1 točka 11 ZKP). 

Sklep nº Cpg 1469/93 of Gospodarski oddelek, October 28, 1993

Pri odločanju o začasni odredbi spada vprašanje aktivne in pasivne legitimacije v vprašanje verjetnosti obstoja terjatve.

Sodba nº Kp 1207/93 of Kazenski oddelek, October 28, 1993

Ni bistvena kršitev določb kazenskega postopka, če se v izreku sodbe navaja, da je do večkratnega zloma golenice prišlo zaradi padca, v razlogih sodbe pa, da je do zloma prišlo v posledici učinka direktne sile na golen in da je to vzrok večkratnega zloma ter da do zloma ni prišlo kasneje, ko naj bi oškodovanec na smučišču padel zaradi trčenja. 

Sodba nº Kp 1251/93 of Kazenski oddelek, October 28, 1993

Ni zmotno ugotovljeno dejansko stanje, če sodišče prve stopnje ni sprejelo verzije, da je bilo kaznivo dejanje storjeno v prekoračenem silobranu. 

Sklep nº Kp 1341/93 of Kazenski oddelek, October 28, 1993

Po izvedbenem postopku (čl. 407/III ZKP) sodišče znova ocenjuje, ali so dejstva in dokazi, na katera se zahteva opira takšni, da bi se mogla na njihovi podlagi dovoliti obnova. 

Sodba nº Kp 1223/93 of Kazenski oddelek, October 28, 1993

Če prilastitveni namen pri odvzemu motornega vozila ni dokazan, ne gre za kaznivo dejanje po čl. 166/3 KZS. 

Sodba nº Kp 1276/93 of Kazenski oddelek, October 28, 1993

Obtoženec, ki je vedoma proti predpisom posekal na golo 465 m3 lesa na površini 2,40 ha, je storil kaznivo dejanje uničevanja gozdov po 1. odstavku 157. členu KZS. 

October 27, 1993

Sklep nº Kp 1338/93 of Kazenski oddelek, October 27, 1993

Na pritožbo javnega tožilca je razveljavljena oprostilna sodba prve stopnje, ker na glavni obravnavi niso bili izvedeni dokazi, predlagani s strani javnega tožilca zaradi preverbe izpovedbe priče, ki je na glavni obravnavi v korist obtoženca spremenila izpovedbo, dano v preiskavi. 

Sodba nº Kp 1277/93 of Kazenski oddelek, October 27, 1993

Ni bilo moč ugoditi pritožbi javnega tožilca, ker je sodišče prve stopnje utemeljeno dvomilo, da je obtožencu moč s potrebno gotovostjo očitati storitev tatvine. 

Sklep nº Cpg 828/93 of Gospodarski oddelek, October 27, 1993

Če stranka umakne pritožbo, preden je sodišče druge stopnje o njej odločilo, sodišče druge stopnje ugotovi umik pritožbe. 

Sklep nº Cpg 1369/93 of Gospodarski oddelek, October 27, 1993

Ker je sodišče prve stopnje opravilo poizvedbe le o žiro računu dolžnika, ne pa o tem, ali ima dolžnik katerikoli račun pri bančnih organizacijah, ni ravnalo prav, ko je izvršilni predlog zavrglo.

Sklep nº Cpg 1249/93 of Gospodarski oddelek, October 27, 1993

Sklep o izvršbi je bil vročen osebi, ki je v sodnem registru navedena kot zastopnik dolžnika. Ta oseba je sklep o izvršbi sodišču vrnila z opombo, da ni več lastnik niti zastopnik dolžnika. Sodišče prve stopnje pa je vseeno štelo, da je bila vročitev pravilno opravljena in da je dolžnik zoper sklep o izvršbi ugovarjal. 

Sklep nº Cpg 1310/93 of Gospodarski oddelek, October 27, 1993

Sodišče dovoli izvršbo po predlogu, v katerem upnik izrazi terjatev v tolarjih, čeprav je izvršilni naslov glasi na din in je izvršilni naslov postal pravnomočen po nastopu veljavnosti 8. člena Zakona o uporabi denarne enote, tožnik pa ni spremenil terjatve iz dinarjev v tolarje. Že v tožbi navedeni znesek v din se šteje za terjatev v tolarjih in je potrebno šteti, da je tudi v odločbi terjatev izražena v tolarjih. 

Sklep nº Cpg 850/93 of Gospodarski oddelek, October 27, 1993

Tožeča stranka nima pravnega interesa za pritožbo zoper sklep o umiku ugovora.

Sklep nº Cpg 1362/93 of Gospodarski oddelek, October 27, 1993

Ker je sodišče prve stopnje opravilo poizvedbe le o žiro računu dolžnika, ne pa o tem, ali ima dolžnik katerikoli račun pri bančnih organizacijah, ni ravnalo prav, ko je izvršilni predlog zavrglo.

Sklep nº Cpg 1531/93 of Gospodarski oddelek, October 27, 1993

Za ugotovitev verjetnosti obstoja terjatve ni potrebna verodostojna listina. Zadostuje tudi kakšen drugačen dokaz, vsekakor pa je za verjetnost obstoja terjatve zaradi izdaje začasne odredbe potrebno manj dokazov kot za sodbo o sami terjatvi.

Sklep nº Kp 968/93 of Kazenski oddelek, October 27, 1993

Za oceno, ali je bilo kaznivo dejanje storjeno, ni bistveno, ali je oškodovanec utrpel lahko telesno poškodbo. Če bi lahko telesno poškodbo zadobil, bi šlo lahko za drugo kaznivo dejanje. 

Sodba nº Cp 773/93 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 27, 1993

Pri obveznem avtomobilskem zavarovanju nima položaja tretje osebe izvenzakonski partner, če je vozilo, s katerim je bila škoda povzročena, bilo kupljeno v času trajanja izvenzakonske skupnosti. 

October 26, 1993

Sodba nº in sklep Kp 1155/93 of Kazenski oddelek, October 26, 1993

V ravnanju obtoženca ni objektivnih znakov sostorilstva. Ugotovljeno je bilo le, da je obtoženec šel mimo oškodovanke po levi strani (medtem ko ji je drugi sostorilec na predrzen način odvzel torbico), iz takšnih ugotovitev pa ne izhaja, da bi obtoženec kakorkoli sodeloval pri izvršitvi kaznivega dejanja velike tatvine, določene v zakonu z zakonskim znakom "kdor vzame komu tujo premično stvar" in da tudi ni storil ničesar drugega, kar bi se vključevalo v storitev tatvine in bi pomenilo bistve...

Sodba nº Kp 1149/93 of Kazenski oddelek, October 26, 1993

Pravilna je ocena izpodbijane sodbe, da obdolženec ni kršil določbe 1. odstavka 30. člena ZTVCP in da je kot voznik storil vse, kar je bilo potrebno in možno za preprečitev nezgode. Pojav 5-letne oškodovanke izza stoječega vozila je za obdolženca predstavljal nenaden dogodek, ki ga ni mogel pričakovati, kljub ustavljenemu vozilu z utripajočimi lučmi in kljub temu, da je iz vozila na zadnji strani izstopil oškodovankin oče. Navedene, pa tudi nobene druge okoliščine, obdolženca niso opozarjale ...

Sodba nº Kp 1021/93 of Kazenski oddelek, October 26, 1993

Sodišče prve stopnje je pravilno in zanesljivo ugotovilo vsa odločilna dejstva in utemeljeno verjelo oškodovancu, čigar izpovedba je podprta tudi z zanesljivimi dokazi.

Sodba nº Kp 1279/93 of Kazenski oddelek, October 26, 1993

Obdolženec zagovarja priznano ravnanje kot silobran ali skrajno silo. Pritožba ni bila utemeljena, ker ni bila izkazana ogroženost obdolženca ali njegovih gostov v gostilni, niti ne gre za okoliščine ravnanja v skrajni sili. Poškodba na avtu oškodovanca je bila posledica obdolženčeve jeze proti oškodovancu. 

Sklep nº Cpg 1421/93 of Gospodarski oddelek, October 26, 1993

Pri odločanju o začasni odredbi spada vprašanje aktivne in pasivne legitimacije v vprašanje verjetnosti obstoja terjatve. V času sklepanja pogodbe, iz katere izvira vtoževana denarna terjatev, obratovalnica ni bila pravna oseba, zato je kot pogodbena in pravdna stranka lahko nastopal le imetnik obratovalnice, fizična oseba. Tako je treba tudi razumeti označbo tožene stranke v tožbi, čeprav je imenu pridano ime obratovalnice. 

Sodba nº in sklep Kp 1333/93 of Kazenski oddelek, October 26, 1993

Sodba razveljavljena, ker ni izkazan predhoden prepir pred posegom po nevarnem orodju in ker ni izkazano, da se lahko tuja stvar (čelada) poškoduje tako, kot je opisano v izreku sodbe (poškodba notranjih delov čelade s tem, da naj bi jo obdolženec le vrgel po tleh); ni izključeno, da čelada že prej ni bila poškodovana. 

Sodba nº Kp 1295/93 of Kazenski oddelek, October 26, 1993

Obtoženec je kot inkasant naročnin poneveril pobrano naročnino za dva meseca, da bi dejanje prikril je napravil dve krivi listini s tehniko fotokopiranja in jih neoverjeni predložil v dokaz, kot da je pobrano naročnino tudi nakazal. Ni bilo sprejeto stališče zagovornika, da naj neoverjeni fotokopiji poštnih položnic ne bi pomenili napravo krive listine po 1. odst. 186. čl. KZ RS. 

Sklep nº Kp 1121/93 of Kazenski oddelek, October 26, 1993

Z spremembo obtožnice po 1. odstavku 373. člena ZKP bo šlo le takrat, ko tožilec spreminja tiste navedbe v izreku, ki so zakonski znaki kaznivega dejanja in so pomembni za pravno opredelitev po strožjem ali milejšem zakonu, ki določajo obliko krivde, obliko udeležbe, ali dovoljujejo strožje oziroma milejše kaznovanje. Vsi drugi posegi v opis dejanja, ki ne spreminjajo bistva obtožbe, pa niso sprememba po tem členu in pomenijo le popravke in dopolnitve opisa, za katere ne veljajo omejitve iz 1...

Sklep nº Cpg 430/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 26, 1993

Pravna oseba je lahko pooblaščenec za sklepanje pravnih poslov v pravnem prometu, ne more pa biti pooblaščenec v stečajnem in drugih sodnih postopkih. Po členih 77 in 84 ZPPSL je predlagatelj oseba, ki mora biti na naroke vabljen. V nasprotnem primeru je storjena bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 7. in 10. točke 354. člena ZPP. V predhodnem postopku mora sodišče ugotoviti obstoj pravnih predpostavk (procesnopravnih in materialnopravnih) za izvedbo stečajnega postopka. 

Sodba nº Kp 1268/93 of Kazenski oddelek, October 26, 1993

Obdolženec zagovarja priznano ravnanje kot silobran ali skrajno silo.

Sodba nº Kp 818/93 of Kazenski oddelek, October 26, 1993

Pritožba daje nepravilen pomen dejstvu, da sodišče prve stopnje ni moglo ugotoviti pravega imena in priimka enega od sostorilcev, ki je bil v ločenem postopku že obsojen. Pravilo, da se sodba lahko nanaša le na določeno osebo zaradi določenega kaznivega dejanja ne pomeni, da je za izrek sodbe neizogibno potrebno ugotoviti vedno tudi pravo ime in priimek storilca. Če bo z dokazi, ki jih ima sodišče na razpolago, zanesljivo dokazano, da je nekdo, ki je npr. prijet pri storitvi kaznivega dejanja...

Sklep nº Kp 1381/93 of Kazenski oddelek, October 26, 1993

Obtoženčeva kriminalna preteklost, ko je bil že večkrat obsojen zaradi istovrstnih kaznivih dejanj, od tega kar 12 krat zaradi goljufij, utemeljuje sklep, da bi na prostosti utegnil ponavljati kazniva dejanja, ne glede na to, da ima premoženje in firmo. 

Sodba nº Kp 1282/93 of Kazenski oddelek, October 26, 1993

Dejstvo, da je obdolženec večkratni specialni povratnik, je sodišče prve stopnje dovolj upoštevalo pri odmeri kazni zapora, določeni v pogojni obsodbi in pri določitvi dolžine preizkusne dobe. Majhna teža storjenih kaznivih dejanj in dejstvo, da je bil obdolženec nazadnje obsojen pred 6 leti pa ne narekujejo izreka kazni zapora. 

Sodba nº Kp 1091/93 of Kazenski oddelek, October 26, 1993

Ob ugotovitvi, da bi obdolženec na razdalji, na kateri je začel z zaviranjem, svoje vozilo lahko zanesljivo ustavil, če bi vozil z dovoljeno in primerno hitrostjo, vprašanje, ali je bilo drugo udeleženo vozilo osvetljeno ali ne, ni odločilno. 

October 25, 1993

Sklep nº Kp 1374/93 of Kazenski oddelek, October 25, 1993

Trditev pritožbe, da glede na določilo čl. 20 Ustave RS ni razlogov za podaljšanje pripora zaradi ponovitvene nevarnosti, ker ne gre za ogrožanje varnosti ljudi, ni utemeljena že zato, ker je šlo za kaznivo dejanje ropa, ki je sestavljeno iz prisiljenja in tatvine, pri katerem je sila ali grožnja usmerjena proti oškodovancu in je torej njegova varnost ogrožena. 

Sklep nº Kp 1373/93 of Kazenski oddelek, October 25, 1993

Vprašljiva je odreditev pripora kot izjemnega ukrepa, čeprav naj bi šlo za več posameznih dejanj nadaljevanega kaznivega dejanja ropa, ker je starejši mladoletnik prvič pred sodiščem, dober učenec, iz urejene družine, ker preiskovalni sodnik ni pretehtal, ali ne bi zadostovala namestitev po 473. členu ZKP, zato je bila odreditev razveljavljena zaradi neugotovitve ali gre za izjemnost pripora kot takšnega ukrepa. 

October 22, 1993

Sodba nº Kp 1306/93 of Kazenski oddelek, October 22, 1993

Pritožbeno sodišče izpodbijane sodbe glede ugotovljenega dejanskega stanja ne more preizkušati izven okvira, ki ga določajo obtožba, prvostopna sodba in pritožba s svojimi razlogi. 

Sodba nº Kp 1356/93 of Kazenski oddelek, October 22, 1993

Tudi izjava, ki je oblikovana kot vprašanje, lahko vsebuje trditev, ki predstavlja žaljivo obdolžitev, posebej če je udeležencem inkriminiranega dogodka iz prejšnjih ravnanj znano, za kakšne očitke gre oziroma so bili ti izrečeni že ob kakšni drugi priliki. 

October 21, 1993

Sodba nº Kp 1287/93 of Kazenski oddelek, October 21, 1993

Okoliščina, da je storilec namenil za nakup mamila večjo količino denarja ne glede na realiziran nakup izkazuje nakup za prodajo. 

Sodba nº Kp 1151/93 of Kazenski oddelek, October 21, 1993

Sodišče prve stopnje je v prvotnem postopku spoznalo obdolženca za krivega kaznivega dejanja goljufije po I. odst. 171. čl. KZ RS in mu je izreklo kazen dva meseca zapora. V ponovljenem postopku na pritožbo obdolženca je sodišče prve stopnje ponovno spoznalo obdolženca za krivega, vendar milejšega kaznivega dejanja po IV. odst. 171. čl. KZ RS, izreklo pa mu je enako kazen kot prej za temeljno obliko kaznivega dejanja goljufije. Zato je po oceni pritožbenega sodišča sodišče prve stopnje neprav...

Sodba nº Kp 1316/93 of Kazenski oddelek, October 21, 1993

Ob izvajanju zasebne gostinske dejavnosti slicevanje na nezmožnost plačevanja preživnine ni upoštevno. Skaljeni odnosi s preživninsko upravičenko - hčerko obdolženca prav tako ne odvezujejo preživninske obveznosti. 

Sklep nº Kp 1290/93 of Kazenski oddelek, October 21, 1993

Ker je zasebni tožilec vložil zasebno tožbo po preteku 3 mesecev od kar je zvedel za kaznivo dejanje in storilca, je sodišče prve stopnje pravilno ravnalo, ko je tako zasebno tožbo zavrglo. 

Sodba nº Cpg 1755/93 of Gospodarski oddelek, October 21, 1993

Če iz posrednih dokazov, ki jih predloži ena stranka ni razvidno, da določene listine poseduje druga stranka, ta pa to zanika, se okoliščina, da listin ne predloži, ne more šteti njej v breme po 5. odst. 233. člena ZPP. 

Sodba nº Kp 902/93 of Kazenski oddelek, October 21, 1993

Ne gre za silobran, če storilec z izoblikovanim naklepom koga umori, čaka na oškodovančevo pričakovano nadlegovanje kot neposredni povod za obračun.

Sodba nº Kp 1122/93 of Kazenski oddelek, October 21, 1993

Večkratna predkaznovanost za prekrške zaradi vožnje motornega vozila pod vplivom alkohola narekuje daljšo prepoved vožnje motornega vozila vozniku, ki je vinjen povzročil prometno nezgodo. 

Sklep nº Kp 1087/93 of Kazenski oddelek, October 21, 1993

Besednega ali fizičnega upiranja nekoga, v zvezi s katerim uradna oseba opravlja uradno dejanje, ni moč šteti kot prepir v smislu čl. 56 KZS. 

Sklep nº Kp 1307/93 of Kazenski oddelek, October 21, 1993

Ni odločilno, kolikšna škoda je nastala, temveč nevarnost za premoženje večje vrednosti - pri čemer je treba ugotoviti, kolikšna je ta škoda, ki je grozila pri kaznivem dejanju po 240. čl. KZS. 

Sodba nº Kp 1264/93 of Kazenski oddelek, October 21, 1993

Ker je poteklo že več kot 7 let od poslednje obsodbe, ni podlage za oceno, da s pogojno obsodbo ne bo dosežen namen kazenske sankcije. 

Sodba nº Kp 1039/93 of Kazenski oddelek, October 21, 1993

Ko je pritožbeno sodišče na pritožbo javnega tožilca prvostopno sodbo spremenilo tako, da je obtoženki namesto pogojne obsodbe izreklo kazen zapora, ker ni zakonitih pogojev za pogojno obsodbo, prejšnje pogojne obsodbe s 5-letno preizkusno dobo iz specialno preventivnih razlogov ni preklicalo. 

October 20, 1993

Sklep nº Kp 1200/93 of Kazenski oddelek, October 20, 1993

Dokazna ocena o tem, ali je obdolženec ravnal z namenom iz člena 165 KZ RS je vprašljiva, zato je bila oprostilna sodba zaradi nepopolne ugotovitve dejanskega stanja na pobudo pooblaščenke oškodovanke kot tožilke razveljavljena. 

Sklep nº Kp 1362/93 of Kazenski oddelek, October 20, 1993

Obtoženec je bil že večkrat kaznovan zaradi kaznivih dejanj zoper premoženje. Nova kazniva dejanja je storil neposredno po prestani kazni. Glede na njegovo nagnjenost, je bil med postopkom odrejen pripor. Po izrečeni sodbi je bil na prestajanju kazni pred pravnomočnostjo sodbe. Ker se je poboljšal in spremenil svoj način življenja, je bil pripor odpravljen. Pritožba javnega tožilca je bila kot neutemeljena zavrnjena. 

Sodba nº Cpg 429/93 of Gospodarski oddelek, October 20, 1993

Če sta gradbena podizvajalca solidarno tožena za plačilo, se zoper solidarne dolžnike lahko izda različna sodba, zato gre za zakonito sosporništvo, ki ni enotno. Ni nujno, da bi morala biti sodba zoper oba istočasna in enaka. Solidarna obveznost ni razlog za enotno sosporništvo. Delna sodba je možna pri navadnem sosporništvu, ne pa pri enotnem. 

Sodba nº Kp 1172/93 of Kazenski oddelek, October 20, 1993

Šteje se, da je storilec specialni povratnik, ker je bil že obsojen zaradi istovrstnega kaznivega dejanja. Pri odmeri kazni se upošteva tudi, da je od prejšnje kazni oziroma poteka pogojnega odpusta preteklo šele 5 mesecev. 

Sodba nº Kp 1102/93 of Kazenski oddelek, October 20, 1993

Pritožba zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja je bila zavrnjena, ker je dokazna ocena pravostopnega sodišča o poteku dogodkov in krivdi obeh obdolžencev pravilna in zanesljiva. 

Sklep nº Cpg 674/93 of Gospodarski oddelek, October 20, 1993

Za ugotovitev ali je prišlo do kršitve pravice do uporabe tuje blagovne znamke, je potrebno najprej ugotoviti, ali je bilo blagu, katerega označevanje je imela tožeča stranka zavarovano z blagovno znamko, enako ali podobno blago tožene stranke. Za to ni dovolj primerjava blaga po razredih mednarodne klasifikacije blaga, ampak so potrebne konkretne dejanske ugotovitve. 

Sklep nº Kp 1218/93 of Kazenski oddelek, October 20, 1993

Obdolžencu ni bil zagotovljen tolmač, ko se je ugotovilo, da uporablja materin - srbski jezik, pač pa je njegove navedbe prevajal predsednik senata. Zato je bila obsodilna sodba na pritožbo javnega tožilca razveljavljena. 

Sklep nº Kp 1350/93 of Kazenski oddelek, October 20, 1993

Tudi za kaznivo dejanje zoper čast in dobro ime, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, je lahko vložena zasebna tožba s strani oškodovancev. 

October 19, 1993

Sklep nº Kp 876/93 of Kazenski oddelek, October 19, 1993

Sodišče prve stopnje ni upoštevalo in tudi ne ugotavljalo vseh pravno pomembnih dejstev, nekaterih pa tudi ni ugotovilo s potrebno zanesljivostjo. Po odpravi navedenih pomanjkljivosti in dopolnitvi dokaznega postopka bo potrebno pri presoji upoštevati, da je od voznika motornega vozila v določenih prometnih situacijah mogoče zahtevati, da mora računati tudi z nepravilnim ravnanjem drugih udeležencev v prometu in to takrat, ko je po izkušnjah in glede na konkretne okoliščine to mogoče pričakov...

Sklep nº Kp 1255/93 of Kazenski oddelek, October 19, 1993

Ugotovitev sodišča prve stopnje, da obtoženca kot odgovorni osebi nista poznala predpisov, spoštovanje katerih bi morala zagotoviti pri obratovanju odlagališča, pomeni, da sta bila obtoženca v pravni zmoti, ta pa kazenske odgovornosti ne izključuje. Sodišče prve stopnje bi obstoj krivde obtožencema moralo določiti ob upoštevanju vseh okoliščin, ki izhajajo iz izvedenih dokazov. 

Sklep nº Cpg 597/93 of Gospodarski oddelek, October 19, 1993

Izvršilne stroške je dolžan dolžnik plačati upniku le v toliko, kolikor so bili potrebni za izvršbo. Tožena stranka je imela možnost izdelati svoj obračun obresti in tako ugovarjati obračunu zamudnih obresti, ki ga je napravila tožeča stranka, le za razliko. Na ta način bi se le v tem delu vodil spor. Ker pa je tožena stranka sklepu o izvršbi ugovarjala v celoti (ne le za razliko), se je tudi spor vodil glede celotnega zneska, na katerega se je glasil vtoževani obračun obresti. 

Sodba nº Kp 964/93 of Kazenski oddelek, October 19, 1993

Obdolženka je razžalila zasebna tožilca, ki sta soseda. Zasebna tožilca sta zatrjevala, da naj bi bilo dejanje storjeno konkretnega dne (28.10.1992), med postopkom pa sta datum spremenila na "točno neugotovljenega dne v oktobru 92", z enako vsebino. Sodišče druge stopnje je pritožbi obdolženke in zagovornika kot neutemeljeni zavrnilo, ker je ocenilo, da je v navedenem obsegu glede datuma sprememba dovoljena in tudi dejansko stanje pravilno ugotovljeno. 

Sklep nº Cpg 585/93 of Gospodarski oddelek, October 19, 1993

Če manjkajo procesne predpostavke dopustnosti pravnega sredstva (v konkretnem primeru legitimacija za njegovo vložitev), ni dopustna meritorna odločba o pravnem sredstvu. V posledici pa tudi ni dopustno preizkušati sodbe sodišča prve stopnje. Ker kot tožena stranka nastopa neobstoječa pravna oseba, gre pri izpodbijani sodbi za absolutno nično civilno sodbo, ki nima materialne pravnomočnosti in zato nanjo niso vezani ne sodišče in ne stranki. 

Sodba nº Kp 1063/93 of Kazenski oddelek, October 19, 1993

Obdolženčev zagovor, da naj bi le stal zraven avtomobila in da ga ni poškodoval, je bil ovržen s prepričljivo izpovedbo očividca, ki je obdolženca zalotil pri izvršitvi kaznivega dejanja. 

Sklep nº Kp 1044/93 of Kazenski oddelek, October 19, 1993

Sodba nima nobenih razlogov, zakaj ne verjame izpovedbi zasebne tožilke, zaradi česar je ni mogoče preizkusiti. Sodišče je dolžno vestno pretehtati vsak dokaz posebej (člen 347 ZKP) kar pomeni, da mora tako ravnati tudi z vsako izpovedbo, jo analizirati in povedati iz katerih razlogov priči verjame ali ne. Zato je podana kršitev ZKP po členu 347 v zvezi z 2. odstavkom 364. člena ZKP, ta kršitev pa bi mogla vplivati na pravilnost sodbe. 

Sklep nº Kp 1112/93 of Kazenski oddelek, October 19, 1993

Eden od obtožencev je zatajil najeti avto, ga nato v Srbiji odtujil, dal drugemu soobtožencu in podal krivo ovadbo o tatvini vozila. Drugi obtoženec naj bi preko prvega z goljufijo, ki jo je načrtoval, sprejel avto in ga prodal, organom na mejnem prehodu pa se izkazoval s ponarejeno potno listino. Sodba je bila glede kaznivega dejanja zatajive in goljufije razveljavljena zaradi novega dokaza in zaradi nejasne spremenjene obtožbe. 

Sodba nº Kp 1239/93 of Kazenski oddelek, October 19, 1993

Oškodovanec je priglasil kot premoženjskopravni zahtevek vrnitev 500 DEM, sodišče prve stopnje pa je oškodovanca napotilo na pravdo, ker je bil zahtevek podan v tuji valuti. Javni tožilec je uveljavljal v zvezi s tem bistveno kršitev določb kazenskega postopka po 11. točki 364/1 ZKP, sodišče druge stopnje pa je ocenilo, da ne gre za takšno kršitev, ampak za napačno uporabo civilnega prava (395. člen ZOR) v adhezijskem postopku, kar bi lahko sodišče konvertiralo zahtevek iz DEM v SIT.

Sodba nº Cpg 590/93 of Gospodarski oddelek, October 19, 1993

Učinki pogodbenega pobotanja ne nastanejo takrat, ko se stečejo pogoji zanj, temveč takrat, kot so to v pogodbi o pobotanju (pactum de compensando) določile stranke. Če pa v pogodbi o tem niso ničesar določile, kompenzacijo učinkuje od trenutka sklenitve pogodbe o pobotanju. 

Sodba nº Kp 1073/93 of Kazenski oddelek, October 19, 1993

Po II. odst. 500.čl. ZKP se predmeti iz I. odst. tega člena, kadar se kazenski postopek ne konča s sodbo, s katero se obdolženec spozna za krivega, odvzamejo s posebnim sklepom in ne morda s sodbo, s katero je bil obdolženec oproščen obtožbe, ali je bila ta zavrnjena. 

Sodba nº Kp 1256/93 of Kazenski oddelek, October 19, 1993

Sodišče prve stopnje je dejansko stanje pravilno in popolno ugotovilo. Pritožba obdolženca, ki ponavlja njegovo verzijo dogodka, ni utemeljena. 

Sklep nº Kp 1269/93 of Kazenski oddelek, October 19, 1993

Igralni avtomat "poker" ni tak predmet kaznivega dejanja, katerega bi bilo mogoče po določilih čl. 500 ZKP odvzeti iz razlogov morale, tudi če se kazenski postopek ne konča z izrekom obsodilne sodbe. 

Sodba nº Kp 1077/93 of Kazenski oddelek, October 19, 1993

Po II. odst. 500. čl. ZKP se predmeti iz I. odst. tega člena, kadar se kazenski postopek ne konča s sodbo, s katero se obdolženec spozna za krivega, odvzamejo s posebnim sklepom in ne morda s sodbo, s katero je bil obdolženec oproščen obtožbe, ali je bila ta zavrnjena. 

Sodba nº Kp 1043/93 of Kazenski oddelek, October 19, 1993

Protipravnost kaznivega dejanja igranja na srečo, storjenega z uporabo igralnih avtomatov, je bila predpisana v določbah Zakona o igrah na srečo, ki ni dovoljeval prirejanja takih iger zasebnikom.

October 13, 1993

Sodba nº Kp 873/93 of Kazenski oddelek, October 13, 1993

Kljub predkaznovanosti obtoženca je sodišče pravilno odmerilo kazen, ko je obtožencu izreklo zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja po II.odst. 166. člena KZS v trajanju štirih mesecev in preklicani pogojni obsodbi, v kateri je bila določena kazen sedem mesecev ter izrečena enotna kazen devet mesecev zapora, zaradi česar je pritožba javnega tožilca neutemeljena, ko se zavzema za višjo kazen temu obtožencu, ki ni bil pobudnik kaznivega dejanja, medtem, ko se zoper izrečeno kazensko sankcijo zo...

Sklep nº Kp 945/93 of Kazenski oddelek, October 13, 1993

Ker je sodišče prve stopnje pravilno ocenilo, da obsojenka ne more izročiti ključa osebnega avtomobila oškodovancu, ker ga je le-ta sam pred tem v nenavzočnosti obsojenke vzel iz njenega stanovanja, obsojenka ne more več izpolniti obveznosti, ki je bila naložena s pogojno obsodbo, pa je zato pravilno sklenilo, da se postopek za preklic pogojne obsodbe ustavi na podlagi 4. odst. 509. čl. ZKP. 

Sklep nº Kp 1090/93 of Kazenski oddelek, October 13, 1993

Ne zadošča abstraktno zatrjevanje namena povzročiti škodo pri k.d. po čl. 191 in 201 KZS. 

Sodba nº Kp 937/93 of Kazenski oddelek, October 13, 1993

Sindikalni funkcionar se je na seji delavskega sveta žaljivo izrazil s posamezničnimi trditvami o ravnanju direktorja podjetja, ki je bil suspendiran in pozneje odpuščen, vendar ne z namenom žalitve - to mu ni bilo dokazano. Bil je oproščen. Sodba potrjena. 

Sodba nº Kp 974/93 of Kazenski oddelek, October 13, 1993

Tudi če sodišče prve stopnje ni zaslišalo predlaganih prič, je dejansko stanje pravilno ugotovilo in to v sodbi tudi zadovoljivo obrazložilo. 

Sklep nº Kp 1226/93 of Kazenski oddelek, October 13, 1993

Samo okoliščina, da do poškodbe oškodovanca ni prišlo neposredno zaradi udarca storilca, ne zadostuje za ugotovitev, da je podana blažja oblika krivde (nezavestna malomarnost), v kolikor drugi dokazi kažejo, da je obtoženec zavestno ravnal na način, s katerim se lahko drugega neposredno ali posredno hudo telesno poškoduje. 

Sodba nº Kp 1183/93 of Kazenski oddelek, October 13, 1993

Sodišče je pravilno ugotovilo, da gre za priložnostno kaznivo dejanje in da je obdolženec po več letih napravil novo kaznivo dejanje, ki je ostalo pri poskusu, zato je obdolžencu mogoče izreči pogojno obsodbo. 

Sklep nº Kp 1346/93 of Kazenski oddelek, October 13, 1993

Zavrnjena je pritožba obdolženca zoper sklep o odreditvi pripora zaradi ponovitvene nevarnosti ob vložitvi obtožnice, saj je obdolženec brezposeln in brez premoženja, živi pa pri sestri. 

Sklep nº Kp 1345/93 of Kazenski oddelek, October 13, 1993

Teža kaznivih dejanj oziroma višina predpisane kazni sama po sebi še ne opravičuje sklepa o begosumnosti, če niso hkrati podane še kakšne druge okoliščine, ki bi potrjevale takšno bojazen. Po tej logiki bi morali biti v priporu vsi obdolženci za kazniva dejanja, za katera je zagrožena višja zaporna kazen.

Sodba nº Kp 884/93 of Kazenski oddelek, October 13, 1993

Za obstoj kaznivega dejanja sodelovanja v pretepu ne zadostuje le ugotovitev, da je član skupine, ki je bila udeležena v pretepu, bil navzoč na kraju pretepa. Dokazati je potrebno, da je bil obdolženec aktivno udeležen v pretepu bodisi fizično ali pa z bodrenjem ali podpihovanjem in da se je v pretep vključil še preden je bil oškodovanec hudo telesno poškodovan ali ubit. 

Sodba nº Kp 1173/93 of Kazenski oddelek, October 13, 1993

Vse olajševalne okoliščine je sodišče prve stopnje dovolj upoštevalo, saj je obtožencu izreklo pogojno obsodbo, to pa je najmilejša sankcija, ki jo je mogoče izreči storilcu kaznivega dejanja tatvine po I. dost. 165. člena KZ RS. 

Sodba nº Kp 1189/93 of Kazenski oddelek, October 13, 1993

Čeprav je obtoženec izzval prepir in pretep z oškodovancem, s katerim sta se spopadla goloroka, bi dejstvo, da so se v pretep na strani oškodovanca vključili še štirje njegovi prijatelji, lahko kazalo na to, da je bil obtoženec potem napaden in tako ogrožen, da se je lahko branil tudi z uporabo noža. Vendar pa taka trditev pritožbe nima opore v izvedenih dokazih. 

Sklep nº Kp 906/93 of Kazenski oddelek, October 13, 1993

Ne gre za silobran, če storilec z izoblikovanim naklepom koga umori, čaka na oškodovančevo pričakovano nadlegovanje kot neposredni povod za obračun. Ni potrebe za pritegnitev novih izvedencev, če sodišče sprejme kot osnovo za svojo odločitev mnenje skupine izvedencev, ko je prej dvomilo v mnenje izvedenca posameznika. 

Sodba nº Kp 1215/93 of Kazenski oddelek, October 13, 1993

Obdolženki izrečeni varnostni ukrep prepovedi vožnje motornih vozil B kategorije je izrečen za primeren čas 3 mesecev, ker do sedaj še ni bila kaznovana in ne obravnavana pred sodnikom za prekrške. Ker ni bila upravno kaznovana, ji ni mogoče šteti v breme, če je bila prijavljena, da je vozila motorno vozilo pod vplivom alkohola, pa sodnik za prekrške tega ni ugotovil s svojo odločbo. 

Sodba nº Kp 1198/93 of Kazenski oddelek, October 13, 1993

Obdolženki izrečena denarna kazen ni primerna, ker njeno premoženjsko stanje ni prišlo v dovoljni meri do izraza, pa tudi njena vztrajnost in nespoštovanje upravnih odločb ni bilo ustrezno ovrednoteno. 

Sklep nº Kp 1139/93 of Kazenski oddelek, October 13, 1993

Oškodovanec se nima pravice pritožiti zoper sodbo sodišča prve stopnje, če je bil na glavni obravnavi javni tožilec, razen zaradi odločbe o stroških kazenskega postopka. Zato je bila pritožba že po sodišču prve stopnje pravilno kot nedovoljena zavržena. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners