Višja Sodišča: Opinions issued on May 1993

May 27, 1993

Sodba nº Cpg 1973/92 of Gospodarski oddelek, May 27, 1993

V primeru, da sodišče na podlagi izvedenih dokazov ne more zanesljivo ugotoviti kakega dejstva, sklepa o njem na podlagi pravila o dokaznem bremenu 

Sklep nº Cpg 179/93 of Gospodarski oddelek, May 27, 1993

Če stranka spremeni tožbo, tako da poleg plačila najemnine zahteva tudi izpraznitev poslovnega prostora, potem je treba odločiti o dovoljenosti spremembe tožbe, kateri se nasprotna stranka izrecno upira. Šele, če bi sodišče dovolilo spremembo tožbe, lahko to zavrže zaradi litispendence. 

Sodba nº Cpg 52/93 of Gospodarski oddelek, May 27, 1993

Sodišče mora v sodbi utemeljiti obstoj vzročne zveze in nastale škode in ne zadošča, če se obstoj teh elementov zgolj zatrjuje. 

Sodba nº Cpg 636/93 of Gospodarski oddelek, May 27, 1993

Stranka nima pravnega interesa za ugotovitveno tožbo v primeru, da v stečajnem postopku ni bila s sklepom napotena na pravdo. V takšnem primeru je potrebno njen ugotovitveni zahtevek po 2. odstavku 288. člena ZPP zavreči. 

May 26, 1993

Sodba nº Cpg 231/93 of Gospodarski oddelek, May 26, 1993

Stranki se s pogodbo ne moreta dogovoriti za drugačno obrestno mero zamudnih obresti kot je določena z zakonom. 

Sodba nº in sklep I Cp 2113/93 of Civilni oddelek, May 26, 1993

Pravne posledice izvenzakonske skupnosti ne morejo nastati, če gre za zvezo polnoletne osebe z mladoletno osebo. 

Sklep nº Cpg 27/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 26, 1993

Atrakcija pristojnosti zaradi stečajnega postopka iz člena 63 ZPP se nanaša le na krajevno pristojnost, ne pa na stvarno pristojnost rednih sodišč. Pravice in obveznosti je potrebno presojati po predpisih, ki so veljali v času nastanka teh odnosov, razen če je kasnejši zakon določil (v prehodnih določbah) drugače. 

Sklep nº Cpg 2/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 26, 1993

V skladu z določilom člena 780 ZOR je komisionar dolžan nemudoma opraviti s komitentom obračun in prenos terjatev in drugih pravic iz posla, ki ga je opravil v svojem imenu in za račun komitenta - tožene stranke. V členih 780 in 787 ZOR je določena zakonita cesija od komisionarja na komitenta in sicer ne le pravic, temveč tudi obveznosti. V kolikor je torej ta prenos pravic in obveznosti med komisionarjem in komitentom-toženo stranko že izvršen, bi bila tožena stranka dolžnik za plačilo dobav...

Sodba nº Cpg 102/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 26, 1993

Ko je v primeru statusnih sprememb stranke očitno, da je vabilo prispelo k pravnemu nasledniku, je vročitev pravilno opravljena. Po določilu člena 496a ZPP lahko v postopku v gospodarskih sporih stranke v pritožbi navedejo le tista nova dejstva in dokaze, ki jih brez svoje krivde niso mogle navesti do konca glavne obravnave. 

Sklep nº Cpg 311/93 of Gospodarski oddelek, May 26, 1993

Če stranka umakne pritožbo, pritožbeno sodišče take pritožbe ne zavrže, ampak le ugotovi njen umik. Stranka, ki umakne pritožbo, mora nasprotni stranki povrniti stroške odgovora na pritožbo samo, če bi bili za pravdo pomembni, če pritožba ne bi bila umaknjena. 

Sklep nº Cpg 151/93 of Gospodarski oddelek, May 26, 1993

Razlog smotrnosti in ekonomičnosti postopka ne more preprečiti nastanka zakonske domneve o umiku tožbe zaradi izostanka obeh pravdnih strank z dveh zaporednih narokov za glavno obravnavo. 

Sklep nº Cpg 150/93 of Gospodarski oddelek, May 26, 1993

Stroški tožeče stranke za vložitev utemeljene mandatne tožbe so bili enaki kot stroški tožene stranke za vložitev utemeljenega ugovora zoper plačilni nalog, zato je odločitev sodišča prve stopnje, da po umiku tožbe za glavnico (ki pa ni bil izjavljen takoj po izpolnitvi zahtevka), vsaka stranka nosi svoje pravdne stroške, pravilna. Pri tem ni pomembno, kako je sodišče odločilo o obrestnem delu tožbenega zahtevka, obravnavanega skupaj z glavničnim zahtevkom. 

Sodba nº Cpg 145/93 of Gospodarski oddelek, May 26, 1993

Upnik ne more zahtevati obresti od obrestnih obresti. 

May 25, 1993

Sklep nº Cpg 637/93 of Gospodarski oddelek, May 25, 1993

Pripoznava tožbenega zahtevka v pravdnem postopku je enaka priznanju prijavljene terjatve v stečajnem postopku. Zato se takšno priznanje lahko prekliče. Pripoznavo tožbenega zahtevka je v pravdnem postopku možno preklicati do izdaje sodbe, s katero se odloči o utemeljenosti tožbenega zahtevka, zaradi katerega se je pravda začela; priznanje prijavljene terjatve v stečajnem postopku pa je možno preklicati do izdaje sklepa o glavni razdelitvi s katerim je odločeno o poplačilu upnikov, zaradi kat...

Sklep nº Cpg 200/93 of Gospodarski oddelek, May 25, 1993

Podjetje odgovarja tretjim ne samo v okviru pooblastil, ki jih je preneslo na svoje delavce na temelju izrecnih pooblastil, temveč tudi na temelju pooblastil, ki izvirajo iz posameznega položaja, na katerega je delavec postavljen. Tako je delavec, ki je pooblaščen skleniti pogodbo o nakupu blaga oziroma prevzeti kupljeno blago s tem pooblaščen tudi, da se dogovori o višini obrestne mere za primer kupčeve zamude s plačilom. 

May 20, 1993

Sodba nº Cpg 1701/92 of Gospodarski oddelek, May 20, 1993

Iniciativni odbor toženih lastnikov ne more biti stranka, ampak le posrednik pri nastanku obveznosti med podjetjem za upravljanje in vzdrževanjem in etažnim lastnikom - gradbenim podjetjem. 

Sklep nº Cpg 187/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 20, 1993

Tudi do 1.7.1990 veljavni člen 55 ZIP je določal, da se v izvršbi na podlagi verodostojne listine po ugovoru dolžnika izvr. predlog obravnava kot tožba, če je upnik tako predlagal v izvršilnem predlogu. 

Sklep nº Cpg 181/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 20, 1993

Zakon o obligacijskih razmerjih nudi tožeči stranki tako iz naslova jamčevanja za napake, kot tudi garancije upravičenja, ki jih naročnik dela (kupec) lahko izbira po lastni presoji in sicer: odprava napak, znižanje cene, odstop od pogodbe in vselej tudi odškodnina. Glede na okoliščine lahko naročnik odpravi napake tudi sam na stroške izvajalca. Uporaba člena 224 ZIP pride v poštev, ko je naročnik pridobil izvršilni naslov, po katerem mora izvajalec odpraviti napake, pa tega ne stori. V obeh ...

Sklep nº Cpg 144/93 of Gospodarski oddelek, May 20, 1993

Tožena stranka ni dokazala, da je v 15 dneh od prejema obvestila o umiku tožbe zahtevala povrnitev pravdnih stroškov, zato je sodišče prve stopnje ta njen zahtevek utemeljeno zavrglo. 

Sklep nº Cpg 142/93 of Gospodarski oddelek, May 20, 1993

Tožeča stranka ni upravičena do povrnitve stroškov za udeležbo na glavni obravnavi, na kateri je bil obravnavan celotni tožbeni zahtevek, če je zmagala le z neznatnim delom zahtevka. 

Sodba nº Cpg 138/93 of Gospodarski oddelek, May 20, 1993

Če pritožba nima obrazložitve, preizkusi pritožbeno sodišče sodbo v mejah razlogov, na katere pazi po uradni dolžnosti. 

Sodba nº Cpg 137/93 of Gospodarski oddelek, May 20, 1993

Na strani tožeče stranke je prišlo med pravdo samo do preimenovanja, ne pa do statusnih sprememb, zato ugovor aktivne legitimacije ni bil utemeljen. 

Sodba nº Cpg 192/93 of Gospodarski oddelek, May 20, 1993

Faktura v zadostni meri izkazuje podlago zahtevka in ni potrebno zgolj obstoja terjatve dokazovati še z drugimi listinami: naročilnico, dobavnico itd. Te listine pridejo v poštev pri posebnih ugovorih: pomanjkanje stvarne legitimacije, neizpolnitev pogodbene obveznosti itd. 

Sklep nº Cpg 628/93 of Gospodarski oddelek, May 20, 1993

Sodišče po uradni dolžnosti preverja vrednost predmeta oziroma zahtevka le, če sumi, da je stranka vrednost ocenila prenizko. Sicer je odločilna vrednost, kot jo je označila stranka sama. 

Sodba nº Cpg 180/93 of Gospodarski oddelek, May 20, 1993

Okoliščina, da se je toženec zanesel na zagotovilo tožnika o umiku tožbe in zato ni do konca glavne obravnave navedel dejstev in dokazov o prenehanju terjatve, ne ustreza zahtevam iz 1. odstavka 496.a člena ZPP. Zato s pritožbo ne more več uveljavljati novih dejstev in dokazov. 

Sodba nº Cpg 1962/92 of Gospodarski oddelek, May 20, 1993

Tožeča stranka je sporne poslovne prostore uporabljala brez pravnega temelja, zato je zahtevek za uporabnino oziroma najemnino potrebno presojati ob uporabi pravila o neupravičeni pridobitvi (210. člen ZOR).

Sodba nº Cpg 225/93 of Gospodarski oddelek, May 20, 1993

Tožeča stranka uveljavlja pravico uporabe na nepremičnini zgolj na podlagi pravnega nasledstva. Pri tem pa ni upoštevala sklenjenega medsebojnega sporazuma, po katerem so bila ta sredstva prenešena na toženo stranko. Glede na to, da tožeča stranka ni uspešno izpodbila veljavnosti omenjenega samoupravnega sporazuma, njen zahtevek na pravico uporabe na sporni nepremičnini ni utemeljen. 

Sodba nº Cpg 236/93 of Gospodarski oddelek, May 20, 1993

Tožena stranka ni uspela z ugovorom, da ne obstoji objektivni element izpodbojnosti, ker da na podlagi cesijske pogodbe plačani znesek predstavlja le 40 % njene celotne terjatve do stečajnega dolžnika. Za neobičajno izterjavo terjatve gre takrat, ko je plačilo opravljeno na način, katerega upnik takrat ne bi mogel doseči s tožbo. 

Sklep nº Cpg 160/93 of Gospodarski oddelek, May 20, 1993

Ker tožeča stranka ob umiku tožbe ni navedla, da tožbo umika zaradi tega, ker je tožena stranka zahtevek izpolnila, je sodišče pravilno odločilo, da mora tožeča stranka povrniti toženi stranki pravdne stroške. 

May 19, 1993

Sodba nº Cp 291/93 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 19, 1993

Ker v kupoprodajni pogodbi stranki predmeta izpolnitve - karakteristik garaže, nista definirali, prodajalec pa je ceno predmeta prodaje oblikoval po kriterijih, po katerih se na trgu takšen predmet prodaja, je tudi dejstvo pravilnosti izpolnitve presojati po kriterijih tega. 

May 18, 1993

Sklep nº Cpg 210/93 of Gospodarski oddelek, May 18, 1993

Ker je sodišče sklep o plačilnem nalogu izdalo zoper eno pravno osebo (podjetje), ugovor pa je vložilo drugo podjetje, bi sodišče moralo tak ugovor kot nedovoljen zavreči, izdani plačilni nalog razveljaviti in tožečo stranko v skladu s 83. členom ZPP pozvati, da tožbo v skladu z vpisom v sodni register popravi tako, da kot toženo stranko označi subjekt, ki je lahko pravdna stranka. 

Sklep nº Cpg 209/93 of Gospodarski oddelek, May 18, 1993

Ne zadošča, da stranka le zahteva povračilo stroškov, ampak mora določeno navesti stroške, katerih povrnitev zahteva (specifikacija).

May 13, 1993

Sklep nº Cpg 602/93 of Gospodarski oddelek, May 13, 1993

Po sklenjeni večstranski pogodbi se je dolžnik zavezal vrniti s strani upnika sprejete akceptne naloge. Vendar se je skliceval, da je del pogodbe, s katero je urejen njun odnos ničen, ker je predmet njune medsebojne obveznosti nedoločen oziroma nedoločljiv (47. čl.

May 11, 1993

Sklep nº II Cp 1919/93 of Civilni oddelek, May 11, 1993

Če je v splošnih pogojih za nezgodno zavarovanje določeno, da mora zavarovalnica izplačati dnevno odškodnino samo za čas nesposobnosti za delo, ki je izključna posledica nezgode, mora sodišče ugotoviti, če ni bila predhodna delovna nesposobnost podaljšana zaradi kakih drugih zdravstvenih razlogov (izključno vzročno zvezo med nezgodo in bolniškim staležem). 

May 06, 1993

Sklep nº Cpg 138/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 06, 1993

V postopku za izdajo začasne odredbe je potrebno obstoj terjatve samo verjetno izkazati - torej v tej zadevi ni potrebno ugotoviti upravičenosti reklamacije (ki posledično nudi upniku pravico, da od dolžnika zahteva nevnovčenje akceptnega naloga) tako zanesljivo kot v pravdnem postopku. Verjetnost zadostuje tako za pozitivno kot tudi negativno ugotovitev.

May 05, 1993

Sodba nº Cpg 162/93 of Gospodarski oddelek, May 05, 1993

Tožena stranka do konca glavne obravnave ni navedla nobenih dejstev in ni predlagala nobenih dokazov - podala je le neobrazložen ugovor - s katerimi bi izpodbijala dejstva, ki so izhajala iz tožbe in tožbi priloženih listin, zato je sodišče utemeljeno zaključilo (na podlagi listin, ki jih je predložila tožeča stranka), da je tožbeni zahtevek utemeljen. 

Sklep nº Cpg 166/93 of Gospodarski oddelek, May 05, 1993

Ker je tožnik z vlogo, ki jo je dostavil sodišču pred prvim narokom za glavno obravnavo, umaknil tožbo in se prvega naroka ni udeležil, bi moral sklep o umiku tožbe temeljiti na določilu 193. člena ZPP in ne na določbi prvega odstavka 465. člena ZPP. 

May 04, 1993

Sklep nº Cpg 120/93 of Gospodarski oddelek, May 04, 1993

V 109. čl. ZPP je urejen postopek, če je vloga formalno pomanjkljiva. To pomeni, če je nerazumljiva ali če ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi se lahko obravnavala. V 83. čl. ZPP pa je urejen postopek, če manjka sposobnost biti stranka v pravdi. Tožeča stranka je sodišču poslala popravo tožbe v sodno odmerjenem roku, vendar poprava tožbe ni bila priložena predmetnemu spisu, pač pa je pomotoma bila vpisana kot nov izvršilni predlog. Ker sodišče ni upoštevalo poprave tožbe, je tožbo nepraviln...

Sklep nº Cpg 560/93 of Gospodarski oddelek, May 04, 1993

Vse terjatve (pravočasne in prepozne) se preizkusijo na narokih za preizkus terjatev. Drugačnega načina preizkušanja terjatev ZPPSL ne pozna. Že zato, ker terjatev na tretjem naroku za preizkus terjatev ni bila priznana in torej po določbi 3. odst. 125. čl. ZPPSL ni bila ugotovljena, so jo imeli na četrtem naroku (tudi) upniki pravico prerekati. Prerekanje terjatev je dovolj določno, da je sposobno za obravnavanje, če je prerekana terjatev v višini razlike med določeno vsoto tolarjev in tolar...

May 03, 1993

Sklep nº Cpg 151/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 03, 1993

Stroški tožeče stranke za vložitev utemeljene mandatne tožbe so bili enaki kot stroški tožene stranke za vložitev utemeljenega ugovora zoper plačilni nalog, zato je odločitev sodišča prve stopnje, da po umiku tožbe za glavnico (ki pa ni bil izjavljen takoj po izpolnitvi zahtevka) vsaka stranka nosi svoje pravdne stroške, pravilna. Pri tem ni pomembno, kako je sodišče odločilo o obrestnem delu tožbenega zahtevka, obravnavanega skupaj z glavničnim zahtevkom. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners