Višja Sodišča: Opinions issued on March 1993

March 16, 1993

Sklep nº III Cp 107/93 of Civilni oddelek, March 16, 1993

Po 216. čl. ZOR ni mogoče zahtevati nazaj neutemeljeno plačanih zneskov odškodnine zaradi telesne poškodbe, prizadetega zdravja ali smrti, če so bili plačani poštenemu prejemniku. Neutemeljenost takšnega prehoda premoženja z ene osebe na drugo velja tudi v primeru, ko prvotna podlaga za plačilo odpade (primerjaj 4. odst.

March 13, 1993

Sklep nº II Cp 1795/93 of Civilni oddelek, March 13, 1993

Ddedič, ki v zapuščinskem postopku ni uveljavljal nujnega deleža, ima to pravico uveljavljati ob pozneje najdenem premoženju in v razmerju do tega premoženja. 

March 12, 1993

Sklep nº Kp 84/93 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, March 12, 1993

Utemeljeno se je bati, da bi obdolženec, ki je tuj državljan in ima v tujini družino in svoje podjetje, upoštevaje težo očitanega kaznivega dejanja v primeru odprave pripora pobegnil in se na ta način izognil nadaljevanju kazenskega postopka 

Sklep nº Kp 70/92 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, March 12, 1993

Utemeljena je bojazen, da bi obdolženec, sicer izraziti specialni povratnik, ki je brez kakršnegakoli vira preživljanja ali premoženja, upoštevaje tudi način in število kaznivih dejanj, ki naj bi jih zagrešil, v primeru odprave pripora kazniva dejanja zoper premoženje ponavljal. 

March 09, 1993

Sklep nº II Cp 410/93 of Civilni oddelek, March 09, 1993

Med okoliščine primera po 2. odst. 270. čl. ZIP prvo sodišče pravilno uvršča tudi verjetnost, da z izvršitvijo začasne odredbe dolžniku nastane škoda. Seveda pa je mogoče o verjetnosti nastanka škode govoriti le takrat, če je ta tudi po višini verjetno izkazana (dokazno breme je dolžnikovo). 

March 03, 1993

Sklep nº II Cp 1574/93 of Civilni oddelek, March 03, 1993

Samovoljne prestavitve trase služnostne poti in razširitev te poti ni mogoče šteti za pridobljeno pravico služnostne poti v okviru priposestvovanja prejšnje služnostne pravice poti. 

March 02, 1993

Sodba nº Kp 208/93 of Kazenski oddelek, March 02, 1993

Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da obsojenka ni izpolnila obveznosti izpraznitve stanovanja naloženi v pogojni obsodbi in da tudi niso podani upravičeni razlogi, zato da bi se obsojenki odpustila izvršitev naloženi obveznosti. 

Sklep nº Cpg 439/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 02, 1993

Izvršilno sodišče vselej na ugovor dolžnika (tudi neobrazložen - člen 55a/5 ZIP) razveljavi sklep o dovolitvi izvršbe. Glede tistega dela sklepa o izvršbi, s katerim je dolžniku naloženo plačilo, pa bo tekel pravdni postopek enako kot pri ugovoru zoper plačilni nalog. 

Sklep nº I Cpg 16/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 02, 1993

Pritožba zoper izrek o pravdnih stroških, ki so bili stranki v celoti priznani ni dovoljena, ker zanjo stranka nima pravnega interesa. 

March 01, 1993

Sklep nº Cpg 197/93 of Gospodarski oddelek, March 01, 1993

Za izdajo začasne odredbe v zavarovanje denarne terjatve mora biti izkazana subjektivna nevarnost, da bo dolžnik s svojim ravnanjem s premoženjem oziroma sredstvi skušal onemogočiti ali precej otežiti izterjavo. Za obstoj te predpostavke pa sodišče prve stopnje dejanskega stanja ni dovolj raziskalo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners