Višja Sodišča: Opinions issued on November 1993

November 30, 1993

Sodba nº Kp 1118/93 of Kazenski oddelek, November 30, 1993

Obtoženec je začel prehitevati voznika pred seboj na delu vozišča, kjer je prehitevanje prepovedano, kar kaže na zavestno malomarnost. Pogojna obsodba je bila na pritožbo javnega tožilca spremenjena v kazen zapora 7 mesecev. 

Sklep nº Kp 1571/93 of Kazenski oddelek, November 30, 1993

Obdolženec naj bi skupaj z dvema mladoletnikoma v časovnem razdobju približno ene ure sredi Ljubljane v večernih urah, ko je na cesti še veliko ljudi, izvršil dve kaznivi dejanji ropa po 3. odst. 168. člena KZ RS in kaznivo dejanje nasilniškega obnašanja po 2. odst. 222. člena KZ RS. Ravnanje storilcev po obsegu in brutalnosti močno presega običajne meje nasilja na ulicah, ki jih sodišča obravnavajo. Zaradi navedenega in spričo naraščanja tovrstne kriminalitete z elementi nasilja, na katero j...

Sodba nº Kp 1408/93 of Kazenski oddelek, November 30, 1993

Pritožbeno sodišče se ne strinja s stališčem pritožnika, da je sodišče prve stopnje kršilo kazenski zakon, ker dejanje, kot je opisano v izreku izpodbijane sodbe, ni pravno opredelilo kot kaznivo dejanje prisiljenja po členu 61 KZ RS, ki se preganja na zasebno tožbo.

Sodba nº Kp 1509/93 of Kazenski oddelek, November 30, 1993

Obdolženka v pritožbi ne navaja nobenega od razlogov za izpodbijanje sodbe iz člena 363 ZKP, pač pa le obširno ponavlja zagovor in pojasnjuje okoliščine, v katerih je storila kaznivo dejanje, ki ga odkrito prizna in hkrati predlaga, da ji sodišče omogoči bivanje v stanovanju, ki ga nezakonito zaseda. V zvezi s takšno pritožbo v korist obdolženke, ki ne vsebuje podatkov iz 2. in 3. točke prvega odst. 362. čl. ZKP, se je sodišče druge stopnje v skladu z določbo 2. odst. 376. člena ZKP omejilo n...

Sodba nº Kp 1419/93 of Kazenski oddelek, November 30, 1993

Sodišče prve stopnje je vse olajševalne in obteževalne okoliščine pravilno ovrednotilo. 

Sklep nº Cpg 1616/93 of Gospodarski oddelek, November 30, 1993

Tožena stranka s pritožbo uveljavlja zahtevo, da se izpodbijani sklep razveljavi in zadeva odstopi Gospodarskemu sodišču v Beogradu kot stvarno in krajevno pristojnemu za sojenje v tej pravdni zadevi, kar pomeni, da po nastanku novih okoliščin z osamosvojitvijo Slovenije smiselno uveljavlja, da ni pristojno za sojenje sodišče v Kranju, ampak sodišče v Beogradu. Sodišče prve stopnje bi torej moralo ugotavljati, ali je za odločitev v sporu pristojno ali ne, glede na to, da je po osamosvojitvi S...

Sklep nº Kp 1104/93 of Kazenski oddelek, November 30, 1993

Sodba razveljavljena zaradi bistvenih kršitev določb kazenskega postopka po 11. točki člena 364/1 ZKP in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Sodišče v razlogih sodbe ugotavlja neprimerno hitrost obdolženčeve vožnje, torej kršitve določbe 45. člena ZTVCP, obtožba pa mu očita kršitev določbe 41. člena ZTVCP (vožnja po levi strani). Dejansko stanje je pomanjkjivo ugotovljeno v zvezi z obdolženčevim zagovorom, da naj bi vozilo nenadoma zapeljalo na levo stran zaradi okvare v zavornem sistemu ...

Sodba nº Cpg 1255/93 of Gospodarski oddelek, November 30, 1993

Tožena stranka je v dopolnitvi pritožbe uveljavljala nova dejstva in predlagala nove dokaze. To pa po preteku pritožbenega roka ni več možno. Pri pogodbi o nakupu in prodaji deviznih sredstev gre za nično pogodbo. Zato mora tožena stranka vrniti neupravičeno pridobljeni denarni znesek (po tečaju, ki velja na dan plačila) z zamudnimi obrestmi od dneva vložitve tožbe do plačila. Tožeča stranka namreč ni zatrjevala, da je bil toženec glede tistega, kar je neupravičeno pridobil v slabi veri, zato...

Sklep nº Kp 1496/93 of Kazenski oddelek, November 30, 1993

Rok za vložitev zasebne tožbe začne teči na dan, ko je upravičenec zvedel za dejanje in storilca. Ker gre za dejanje, storjeno s tiskom in ker je zasebni tožilec za dejanje zvedel takoj, za storilca pa ne, ker članek ni bil podpisan, zasebna tožba pa je bila vložena več kot tri mesece po objavi članka, je za odločanje o tem, ali je zasebna tožba pravočasna, odločilno vprašanje, kdaj je zasebni tožilec zvedel, kdo je avtor objavljenega članka. O tem pomembnem vprašanju se sodišče prve stopnje ...

Sodba nº Cpg 1110/93 of Gospodarski oddelek, November 30, 1993

Z odstopljeno terjatvijo preidejo na prevzemnika tudi stranske pravice, tako tudi pravica do obresti. Pri razlagi spornih določil se ni treba držati dobesednega zapisa pogodbene volje strank, temveč je treba iskati skupen namen pogodbenikov. Tega pa je mogoče ugotoviti le z zaslišanjem oseb, ki so sodelovale pri pogajanjih in sklepanju pogodbe, torej z zaslišanjem strank. 

Sodba nº Kp 1420/93 of Kazenski oddelek, November 30, 1993

Hude stanovanjske razmere v smislu določb člena 174 KZ RS so tiste, ki resno ogrožajo oškodovančevo življenje oziroma zdravje. Stiska pa je stanje, ko oškodovanec tako nujno potrebuje storilčevo uslugo, da je prisiljen zanjo dati kakršnokoli plačilo. Dejstvo, da je oškodovanka sobo pri obtožencu najela le zaradi spora z možem, ki je ni metal iz stanovanja, še posebno pa dejstvo, da je imela možnost stanovati pri materi in se od tam dnevno voziti v Ljubljano, kar je občasno počenjala tudi v ča...

Sodba nº in sklep Cpg 815/93 of Gospodarski oddelek, November 30, 1993

Pravnomočnost sodbe, ki jo izda sodišče v pravdi med A in B, se ne razteza na intervenienta C, ki je interveniral na strani A. Toda v pravdi med A in C, ko A uveljavlja svoje jamčevalne ali regresne zahtevke zoper C, C zaradi intervencijskega učinka ne more zanikati pravilnosti dejanskih in pravnih ugotovitev, ki so bile napravljene v pravdi med A in B. Če pa C ni bil obveščen o pravdi med A in B, se nanj ne razteza intervencijski učinek in tako lahko izpodbija pravilnost dejanskih in pravnih...

Sklep nº Kp 709/93 of Kazenski oddelek, November 30, 1993

Sodišče prve stopnje nepravilno ocenjuje tožilčevo spremembo obtožnice kot spremembo v smislu prvega odstavka 337. člena ZKP, torej pod takšno spremembo, ki bi morala imeti podlago v spremenjenem dejanskem stanju. Javni tožilec je obtoženki že v prvi obtožnici očital, da je skrila list z izpisanim prometom in saldom na njenem tekočem računu in je kasneje obtožnico popravil le v tem smislu, da je drugače označil čas storitve kaznivega dejanja. V tem smislu bi smelo opis dejanja spremeniti že s...

Sodba nº Kp 1100/93 of Kazenski oddelek, November 30, 1993

Obtoženec je v bistveno zmanjšani prištevnosti (alkohol) poskusil vzeti življenje oškodovancu, ki je vanj silil, vendar mu ni grozil ali uporabil sile ali ga poškodoval - eventuelni naklep kot krivdna oblika je obtožencu dokazana s tem, da zatrjuje, da je hotel ustreliti v tla, imel pa je ves čas tudi prst na sprožilcu pištole in je bila na ta način vseskozi podana možnost, da jo sproži, tudi ob morebitnem prerivanju za orožje - ni podana okoliščina ravnanja tudi ne v prekoračenem silobranu. 

November 29, 1993

Sodba nº Kp 1371/93 of Kazenski oddelek, November 29, 1993

Odškodnine ni mogoče priznati v tuji valuti, kolikor je odškodninski zahtevek v nasprotju z zakonom o deviznem poslovanju (Ur. l. RS št.

Sklep nº Cpg 74/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 29, 1993

Za izdajo začasne odredbe zadošča, da tožnica terjatev verjetno izkaže. 

November 25, 1993

Sodba nº I Cp 1116/93 of Civilni oddelek, November 25, 1993

Oškodovanec, ki je utrpel telesno poškodbo, ker se je približal skupini prepirajočih se oseb, ni soodgovoren za škodo, ki jo je utrpel. Upravičen je do denarne odškodnine za strah za izid zdravljenja, čeprav zmerne intenzivnosti, zaradi katerega ni bilo porušeno v daljšem obdobju njegovo duševno ravnovesje (sekundarni strah). 

Sodba nº Kp 1433/93 of Kazenski oddelek, November 25, 1993

Sodišče druge stopnje preizkusi izpodbijano sodbo glede uveljavljanih pritožbenih razlogov bistvene kršitve določb kazenskega postopka in kršitve kazenskega zakona (člen 363 tč. 1 in 2), ki nista obrazložena, le v obsegu, ki ga določata 1. in 2. tč. 1. odst. 376. člena ZKP. 

Sodba nº Kp 1481/93 of Kazenski oddelek, November 25, 1993

Ob deležu oškodovancev k storitvi kaznivega dejanja izrek nepogojne kazni storilcu ni neprimeren. 

Sklep nº Kp 1540/93 of Kazenski oddelek, November 25, 1993

Po vloženi obtožbi za kaznivo dejanje velike tatvine po členu 166/3 in šest kaznivih dejanj po členu 166/1 tč. 1 je bil obtožencu pripor podaljšan iz razloga 3. tč. člena 191/2 ZKP. Razlog: Obtoženec je tudi po zaslišanjih oz. zagovorih v zvezi z nekaterimi od teh kaznivih dejanj (dejanja so bila odkrita postopoma) z vlomi nadaljeval, je brez rednih sredstev, vlamljal pa je v družbi z mladoletniki, ki jih je pretežno k temu tudi nagovoril. 

Sodba nº Kp 1453/93 of Kazenski oddelek, November 25, 1993

Pri kaznivem dejanju neplačevanja preživnine po členu 98 KZ RS načini oziroma oblike izmikanja plačevanja preživnine niso določeni in je torej izvršitveno dejanje moč storiti z vsakim ravnanjem, s katerim se storilec izogne plačilu preživnine. V primeru, če obtožba obdolžencu očita, da se plačevanju preživnine izmika tako, da preživnine sam ne plačuje, izvršbo na dohodek pa onemogoča tako, da pušča žiro račun prazen tako da si daje storitve plačevati na roko, sodišče pa v dokaznem postopku ug...

Sklep nº Kp 1388/93 of Kazenski oddelek, November 25, 1993

Če je bilo obsojencu v pogojni obsodbi naloženo, da mora redno plačevati preživnino in pa tudi, da mora poravnati zaostalo preživnino v določenem roku, lahko sodišče pred potekom tega roka pogojno obsodbo prekliče zaradi neizpolnitve naloženih obveznosti le, če ugotovi, da ne plačuje redne tekoče preživnine, ne pa tudi, ker ni plačal niti dela zaostale. 

Sklep nº Kp 1447/93 of Kazenski oddelek, November 25, 1993

Ne glede na to, da se člen 234/I KZS ni spremenil, je uporabiti člen 4/II KZJ, ker je bil spremenjen zakon o igrah na srečo v delu, ki po noveli namestitev igralnih avtomatov v javnih lokalih zaradi dobička izven zakonitih pogojev opredeljuje kot prekršek. 

November 24, 1993

Sodba nº Kp 1254/93 of Kazenski oddelek, November 24, 1993

Ker sta bila pri obdolženki v denarnici najdena dva izmed petih ukradenih bankovcev, ki so bili evidentirani po številkah, poleg tega pa je bil na roki obdolženke najden manjši drobec premaza, s katerim so bili premazani nastavljeni bankovci, je sodišče pravilno štelo, da je dokazano, da je tatvino bankovcev storila prav obdolženka. 

Sklep nº Kp 1522/93 of Kazenski oddelek, November 24, 1993

V primeru izreka enotne kazni, upoštevaje kazen iz prejšnje pravnomočne sodbe, v trajanju 5 let zapora ali več, je odreditev pripora po čl. 353/I ZKP obvezna, ne glede na to, da je obtoženec po izreku prvostopne sodbe, vendar pred pravnomočnostjo kazen po prejšnji obsodbi že prestal. V takem primeru je pristojen za odreditev pripora izvenobravnavni senat. 

Sodba nº Cpg 1411/93 of Gospodarski oddelek, November 24, 1993

Določilo v pogodbi o sofinanciranju delovnih mest, s katero se je prejemnik sredstev zavezal v primeru neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve pogodbe vrniti nakazana sredstva v valoriziranem znesku z obrestmi, vsebuje dogovor o plačilu pogodbenih obresti. 

Sklep nº Kp 1520/93 of Kazenski oddelek, November 24, 1993

Sodišče druge stopnje je pripor odpravilo, ker priporni razlogi po vložitvi obtožnice niso več podani. 

Sodba nº Kp 1440/93 of Kazenski oddelek, November 24, 1993

Sodišče prve stopnje je pri odmeri kazni v preveliki meri upoštevalo v razlogih sodbe naštete olajševalne okoliščine, premalo pa ugotovljene obteževalne okoliščine in tudi premoženjske in osebne razmere obdolženca. 

Sklep nº Kp 1034/93 of Kazenski oddelek, November 24, 1993

Samo najdeno blago pri osumljencu ni podlaga za sklepanje, da je bilo to blago pretihotapljeno. Sama posest blaga še ne kaže na storilčev namen to blago tudi preprodajati. Tudi, če oškodovanka na glavni obravnavi noče pričati, to ni podlaga za sklepanje, da kaznivo dejanje ni bilo storjeno. 

Sodba nº Cpg 700/93 of Gospodarski oddelek, November 24, 1993

Organizacija združenega dela (SOZD IMOS) je prešla direktno v družbo iz 36. člena Zakon o podjetjih. 2. odstavek 194. člena Zakona o podjetjih, namreč ne predvideva nobenih omejitev pri izpeljavi postopka uskladitve obstoječih organizacij združenega dela in skupnosti z Zakonom o podjetjih zato načeloma ni bilo nobene ovire za direkten prehod organizacije združenega dela v družbo (ZIGP IMOS, d.d.) iz 36. člena ZP. 2. odstavek 194. člena takrat veljavnega ZP namreč določa, da obstoječe organiza...

Sodba nº Kp 1312/93 of Kazenski oddelek, November 24, 1993

Glede na izredno majhno škodo in glede na to, da obdolženka doslej še ni bila obsojena in tudi ne kaznovana od sodnika za prekrške, dopolnila pa je že 45 let, je sodišče prve stopnje utemeljeno izreklo oprostilno sodbo po členu 350 točka 1 ZKP v zvezi s členom 8/2 KZ SFRJ. 

Sodba nº Kp 1411/93 of Kazenski oddelek, November 24, 1993

Podani so pogoji zadoločitev novega roka za izpolnitev obveznosti, čeprav obsojenec v določenem roku ni v celoti izpolnil svojih obveznosti, če je spričo slabih premoženjskih razmer deloma vendar izpolnil svojo obveznost. 

Sklep nº Kp 1527/93 of Kazenski oddelek, November 24, 1993

Okoliščina, da se je obdolženec po storjenem kaznivem dejanju zadrževal v tujini, po povratku v državo pa bival neprijavljen izven kraja svojega stalnega bivališča in med tem tudi izvedel, da kaznivo dejanje raziskuje policija, kaže na nevarnost, da bo pobegnil. Okoliščine, da je obdolženec do svojega 35 leta izvršil osem kaznivih dejanj zoper premoženje in življenje ter telo, da je brez zaposlitve in brez premoženja, opravičujejo bojazen, da bo kazniva dejanja ponavljal. 

Sklep nº Kp 1521/93 of Kazenski oddelek, November 24, 1993

Pravilna je ocena o obstoju pripornega razloga iz 3. točke 2. odst. 191. člena ZKP. Obdolženec je bil doslej že trikrat sodno kaznovan zaradi kaznivih dejanj zoper tuje premoženje, tokrat je osumljen storitve štirih kaznivih dejanj, ki jih ne zanika, s kaznivim dejanjem ropa po 2. odst. 168. člena KZ RS pa naj bi si obdolženec pridobil tudi zelo veliko protipravno premoženjsko korist (okrog 1.700.000,00 SIT). Navedene okoliščine in ugotovitve izvedenca psihiatra, iz katerih je moč razbrati, d...

Sklep nº Kp 1526/93 of Kazenski oddelek, November 24, 1993

Okoliščina, da se je obdolženec po storjenem kaznivem dejanju zadrževal v tujini, po povratku v državo pa bival neprijavljen izven kraja svojega stalnega bivališča in med tem tudi izvedel, da kaznivo dejanje raziskuje policija, kaže na nevarnost, da bo pobegnil.

Sodba nº Kp 1023/93 of Kazenski oddelek, November 24, 1993

Bistvena kršitev določb ZKP je podana le, če gre za nasprotja o odločilnih dejstvih, ki so pomembna za sodbo. 

November 23, 1993

Sodba nº Kp 1321/93 of Kazenski oddelek, November 23, 1993

Obtoženec je spolno nadlegoval 13-letno hčerko, zanemarjal oba otroka s tem, da ju je silil k pretiranemu delu in k tatvinam, ki sta jih zanj izvrševala, 11-letnega sina je tudi skupaj vodil po gostilnah, ga naučil kartanja in ga vozil s seboj na "nočne pohode", do družine in sosedov pa se je nasilno obnašal s fizičnim obračunavanjem, kadar je prišel v konfliktne situacije, ki jih je v glavnem sam zakrivil, sicer pa je pretirano vdan alkoholu. Enotno kazen pet let zapora je sodišče druge stop...

Sklep nº Kp 1518/93 of Kazenski oddelek, November 23, 1993

Sklep o podaljšanju pripora nima razlogov o odločilnem dejstvu, to je o obstoju pripornega razloga, če se v obrazložitvi sklicuje le na obrazložitev prejšnjega sklepa o priporu. 

Sodba nº Kp 1477/93 of Kazenski oddelek, November 23, 1993

Obdolženec je v prepiru sunil starejšo sosedo z grebljo v hrbet, da je ta padla po bregu in se lahko telesno poškodovala. Dejansko stanje je prav ugotovljeno, pritožba zavrnjena. 

Sklep nº Kp 1079/93 of Kazenski oddelek, November 23, 1993

Za presojo stopnje obtoženčeve krivde (malomarnosti) je brez dvoma pomembno, kakšni so bili pogoji objektivne možnosti za spremljanje oškodovankine hoje. Pravilno opozarja pritožnik, da ni vseeno, ali je obtoženec med približevanjem prehodu za pešce videl oziroma mogel videti oškodovanko, ali pa mu je preglednost na prehod za pešce zakrivalo vozilo karavan, ki je peljalo preko križišča z obtoženčeve leve proti desni strani. V obeh primerih obtoženčeva krivda sicer ne bi smela biti vprašljiva,...

Sklep nº Cpg 1678/93 of Gospodarski oddelek, November 23, 1993

Izvršilni naslovi so le dajatvene (kondemnatorne) sodbe, ne pa tudi oblikovalne (konstitutivne) in ugotovitvene (deklaratorne). Oblikovalne sodbe namreč učinkujejo že s samo pravnomočnostjo, pri ugotovitvenih pa je edini namen civilnega procesa le ugotavljanje spornega pravnega razmerja, ne pa realizacija zahtevkov. Podobno velja za zavarovanje zahtevkov z začasnimi odredbami. 

Sodba nº Kp 1378/93 of Kazenski oddelek, November 23, 1993

Obtoženčevo stanje razdraženosti je bilo predvsem posledica njegovih subjektivnih lastnosti in stanj vinjenosti, nizke tolerančnosti na konflikte in agresivnega vzorca vedenja, medtem, ko sama narava in teža oškodovančeve žalitve nista bili takšni, da bi lahko pri povprečnem, normalno občutljivem človeku izzvali takšno stanje razdraženosti, kot sta ga pri obtožencu. Zato kaznivo dejanje hude telesne poškodbe tudi po presoji sodišča druge stopnje ni bilo storjeno na mah, torej v okoliščinah iz...

Sklep nº Kp 1444/93 of Kazenski oddelek, November 23, 1993

Določbe 2. odstavka 4. člena KZJ o obvezni uporabi milejšega zakona se uporabljajo tudi pri kaznivih dejanjih z blanketno dispozicijo, če se spremenijo stranski predpisi, na katere se taka dispozicija sklicuje in če so za storilca ugodnejši. 

Sklep nº Kp 1178/93 of Kazenski oddelek, November 23, 1993

Sodišče prve stopnje ni z gotovostjo ugotovilo, kdo je bil voznik vozila, ki je povzročilo obravnavano prometno nesrečo. 

November 20, 1993

Sklep nº Kp 925/93 of Kazenski oddelek, November 20, 1993

Obdolženec na glavno obravnavo v skrajšanem postopku ni bil pravilno vabljen, kar je eden od zakonskih pogojev za sojenje v nenavzočnosti (3. odst. 442. člena ZKP): Vabila na glavno obravnavo ni prejel osebno, iz povratnic pa izhaja, da ni bila opravljena niti tako imenovana strožja nadomestna vročitev (121. člen ZKP), po kateri mora vročevalec ob neuspeli vročitvi poskrbeti za posebno pisno obvestilo ter ponoviti poskus osebne vročitve in hkrati navesti razmerje med naslovljencem in dejanski...

November 18, 1993

Sodba nº Kp 1216/93 of Kazenski oddelek, November 18, 1993

V primeru, da opis kaznivega dejanja po čl. 223 KZS ne vsebuje posebnega naziva uradnega dejanja, katerega izvršitev je storilec preprečil uradni osebi, je pa to dejanje opisano, izrek sodbe ni nerazumljiv in ni podana bistvena kršitev določb kazenskega postopka iz 11. tč. 1. odst. 364. čl. ZKP. 

Sklep nº Kp 1399/93 of Kazenski oddelek, November 18, 1993

Kadar prvostopno sodišče o obstoju ali neobstoju odločilnega dejstva sklepa na podlagi posrednih dokazov in ugotovi, da je v zvezi s tem podan sklenjen krog indicev, ne izvede pa razpoložljivega neposrednega dokaza (vpogled listine), ki po zatrjevanju obdolženca narekuje drugačne zaključke, je podan tehten dvom v pravilnost ugotovljenega dejanskega stanja, ki v skladu s 1. odst. 385. člena ZKP narekuje razveljavitev sodbe ali obravnavo pred sodiščem druge stopnje. 

Sodba nº Kp 1271/93 of Kazenski oddelek, November 18, 1993

Sodišče prve stopnje je kršilo kazenski zakon v korist obtoženca ko je uporabilo inštitut nadaljevanega kaznivega dejanja ob izvršenem kaznivem dejanju roparske tatvine po členu 167 KZ RS in ob štirih poskusih kaznivega dejanja velike tatvine po členu 166/1 točka 1 KZ RS, saj glede na objekt kazenskopravnega varstva ne gre za identična kazniva dejanja. Ker je izostala pritožba javnega tožilca, navedene kršitve ni bilo mogoče odpraviti. 

Sklep nº Kp 1431/93 of Kazenski oddelek, November 18, 1993

Kaznivo dejanje obrekovanja s tiskom ni podano, če se ve, da je obdolženec vedel, da so žaljive trditve neresnične. 

Sodba nº Cpg 1455/93 of Gospodarski oddelek, November 18, 1993

V primeru vrnitve zaplenjenega premoženja na podlagi odločbe 145 člena ZIKS-a deluje sodba ex tunc, torej kot da premoženje ni bilo nikoli zaplenjeno, vrne pa se na ta način, da se v zemljiški knjigi opravijo ustrezni vpisi. Vendar navedena odločba še ne pomeni, da se zaradi nje razveljavijo vsi morebitni pravni akti, na podlagi katerih je prihajala lastninska pravica oziroma pravica uporabe na tem premoženju. 

Sklep nº Cpg 489/93 of Gospodarski oddelek, November 18, 1993

Pri odtujitvi nepremičnine, ki so bile pred tem izročene nekomu v najem, stopi pridobitelj nepremičnine na mesto prvotnega najemodajalca in nastajajo potem pravice in obveznosti iz najema med njim in njemnikom. Zato lahko zahteva najemnik na osnovi navedene najemne pogodbe povrnitev odškodnine ne le od prvotnega najemodajalca, ampak tudi od novega pridobitelja na podlagi 1. odstavka 591. člena ZOR-a. 

Sodba nº Cpg 1220/93 of Gospodarski oddelek, November 18, 1993

Samo dejstvo, da je zastavna pravica akcesorna glede na osnovni posel, iz katerega izvira terjatev, ki se zavaruje, še ne pomeni, da za takšno pogodbo ni potrebno soglasje določenega organa upravljanja.

Sklep nº Kp 1499/93 of Kazenski oddelek, November 18, 1993

Zoper obdolženca je odrejen pripor zaradi desetih kaznivih dejanj velike tatvine (vlomi v stanovanjske hiše) v časovnem razdobju šestih mesecev, je brez zaposlitve in rednih sredstev. 

Sklep nº Kp 1243/93 of Kazenski oddelek, November 18, 1993

Oprostilna sodba v primeru sklenjenega kroga indicev ni na mestu, saj ni podlage za utemeljen dvom v utemeljenost obtožbe. 

Sklep nº Kp 1394/93 of Kazenski oddelek, November 18, 1993

Ker so z novo zakonsko ureditvijo tudi v lokalih zasebnikov dovoljene igre na srečo z igralnimi avtomati, je s tem dejanje po I. odst. 234. čl. KZ RS izgubilo element protipravnosti. 

Sodba nº Kp 1409/93 of Kazenski oddelek, November 18, 1993

Pritožbeno sodišče se ne strinja s stališčem pritožnika, da je sodišče prve stopnje kršilo kazenski zakon, ker dejanje, kot je opisano v izreku izpodbijane sodbe, ni pravno opredelilo kot kaznivo dejanje prisiljenja po členu 61 KZ RS, ki se preganja na zasebno tožbo. Niti iz opisa dejanja, niti iz razlogov sodbe ne izhaja, da bi oškodovanca zaradi obdolženčevih groženj karkoli storila, opustila ali trpela, zaradi česar tudi ni mogoče govoriti o nastanku prepovedane posledice v smislu kazniveg...

Sklep nº Kp 1348/93 of Kazenski oddelek, November 18, 1993

Nova dejstva in novi dokazi, ki jih obsojenec navaja šele v pritožbi zoper sklep o zavrnitvi zahteve za obnovo, se ne presojajo v tem postopku, ampak so lahko podlaga za novo zahtevo za obnovo postopka. 

Sodba nº Kp 1412/93 of Kazenski oddelek, November 18, 1993

Obdolženec je ravnal malomarno pri odkupu odpadnih surovin, ker se pri prevzemu ni prepričal, kje so dobili Romi prinešeno odpadno blago, čeravno je lahko sklepal, da takega blaga niso mogli dobiti drugje, kot da so ga ukradli. 

Sodba nº Kp 1415/93 of Kazenski oddelek, November 18, 1993

Podani so pogoji za določitev novega roka za izpolnitev obveznosti, čeprav obsojenec v določenem roku ni v celoti izpolnil svojih obveznosti, če je spričo slabih premoženjskih razmer deloma vendar izpolnil svojo obveznost. 

Sodba nº Kp 1393/93 of Kazenski oddelek, November 18, 1993

Četudi so storilci kaznivega dejanja kršitve nedotakljivosti stanovanja pri vdoru v stanovanjsko hišo lastnika telesno poškodovali, pa so bili obtoženi na podlagi vloženega obtožnega predloga le zaradi kaznivega dejanja po členu 71/1 KZ RS, sodišče v istem postopku ne sme obravnavati dejanja v zvezi s povzročeno telesno poškodbo in se sodba lahko nanaša le na dejanje, ki je predmet obtožbe. 

November 17, 1993

Sodba nº Kp 1380/93 of Kazenski oddelek, November 17, 1993

Pritožba zavrnjena, ker kazen 7 mesecev zapora za povzročitev prometne nezgode z visoko vinjenostjo in smrtjo kot posledico, ni previsoka. 

Sodba nº Kp 1319/93 of Kazenski oddelek, November 17, 1993

Lahka telesna poškodba pri kaznivem dejanju nasilniškega obnašanja po členu 222/2 KZS ni objektivni pogoj kaznivosti, saj bi bil sicer tisti, ki se je nasilniško obnašal, ni pa sodeloval pri povzročitvi lahke telesne poškodbe, v slabšem položaju kot storilec, ki je sodeloval v pretepu, v katerem je bil kdo ubit ali hudo telesno poškodovan, upoštevaje pri tem predpisane kazni za navedeni kaznivi dejanji. 

Sklep nº Kp 1484/93 of Kazenski oddelek, November 17, 1993

Izrečena sodba, s katero je obtoženec obsojen na zaporno kazen razen v primeru, ki ga ureja 1. odstavek 353. čl. ZKP, ne predstavlja okoliščine, ki sama zase kaže na nevarnost, da bi obtoženec pobegnil, podane morajo biti še druge okoliščine, kot jih določa 1. točka II.

Sodba nº in sklep Kp 1318/93 of Kazenski oddelek, November 17, 1993

Če tožilec med glavno obravnavo razširi obtožbo za novo kaznivo dejanje, predsednik senata vpraša obtoženca, ali je razumel obtožbo in potem pozove obtoženca naj se izjavi o novi točki obtožbe in naj pove svoj zagovor. 

Sodba nº Kp 1185/93 of Kazenski oddelek, November 17, 1993

V sporu med sosedi je prišlo do razžalitve (verbalne in realne). Zatrjevana nepopolna ugotovitev dejanskega stanja (ni bil pribavljen zapisnik policije, ki je prišla na klic zasebne tožilke intervenirat) ni podana. 

Sodba nº Kp 1439/93 of Kazenski oddelek, November 17, 1993

Nastopilo je absolutno zastaranje kazenskega pregona, ker je potekla doba 4 let od storitve kaznivega dejanja. 

Sodba nº Cpg 1082/93 of Gospodarski oddelek, November 17, 1993

Sodišče prve stopnje se je pri ugotovitvi višine odškodnine za (materialno) škodo, nastalo s kršitvijo pogodbe o delu, utemeljeno oprlo na izvedensko mnenje, ki temelji samo na podatkih spisa, ker drugi podatki zaradi vojne na območju nastanka škode niso dostopni. 

Sodba nº Kp 1000/93 of Kazenski oddelek, November 17, 1993

Z izbrisom vpisanega varstvenega ukrepa v vozniškem dovoljenju storilec onemogoči uradni osebi, kateri predloži takšno dovoljenje, da bi ugotovila, ali obtoženec sme voziti motorno vozilo oziroma ali mu je izrečena prepoved vožnje za določen čas. 

Sklep nº Kp 1074/93 of Kazenski oddelek, November 17, 1993

Družbena nevarnost obdolženk je majhna, ker do sedaj še nista bili kaznovani, majhna je tudi nevarnost, da bi ponavljali kazniva dejanja, saj so prenehale okoliščine, v katerih sta storili kazniva dejanja. 

Sodba nº Kp 999/93 of Kazenski oddelek, November 17, 1993

Obtoženec je izbrisal iz svojega vozniškega dovoljenja vpisano prepoved vožnje motornega vozila, izrečeno v postopku sodnika za prekrške, in ga še dalje uporabljal. Zagovornik v pogojni obsodbi predlaga milejšo sankcijo, ne da bi podal konkreten predlog. Ne glede na takšno pomanjkljivost je bila pritožba zavrnjena, ker je bilo ocenjeno, da je sankcija ustrezna. 

November 16, 1993

Sklep nº Kp 976/93 of Kazenski oddelek, November 16, 1993

Obtoženec naj bi po subsidiarni obtožbi z namenom tatvine najel pri Rent-a-car osebni avto, dal izdelati dvojnik ključa, nato pa si avto prilastil. Izdana je bila oprostilna sodba zaradi pomanjkanja dokazov, sodba je bila razveljavljena na pritožbo subsidiarnega tožilca z zahtevo, da se dokazni zahtevek dopolni s preverjanjem pristnosti duplikata zavarovalne police nemške zavarovalnice in z dodatnim zaslišanjem prič. 

Sodba nº Kp 1203/93 of Kazenski oddelek, November 16, 1993

Obtožencu je bila izrečena pogojna obsodba, v tej pa določena omiljena kazen osmih mesecev zapora. Na pritožbo javnega tožilca je sodišče druge stopnje izreklo obtožencu neomiljeno kazen enega leta zapora, ker ni našlo razlogov za pogojno obsodbo glede na okoliščine storjenega dejanja, ko je izrabil oškodovančevo hudo vinjenost in vzel ves denar, ki ga je imel pri sebi, z vidnim poškodovanjem po obrazu, zaradi velike tatvine in odvzema motornega vozila je bil že dvakrat obsojen in priznanje n...

Sodba nº Kp 977/93 of Kazenski oddelek, November 16, 1993

Sodišče prve stopnje ni kršilo kazenski zakon, ker ni obeh kaznivih dejanj tatvine opredelilo kot nadaljevano kaznivo dejanje. Že podatek, da sta bili dejanji storjeni v časovnem razmaku enega leta, ne dopušča ocene o takšni časovni povezanosti obeh kaznivih dejanj, ki bi opravičevala uporabo instituta nadaljevanega kaznivega dejanja. 

Sodba nº Kp 1325/93 of Kazenski oddelek, November 16, 1993

Izvid in mnenje izvedenca psihološke stroke, v katerih so navedeni rezultati različnih psiholoških testov pri pregledu 3 leta starega oškodovanca, ki ne more biti zaslišan kot priča, med temi tudi izjave otroka, dane pri nekaterih testih, ni prepovedan dokaz po določbah Zakona o kazenskem postopku. 

Sklep nº Kp 1228/93 of Kazenski oddelek, November 16, 1993

Doslej zbrani dokazi in podatki kažejo na sprejemljivo verjetnost, da sta obdolženca uresničila objektivne znake kaznivih dejanj, ki so predmet zahteve za preiskavo (tega pritožnik niti ne izpodbija) kot tudi na utemeljen sum, da naj bi osumljenca z zlorabo svojih položajev drugemu pridobila protipravno premoženjsko korist. Po mnenju pritožbenega sodišča so izpolnjeni vsi zakonski pogoji za uvedbo preiskave (1. odstavek 157. člena ZKP). 

Sklep nº Kp 970/93 of Kazenski oddelek, November 16, 1993

Ob preizkusu izpodbijane sodbe po uradni dolžnosti (1. točka 1. odstavka 376. člena ZKP) je pritožbeno sodišče ugotovilo več bistvenih kršitev določb kazenskega postopka: sodišče prve stopnje je prekoračilo obtožbo, ker je obdolženca spoznalo za krivega, da je dne 12.6.1992 posekal tri bukve v izmeri 4 m3 in dne 5.10.1991 3 bukve v izmeri 2 m3 lesa, česar pa obtožba obdolžencu ni očitala. Bistvena kršitev postopka (čl. 364/I-11 ZKP) je podana tudi v tem, ker je sodišče prve stopnje iz opisa k...

Sklep nº Cpg 157/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 16, 1993

Prvostopno sodišče bo moralo najprej zanesljivo izkazati taksni opomin za vložen ugovor, šele nato pa event. pristopiti k prisilni izterjavi.

Sodba nº Kp 1143/93 of Kazenski oddelek, November 16, 1993

Pritožbi javnega tožilca je bilo ugodeno tako, da je sodišče druge stopnje obtožencu za vsako od kaznivih dejanj določilo kazen zapora ter mu izreklo enotno kazen zapora, ko je sodišče prve stopnje izreklo pogojno obsodbo. Predkaznovanosti, čeprav za druga dejanja in okoliščine zdaj storjenih kaznivih dejanj, ko je šlo za veliko površino goloseka, v obsegu 1,9 ha površine in 260 m3 lesa ter način goljufije, ko je obtoženec oškodovancu, ki mu je že šest let dolgoval denar, pokazal tuj gozd, v ...

Sklep nº Kp 1390/93 of Kazenski oddelek, November 16, 1993

Ker je v zadevi sodil sodnik posameznik, soditi bi pa moral senat, je podana bistvena kršitev določb kazenskega postopka. 

Sodba nº Kp 1171/93 of Kazenski oddelek, November 16, 1993

Obdolžencu, ki je bil zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja že trikrat obsojen, je bila izrečena pogojna obsodba, ker je bil v obravnavanem primeru s strani oškodovanca izzvan, pa tudi fizičen napad ni imel intenzivnejših oblik in je bil brez posledic za oškodovančevo zdravje. Pritožba javnega tožilca, ki je predlagal kazen zapora, je sodišče druge stopnje zavrnilo. 

November 12, 1993

Sklep nº Kp 1460/93 of Kazenski oddelek, November 12, 1993

Iz določbe 2. odst. 199. člena ZKP jasno izhaja, da smejo predlog za odreditev ali odpravo pripora po vložitvi obtožnice podati le stranke, to pa sta obdolženec in javni tožilec (člen 147 ZKP).

Sklep nº Cpg 275/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 12, 1993

Ker je upnik pravočasno poslal sodišču pooblastilo za svojega odvetnika - pooblaščenca, ne morejo nastopiti posledice iz 98. čl.

November 11, 1993

Sodba nº Kp 1355/93 of Kazenski oddelek, November 11, 1993

Voznik osebnega avtomobila stori kaznivo dejanje tatvine s tem, ko si prilasti potnikovo prtljago, ki jo je ta pustil v vozilu in ne kaznivo dejanje zatajitve. 

Sodba nº Kp 1421/93 of Kazenski oddelek, November 11, 1993

Javni tožilec se upravičeno pritožuje, ker sodišče prve stopnje obdolžencema poleg kazni ni izreklo tudi varnostnega ukrepa po členu 70 KZ SFRJ, saj so za izrek te kazenske sankcije izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Obdolženca sta tuja državljana, obsojena sta bila na zaporni kazni, v Republiki Sloveniji nimata prijavljenega prebivališča in zaposlitve, podatki o njunem prejšnjem življenju pa kažejo, da je pri obdolžencih očitno že v precejšnji meri zakoreninjeno nagnjenje k izvrševanju kaznivih...

Sodba nº in sklep Kp 1273/93 of Kazenski oddelek, November 11, 1993

V primeru istočasne obsodilne in oprostilne sodbe je potrebno, kolikor je to mogoče ugotoviti, koliko stroškov odpade na prvi in drugi del sodbe. Zgolj abstraktni izrek glede oprostilnega dela "da stroške plača proračun", ko so ti v celoti naloženi v obsodilnem delu, ni pravilen. 

Sklep nº Kp 1451/93 of Kazenski oddelek, November 11, 1993

Pri starejšem mladoletniku je podana ponovitvena nevarnost glede na to, da je bil v istem letu nekaj mesecev prej zoper njega izrečen vzgojni ukrep, sedaj pa naj bi ponovil dve hudi kaznivi dejanji zoper premoženje. 

Sodba nº Kp 1227/93 of Kazenski oddelek, November 11, 1993

Obtoženec, ki je pod pretvezo, da kupuje žganje, prišel v oškodovančevo hišo, izkoristil odsotnost oškodovanca ter mu ukradel denar, je storil kaznivo dejanje tatvine po 1. odstavku 165. člena KZS v obteževalnih okoliščinah. 

Sklep nº Cpg 277/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 11, 1993

Samo v primeru, ko je predlagana izvršba na denarna sredstva pravne osebe je mogoče uporabiti določilo 198. člena ZIP o obvezni navedbi številke bančnega računa. 

Sodba nº Kp 1208/93 of Kazenski oddelek, November 11, 1993

Zgolj teža posledice ne opravičuje daljše preizkusne dobe pri pogojni obsodbi. 

Sodba nº Kp 1323/93 of Kazenski oddelek, November 11, 1993

Dejanje ni majhnega pomena, če je storjeno na javnem kraju na način, ki vznemiri javnost, ne glede na višino povzročene škode. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners