Višja Sodišča: Opinions issued on April 1993

April 30, 1993

Sklep nº Cpg 116/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 30, 1993

Rok osem dni za začetek sodnega postopka za ugotovitev v stečajnem postopku prerekanih terjatev je določen v prvem odstavku 127 člena ZPPSL. To je zakonsko določen procesni rok, ki ga ne moreta spreminjati niti sodišče, niti stranka, ker bi to pomenilo spremembo zakona. 

April 29, 1993

Sklep nº Cpg 521/93 of Gospodarski oddelek, April 29, 1993

Pravno sredstvo zoper sklep, s katerim je predlog za začasno odredbo zavrnjen, je pritožba, ne ugovor.

April 28, 1993

Sklep nº Cpg 9/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 28, 1993

V sodnem spisu sta dopis in bančno potrdilo kot dokazili, da je taksni zavezanec plačal redno in opominsko takso v 15-dnevnem roku od prejema taksnega opomina ter o tem obvestil sodišče. Tako ni razloga za plačilo kazenske takse, kakor tudi ne za izterjavo redne in opominske takse. 

Sklep nº Cpg 13/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 28, 1993

Ob tem, ko je v izvršilnem spisu odredba sodnika, da se pošlje taksni opomin, na poštni povratnici, ki jo je upnik podpisal pa je zapisano, da je poštna pošiljka vsebovala poleg sklepa o zavrnitvi predlagane izvršbe tudi taksni opomin, ni prepričljiva zgolj trditev upnika v pritožbi, da mu sodišče ni poslalo taksnega opomina. Pri tem je še dodati, da je taksna obveza za redno takso nastala že z vložitvijo izvršilnega predloga, ni pa dvoma, da je upnik dolžan še opominsko in kazensko takso. 

Sklep nº Cpg 11/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 28, 1993

Postopek pri ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je v členu 55a ZIP urejen drugače kot pri redni izvršbi. V primeru, ko dolžnik vloži ugovor je edino procesno dejanje, ki ga sme opraviti izvršilno sodišče, sklep iz II. odst. 55a člena ZIP. 

April 21, 1993

Sodba nº Cpg 1968/92 of Gospodarski oddelek, April 21, 1993

Če tožena stranka ne navede nobenega dejstva in ne predloži nobenega dokaza, da bi izpodbijala navedbe tožeče stranke, obračun obresti, ki ga je predložila tožeča stranka pa vsebuje vse podatke, pomembne za ugotovitev obstoja vtoževane terjatve, je tak obračun zadostna podlaga za ugoditev tožbenemu zahtevku. 

Sodba nº Cpg 63/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 21, 1993

Ob pomanjkanju predpisov, ki bi urejali sporno pravno razmerje med družbenimi subjekti v primeru graditve na tujem (družbenem) zemljišču, je zato v takem primeru uporabiti določilo člena 25 zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih. 

Sklep nº Cpg 445/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 21, 1993

V skladu z 21 člen ZIP je mogoče zahtevati izvršbo na podlagi verodostojne listine na podlagi vseh listin, s katerimi je možno zahtevati plačilni nalog. Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine vsebuje tudi kondemnatorni del, v katerem sodišče dolžniku naloži, da v paricijskem roku poravna upnikovo terjatev. Ker se s tem v izvršilnem postopku pravnomočno ugotovi obstoj terjatve, tožniku, ki razpolaga z verodostojno listino, na podlagi katere je mogoče zahtevati izvršbo, praviloma ni mo...

Sodba nº Cpg 441/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 21, 1993

V razmerju med pravdnima strankama, to je dolžnikom in prevzemnikom - cesionarjem sodišču ni potrebno upoštevati tudi tekoče pravde med toženko - dolžnico in prvotnim upnikom - cedentom. V primeru, ko je iz pogodbe tudi razvidno, da je bivši upnik izročil prevzemniku račune iz katerih izvira dolg tožene stranke, ni nevarnosti, da toženka ne bi uspela z ugovorom, da je tožnik v pravdi Pg .../..

Sodba nº Cpg 370/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 21, 1993

V sporu majhne vrednosti po določilu člena 467/I ZPP v pritožbi ni dovoljeno uveljavljati pritožbenega razloga zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. 

Sklep nº Cpg 374/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 21, 1993

Stranka mora ne glede na izid pravde povrniti nasprotni stranki stroške, ki jih je povzročila po svoji krivdi s tem, ko ni takoj po plačilu skrčila tožbenega zahtevka. 

Sodba nº Cpg 156/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 21, 1993

V primeru, ko najemnik ni redno plačeval s pogodbo določene najemnine, je odločilno vprašanje ali je podan na strani tožene stranke krivdni razlog iz člena 28 ZPSPP, zaradi katerega lahko najemodajalec - tožeča stranka odstopi od pogodbe ne glede na pogodbene in zakonske določbe o trajanju najema. 

Sodba nº Cpg 154/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 21, 1993

O obrestih, ki se zahtevajo poleg glavnice, govorimo kot o pripadkih in sicer zato, ker so pripadki vezani na usodo glavnega zahtevka. To pomeni, da izrek sodbe z besedami "do plačila" veže obračun zamudnih obresti ne le na višino glavnice, temveč tudi na datum njenega plačila. 

Sodba nº Cpg 283/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 21, 1993

Multilateralne kompenzacije ni mogoče enačiti s pobotom kot ga ureja zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR) v členih 336 do 343. Pri multilateralni kompenzaciji manjka vzajemnost - stranki nista istočasno eden do drugega dolžnik in upnik, ki je pogoj za pobot in pravno posledico pobota - ugasnitev v trenutku srečanja. 

Sodba nº Cpg 398/93 of Gospodarski oddelek, April 21, 1993

S pogodbo o delu med gradbenim podjetjem in obrtnikom ni bilo dogovorjeno plačilo akorda, ampak plačilo po dejansko opravljenih delovnih urah. Zato tožbeni zahtevek na plačilo akorda ni utemeljen, čeprav ga je vodja gradbišča v obračunski situaciji priznal in je bil akord v nekaterih prejšnjih primerih tudi plačan. 

April 20, 1993

Sklep nº II Cp 1918/93 of Civilni oddelek, April 20, 1993

Po določilu 74. člena ZTLR je posest dejanska oblast nad stvarjo, zato ni pomembna pravica do posesti, pravni naslov in dobrovernost posestnika (78. člen ZTLR). Če kdo uživa posest dlje kot leto dni, mu gre posestno varstvo ne glede na to, kako jo je pridobil.

Sklep nº Cpg 15/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 20, 1993

Ker je iz poštnih povratnic v predloženem sodnem spisu razvidno, da je prvostopno sodišče pomotoma poslalo oba izvoda izvršilnega sklepa dolžniku v Mariboru - in tako tudi taksni opomin, niso podani pogoji za prisilno izterjavo sodne takse. Prvostopno sodišče bo moralo najprej poslati upniku na roke njegovega pooblaščenca (člen 138 ZPP) izvršilni sklep in taksni opomin. 

Sklep nº Cpg 435/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 20, 1993

Kadar upnik vloži pravno sredstvo, ker mu v sklepu o dovolitvi sodišče ni odmerilo izvršilnih stroškov, je njegovo vlogo šteti kot pritožbo, saj imajo pravico ugovora le dolžnik in tretje osebe (48 in 56 člen ZIP).

Sklep nº Cpg 427/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 20, 1993

V skladu s 4. odstavkom tarif. štev. 1 ZST se v gospodarskih sporih za vloge iz 1. odst. te tarif. št. poveča sodna taksa za 100%. Tako povečanje pomeni, da se v gospodarskih sporih plača 2% od dinarske vrednosti in to največ do vrednosti 40.000 točk. 

Sklep nº Cpg 360/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 20, 1993

Po členu 7/5 ZST je potrebno pri obračunu sodne takse pri prisilni izterjavi le-te uporabiti vrednost točke, ki je veljala ob izdaji sklepa o izterjavi. 

April 07, 1993

Sodba nº Cpg 1925/92 of Gospodarski oddelek, April 07, 1993

Upnik nima pravice zahtevati razlike do popolne odškodnine, četudi je škoda, ki jo je pretrpel, večja kot znesek, ki bi ga dobil na račun procesnih obresti - obresti na obresti. 

April 06, 1993

Sklep nº I Cp 267/94 of Civilni oddelek, April 06, 1993

Sodišče prve stopnje je tožniku vrnilo v popravo tožbo, v kateri nista določena tožeča stranka in vrednost spora. Ker je tožnik naknadno navedel samo vrednost spora in posredoval zemljiškoknjižne podatke, v katerih je kot lastnica vpisana mrtva oseba, ki ne more biti pravdna stranka, sodišče zadeve ni moglo obravnavati, zato je tožbo utemeljeno zavrglo. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners