Višja Sodišča: Opinions issued on June 1993

June 30, 1993

Sodba nº Cpg 272/93 of Gospodarski oddelek, June 30, 1993

Obračun obresti, ki vsebuje vse potrebne podatke, je ob splošnem ugovoru toženca, da ugovarja zaradi neupravičenega obračunavanja obresti, zadostna podlaga za ugoditev tožbenemu zahtevku. 

Sklep nº Cpg 901/93 of Gospodarski oddelek, June 30, 1993

V likvidacijskem postopku ni mogoče s smiselno uporabo 1. odst. 234. čl. ZPP drugi osebi s sklepom naložiti, naj predloži listino. 

Sklep nº Cpg 908/93 of Gospodarski oddelek, June 30, 1993

Trditve tožeče stranke, da obstoji nevarnost, da bo tožena stranka ravnala tako, da bo onemogočila ali precej otežila izterjavo, so bile presplošne in prikazane kot neka objektivna nevarnost, zato ni bilo pogojev za izdajo začasne odredbe. Dejstvo, da je vtoževana terjatev zelo visoka, ne predpostavlja obstoja nevarnosti. 

Sklep nº Cpg 302/93 of Gospodarski oddelek, June 30, 1993

Tožena stranka je s podpisom povratnice potrdila prejem vabila za glavno obravnavo in ni izkazala, da v pošiljki ni bilo vabila za glavno obravnavo. 

Sklep nº Cpg 304/93 of Gospodarski oddelek, June 30, 1993

Razlogi sodbe o vsebini virmanskih nalogov so bili v nasprotju z vsebino teh nalogov, zato je podan pritožbeni razlog bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 13. točke 2. odstavka 354. člena ZPP. 

Sklep nº Cpg 923/93 of Gospodarski oddelek, June 30, 1993

V primeru spora o obstoju izločitvene pravice ni mogoče uporabiti določb 124. do 127. člena ZPPSL. Sklep, s katerim je sodišče pozvalo izločitvenega upnika, da obvesti stečajni senat o tem, ali bo začel postopek za uveljavitev izločitvene pravice, ima značaj sklepa procesnega vodstva, zoper katerega ni posebne pritožbe. 

Sklep nº Cpg 306/93 of Gospodarski oddelek, June 30, 1993

Zaključek sodišča, da obračun obresti ne dokazuje vtoževane terjatve, je bil v nasprotju z vsebino priloženega obračuna obresti, kar predstavlja bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 13. tč. 2. odst. 354. čl. ZPP. 

June 23, 1993

Sodba nº Cpg 261/93 of Gospodarski oddelek, June 23, 1993

Ob pavšalnem ugovoru tožene stranke, da med njo in tožečo stranko ni bila sklenjena nobena pogodba, sodišču prve stopnje ni bilo treba raziskovati ali in čigava pravna naslednika sta pravdni stranki. Novih dejstev o tem vprašanju, navedenih šele v pritožbi, sodišče druge stopnje ne more upoštevati, ker tožena stranka ni niti poskusila izkazati za verjetno, da jih ni mogla navesti do konca glavne obravnave. 

Sklep nº Cpg 824/93 of Gospodarski oddelek, June 23, 1993

Stečajni senat je napačno ugotovil, da je upnik prijavil denarno terjatev, ki jo je nato tudi preizkusil in za njeno ugotovitev napotil upnika na pravdo, pri čemer pa je upnik prijavil izločitveno pravico in z dopolnitvijo prijave terjatve le označil denarno vrednost te pravice. 

Sklep nº Cpg 869/93 of Gospodarski oddelek, June 23, 1993

Dolžnik je predložil na vnovčenje akceptni nalog, ki ga je dobil po kreditni pogodbi, za poplačilo po pogodbi o inženiringu. S tem je zlorabil mandat za izpolnitev in predložitev akceptnega naloga na vnovčenje, čeprav sta obe pogodbi v tesni zvezi. Zato je izkazana verjetnost obstoja terjatve na vrnitev akceptnega naloga.

June 17, 1993

Sklep nº Cpg 291/93 of Gospodarski oddelek, June 17, 1993

O upnikovi pravici do poplačila v stečajnem postopku se odloča s sklepom o glavni razdelitvi. Odločitev o tej pravici je predhodno vprašanje za pravdno sodišče. S pravnomočnostjo sklepa o glavni razdelitvi, v katerem upnikova prerekana terjatev ni upoštevana, nima upnik več pravnega interesa na ugotovitveni tožbi. Morebitna razveljavitev ali sprememba sklepa o glavni razdelitvi na podlagi izrednega pravnega sredstva je lahko razlog za obnovo postopka. 

June 16, 1993

Sodba nº in sklep II Cp 2202/93 of Civilni oddelek, June 16, 1993

Lastnik stanovanja, ki se želi vseliti v svoje stanovanje v smislu 155/1 člena SZ, ne more zahtevati od pravne osebe iz 155/2 člena SZ, da njemu dodeli primerno stanovanje, saj se takšno stanovanje lahko dodeli le imetniku pravice do uporabe. Istočasno mora biti podana zahteva za izselitev imetnika pravice do uporabe. 

Sklep nº Cpg 225/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 16, 1993

Upnik kot predlagatelj, z dokazilom, da z individualno izvršbo na dolžnikova denarna sredstva pri banki ni prišel do plačila, verjetno izkaže obstoj stečajnega razloga - insolventnosti. 

Sodba nº Cpg 248/93 of Gospodarski oddelek, June 16, 1993

Pri odločitvi o obveznosti tožene stranke, zoper katero je bila sklenjena prisilna poravnava, mora sodišče tako poravnavo upoštevati po uradni dolžnosti in mora zato pripoznan tožbeni zahtevek tožeči stranki (ki se ni udeležila postopka prisilne poravnave, njena terjatev pa je nastala pred uvedbo postopka prisilne poravnave) prisoditi le v skladu s pogoji iz sklenjene prisilne poravnave, sicer zmotno uporabi materialno pravo. 

Sklep nº Cpg 247/93 of Gospodarski oddelek, June 16, 1993

Sodišče lahko o predhodnem vprašanju odloči samo ali počaka na odločitev pristojnega sodišča ali drugega organa ter do te odločitve prekine postopek. Če o tem ni sklepalo in sodba v tej smeri nima razlogov, gre za bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 13. točke 2. odst. 354. čl. ZPP. 

Sodba nº Cp 367/93 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 16, 1993

Če je stanovanje namenjeno delavcem, ki opravljajo določene službene dolžnosti, imetnik stanovanjske pravice nima pravice do odkupa takšnega stanovanja. 

Sodba nº in sklep Cpg 218/93 of Gospodarski oddelek, June 16, 1993

V primeru vračanja premoženjske koristi v stečajno maso tečejo zamudne obresti od dne, ko je novi upnik prejel plačilo po odstopljeni terjatvi in ne od dne, ko je bila sklenjena pogodba o cesiji. Stranka, ki ni zahtevala povrnitve pravdnih stroškov do konca glavne obravnave, ne more teh zahtevati v novem postopku, ki začne teči po razveljavitvi sodbe, izdane po koncu te glavne obravnave - tem manj, če je bila sodba razveljavljena na pritožbo nasprotne stranke. 

Sklep nº Cpg 765/93 of Gospodarski oddelek, June 16, 1993

Slabo finančno stanje dolžnika, izkazano s podatki o solventnosti dolžnika, ne izkazuje nevarnosti, da bo dolžnik onemogočil ali precej otežil izterjavo dolga.

June 15, 1993

Sklep nº II Cp 1995/93 of Civilni oddelek, June 15, 1993

Sodišče prve stopnje je vročilo sodbo toženi stranki dne 23.8.1993, torej je petnajstdnevni rok za pritožbo iztekel 7.9.1993 opolnoči.

Sklep nº Cpg 279/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 15, 1993

Po določilu člena 164 ZPP sodišče upošteva le stroške, ki jih stranka priglasi do konca glavne obravnave. 

Sklep nº Cpg 262/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 15, 1993

Tožeča stranka je že v pripravljalnem spisu, s katerim je umaknila tožbo, navedla, da umika zato, ker "je bil med strankama sklenjen plačilni sporazum, v katerega je zajeta tudi terjatev, ki je predmet zahtevka ...". Zato bo moralo prvostopno sodišče pred odločitvijo, ali je toženka po členu 158/I ZPP upravičena do stroškov, ugotoviti obstoj in vsebino tega sporazuma in oceniti, ali je zatrjevano okoliščino šteti kot izpolnitev zahtevka med pravdo. 

Sklep nº Cpg 246/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 15, 1993

Postopek se je začel z izvršilnim predlogom na podlagi verodostojne listine za izterjavo glavnice 2.504,00 din. Iz ugovora dolžnika je razvidno, da je ugovarjal le za del glavnice 300,50 din s pripadki. Tako je postal sklep o dovolitvi izvršbe opr. št. I Ig 4683/89-2 z dne 28.12.1989 pravnomočen za glavnico 2.203,50 din s pripadki. Ker je v tem obsegu o zahtevku pravnomočno odločeno, se sklep Višjega sodišča v Mariboru opr. št Cpg 116/90-3 nanša le na ugovarjanih oz. še spornih 300,50 din spp. 

Sklep nº Cpg 344/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 15, 1993

Na opozorilo sodišča bi tožeča stranka morala ugotoviti, kdo je pravdni naslednik njenega dolžnika. Ker tega ni storila, so po členu 83 ZPP nastopile procesne posledice, ki jih je ugotovilo prvostopno sodišče v izpodbijanem sklepu. 

Sklep nº Cpg 287/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 15, 1993

Po določilu člena 164 ZPP sodišče upošteva le stroške, ki jih stranka priglasi do konca glavne obravnave. 

Sklep nº Cpg 130/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 15, 1993

Ni mogoče šteti, da je stranka oz. njen pooblaščenec ravnal malomarno, ko ni izkoristil prvega izmed petnajstih dni za pritožbo - za naslednje dni pa je z uradnim potrdilom o nezmožnosti za delo izkazan opravičljiv razlog. Po določilu 138 ZPP je opravljena vročitev tistega dne, ko je vročena strankinemu pooblaščencu. Tudi, če bi sodišče poslalo sodbo neposredno stranki, teče pritožbeni rok od dneva vročitve pooblaščencu. 

Sklep nº Cpg 449/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 15, 1993

Po določilu 286 ZPP mora stranka prejeti vabilo vsaj osem dni pred narokom. 

Sklep nº Cpg 301/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 15, 1993

Sodišče je ves čas postopka označevalo tožečo stranko s firmo, ki jo je sama navedla v izvršilnem predlogu - tožbi. Če je med pravdo prišlo pri tožnici do statusnih sprememb, bi morala tožnica o tem obvestiti sodišče. Vprašanje identifikacije spora je interna zadeva tožeče stranke. 

Sklep nº Cpg 309/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 15, 1993

Podana je bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 13. točke 2. odst. 354 člena ZPP, sodba namreč nima razlogov o odločilnih dejstvih, delno pa so si razlogi med seboj v nasprotju. Predmet tožbenega zahtevka je prevoznina iz treh računov za prevoze, ki bi naj bili opravljeni 21.5., 22.5. in 23.5.1991. Iz podatkov v spisu pa izhaja, da tožnica prevozov ni izvršila. Kakšna je torej pravna podlaga izreka v prvostopni sodbi ni navedeno. 

June 14, 1993

Sklep nº Cpg 195/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 14, 1993

Ker je upnik, ko je bil pozvan, da popravi izvršilni predlog, sporočil žiro račun neke druge pravne osebe, ne pa dolžnikove, je prvostopno sodišče utemeljeno ugotovilo, da upnik ni ugodil zahtevi za popravo in je po členu 14 ZIP in 109 ZPP nastala procesna posledica - umik izvršilnega predloga. 

Sklep nº Cpg 197/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 14, 1993

V skladu z določilom člena 55a ZIP je izvršilno sodišče vselej na ugovor dolžnika (tudi neobrazložen - člen 55a/5 ZIP) dolžno razveljaviti sklep o dovolitvi izvršbe. 

Sklep nº Cpg 205/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 14, 1993

Ker je upnik šele v pritožbi priložil bančno potrdilo o plačilu redne in opominske takse bi sicer moral po določilu člena 29/IV ZST plačati 10%-no kazensko takso, ker ni v roku predložil sodišču potrdila o plačani taksi, vendar ta kazenska taksa znese samo 35,00 sit in se po določilu 31. člena cit. zakona ne izterja. 

Sklep nº Cpg 211/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 14, 1993

Za sporazum iz člena 251c ZIP se plača enaka taksa kot za sodno poravnavo - to pa je polovica takse iz prvega odstavka tar. št. 1. Pri subjektih, ki so lahko stranke gospodarskega spora, pa velja 100% povečana taksna tarifa. 

Sklep nº Cpg 217/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 14, 1993

Ugovor, ki temelji na dejstvu, ki se nanaša na terjatev (prvi odstavek 54.člena), mora izvršilno sodišče upoštevati tudi, če je ugovor vložen po izteku 8-dnevnega roka. 

June 10, 1993

Sklep nº Cpg 270/92 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 10, 1993

Iz dopisa in bančnega potrdila je razvidno, da je taksni zavezanec plačal redno takso v 15-dnevnem roku od dneva glavne obravnave, kjer je predsednik senata tožnici povedal, koliko znaša sodna taksa za sodbo - zapisnik na list. št. 15. Obveza za plačilo opominske takse ni nastala. 

Sodba nº Cpg 176/93 of Gospodarski oddelek, June 10, 1993

Prodajalec, ki pri pisanju ponudbe pomotoma ne navede prave cene predmeta, se pozneje, ko kupec sprejme ponudbo, ne more sklicevati na zmoto, ker pri sklenitvi, oziroma pri pisanju ponudbe ni bil skrben, kot se zahteva v prometu.

Sklep nº Cpg 771/93 of Gospodarski oddelek, June 10, 1993

Z začasno odredbo lahko upnik zahteva samo zavarovanje verjetno izkazane terjatve in ne tudi realizacije te terjatve, to je izvršbe. 

Sodba nº Cpg 1899/92 of Gospodarski oddelek, June 10, 1993

Sporen je bil obseg pogodbenih del in kakšna je odgovornost tožene stranke kot izvajalca, ker rezultat dela ni ustrezal pričakovanju naročnika. 

Sodba nº Cpg 1898/92 of Gospodarski oddelek, June 10, 1993

Odgovornost za napake na objektu se presoja po specialnih pravilih o jamčevanju za stvarne napake gradbe, ne pa po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

June 09, 1993

Sodba nº Cpg 221/93 of Gospodarski oddelek, June 09, 1993

Postopek se je začel z izvršilnim predlogom na podlagi verodostojne listine za izterjavo glavnice 2.504,00 din. Iz ugovora dolžnika je razvidno, da je ugovarjal le za del glavnice 300,50 din s pripadki. Tako je postal sklep o dovolitvi izvršbe opr. št. I Ig 4683/89-2 z dne 28.12.1989 pravnomočen za glavnico 2.203,50 din s pripadki. Ker je v tem obsegu o zahtevku pravnomočno odločeno, se sklep Višjega sodišča v Mariboru opr. št Cpg 116/90-3 nanša le na ugovarjanih oz. še spornih 300,50 din spp. 

Sodba nº Cpg 238/93 of Gospodarski oddelek, June 09, 1993

Tožeča stranka bi imela pravico zahtevati vrnitev deviznih sredstev, ki so brez pravne podlage prešle v premoženje tožene stranke, zato ji je tožena stranka dolžna vrniti tolarsko protivrednost teh sredstev na dan plačila z zamudnimi obrestmi od dneva prehoda teh sredstev v premoženje tožene stranke, ker je bila tožena stranka nepoštena že ob pridobitvi.

June 07, 1993

Sodba nº Cpg 1686/92 of Gospodarski oddelek, June 07, 1993

Sodišče preloži narok, če to stranke predlagajo. Predlog pa mora biti utemeljen. Ali je razlog za preložitev upravičen, se presoja po subjektivnih okoliščinah predlagajoče stranke. Takšen razlog je na primer lahko bolezen stranke, zastopnika, pooblaščenca. 

June 03, 1993

Sodba nº Cpg 177/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 03, 1993

Za fiksni posel po členu 125 ZOR ne gre v primerih, ko je sicer natančno določen datum dospelosti, če ni to razvidno iz kavze pravnega razmerja. 

Sklep nº Cpg 706/93 of Gospodarski oddelek, June 03, 1993

Za izdajo začasne odredbe v zavarovanje denarne terjatve je treba izkazati verjeten obstoj terjatve in verjetno obstoječo nevarnost, da bo dolžnik sicer onemogočil ali otežil izterjavo terjatve. Pri tej nevarnosti gre za subjektivno nevarnost, ki jo je povzročil dolžnik s svojim ravnanjem. Ta subjektivna nevarnost pa mora biti konkretizirana, kar pomeni, da jo mora dolžnik povzročiti s konkretnimi ravnanji oziroma opustitvami. Če pa upnik izkaže za verjetno, da bi dolžnik s predlagano odredbo...

June 02, 1993

Sklep nº Cpg 92/93 of Gospodarski oddelek, June 02, 1993

Prenos obveznosti na drugega - sprememba dolžnika ni dopusten, če ni privolitve upnika oz. domneve, da je upnik dal svojo privolitev. 

Sklep nº Cpg 726/93 of Gospodarski oddelek, June 02, 1993

Ugotovitvenega tožbenega zahtevka ni mogoče zavarovati z začasno odredbo. 

Sodba nº Cpg 258/93 of Gospodarski oddelek, June 02, 1993

Za obstoj subjektivnega elementa izpodbojnosti pravnih dejanj zakon ne zahteva, da upnik mora ali bi moral vedeti, da je ekonomsko-finančni položaj dolžnika tako slab, da bo imel za posledico stečaj. V primeru, ko je upnik, ki je dal banki gotovinski kredit, namesto gotovine sprejel terjatev, ki jo je banka imela do drugega podjetja, je podana domneva, da je vedel ali bi moral vedeti za neugodno ekonomsko-finančno stanje banke, ker je svojo terjatev izterjal na neobičajen način. 

Sodba nº Cpg 257/93 of Gospodarski oddelek, June 02, 1993

V primeru, ko je upnik, ki je dal banki gotovinski kredit, namesto gotovine sprejel terjatev, ki jo je banka imela do drugega podjetja, je podana domneva, da je vedel ali bi moral vedeti za neugodno ekonomsko-finančno stanje banke, ker je svojo terjatev izterjal na neobičajen način. Domnevo tožena stranka lahko ovrže, vendar ji to v tem primeru ni uspelo. 

Sklep nº Cpg 678/93 of Gospodarski oddelek, June 02, 1993

Upnikove pritožbene trditve, da je dolžnikov ugovor zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, neutemeljen, ne vplivajo na pravilnost sklepa, izdanega po 2. odst. 55.a člena ZIP. 

Sodba nº Cpg 652/93 of Gospodarski oddelek, June 02, 1993

Tožena stranka do konca glavne obravnave ni ponudila nobenega dokaza za svoje trditve, zato dejansko stanje ni ostalo nepopolno ugotovljeno, ko je sodišče upoštevalo le dokaze tožeče stranke. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners