Višja Sodišča: Opinions issued on December 1993

December 29, 1993

Sklep nº II Cp 2173/93 of Civilni oddelek, December 29, 1993

Pri odločanju o zvišanju preživnine je potrebno ugotoviti in opredeliti otrokove potrebe v denarju, ker je to ob možnosti staršev prvo izhodišče za določitev preživnine. 

Sklep nº I Cp 2354/93 of Civilni oddelek, December 29, 1993

Pritožbe proti sklepu o delni ustavitvi izvršbe in njenem delnem nadaljevanju ni mogoče šteti kot ugovor po drugem odst. 55. člena ZIP, če se ne nanaša na dejstva, ki so nastala po sklepu o izvršbi. 

December 28, 1993

Sodba nº Kp 542/93 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, December 28, 1993

Sodišče prve stopnje je ravnalo prav, ko je obtožencu, ki mu je zagovornik odpovedal pooblastilo, šlo pa je za primer obvezne obrambe po 2. odstavku 70. člena ZKP, odredilo zagovornika po uradni dolžnosti. Ne glede na očitke o nesmotrnosti svojega ravnanja, pa ni bilo dolžno postaviti ravno tistega zagovornika, ki je pooblastilo odpovedal, pač pa se je pri tem pravilno držalo v okviru sodne uprave določenega vrstnega reda odvetnikov. 

December 27, 1993

Sklep nº Kp 1701/93 of Kazenski oddelek, December 27, 1993

Obtožencu je bil po vloženi obtožbi podaljšan pripor iz istega pripornega razloga (3. tč. II. odst. 191. čl. ZKP), ko je sodišče prve stopnje pripor podaljšalo na podlagi II. odst. 265. čl. ZKP, torej po uradni dolžnosti. Zagovornik izpodbija sklep o podaljšanju pripora in se sklicuje na določbi II. odst. 197. čl. ZKP in I. odst. 199. čl. ZKP, češ, da bi moralo sodišče podaljšati pripor po zaslišanju ali pa po predlogu javnega tožilca, česar pa ni storilo.

Sklep nº Cpg 573/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 27, 1993

Ker pomeni začasna odredba poseg v premoženjsko sfero nasprotne stranke v času, ko tožnica še nima v rokah sodbe, morajo biti navedbe o terjatvi in nevarnosti za bodočo izvršbo - verjetno izkazane. Pri denarni terjatvi mora ta nevarnost izhajati iz zavestnega ravnanja dolžnika, ki meri na to, da bo upniku onemogočil ali otežil izterjavo. 

Sklep nº Cpg 534/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 27, 1993

Po I. odstavku 99.člena ZPPSL ni dovoljeno izdati sklepa o zavarovanju terjatve po tem, ko so že nastopile pravne posledice začetka stečajnega postopka. 

Sklep nº Cpg 1936/93 of Gospodarski oddelek, December 27, 1993

Upnik je dolžniku izročil akceptni nalog v zavarovanje obveznosti po komisijski pogodbi. Obveznost po tej pogodbi je izpolnil, dolžnik pa mu akceptnega naloga ni vrnil. V postopku za izdajo začasne odredbe, s katero je upnik zahteval prepoved vnovčitve akceptnega naloga, je dolžnik zatrjeval, da sta se upnik in dolžnik naknadno dogovorila, da se sporni akceptni nalog uporabi za poravnavo drugih upnikovih obveznosti do dolžnika. Verjetnosti teh svojih trditev upnik ni uspel dokazati, zato je s...

December 26, 1993

Sodba nº Kp 1479/93 of Kazenski oddelek, December 26, 1993

Kaznivo dejanje umora ni storjeno v silobranu niti ne v prekoračenem silobranu, če žrtev drži v levi roki nož, ne da bi bilo ugotovljeno, da je z njim kakorkoli ravnala napadalno, medtem ko se je z desno roko branila s tem, da je prijela celo za revolver, vendar je bila s tem ustreljena, kar kaže na izrazito obrambno ravnanje žrtve. Če bi bila napadalna, potem bi v tem času lahko z nožem, ki ga je držala v levi roki, napadalca tudi napadla. O napadu samem tudi sam storilec kaznivega dejanja n...

December 24, 1993

Sklep nº Cpg 569/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 24, 1993

Sodišče prve stopnje je preuranjeno uporabilo procesno sankcijo iz V. odstavka 83. člena ZPP in razveljavilo sklep o izdaji začasne odredbe, saj je šele s sklepom iz I. odstavka tega člena naložilo tožnici popravo firme tožene stranke. Če bo tožeča stranka popravila predlog (in tožbo), bo sodišče s sklepom na podlagi členov 347 in 342 ZPP popravilo tudi sklep o začasni odredbi. Zoper sklep, s katerim se odredijo ukrepi za odpravo pomanjkljivosti po členu 83 ZPP, pa ni dovoljena posebna pritož...

December 23, 1993

Sklep nº I Cp 2311/93 of Civilni oddelek, December 23, 1993

Toženec, ki trdi, da ima pravico hoditi in voziti po zemljišču tožnika v zvezi z zahtevkom tožnika na opustitev hoje in voženj po njegovem zemljišču, mora dokazati, da je pridobil tako pravico, s katero je omejena lastninska pravica tožnika na nepremičnini, s pravnim poslom ali priposestvovanjem. 

Sklep nº I Cp 2363/93 of Civilni oddelek, December 23, 1993

Stanovanjsko najemno razmerje je vrsta obligacijskega razmerja in s tem premoženjsko pravnega razmerja. V sporu iz takšnega razmerja zastopa družbeno politično skupnost javni pravobranilec. 

Sodba nº in sklep I Cp 1139/93 of Civilni oddelek, December 23, 1993

Prispevek zapustnikovega sina k povečanju zapustnikovega premoženja je potrebno ugotavljati ne glede na eventuelne koristi, ki jih je potomec imel od uživanja premoženja za časa zapustnikovega življenja. 

Sodba nº in sklep I Cp 1053/93 of Civilni oddelek, December 23, 1993

Potrebno bo ugotoviti, ali gre za samostojno obveznost toženca do tožnika ali za njun sporazum o nadomestni izpolnitvi prej dogovorjene obveznosti toženca do tožnika. 

Sodba nº Kp 1570/93 of Kazenski oddelek, December 23, 1993

Pogojna obsodba ni primerna kazenska sankcija, če je storilec kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa vozil motorno vozilo pod močnim vplivom alkohola in brez vozniškega dovoljenja. 

Sodba nº Kp 1565/93 of Kazenski oddelek, December 23, 1993

Če ni istočasnega protipravnega napada, se obdolženec ne more sklicevati na ravnanje v silobranu, ne glede na ostale okoliščine. 

Sodba nº in sklep Kp 1261/93 of Kazenski oddelek, December 23, 1993

Ker je obdolženec med zaslišanjem priče le-tej dejal, da laže, bi bila upravičena tožilka ta priča, ne pa njen mož, zato je bilo treba zasebno tožbo v tem delu zavrniti na podlagi 2. točke 349. člena ZKP v zvezi s 5. točko 1. odstavka 364. člena ZKP. 

Sodba nº II Cp 1174/93 of Civilni oddelek, December 23, 1993

Razveza zakonske zveze ne vpliva na veljavnost sklenjenega dogovora o priznanju solastninskega deleža na premoženju, pridobljenem v zakonski zvezi. 

Sodba nº Kp 1601/93 of Kazenski oddelek, December 23, 1993

Ker obdolženka ni nastopala v disciplinskem postopku kot oseba, navedena v čl. 210/I KZ RS, ni podlage za ugotovitev, da bi lahko po krivem izpovedala, zato tudi svoje izpovedbe pred sodiščem združenega dela glede na izpovedbo, ki je v disciplinskem postopku ni dala, ni mogla spremeniti. 

Sklep nº Kp 1663/93 of Kazenski oddelek, December 23, 1993

Tudi v primeru sklepanja pravnega posla - menjalne pogodbe, ko ena od strank ponaredi identifikacijske številke na osebnem avtomobilu in istega da v menjavo drugi stranki - oškodovancu za njegovo vozilo, zadošča za utemeljen sum, da je s tem storjeno kaznivo dejanje goljufije, da je zaradi nemožnosti uporabe avtomobila oškodovancu nastala premoženjska škoda zaradi lažnivega prikazovanja dejanskih okoliščin s podtikanjem za pravni promet nesposobnega vozila kot predmeta menjalne pogodbe. 

Sodba nº Kp 1297/93 of Kazenski oddelek, December 23, 1993

Obtoženec je storil kaznivo dejanje ponarejanja denarja po IV. odstavku 168. člena KZ SFRJ v zvezi s 4. členom Ustavnega zakona RS, ker je vedoč, da gre za ponarejen denar, ko je le-tega izročil drugi osebi kot nagrado za uslugo. 

Sodba nº Kp 1611/93 of Kazenski oddelek, December 23, 1993

Visoka stopnja alkoholiziranosti storilca kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa ne opravičuje ocene, da gre za manj nevarno dejanje in storilca, kot podlaga za izrek pogojne obsodbe. 

Sklep nº Kp 1677/93 of Kazenski oddelek, December 23, 1993

Po oceni pritožbenega sodišča niso podane okoliščine, ki kažejo na nevarnost, da bi obtoženec kazniva dejanja ponavljal in tudi ne na nevarnost, da bi na prostosti pobegnil in se izognil kazenskemu postopku. 

Sodba nº Kp 1126/93 of Kazenski oddelek, December 23, 1993

Hranilna knjižica je javna listina, ker jo je izdala banka, ki je s strani občana pooblaščena, da v okviru svojih pristojnosti izdaja take knjižice. Zato pritožnik nima prav ko meni, da hranilna knjižica ni javna listina. 

Sodba nº I Cp 1298/93 of Civilni oddelek, December 23, 1993

Toženka, ki se samostojno ukvarja s trgovsko dejavnostjo, odgovarja za škodo, ki jo je z vnovčenjem ukradenih čekovnih blanketov povzročil tožnici delavec, zaposlen pri toženi stranki. 

Sklep nº Kp 1551/93 of Kazenski oddelek, December 23, 1993

V primeru zamude pritožbenega roka oškodovanka nima pravice zahtevati vrnitve v prejšnje stanje, ker gre ta pravica zgolj obdolžencu glede na določbo čl. 92 ZKP. 

Sklep nº II Cp 1057/93 of Civilni oddelek, December 23, 1993

Če gre tožniku odškodnina, ugotovljena po merilih na dan izdaje sodbe, potem je pravno pravilna tudi odločitev o valoriziranju vrednosti rešenih delov na isti čas. Le tako ugotovljeni denarni znesek je iste realne vrednosti in primerljiv z odškodnino, odmerjeno po členu 189/2 ZOR. 

Sklep nº II Cp 2108/93 of Civilni oddelek, December 23, 1993

Višino nagrade za izvedenčevo delo določi sodišče glede na zahtevnost in obsežnost izvedenčevega mnenja ter glede na čas, ki ga je izvedenec uporabil za svoje delo. 

Sklep nº I Cp 2353/93 of Civilni oddelek, December 23, 1993

Tudi pri izdaji začasne odredbe po členu 267 ZIP upnik ni dolžan izkazovati nevarnosti, če izkaže za verjetno, da dolžnik z odredbo ne bi pretrpel nobene škode. 

Sklep nº I Cp 2361/93 of Civilni oddelek, December 23, 1993

Eden od bistvenih pogojev za izdajo začasne odredbe je, da upnik izkaže za verjeten obstoj terjatve. Če tega upnik ne izkaže, ni pogojev za izdajo začasne odredbe. 

Sodba nº I Cp 1207/93 of Civilni oddelek, December 23, 1993

Stanovanje, adaptirano v času trajanja zakonske zveze, predstavlja skupno premoženje zakoncev, čeprav je toženka sama organizirala dela, najela in plačevala delavce ter pridobila ugodne kredite. 

Sklep nº I Cp 1213/93 of Civilni oddelek, December 23, 1993

Če avtor sam osebno uredi svoje avtorske pravice z izvajalcem, potem ne more mimo avtorja zahtevati plačilo avtorskih pravic še pooblaščena organizacija iz 91/3 člena ZAP. 

Sodba nº in sklep I Cp 1043/93 of Civilni oddelek, December 23, 1993

Po samem zakonu ni mogoče pridobiti lastninsko pravico na tujem zemljišču, ki je potrebno za redno rabo gradbenega objekta, ki ga je lastnik tega objekta zgradil na svojem zemljišču. 

December 22, 1993

Sodba nº I Cp 2137/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

V skladu s 4. odst. 39. člena SZ morata stranki skleniti najemno pogodbo v pisni obliki, sicer se šteje, da je pogodba nična. V takem primeru lahko najmodajalec zahteva izpraznitev stanovanja ne glede na odpovedne razloge iz 53. člena SZ. 

Sklep nº I Cp 1204/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Rok za pritožbo zoper sodbo znaša 15 dni od vročitve prepisa sodbe. 

Sklep nº I Cp 2337/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Sklep o izvršbi se vroča osebno stranki oziroma njenemu zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu. Vročitev sklepa mladoletnemu sinu dolžnice brez predhodnega pismenega sporočila iz 2. odst. 142. čl. ZPP pomeni nepravilno vročitev. 

Sodba nº II Cp 2064/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Po poteku roka za izpolnitev pogodbe se pogodbi nezvesta stranka ne more več sklicevati na spremenjene okoliščine. 

Sklep nº II Cp 1187/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Pravdni postopek teče v jeziku, ki je pri sodišču v uradni rabi. Ker tožeča stranka tožbe, napisane v nemškem jeziku, ni v naloženem roku vrnila prevedene v slovenski jezik, je sodišče pravilno štelo, da je tožba umaknjena. 

Sklep nº II Cp 1815/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Če je upravičeno večji interes za prevzem stvari in izplačilo vrednosti deležev ostalim solastnikom izkazan pri obeh strankah, sodišče ne more določiti prevzemnika, ampak opravi delitev s prodajo stvari in razdelitvijo izkupička. 

Sodba nº II Cp 811/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Kadar najemodajalec odstopi od najemne pogodbe zaradi razlogov iz 28. člena Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur.l. RS št.

Sklep nº II Cp 2137/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Odločbe v postopku izvršbe in zavarovanja izdaja sodišče v obliki sklepa ali odredbe (drugi odstavek 7. člena ZIP). Naslednji odstavek citiranega člena pa določa, da daje z odredbo sodišče nalog uradni osebi za posamezna dejanja in odloča o drugih vprašanjih postopka. Odločitev o datumu prisilne izselitve je stvar procesnega vodstva in zato v takšnih primerih sodišče odloča z odredbo. Proti odredbi pa po določbi sedmega odstavka 8. člena ZIP ni pravnega sredstva. Ker pritožba proti odredbi te...

Sklep nº I Cp 1285/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Če sodišče prve stopnje v razlogih sodbe ni obravnavalo pogodbe, na katero tožnik opira zahtevek, je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 13. točke 2. odstavka 354. člena ZPP. 

Sodba nº in sklep I Cp 1217/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Zamudne obresti ne predstavljajo samo nadomestila za uporabo tujega denarja, marveč predstavljajo delno tudi nadomestilo za izgubo zaradi padca vrednosti denarja. Vendar pa je določba drugega odstavka 326. člena ZOR jasna. Od dneva upnikove zamude nehajo teči obresti in ker so zamudne obresti sestavljene tudi iz revalorizacijskega dela, tožniku ne pripadajo. Drugačno stališče bi pomenilo kršitev načela monetarnega nominalizma, uzakonjenega v 394. členu ZOR. 

Sklep nº I Cp 2283/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Sodišče odloži na predlog dolžnika izvršbo, če ta dokaže (trditveno in dokazno breme je njegovo) kumulativni obstoj dveh predpostavk: upravičen razlog in verjeten obstoj nevarnosti, da bi z izvršbo pretrpel znatnejšo škodo. 

Sklep nº I Cp 1282/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Zadolžnica predstavlja dejansko domnevo o obstoju dolga (3. odstavek 323. člena ZOR). 

Sklep nº II Cp 1152/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Toženec mora tožniku povrniti stroške postopka, če je tožnik tožbo umaknil takoj, ko je toženec izpolnil zahtevek. Pri tem ni pomembno, zakaj je toženec izpolnil zahtevek. Tožnik ima pravico do povrnitve stroškov tudi, če je toženec zahtevek izpolnil v upravni izvršbi. 

Sodba nº II Cp 1150/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Solastnik lahko sam in tudi brez soglasja ostalih solastnikov zahteva varstvo solastninske pravice in v ta namen vloži negatorno lastninsko tožbo. 

Sklep nº II Cp 1191/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

V tej zadevi je bilo sporno dejansko stanje o obstoju oziroma neobstoju posojila. 

Sklep nº II Cp 2100/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Sodni penali so instrument prisile na nerednega dolžnika, ki ni izpolnil svoje nedenarne obveznosti, ugotovljene v pravnomočni sodni odločbi. 

Sklep nº I Cp 2263/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Samo dejstvo, da je dolžnik sladkorni bolnik še ne izkazuje, da bo z izvršbo pretrpel znatnejšo škodo. Vložitev tožbe na znižanje preživnine ni odložitveni razlog iz 3. točke 1. odst. 63. člena ZIP. 

Sklep nº Kp 1545/93 of Kazenski oddelek, December 22, 1993

Obtožnega predloga ni moč zavreči samo zaradi nepopolnega opisa kaznivega dejanja, ampak ga vrniti javnemu tožilcu v popravo (čl. 263/II ZKP). 

Sodba nº Kp 1495/93 of Kazenski oddelek, December 22, 1993

Sodišče prve stopnje je v ponovljenem sojenju v skladu z navodili pritožbenega sodišča natančno preverilo obtoženčev zagovor in na podlagi ocenjenih dokazov pravilno ugotovilo, da je bilo vozilo ob najemu zaupano obtožencu, česar tudi sam ne zanika, in da si je obtoženec to vozilo tudi protipravno prilastil. 

Sodba nº Kp 1475/94 of Kazenski oddelek, December 22, 1993

Obročno plačevanje denarne kazni se lahko dovoli po pravnomočnosti sodbe. Do začetka postopka za izvršitev denarne kazni je pristojno za dovolitev obročnega plačevanje sodišče prve stopnje in sicer zunajobravnavni senat, kasneje pa sodnik posameznik. S sodbo sodišča druge stopnje obročnega odplačevanja ni mogoče dovoliti. 

Sodba nº Kp 1594/93 of Kazenski oddelek, December 22, 1993

Samo zanikanje obdolženca in njegova navedba, da je s pričama v sovražnem odnosu, še ne pomeni, da sodišče pričam ne bi moglo verjeti, če obenem niso podane kakšne konkretne okoliščine, ki kažejo na to, da priči ne govorita resnice. 

Sklep nº Kp 1548/93 of Kazenski oddelek, December 22, 1993

Če obdolženec dejanje zanika, oškodovanec pa obremenjuje obdolženca, je vsekakor treba izvesti tudi druge razpoložljive dokaze, zlasti zaslišati dve priči, na kateri se tudi oškodovanec sklicuje. 

Sklep nº Kp 1649/93 of Kazenski oddelek, December 22, 1993

Obvezna uporaba milejšega kazenskega zakona, določena v 2. odst. 4. člena KZ SFRJ, ni omejena le na spremembo kazenskega zakona, ampak vsakega zakona, ki kakorkoli določa ali je kakšno dejanje kaznivo in zanj določa kazen. 

Sodba nº I Cp 1311/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Uveljavljanje lastninske pravice na garaži, zgrajeni z lastnimi sredstvi na zemljišču zapustnice z njeno privolitvijo, je možno tudi po pravnomočnosti sklepa o dedovanju, katerega predmet je bila med drugim tako zgrajena garaža. 

Sodba nº II Cp 1006/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Zaradi vložka posebnega premoženja v eno od dveh nepremičnin, ki predstavljajo skupno premoženje razvezanih zakoncev, je mogoče določiti deleže zakoncev v drugačnem razmerju na eni in v drugačnem razmerju na drugi nepremičnini. 

Sklep nº I Cp 1747/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Če tožnik vloži dve tožbi, s katerima zahteva od iste tožene stranke sklenitev prodajne pogodbe po določilu 117. člena Stanovanjskega zakona za isto stanovanje, gre za litispendenco in je treba kasnejšo tožbo zavreči. Pri tem ni pomembno, da je v dveletnem roku za odkup od lastnika stanovanja dvakrat vložil zahtevo za odkup in nikdar ni prejel odgovora. 

Sodba nº Kp 1608/93 of Kazenski oddelek, December 22, 1993

Ob oceni posameznih dokazov je sodišče pravilno štelo, da je dejanje dokazano na podlagi izpovedbe oškodovanca, ki je podrobno opisal, kje je videl storilce ter kaj so nosili v rokah. 

Sklep nº Kp 1463/93 of Kazenski oddelek, December 22, 1993

Če se obdolženec zagovarja, da je zgrabil za sekiro, ker se je počutil napadenega in ogroženega, je te okoliščine treba podrobno raziskati ter zavzeti do njih stališče, zlasti ker je bil obdolženec ob dogodku sam, na nasprotni strani pa so bili štirje udeleženci, od katerih ga je eden tudi udaril. 

Sklep nº II Cp 1188/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Deli zavarovalne organizacije nimajo lastnosti pravne osebe in lahko nastopajo v pravnem prometu pri opravljanju določenih poslov, če je tako določeno v statutu zavarovalne organizacije, le v njenem imenu in na njen račun. Tožeča stranka mora v tožbi navesti naziv tožene stranke v skladu z registrirano firmo, ki vsebuje tudi sedež podjetja, to je kraj v katerem se opravlja dejavnost. 

Sodba nº Cpg 566/93 of Gospodarski oddelek, December 22, 1993

V primeru, ko je nastala terjatev pred osamosvojitvijo Republike Slovenije in je sodišče izdalo sklep o izvršbi pred uveljavitvijo Zakona o denarni enoti Republike Slovenije ter o uporabi denarne enote Republike Slovenije, pravdni stranki pa sta pogodbo sklenili pred osamosvojitvijo Slovenije in se izstavljen račun glasi na dinarje, je sodišče utemeljeno prisodilo tožeči stranki terjatev v tolarjih in ne v HRD. 

Sklep nº I Cp 2289/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

V sporih z mednarodnimi elementi so za oceno pristojnosti domačega sodišča odločilna dejstva, ki obstajajo takrat, ko je pravda začela teči. 

Sklep nº I Cp 2322/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Brž ko se ugotovi, da pravni posel, ki je bil podlaga za podržavljanje, ni bil sklenjen v času, za katerega velja določba 5. člena ZDEN, seveda tudi ni potrebno več raziskovati okoliščin, v katerih je bil pravni posel sklenjen. 

Sodba nº in sklep Cpg 1802/93 of Gospodarski oddelek, December 22, 1993

Sodišče je zavrnilo zahtevek za ugotovitev ničnosti poroštvene izjave, ker je ugotovilo, da so osebe, ki so podpisale poroštvene izjave, bile pooblaščene za to in ker je ugotovilo, da podpisnice poroštvene izjave niso bile zapeljane v zmoto in da kreditna pogodba, za katere zavarovanje je bilo dano poroštvo, ni nična. Regresni zahtevek poroka nastane šele, ko porok izpolni (plača) dolžnikovo obveznost. Odškodninski zahtevek je sodišče zavrnilo, ker tožeča stranka ni dokazala elementov odškodn...

Sodba nº I Cp 1060/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Vpis v registru gospodarskih organizacij, da je družba nastala s prehodom iz TOZD v družbeno podjetje, ki je sklenilo z drugim podjetjem pogodbo o ustanovitvi te družbe, pomeni statusno spremembo TOZD s spojitvijo z drugim podjetjem, novo podjetje ali družba pa solidarno odgovarja za obveznosti podjetij, ki so nehala obstajati.

Sodba nº I Cp 1889/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Zaradi tožnikove kršitve desnega pravila in zaradi oškodovančeve neprevidne, nepazljive ter neprimerne vožnje skozi nepregledno križišče brez zmanjšanja hitrosti in ob sekanju križišča pri zavijanju na levo, znaša odgovornost tožnika do 70%, odgovornost oškodovanca pa do 30%. 

Sklep nº Kp 1552/93 of Kazenski oddelek, December 22, 1993

Napačno je stališče, po katerem ogrožanje, s katerim bi bila ustvarjena konkretna nevarnost za telesno integriteto drugega, ni bilo realizirano, ker je storilec pri prepiru oškodovanca z nožem dejansko zabodel, kar pa je imelo za posledico le sled poškodbe.

December 21, 1993

Sodba nº II Cp 2062/93 of Civilni oddelek, December 21, 1993

Po poteku roka za izpolnitev pogodbe se pogodbi nezvesta stranka ne more več sklicevati na spremenjene okliščine. 

Sklep nº I Cp 2275/93 of Civilni oddelek, December 21, 1993

Ni dovoljena pritožba dolžnika zoper sklep, s katerim se izvršba deloma ustavi. 

Sklep nº II Cp 1155/93 of Civilni oddelek, December 21, 1993

Vročitev sodne odločbe strankinemu pooblaščencu je v skladu z določbo prvega odstavka 138. člena Zakona o pravdnem postopku. Zato je prav trenutek vročitve sodne odločbe pooblaščencu stranke edini odločilen za presojo vprašanja začetka teka pritožbenega roka. 

Sklep nº I Cp 2356/93 of Civilni oddelek, December 21, 1993

Če je bila dovoljena izvršba z rubežem in prodajo premičnin dolžnice, ne da bi bilo z izvršbo seženo na plačilo za delo dolžnice v kazenskem poboljševalnem domu, ki je praviloma izvzeto od izvršbe, okoliščina, da je dolžnica na prestajanju zaporne kazni in nima dohodkov, ne predstavlja upoštevnega ugovornega razloga. 

Sodba nº Kp 1244/93 of Kazenski oddelek, December 21, 1993

Obravnavana prometna nezgoda je posledica nepravilnega in protipredpisnega ravnanja dveh udeležencev: obtoženca, ki je vozil z nedovoljeno hitrostjo (104 namesto 60 km/h) in oškodovanca, ki je na kolesu z motorjem zapeljal v križišče, čeprav ni imel prednosti.

Sklep nº Kp 1673/93 of Kazenski oddelek, December 21, 1993

Ponovitvena nevarnost je nedvomno podana, če je obdolženka osumljena večjega števila kaznivih dejanj, ki jih je izvrševala v razdobju 2 let, zadnjega med njimi še potem, ko je bila že zaslišana pred preiskovalnim sodnikom. 

Sodba nº Kp 1627/93 of Kazenski oddelek, December 21, 1993

Ker se je obtoženec po storitvi dejanja začel zdraviti zoper alkoholizem in je zdravljenje uspešno, dejanje pa je ostalo pri poskusu, so dani pogoji za izrek pogojne obsodbe. 

Sodba nº in sklep II Cp 1164/93 of Civilni oddelek, December 21, 1993

Za presojo vprašanja obsega oziroma višine kupčeve obveznosti, ki jo je slednji dolžan izpolniti na podlagi med strankama sklenjene prodajne pogodbe, je odločilna pogodbeno dogovorjena cena. Zato je neupoštevno pritožbeno sklicevanje kupca na cene, po katerih bi naj odkupovalo les gozdno gosopdarstvo, brezpredmetna pa je tudi kupčeva zahteva po naknadni sodni cenitvi vrednosti prodanega lesa. 

Sodba nº Kp 1474/93 of Kazenski oddelek, December 21, 1993

V sporu v zvezi s služnostjo poti je prišlo do treh dogodkov, ki so po zasebni tožbi in delno nasprotni zasebni tožbi v zvezi s spori med sosedi. Sodišče prve stopnje je razen za eno dejanje (realna iniuria), za vsa druga dejanja izreklo oprostilno sodbo zaradi pomanjkanja dokazov. Sodišče druge stopnje je ob reševanju pritožb obeh strani nasprotno zasebno tožbo zavrnilo, ker ni bilo zanjo pogojev. Glede na zatrjevani dogodek, ki zajema nasprotno zasebno tožbo, je bila zasebna tožilka druga o...

Sodba nº I Cp 1295/93 of Civilni oddelek, December 21, 1993

Oporočna sposobnost, kot je definirana z določbo 1. odstavka 59. člena Zakona o dedovanju, se domneva. Tisti, ki ima pravni interes, lahko na podlagi 1. odstavka 61. člena istega zakona tako domnevo izpodbija. Vendar za uspešno izpodbijanje ne zadošča izkazan dvom v oporočiteljevo oporočno sposobnost, temveč mora biti njegova oporočna nesposobnost v času testiranja z gotovostjo ugotovljena. 

Sklep nº II Cp 1166/93 of Civilni oddelek, December 21, 1993

Če je ustaljen režim parkiranja tak, da na istem mestu parkirata avtomobile obe pravdni stranki v odvisnosti od tega, katera je prostor prva zasedla, toženčevo večdnevno zaporedno parkiranje avtomobila na tem mestu, ki ga je pripisati naključni okoliščini, da je pač vselej prvi naletel na prazen prostor, ne predstavlja motitvenega dejanja, zaradi katerega bi bil tožnik upravičen do varstva pred motenjem posesti. 

Sklep nº Cpg 1881/93 of Gospodarski oddelek, December 21, 1993

Izvršilno sodišče mora pri odločanju o predhodnem vprašanju - priznanju tuje sodne odločbe ugotavljati, ali je utemeljen dolžnikov ugovor nepravilnega vabljenja v postopku pred tujim sodiščem. 

Sklep nº Kp 1657/93 of Kazenski oddelek, December 21, 1993

Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da ima dejanje, opisano v zasebni tožbi, le znake kaznivega dejanja obrekovanja po 1. odstavku 107. člena KZS in da je pregon storilca že zastaral. 

Sodba nº Kp 1546/93 of Kazenski oddelek, December 21, 1993

Kljub hudim posledicam (en sopotnik umrl, dva hudo telesno poškodovana) je sodišče druge stopnje potrdilo napadeno sodbo in zavrnilo pritožbo javnega tožilca, ki je zahteval kazen zapora. Za takšno kazensko sankcijo govorijo okoliščine, v katerih je do nesreče prišlo (poledenela cesta in močno zmanjšana vidljivost zaradi goste megle), poročilo Centra za socialno delo, da je obtoženec kot mlajši polnoletnik (19. let) sicer urejen in da ga je smrt prijatelja, ki je v tej nesreči umrl, hudo priz...

Sklep nº Cpg 1785/93 of Gospodarski oddelek, December 21, 1993

Sklep o izdaji začasne odredbe je izvršljiv po preteku roka za prostovoljno izpolnitev obveznosti. 

Sodba nº I Cp 1014/93 of Civilni oddelek, December 21, 1993

Tudi pri odločanju o odškodninski odgovornosti toženca je treba izhajati iz temeljnih načel obligacijskega prava: načela vestnosti in poštenja, prepovedi povzročanja škode, načela, da mora stranka v obligacijskem razmerju ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja. 

Sklep nº Kp 1195/93 of Kazenski oddelek, December 21, 1993

S tem, ko je sodišče prve stopnje v sklepu o sodnem opominu v okviru pravne opredelitve kaznivega dejanja namesto trdilne, uporabilo pogojno besedno zvezo (namesto "s tem je storil", je zapisalo, "s čemer naj bi storil"), ni storilo absolutno bistvene kršitve določb kazenskega postopka iz 11. tč. 1. odstavka 364. čl. ZKP. V obravnavanem primeru gre zgolj za navidezno nasprotje med izrekom in razlogi izpodbijanega sklepa, ki v ničemer ne vpliva na njegovo jasnost in razumljivost in ki kljub te...

Sklep nº Kp 1617/93 of Kazenski oddelek, December 21, 1993

Ovadbo je javno tožilstvo zavrglo, ker je ugotovilo, da ne gre za uradno preganljivo kaznivo dejanje, iz vsebine navedb oškodovanke v ovadbi pa je razvidno, da bi šlo za kaznivo dejanje, ki se preganja na zasebno tožbo. Sodišče prve stopnje je tzv. obtožni predlog zavrglo, ker oškodovanka kot tožilka vloge ni vložila v določenem 8-dnevnem roku. Ker je oškodovanka policijski postaji podala ovadbo v 3-mesečnem roku, ki se zahteva za vložitev zasebne tožbe in ko tudi naj bi šlo za kaznivo dejanj...

Sodba nº Kp 1610/93 of Kazenski oddelek, December 21, 1993

Sodišče prve stopnje je nepravilno ovrednotilo okoliščine, ki vplivajo na izbiro in odmero kazenske sankcije. Obdolženčev napad na policista, storjen v razburjenosti, je moč oceniti kot družbeno manj nevarno dejanje, za katero obdolžencu iz razlogov kazenskopravnega varstva ni potrebno izrekati kazni. Zgolj enkratna dosedanja kaznovanost obdolženca zaradi kaznivih dejanj zoper življenje in telo pa tudi ni okoliščina, zaradi katere bi bilo neutemeljeno pričakovanje, da bo tudi pogojna obsodba ...

Sodba nº Kp 1402/93 of Kazenski oddelek, December 21, 1993

Obdolženec je bil po 3. tč. 350. čl. ZKP oproščen obtožbe, da naj bi kot odgovorna oseba v tovarni z določeno opustitvijo delovnega procesa povzročil iz malomarnosti nevarnost na delovišču po II. v zvezi s III. odstavkom 245. čl. KZ RS. Na pritožbo javnega tožilca, ki uveljavlja zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja, je sodišče druge stopnje po uradni dolžnosti ugotovilo relativno zastaranje kazenskega pregona, zato je izdalo zavrnilno sodbo po 6. tč. 349. čl. ZKP. 

Sodba nº I Cp 1291/93 of Civilni oddelek, December 21, 1993

Pristanek na prestavitev služnosti brez povračila je taka odpoved pravici, ki je pooblaščenec v imenu lastnika zemljišča ne sme prevzeti brez posebne pooblastitve za tak posamezen primer. 

December 17, 1993

Sklep nº Kp 1667/93 of Kazenski oddelek, December 17, 1993

Pri obdolžencu, ki je še potem, v nekaj dneh ko je bil že zaslišan na sodišču kot obdolženec zaradi kaznivega dejanja igranja na srečo in kljub temu, da je obljubil, da tega ne bo več počel, ponovno druge slepil z enako igro na srečo, pri čemer je povedal, da je to storil zato, ker mora plačati denarno kazen pri sodniku za prekrške, je pa brez zaposlitve, je podana posebna okoliščina, ki opravičuje bojazen, da bi utegnil ponoviti kaznivo dejanje, zaradi česar je podan priporni razlog iz 3. to...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners