Višja Sodišča: Opinions issued on July 1993

July 21, 1993

Sklep nº Cpg 1039/93 of Gospodarski oddelek, July 21, 1993

Upnik, ki zatrjuje, da se je prijavil na javni razpis za oddajo del in da ima zato terjatev na sklenitev pogodbe, je izkazal verjeten obstoj terjatve, ki je eden od pogojev za izdajo začasne odredbe. 

Sodba nº Cpg 294/93 of Gospodarski oddelek, July 21, 1993

Davčni zavezanec za davek od prometa storitev je pravna oseba ali zasebnik, ki opravi storitev - oddaja poslovnega prostora v najem.

Sklep nº Cpg 1018/93 of Gospodarski oddelek, July 21, 1993

V primeru, da stečajni senat ugotovi, da dolžnikovo premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne bi zadoščalo niti za stroške postopka, oziroma, da je neznatne vrednosti lahko odloči, da stečajni postopek začne, vendar ne izvede. V tem primeru izda sklep, s katerim se stečajni postopek zaključi. Na takšno odločitev ne more vplivati dejstvo, da imajo posamezni upniki zoper stečajnega dolžnika določene terjatve. 

July 15, 1993

Sodba nº Cpg 338/93 of Gospodarski oddelek, July 15, 1993

V primeru posojilne pogodbe mora posojilojemalec v dogovorjenem roku vrniti posojilodajalcu enako količino stvari iste vrste in kakovosti, kot se mu bile izročene (557. in 562. člen ZOR-a). V primeru, da je bila upniku izročena stvar na posodo, nima pridržne pravice, če zahteva dolžnik vrnitev stvari (287. člen ZOR). 

Sklep nº Cpg 350/93 of Gospodarski oddelek, July 15, 1993

Za pritožbo zoper sklepe o stroških je predpisana taksa po 1. odstavku tarifne št. 1, torej enojna taksa, ne pa dvojna (tar. št. 3/2 Zakona o sodnih taksah). 

July 14, 1993

Sklep nº Cpg 132/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, July 14, 1993

Dolžnik je očitno prezrl določilo člena 50 ZIP o razlogih za ugovor.

Sklep nº Cpg 45/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, July 14, 1993

Zakon o izvršilnem postopku v drugem odst. 55. člena posebej ureja situacijo, ko je dolžnik po izdaji izvršilnega sklepa plačal svoj dolg - tak ugovor mora sodišče upoštevati tudi po izteku 8-dnevnega roka. Zato je sodišče prve stopnje dolžnikovo sporočilo sodišču, da je glavni dolg plačal po izdaji izvršilnega sklepa utemeljeno štelo kot ugovor - tako dejanje pa ima zakonske procesne posledice ne glede na to, ali je to stranka zaradi nepoznavanja procesnih predpisov s svojo vlogo nameravala. 

July 13, 1993

Sklep nº Cpg 950/93 of Gospodarski oddelek, July 13, 1993

Za izdajo začasne odredbe ne zadošča vsakršna subjektivna nevarnost, ampak mora upnik izkazati, da poskuša dolžnik s konkretnimi dejanji oz. opustitvami onemogočiti oz. znatno otežkočiti izterjavo. To pomeni, da ne zadostuje zgolj možnost takih dejanj, ampak da se zahteva aktivno ravnanje dolžnika v tej smeri, to je da bo v posledici takšnih (konkretnih) dejanj uveljavitev terjatve onemogočena oziroma znatno otežkočena. 

Sodba nº Cpg 973/93 of Gospodarski oddelek, July 13, 1993

Zakon o obligacijskih razmerjih določa splošno načelo o prepovedi obračunavanja obrestnih obresti. Izjema od tega pravila velja le za kreditno poslovanje bank in drugih finančnih organizacij ter za t.im. procesne obresti, torej obresti od vtoževanih zapadlih pa ne plačanih pogodbenih oziroma zamudnih obresti. Če ne gre za izjemo, gre za nično pogodbeno določilo, ki kot tako ne more ustanavljati pogodbenih pravic. 

July 06, 1993

Sklep nº Cpg 928/93 of Gospodarski oddelek, July 06, 1993

Posest je dejanska fizična oblast nad stvarjo. Posestnik je v takem razmerju do stvari, da stvar rabi, in to ne glede na to, ali ima pravico stvar rabiti. Namesto klasične formule corpus + animus = possessio zadostuje za posest že dejanska oblast nad stvarjo. Vendar pa mora biti ta dejanska oblast navzven nedvoumno manifestirana, izključujoča in takšna, da ima posestnik, kadar to hoče, vedno možnost stvar uporabljati. Soposestnik uživa varstvo posesti na enak način kot posestnik. Za izdajo za...

Sklep nº Cpg 867/93 of Gospodarski oddelek, July 06, 1993

Vsi členi, ki so obravnavali varščino za pravdne stroške so iz ZPP-a črtani, ker so posebej urejeni z Zakonom o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih (Ur.l. SFRJ št. 43/82; ZMZP). Zato je potrebno v sporih z mednarodnim elementom glede varščine za pravdne stroške upoštevati določila ZMZP. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners