Višja Sodišča: Opinions issued on September 1993

September 30, 1993

Sodba nº in sklep Kp 1082/93 of Kazenski oddelek, September 30, 1993

Pri enem od dveh dejanj ni razčiščeno dejansko stanje glede goljufivega namena, ker sodišče ni zavzelo stališča do dogovorjene nadomestne spolnitve v primeru zamude pri plačilu dolga (danega postojila). 

Sklep nº Kp 849/93 of Kazenski oddelek, September 30, 1993

Dejstvo, da kupoprodajna pogodba, s katero je oškodovanec kupil del parcele, na kateri je raslo sadno drevje, katerega je obdolženka uničila, ni bila vknjižena v zemljiški knjigi izključno zaradi prepovedi iz člena 76 Zakona o gozdovih, ki ni dovoljeval katastrske delitve gozdnih parcel, ni ovira za ugotovitev, da je bil oškodovanec lastnik dreves, ki so bila uničena. 

Sodba nº Kp 1058/93 of Kazenski oddelek, September 30, 1993

Zgolj brezposelnost ob siceršnji delovni zmožnosti in pridobitni sposobnosti ne predstavlja podlage za odpravo posebnega pogoja oz.

Sodba nº Kp 772/93 of Kazenski oddelek, September 30, 1993

Pogojna obsodba ni primerna, ker ne gre za družbi manj nevarno dejanje, ker obd. ni poiskusil izterjati dolgovanega zneska po pravni poti, temveč sta oba obd. nastopila z agresijo. Nasprotja v izreku sodbe ni, skladno je opisano ravnanje posameznega obdolženca.

Sodba nº Cpg 514/93 of Gospodarski oddelek, September 30, 1993

Prejem računa brez njegove zavrnitve ali reklamacije še ni dokaz za obstoj pravnega razmerja med pravdnima strankama. Pritožbeni predlog za vpogled odpremnice in zaslišanje priče je novota, ki v gospodarskem sporu ni upoštevna, razen če bi pritožnik izkazal za verjetno, da teh dokazov brez svoje krivde ni mogel predlagati do konca glavne obravnave. 

September 29, 1993

Sklep nº Kp 1011/93 of Kazenski oddelek, September 29, 1993

Obsojenec ni navedel nobenih novih dejstev ali predložil novih dokazov, ki bi utegnili sami zase ali v zvezi s prejšnjimi dokazi povzročiti njegovo oprostitev ali njegovo obsodbo po milejšem zakonu, saj je v zahtevi za obnovo kazenskega postopka predlagal dokaze, katere je sodišče že v rednem sojenju deloma izvedlo in jih ocenilo, glede dokazov, ki jih ni izvedlo in jih je zavrnilo, pa je bilo že v sodbi sodišča prve stopnje pojasnjeno, zakaj izvedba že tedaj predlaganih dokazov ni bila potre...

September 28, 1993

Sodba nº Kp 776/93 of Kazenski oddelek, September 28, 1993

Dejstvo, da kupoprodajna pogodba, s katero je oškodovanec kupil del parcele, na kateri je rastlo sadno drevje, katerega je obdolženka uničila, ni bila vknjižena v zemljiški knjigi izključno zaradi prepovedi iz člena 76 Zakona o gozdovih, ki ni dovoljeval katastrske delitve gozdnih parcel, ni ovira za ugotovitev, da je bil oškodovanec lastnik dreves, ki so bila uničena. 

Sodba nº Cpg 412/93 of Gospodarski oddelek, September 28, 1993

V konkretnem primeru ne gre za razdrtje pogodbe, ampak za njeno absolutno neveljavnost (ničnost). Zato lahko tožeča stranka s kondikcijskim zahtevkom od tožene stranke uveljavlja vrnitev tistega, kar je ta neupravičeno pridobila. Tožeči stranki gredo od vrnjenega denarnega zneska tudi zamudne obresti, vendar ne po 5. odst. 132. člena ZOR, ampak po 214. členu ZOR. Pri tem pa se nedobrovernost tožene stranke ne domneva, ampak je trditveno in dokazno breme na strani tožeče stranke. 

Sklep nº Cpg 423/93 of Gospodarski oddelek, September 28, 1993

Pravdno sodišče lahko ocenjuje vsebino akta in na podlagi ugotovitve, ali gre za samoupravni sporazum ali za pogodbo, odloči o svoji pristojnosti. To pa zato, ker ni nujno, da bi bil vsak akt, ki nosi naziv "samoupravni sporazum", po vsebini res to, ampak je lahko pogodba in obratno. Če so v samoupravnem sporazumu bili urejeni določeni odnosi v prometu blaga in storitev brez udeležbe pogodbenih strank v ustvarjenem dohodku in skupno prevzetem riziku, torej odnosi obligacijskopravnega značaja,...

September 24, 1993

Sklep nº Cpg 1332/93 of Gospodarski oddelek, September 24, 1993

Tožeča stranka ni izkazala verjetnosti obstoja nevarnosti, da bo brez začasne odredbe v zavarovanje nedenarne terjatve njena uveljavitev onemogočena ali precej otežena, zato je bil predlog za izdajo začasne odredbe utemeljeno zavrnjen. 

September 22, 1993

Sodba nº Cpg 464/93 of Gospodarski oddelek, September 22, 1993

Ker tožena stranka ni oporekala trditvam tožeče stranke, da je le-ta opravila prevoze za toženo stranko in tudi ni zatrjevala, da je tožeča stranka račun izstavila neutemeljeno, tožeči stranki ni potrebno predložiti drugih dokazov za obstoj terjatve. 

Sodba nº Cpg 320/93 of Gospodarski oddelek, September 22, 1993

Izpodbijati je mogoče samo pravna dejanja ali opustitve pravnih dejanj stečajnega dolžnika, ne pa tretjih oseb. Zato ni možno izpodbijati pobotov, do katerih naj bi prišlo z izjavo upnika, dano stečajnemu dolžniku, ker naj bi bili neveljavni, ker za pobotanje ni bilo pogojev. V takem primeru tudi ni možno izpodbijanje opustitve vložitve tožbe, ker tako tožbo (na plačilo terjatev, ki zaradi neveljavnosti pobotov sploh niso prenehale) lahko in mora vložiti stečajni upravitelj. Pobot ni pravno d...

Sodba nº Cpg 1256/93 of Gospodarski oddelek, September 22, 1993

Pisanje se pravni osebi vroči tako, da se izroči osebi, ki je pooblaščena za sprejem, ali delavcu, ki se najde v pisarni oz. v poslovnem prostoru. Če nobena od navedenih oseb ni dosegljiva, se sodno pisanje pusti v pisarni oziroma poslovnih prostorih ali pa se nabije na vrata. Poštna označba na nevročenih sodnih pisanjih "odpotoval" ne pomeni, da je pravna oseba spremenila sedež oziroma da se je "odselila". Zato ji vročitve ni mogoče opraviti z nabitjem pisanja na sodno desko. Pravna oseba ko...

Sklep nº Cpg 1316/93 of Gospodarski oddelek, September 22, 1993

Upnik lahko v zavarovanje denarne terjatve predlaga kot vrsto začasne odredbe tudi prepoved vnovčenja akceptnega naloga, ki ga je izročil dolžniku. 

September 21, 1993

Sodba nº Cpg 99/93 of Gospodarski oddelek, September 21, 1993

Kadar je dana bančna garancija za določen čas in preneha z datumom, navedenim v dogovoru o bančni garanciji, mora upravičenec zahtevati plačilo od banke pred iztekom veljavnosti garancije. Če rok zamudi, izgubi pravico kasneje s tožbo uveljavljati garantirani znesek.

Sklep nº Cpg 117/93 of Gospodarski oddelek, September 21, 1993

Za neobstoječe pogodbe je značilno, da nimajo zunanjih znakov pravnega posla. Ker pravnega posla (pogodbe) ni, tudi ne more imeti nobenih pravnih učinkov.

September 15, 1993

Sodba nº in sklep Cpg 1148/93 of Gospodarski oddelek, September 15, 1993

Četudi je posojilna pogodba sklenjena v pisni obliki, so veljavni sočasni ustni dogovori o stranskih točkah, o katerih v oblični pogodbi ni ničesar rečeno. V pismeni posojilni pogodbi ob dogovorjeni valutni klavzuli ni bilo ničesar rečeno glede vrste tečaja, tožeča stranka pa je zatrjevala, da je bil o tem dosežen ustni dogovor.

Sodba nº Cpg 324/93 of Gospodarski oddelek, September 15, 1993

Račun, ki je bil v izvršilnem postopku priznan kot verodostojna listina, ima v pravdi ravno tako dokazno moč kot ostali dokazi in ga sodišče ocenjuje skupaj z njimi po načelu proste presoje dokazov. 

September 08, 1993

Sklep nº Cpg 354/93 of Gospodarski oddelek, September 08, 1993

V primeru, če sodišče predlogu za vrnitev v prejšnje stanje ugodi po 1. odstavku 117. člena ZPP, velja, da je pritožba vložena pravočasno v primeru, da jo predlagatelj vloži obenem, ko vloži predlog za vrnitev v prejšnje stanje (4. odstavek 118. člena ZPP). 

Sodba nº Cpg 327/93 of Gospodarski oddelek, September 08, 1993

V primeru, da je rok plačila 15 dni, dolžnik pa plačilo zavaruje z manico, ki zapade v plačilo v daljšem roku, je upnik upravičen do zamudnih, ne pa samo do meničnih obresti. 

Sklep nº Cpg 317/93 of Gospodarski oddelek, September 08, 1993

V tožbenem zahtevku ni bila navedena denarna enota, v kateri naj bi tožena stranka plačala denarni zahtevek, zaradi česar je sodišče prve stopnje tožbo zavrglo kot nerazumljivo, čeprav je bila tožba vložena leta 1990, ko je bila v SFRJ edina denarna enota dinar. Zato tožba ni bila nerazumljiva in je bilo treba prvostopni sklep razveljaviti. 

Sklep nº Cpg 316/93 of Gospodarski oddelek, September 08, 1993

Tožena stranka je ugovarjala, da je bila z večstranskim pobotom njena obveznost plačila obresti do tožeče stranke v celoti, ne pa samo delno poravnana, ker je terjatev, od katere so bile obračunane obresti, prenehala z medsebojnim pobotom, o čemer pa sodba sodišča prve stopnje ni imela razlogov. S tem je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 13. točki 2. odst. 354. čl. ZPP. 

Sodba nº Kp 257/93 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, September 08, 1993

Obtoženčevo naziranje, da v njegovem ravnanju ni vseh znakov kaznivega dejanja goljufije po 3. odstavku 171. člena KZS, ker je posle kot direktor sklepal v okviru registrirane dejavnosti in v imenu ter na račun podjetja, tako pa pridobil premoženjsko korist podjetju in ne sebi, je napačno. Obtoženec je poslovne odločitve sprejemal samostojno, ne da bi komurkoli polagal račune, tako da je na mestu ugotovitev, da je posloval zase in na svoj račun. Vlogi ostalih dveh soustanoviteljev sta bili zg...

Sklep nº Cpg 399/93 of Gospodarski oddelek, September 08, 1993

Upnik ni izkazal verjetnosti obstoja nevarnosti, da bo dolžnik ravnal tako, da bo onemogočil ali precej otežil izterjavo, zato je bil predlog za izdajo začasne odredbe zavrnjen. 

September 07, 1993

Sklep nº Cpg 408/93 of Gospodarski oddelek, September 07, 1993

Tožnik, ki umakne tožbo, mora povrniti nasprotni stranki pravdne stroške. Takšne stroškovne posledice pa ne nastopijo samo pri izrečnem umiku tožbe, ampak tudi vselej, kadar velja tožba po samem zakonu za umaknjeno. 

September 01, 1993

Sklep nº Cpg 271/93 of Gospodarski oddelek, September 01, 1993

Če tožena stranka v ugovoru zoper sklep o izvršbi ne navede dejstev in dokazov, s katerimi izpodbija trditve tožeče stranke, to še ne pomeni, da je dejansko stanje med strankama nesporno in da lahko sodišče v gospodarskem sporu izda odločbo brez razpisa naroka za glavno obravnavo. 

Sklep nº Cpg 297/93 of Gospodarski oddelek, September 01, 1993

O upnikovi pravici do poplačila v stečajnem postopku se odloča s sklepom o glavni razdelitvi. Odločitev o tej pravici je predhodno vprašanje za pravdno sodišče. S pravnomočnostjo sklepa o glavni razdelitvi, v katerem upnikova prerekana terjatev ni upoštevana, nima upnik več pravnega interesa na ugotovitveni tožbi. Morebitna razveljavitev ali sprememba sklepa o glavni razdelitvi na podlagi izrednega pravnega sredstva je lahko razlog za obnovo postopka. 

Sklep nº Cpg 299/93 of Gospodarski oddelek, September 01, 1993

O upnikovi pravici do poplačila v stečajnem postopku se odloča s sklepom o glavni razdelitvi. Odločitev o tej pravici je predhodno vprašanje za pravdno sodišče. S pravnomočnostjo sklepa o glavni razdelitvi, v katerem upnikova prerekana terjatev ni upoštevana, nima upnik več pravnega interesa na ugotovitveni tožbi. Morebitna razveljavitev ali sprememba sklepa o glavni razdelitvi na podlagi izrednega pravnega sredstva je lahko razlog za obnovo postopka. 

Sklep nº Cpg 1172/93 of Gospodarski oddelek, September 01, 1993

Začasna odredba je sredstvo zavarovanja bodoče terjatve in z njo ni mogoče meritorno odločiti o zadevi.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners