Višja Sodišča: Opinions issued on January 1994

January 27, 1994

Sodba nº II Cp 1396/93 of Civilni oddelek, January 27, 1994

Če kraj, v katerem tožnica gradi stanovanjsko hišo nima ustreznih prometnih zvez, to ni primerno stanovanje in tožena stranka neupravičeno odklanja sklenitev kupoprodajne pogodbe s predvidenimi popusti za stanovanje, na katerem je imela tožnica stanovanjsko pravico. 

Sklep nº Kp 113/94 of Kazenski oddelek, January 27, 1994

Okoliščine, ki opravičujejo bojazen, da bi obdolženec ponavljal kazniva dejanja, so tudi dejstvo, da je v kazenskem postopku zaradi štirih kaznivih dejanj, pred tem pa je bil že dvakrat pravnomočno obsojen, dvakrat pa je bil tudi zaradi kaznivih dejanj obravnavan kot mladoletnik. 

Sklep nº Kp 29/94 of Kazenski oddelek, January 27, 1994

Kazenski postopek, ki je pravnomočno končan, se sme obnoviti le iz razlogov, navedenih v čl. 404 ZKP. Kakršnikoli drugi razlogi ne morejo biti podlaga za obnovo kazenskega postopka in jih v odločanju o zahtevi za obnovo kazenskega postopka niti ni potrebno ocenjevati. 

Sklep nº II Cp 1253/93 of Civilni oddelek, January 27, 1994

Začetek teka prekluzivnega roka iz 117. čl. ZOR je treba šteti od takrat, ko naj bi pogodbena stranka zvedela za razlog izpodbojnosti (prevara), ne pa šele od takrat, ko je bila pogodba, ki je bila od obeh strank podpisana in opremljena z zemljiško knjižno klavzulo, izvedena v zemljiški knjigi. 

Sodba nº I Cp 1438/94 of Civilni oddelek, January 27, 1994

Prejšnji imetnici stanovanjske pravice je prenehalo stanovanjsko razmerje, ker v stanovanju, na katerem je imela stanovanjsko pravico, zaradi bolezni že več let ne stanuje, temveč stanuje pri hčerki, kjer ima pomoč in nego, zato lastnik spornega stanovanja upravičeno zavrača zahtevek na sklenitev kupoprodajne pogodbe za to stanovanje. 

Sodba nº II Cp 1608/94 of Civilni oddelek, January 27, 1994

V primeru, ko zahteva tožnik kot lastnik stanovanja s tožbo od toženke izpraznitev stanovanja, se toženka ne more uspešno sklicevati na dejstvo, da je med pravdnima strankama obstajala izvenzakonska skupnost, na podlagi katere bi bila le ona upravičena do odkupa stanovanja, če pravic do nakupa stanovanja ni uveljavljala v zakonitem roku dveh let po uveljavitvi Stanovanjskega zakona, temveč je to pravico uveljavil tožnik. 

Sklep nº II Cp 1427/93 of Civilni oddelek, January 27, 1994

Eden od pogojev za izdajo sodbe zaradi izostanka je tudi to, da iz tožbenih navedb izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka. Domneva se, da se tožena stranka z neudeležbo strinja z dejstvi, navedenimi v tožbi, vendar pa se ne domneva, da zahtevek s tem tudi prizna. Če torej iz tožbenih navedb izhaja, da je tožba prepozno vložena, ker je potekel prekluzivni rok materialnega prava, takemu zahtevku ne bi bilo mogoče ugoditi in zato tudi ni mogoče izdati zamudne sodbe. 

January 26, 1994

Sklep nº I Cp 1392/93 of Civilni oddelek, January 26, 1994

Posest in posestna zaščita ni odvisna od dejstva, ali je tožnik stanovanje redno uporabljal ali pa le občasno, oziroma ali je imel v stanovanju spravljenih več ali manj svojih stvari. Pomembno je, ali je tožnik opustil dotedanjo rabo stanvoanja, ali se je izselil in ali je povsem opustil posest stanvoanja. 

Sodba nº II Cp 1352/93 of Civilni oddelek, January 26, 1994

Solastnik stanovanja lahko zahteva od drugega solastnika, ki uporablja celo stanovanje, uporabnino v znesku, kot bi ga prejel, če bi stanovanje oddajal v najem za profitno najemnino. 

Sodba nº Kp 58/94 of Kazenski oddelek, January 26, 1994

Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da je obdolženec odvračal istočasen protipraven napad zasebnega tožilca in da zato dejanje, katerega je storil, ni kaznivo dejanje. 

Sodba nº Kp 1671/93 of Kazenski oddelek, January 26, 1994

Ker obdolženka ob izrekanju sodbe na prvi stopnji več kot eno leto po nezakoniti vselitvi ni izpraznila stanovanja, je sodišče prve stopnje odločilo pravilno, ko ji je v pogojni obsodbi naložilo tudi posebno obveznost, da izprazni stanovanje. 

Sodba nº in sklep II Cp 1420/93 of Civilni oddelek, January 26, 1994

Lastnik lahko odkloni prodajo službenega stanovanja imetniku stanovanjske pravice. Če hoče imetnik stanovanjske pravice kupiti drugo primerno stanovanje, kar mu je dolžan omogočiti lastnik službenega stanovanja, mora postaviti ustrezen zahtevek. 

Sklep nº II Cp 1299/93 of Civilni oddelek, January 26, 1994

Meje po katastru v sodnem postopku ni mogoče urediti, ker take ureditve meje 136 čl. ZNP ne predvideva. Zaradi vzpostavitve mejnih znamenj po meji, ki je bila že ugotovljena v mejnem ugotovitvenem postopku, tudi ni predviden sodni nepravdni postopek. 

Sodba nº I Cp 1500/93 of Civilni oddelek, January 26, 1994

Podstanovalec, ki mu je stanovanje v celoti oddano, mora za pridobitev pravic, ki bi jih imel imetnik stanovanjske pravice, v njem stalno bivati najmanj 2 leti pred uveljavitvijo Stanovanjskega zakona (19.10.1991) in ne pred vložitvijo tožbe. 

Sodba nº I Cp 1548/93 of Civilni oddelek, January 26, 1994

Pravica do dividende pomeni pravico delničarja do številu njegovih delnic ustreznega deleža dobička družbe, ki ga je skupščina družbe namenila za dividende delničarjem. S prodajo in izročitvijo delnic na ime, delničar kljub neopravljenemu indosamentu izgubi lastnost delničarja in s tem članstvo v družbi, zato se vse poznejše odločitve družbe nanj ne nanašajo več. 

Sklep nº I Cp 1692/93 of Civilni oddelek, January 26, 1994

Dedič ne more podedovati večji solastninski delež, kot je po zemljiškoknjižnih podatkih pripadal zapustniku. Tak delež je napisan v sodnem zapisniku, kjer je naveden dedni dogovor, in v zapuščinskem sklepu. Zato ni utemeljena pritožba, s katero dedič zahteva večji solastninski delež. 

Sodba nº I Cp 1135/93 of Civilni oddelek, January 26, 1994

Kadar izročevalec izroči vse svoje premoženje z izročilno pogodbo, ki ni čista pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja po 106. členu zakona o dedovanju (ker eden izmed prevzemnikov ni v sorodstvenem razmerju z izročevalcem), se nujni dedni delež izračuna le od tistega dela izročenega premoženja, ki po odbitku vrednosti dajatev prevzemnikov predstavlja darilo. 

Sodba nº II Cp 1314/93 of Civilni oddelek, January 26, 1994

SPIZ je z uveljavitvijo SZ res postala lastnica tudi tistih stanovanj, ki so bila zgrajena namensko za potrebe ZZB NOV, vendar pa je upravičena odkloniti samo prodajo strogo namenskih stanovanj za upokojence oziroma stanovanj v stanovanjskih hišah, ki so bile v celoti namensko grajene za reševanje stanovanjskih potreb upokojencev in imajo poseben status. 

Sodba nº II Cp 1407/93 of Civilni oddelek, January 26, 1994

Tisti, ki uveljavljajo odškodnino in prepoved bodočih posegov v nepremičnino mora dokazati lastninsko pravico na nepremičnini, kjer naj bi bilo storjeno škodno dejanje in kjer zahteva prepoved bodočih posegov. 

Sklep nº II Cp 1196/93 of Civilni oddelek, January 26, 1994

Stranka, ki se sklicuje na samopomoč, mora dokazati kumulativni obstoj vseh treh pogojev, pod katerimi je samopomoč dovoljena (nevarnost mora biti neposredna, samopomoč mora biti nujna, ustezati mora okoliščinam, v katerih obstaja nevarnost). 

Sklep nº II Cp 1548/93 of Civilni oddelek, January 26, 1994

Oporočitelj lahko z oporoko zapusti zaščiteno kmetijo komerkoli, le da ta izkaže namen obdelovati kmetijsko zemljišče z osebnim delom.

Sodba nº II Cp 74/94 of Civilni oddelek, January 26, 1994

V postopku zavarovanja terjatve pred uvedenim pravdnim postopkom se ni mogoče sklicevati na sporazum o krajevni pristojnosti. V postopku zavarovanja terjatve ni mogoče zahtevati od upnika položitve varščine za izvršilne stroške. 

Sklep nº I Cp 1519/93 of Civilni oddelek, January 26, 1994

Če dolžnik proti sklepu o izvršbi ugovarja v delu, s katerim mu je bilo naloženo, da poravna terjatev, z razveljavitvijo sklepa v delu, s katerim je dovolilo izvršbo, sodišče odloči hkrati tudi, da bo o upnikovem zahtevku odločeno v pravdi. 

Sodba nº in sklep I Cp 70/94 of Civilni oddelek, January 26, 1994

Solastnika gospodujočega zemljišča sta nujna sospornika na pasivni strani v pravdi zaradi prenehanja stvarne služnosti. Če s tožbo nista zajeta oba solastnika, ni tožena prava pravdna stranka. 

Sklep nº II Cp 1541/93 of Civilni oddelek, January 26, 1994

Upnik lahko po umiku predloga vloži nov predlog za izvršbo. 

Sklep nº II Cp 1146/93 of Civilni oddelek, January 26, 1994

Če zaradi kasneje nastalih okoliščin odpade pravna podlaga pravnega posla, je s tem posel prenehal veljati. Kar sta stranki v izvrševanju pogodbe dali ali prejeli, imata pravico zahtevati nazaj oziroma sta to dolžni storiti (četrti odstavek 210. člena ZOR). Zato ni mogoče zahtevati razveljavitve pogodbe, ker je ta prenehala veljati, marveč le, če sta stranski sklenili darilno pogodbo, vrnitev darila.

Sklep nº Cpg 761/93 of Gospodarski oddelek, January 26, 1994

Sodišče presodi na podlagi navedb v tožbi in dejstev, ki so mu znana, ali bo postopalo po postopku v gospodarskih sporih ali po splošnih določbah pravdnega postopka. 

Sklep nº Cpg 99/94 of Gospodarski oddelek, January 26, 1994

Tudi če upnik hkrati s predlogom za začasno odredbo vloži tožbo z zahtevkom, ki z začasno odredbo, kakršna je predlagana, ne more biti zavarovan, navede pa, da ima zoper dolžnika tudi zahtevek, ki bi bil z njo lahko zavarovan, mora sodišče raziskati dejansko stanje o tem, katero terjatev ima upnik namen s predlagano začasno odredbo zavarovati. Če ugotovi, da je to terjatev, za katero še ni vložena tožba, mora (če izda začasno odredbo) določiti upniku rok za vložitev ustrezne tožbe. 

January 25, 1994

Sklep nº I Cp 1567/93 of Civilni oddelek, January 25, 1994

Vrednost, ki je odločilna za odmero povprečne takse, ugotavlja sodišče po prostem preudarku, na podlagi izjav dedičev in podatkov, s katerimi razpolaga. Če je potrebno, lahko odredi, da ocenijo vrednost izvedenci na stroške dedičev. 

Sklep nº I Cp 1566/93 of Civilni oddelek, January 25, 1994

Vrednost, ki je odločilna za odmero povprečne takse, ugotavlja sodišče po prostem preudarku, na podlagi izjav dedičev in podatkov, s katerimi razpolaga. Če je potrebno, lahko odredi, da ocenijo vrednost izvedenci na stroške dedičev. 

Sodba nº I Cp 1491/93 of Civilni oddelek, January 25, 1994

Prodajalec, ki je že pričel odpravljati napake, ne more uspešno uveljavljati ugovora, da so kupčeve pravice za uveljavljanje zahtevka zaradi poteka enoletnega roka ugasnile, ker pomeni uveljavljanje takega ugovora kršitev načela prepovedi zlorabe pravic, ki pa je eno temeljnih načel obligacijskih razmerij. 

Sodba nº Kp 11/94 of Kazenski oddelek, January 25, 1994

Povračilo škode bo praviloma predstavljalo olajševalno okoliščino, ni pa moč nasprotno šteti okoliščino, da storilec ni povrnil škode kot obteževalno okoliščino, v kolikor ni ugotovljeno, ali je imel možnost škodo povrniti oz. ali povračilo odklanja. 

Sodba nº Kp 22/94 of Kazenski oddelek, January 25, 1994

Pogojno obsodbo lahko sodišče izreče le, če so izpolnjeni vsi pogoji, določeni v členu 51 KZJ, to je, da gre za družbeno manj nevarno dejanje in kaznovanje zanj ni nujno zaradi kazenskopravnega varstva in če je podana pozitivna prognoza. Za izrek pogojne obsodbe ne zadostuje, da je obravnavano dejanje družbi manj nevarno. 

Sklep nº II Cp 1394/93 of Civilni oddelek, January 25, 1994

Če stranka navaja v predlogu za obnovo postopka po 9. točki 421. člena ZPP kot nova dejstva in nove dokaze tiste, ki jih je predlagala že v prejšnjem postopku, se to ne upošteva kot razlog za zavrnitev predloga za obnovo, če sploh niso izpolnjeni pogoji za meritorno odločanje o predlogu, ker je bil vložen po izteku roka iz drugega odstavka v zvezi s 6. točko prvega odstavka 423. člena ZPP. Tak predlog je treba na podlagi določbe prvega odstavka 425. člena istega zakona zavreči. 

Sodba nº Kp 1686/93 of Kazenski oddelek, January 25, 1994

Obdolženec je kot direktor, torej odgovorna oseba, po dovoljenem sklenjenem in realiziranem pravnem poslu sprejel od tujega partnerja na svoja dva devizna računa skupno 9.000 DEM. Takšno dejanje pomeni po 3. odstavku 144. člena KZS naknadno pasivno podkupovanje in sicer pravo, ker je šlo za dovoljen pravni posel, ki je bil podlaga za neupravičen prejem 9.000 DEM po že opravljenem poslu. Odvzem premoženjske koristi v smislu 84. člena KZJ je moč izreči le v tolarski protivrednosti, časovno od d...

Sklep nº II Cp 1397/93 of Civilni oddelek, January 25, 1994

Če v tožbi zaradi vrnitve stvari po 37. členu Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih ni opisana toženčeva dejanska oblast na tej stvari in s tem torej ni zatrjevana njegova posest na njej, utemeljenost tožbenega zahtevka ne izhaja iz dejstev, ki so navedena v tožbi. To pomeni, da pogoj za izdajo sodbe zaradi izostanka iz 4. točke prvega odstavka 332. člena Zakona o pravdnem postopku ni izpolnjen. 

Sodba nº II Cp 52/94 of Civilni oddelek, January 25, 1994

Vizuelne prizadetosti telesa in okrnjenega izgleda pri dramski igralki ni mogoče upoštevati pri odmeri odškodnine za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, pa čeprav je zaradi tega njena zmožnost nastopanja in kandidiranja za vloge zmanjšana. 

Sklep nº Cpg 40/94 of Gospodarski oddelek, January 25, 1994

Če je bila terjatev, ki je bila prijavljena po poteku roka, ki je bil določen za njeno prijavo, vendar pred zaključitvijo naroka za obravnavanje osnutka glavne razdelitve, prerekana, se ne upošteva pri glavni razdelitvi, razen če je pravnomočno ugotovljena do zaključitve glavnega razdelitvenega naroka. 

Sodba nº II Cp 1381/93 of Civilni oddelek, January 25, 1994

Do uveljavitve Stanovanjskega zakona veljavne določbe 6. člena Zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini se niso nanašale le na prodajo teh nepremičnin, temveč upoštevaje določbo 553. člena Zakona o obligacijskih razmerjih tudi na menjavo. 

Sklep nº I Cp 1557/93 of Civilni oddelek, January 25, 1994

Za presojo vprašanja pravočasnosti tožbe v pravdi zaradi motenja posesti ni pomembno, kdaj je bilo storjeno dejanje, katerega posledica v smeri motenja ne nastane hkrati temveč naknadno, s časovnim zamikom, saj začne subjektivni rok za terjanje varstva pred motenjem posesti teči od dneva, ko se je zvedelo za motenje in storilca. 

January 20, 1994

Sodba nº I Cp 1474/93 of Civilni oddelek, January 20, 1994

Izviren način grafičnega prikaza kozmičnih vplivov na rastline v določenem letu za praktično uporabo pri vrtnarjenju (biokoledar) je avtorsko delo. Poleg povračila premoženjske škode je upravičen tisti, čigar avtorska pravica je bila kršena tudi do denarne odškodnine za negmotno škodo in do objave sodbe na stroške toženca. 

Sklep nº I Cp 55/93 of Civilni oddelek, January 20, 1994

Ker je druga nasprotna udeleženka postala solastnica nepremičnine na podlagi preureditve skupnih prostorov v stanovanje, predlagatelja lahko uspešno zahtevata le vrnitev preostalega dela zaplenjenega premoženja, za razliko pa jima pripada odškodnina od prve nasprotne udeleženke kot družbenopolitične skupnosti. 

Sodba nº I Cp 1462/93 of Civilni oddelek, January 20, 1994

Da toženka, ki je imela sporne premičnine v zakoniti posesti (na podlagi izročilne pogodbe) kot svojo last več kot tri leta, lastninske pravice na njih ni priposestvovala, tožnik ni dokazal. Njegovo je namreč dokazno breme, da jih ni imela v dobroverni posesti, saj se dobroverna posest domneva po zakonu. 

Sklep nº II Cp 1335/93 of Civilni oddelek, January 20, 1994

Dejanja, ki jih obravnava predložena kazenska sodba, so bila znana tekom sodnega postopka. Nanašajo se na toženkinega moža, ki ni sklenitelj pogodbe. Tudi če bi bila kazenska sodba pravnomočna že v času sojenja, ne bi vplivala na drugačno odločitev sodišča. 

Sklep nº II Cp 1291/93 of Civilni oddelek, January 20, 1994

Pri odločanju o znesku denarne odškodnine je ostalo dejansko stanje nepopolno razjasnjeno, ker sodišče ni ugotavljalo, ali je bila akontacija na odškodnino za poškodovan avtomobil, ki jo je tožnik (oškodovanec) prejel od tožene zavarovalnice pred vložitvijo tožbe tolikšna, da je po merilih ob izplačilu pomenila povrnitev celotne škode, pa tudi, ker ni ugotavljalo, ali ni bila škoda delno oz. v celoti reparirana še preden je o zahtevku odločalo s sodbo. 

Sodba nº II Cp 53/94 of Civilni oddelek, January 20, 1994

Ker upravičenec do preživnine ne živi v R Sloveniji in torej nima tu stalnega prebivališča, se preživnina ne bo valorizirala. Odločbo o tem izda namreč skrbstveni organ, kjer ima preživninski upravičenec stalno prebivališče (v RS). 

Sodba nº II Cp 1364/93 of Civilni oddelek, January 20, 1994

Če ni postavljen zahtevek za razveljavitev pogodbe, ampak le zahtevek za izdajo zemljiškoknjižne listine, sodišče ni dolžno ugotavljati razlogov, ki bi kazali na izpodbojnost pogodbe. 

Sodba nº Cpg 708/93 of Gospodarski oddelek, January 20, 1994

V primeru, da se je najemnik z najemno pogodbo zavezal, da brez predhodnega soglasja najemodajalca ne bo izvrševal preureditvenih del, nima pravice do povračila stroškov za adaptacijo v primeru, da poprej najemodajalcu ni dal primernega roka (15. in 17. čl. Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih). Izjema bi bila podana le v primeru, da bi šlo za taka popravila, ki jih je potrebno izvršiti takoj, da ne bi prišlo do večje škode na poslovnem prostoru. 

Sklep nº I Cp 1426/93 of Civilni oddelek, January 20, 1994

Pravilno je zavrnjen zahtevek v tožbi zaradi motenja posesti, če se z restitucijskim zahtevkom tožencu nalaga izgradnja gradbenih del, kar je v izrecnem nasprotju z upravno odločbo o prepovedi gradnje. Takšen restitucijski zahtevek je protipraven in ne more uživati posestnega varstva. 

Sodba nº in sklep I Cp 1257/94 of Civilni oddelek, January 20, 1994

Za odločanje o zahtevku, da se vrne stvar, ki je bila predmet posodbene pogodbe in je ta pogodba nehala veljati, je pristojno redno sodišče in ne sodišče združenega dela, ker veljavnost in trajanje posodbene pogodbe ni bila vezana na delovno razmerje. 

Sklep nº I Cp 1423/93 of Civilni oddelek, January 20, 1994

V primeru, ko je bila meja ugotovljena s sodno poravnavo, pa so bili kasneje mejniki odstranjeni, lahko mejaš od drugega mejaša s tožbo zahteva, da toženec dopusti ponovno vkopanje mejnikov ob sodelovanju geodetskega organa, ne more pa s tožbo naložiti, da toženec sam vkoplje manjkajoče mejnike. 

Sodba nº Cpg 354/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 20, 1994

Višina zamudnih obresti je urejena z zakonom o obrestni meri zamudnih obresti, ki je predpis kogentne narave in torej izven domene prostega razpolaganja strank. 

Sodba nº II Cp 1294/93 of Civilni oddelek, January 20, 1994

Tožnik, ki je stvar pridobil nedobroverno, na odplačen način od nelastnika, potem ko mu je stvar odvzel lastnik stvari, od lastnika ni upravičen zahtevati denarne odškodnine za odvzeto stvar. 

January 19, 1994

Sklep nº I Cp 1496/93 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Z vložitvijo tožbe, s katero se zahteva le ugotovitev obsega zapustnikovega premoženja, se ne pretrga zastaranje pravice zahtevati vrnitev daril zaradi dopolnitve nujnega deleža. 

Sodba nº II Cp 1361/93 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Stanodajalec oziroma lastnik stanovanja ima pravico zahtevati izselitev iz stanovanja, če je pravica uporabe stanovanja najemniku prenehala po pogojih pogodbe o začasni uporabi stanovanja oziroma najemne pogodbe za določen čas. 

Sklep nº II Cp 1297/93 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Obstoj stranke in sposobnost biti stranka sta procesni predpostavki. Če stranka ne eksistira, ker je ob vložitvi tožbe ni bilo več, je treba tožbo zoper to stranko kot nedopustno zavreči. Morebitna sodba, izdana v takem primeru, je absolutno nična, sodišče pa s tem stori bistveno kršitev določb pravdnega postopka absolutnega značaja. 

Sodba nº II Cp 1176/93 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Omejitev izjeme po čl. 89 ZDEN glede lastnosti zavezanca in oblike denacionalizacije je vsebinske narave: nanaša se le na tiste špekulativne oz. fiktivne pravne akte in posle, ki so nastali prav z namenom izogniti se lastnosti zavezanca ali pa sploh denacionalizaciji, zlasti vrnitvi v naravi. 

Sodba nº II Cp 1125/93 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Sodišče mora v primeru tožbe za ugotovitev služnostne pravice hoje in vožnje presojati tudi upravičenost ugovora, češ da je ta prenehala zaradi neizvrševanja. 

Sodba nº I Cp 1318/93 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Odškodninska terjatev šteje za zapadlo z nastankom škode in takrat jo je že mogoče uveljavljati, zastaranje pravice sodno uveljavljati takšno terjatev pa začne teči z dnem, ko oškodovanec zve za vse elemente, na podlagi katerih je mogoče opredeliti škodo, in ko zve za tistega, ki jo je povzročil, ne pa tudi, ko zve za njegovo odškodninsko odgovornost. Zastaranja ne pretrga upravni postopek zaradi lokacijskega odvoljenja. Dejstvo, da škoda še traja, ne zadrži zastaranja, niti to ne pomeni, da ...

Sodba nº I Cp 1482/93 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Gre za pogodbeni prevzem izpolnitve (čl. 453 ZOR), če se kupec v prodajni pogodbi zaveže prodajalcu plačati prometni davek za prodano stvar, davčni zavezanec za plačilo prometnega davka pa je po zakonu prodajalec. 

Sodba nº Kp 5/94 of Kazenski oddelek, January 19, 1994

Ogrožanje miru občanov, ki je posebna posledica kaznivega dejanja po členu 222 KZS, bo podano, če bo zaradi ravnanja storilca, ki je naperjeno zoper nepravega oškodovanca, ogrožen mir vsaj še enega občana. 

Sklep nº II Cp 819/93 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Če je razveljavljena pogodba o dosmrtnem preživljanju in stranka zahteva vrnitev koristi od prejetega, se pravi dohodke, ki jih je prejemala od kmetije, se upošteva v korist preživljanca, ki mu je bila kmetija vrnjena, le čisti dobiček, ki ga je dajala kmetija. 

Sodba nº in sklep II Cp 1274/93 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Dejstvo, da prodajalec nepremičnine (stanovanja) ni lastnik, samo po sebi ne povzroči ničnosti pogodbe po 103. čl. ZOR. 

Sklep nº II Cp 1325/93 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Sodišče v sklepu o dedovanju navede sporazum dedičev o delitvi in načinu delitve zapuščine, ki ga lahko dediči izpodbijajo le s tožbo. 

Sodba nº II Cp 48/94 of Civilni oddelek, January 19, 1994

O omajanosti razmerja med zakoncema sodišče praviloma razsoja na podlagi izpovedi pri zaslišanju strank. Pogoji za priznanje preživnine morajo obstajati v trenutku odločanja, ne pa, da bodo morda obstajali kasneje v prihodnosti. 

Sklep nº I Cp 1270/93 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Ob ugotovitvi, da je obstajala sezonska služnost vožnje, mora sodišče v izreku sodbe natančno določiti obseg te služnosti in način njenega izvrševanja, ne more pa v celoti zavrniti zahtevka za ugotovitev obstoja služnostne pravice hoje in vožnje ter prepovedati vsako hojo in vožnjo preko služečega zemljišča. 

Sklep nº Cpg 801/93 of Gospodarski oddelek, January 19, 1994

Sodišče prve stopnje ni upoštevalo določb Zakona o javnem pravobranilstvu in je vročalo vsa pisanja neposredno toženi stranki (občini). Ni tudi upoštevalo predloga javnega pravobranilca za preložitev glavne obravnave, v katerem je javni pravobranilec navedel, da je bil od občine obveščen o datumu glavne obravnave šele dva dni pred glavno obravnavo. 

Sklep nº I Cp 1338/94 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Pravnomočni sklep o dedovanju veže stranke, ki so sodelovale v zapuščinskem postopku. 

Sodba nº in sklep II Cp 1330/94 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Lastniki so dolžni prodati stanovanje le imetniku stanovanjske pravice, ki je to pravico imel na dan uveljavitve Stanovanjskega zakona. 

Sklep nº I Cp 2446/93 of Civilni oddelek, January 19, 1994

79. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da mora biti višina preživnine v sorazmerju z možnostmi vsakega izmed staršev in otrokovimi potrebami. Otrokove potrebe so pravni standard, katerega vsebino mora sodišče izpolniti s pravno relevantnim stanjem tako, da jo konkretizira v danem času in kraju, zlasti pa mora otrokove potrebe izraziti v denarju. Če otrokove potrebe niso izražene v denarnem znesku, je odločanje o potrebah otrok preveč posplošeno in zato ne more biti t...

Sodba nº Cpg 769/93 of Gospodarski oddelek, January 19, 1994

Tožena stranka je v pravdi zatrjevala, da je tožeči stranki ponudila, da bi vtoževano denarno obveznost poravnala na drugačen način. Vendar ni dokazala, da je tožeča stranka tako ponudbo sprejela, zato je sodišče pravilno odločilo, da je zahtevek utemeljen. 

Sklep nº I Cp 5/94 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Da bo sodišče lahko pravilno ugotovilo materialno resnico, ki temelji na ugotovljenem dejanskem stanju v konkretni zadevi in na uporabi ustreznih pravnih pravil, naj po določilu 21. člena Zakona o nepravdnem postopku v zvezi z 277. členom in naslednjimi členi Zakona o pravdnem postopku preizkusi predlog za denacionalizacijo. Če bo menilo, da predlog ni razumljiv in popoln, naj predlagateljico po določilu 109. člena Zakona o pravdnem postopku s popravnim sklepom ali z vabilom na sodišče opozor...

Sklep nº II Cp 1783/93 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Prodajna pogodba za stanovanje, ki sta jo sklenili pogodbeni stranki v času veljavnosti Stanovanjskega zakona, možnost odkupa stanovanja s strani imetnika stanovanjske pravice ob sklenitvi pravnega posla pa je bila še negotova, je, če so izpolnjeni drugi zakoniti pogoji, veljavna in prodajalec, ki je kasneje postal lastnik stanovanja, je svojo pogodbeno obveznost dolžan izpolniti. 

Sodba nº I Cp 2296/93 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Dejstvo, da se je preživninskemu zavezancu rodil še en otrok, je spremenjena okoliščina v smislu petega odstavka 132. člena ZZZDR. 

Sklep nº I Cp 1661/93 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Sodišče, ki je zaslišalo le eno stranko, druge, ki jo na glavno obravnavo tudi ni vabilo z vabilom za zaslišanje strank (prvi odstavek 268. člena ZPP) pa ne, je tej stranki vzelo možnost obravnavanja pred sodiščem in zagrešilo absolutno bistveno kršitev določb postopka po 7. točki drugega odstavka 354. člena ZPP. 

Sodba nº I Cp 40/94 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Sodišče zviša preživnino, če se pozneje spremenijo okoliščine, na podlagi katerih je bila določena. 

Sklep nº II Cp 1145/93 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Če tožeča stranka umakne tožbo, ker je tretji izpolnil obveznost, mora nasprotni stranki povrniti pravdne stroške in sama trpeti svoje. 

Sodba nº I Cp 1317/93 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Zakon ne pozna roka za uveljavitev zahtevka za prenehanje stvarne služnosti zaradi nepotrebnosti ali prenehanja drugega razloga, zaradi katerega je bila ustanovljena. To velja tudi za primer, če se je služnost uporabljala v daljši kot priposestvovalni dobi, odkar je postala nepotrebna. 

Sklep nº Cpg 571/93 of Gospodarski oddelek, January 19, 1994

Prevzemnik dela lahko zahteva plačilo za opravljeno delo samo od naročnika. Če je lastnik objekta dal objekt v najem, za presojo utemeljenosti tožbenega zahtevka na plačilo za opravljeno delo po pogodbi o delu ni pomembno, ali je po najemni pogodbi dolžan stroške za taka dela nositi najemnik ali najemodajalec. 

January 18, 1994

Sodba nº II Cp 1241/93 of Civilni oddelek, January 18, 1994

Oškodovanec, ki je v prometni nesreči pretrpel gmotno škodo, je upravičen do vzpostavitve prejšnjega stanja, oziroma če do te vzpostavitve ne pride, do popolne odškodnine. Zato mu gre tudi prometni davek v odstotku od stroškov za delo, potrebnih za popravilo njegovega avtomobila. 

Sodba nº Kp 1662/93 of Kazenski oddelek, January 18, 1994

Prejšnja obsodba zaradi istovrstnega kaznivega dejanja je sestavina prejšnjega življenja storilca kot okoliščina, pomembna za odmero kazni. 

Sklep nº I Cp 1488/93 of Civilni oddelek, January 18, 1994

Dedič, ki je bil s sklepom o dedovanju razglašen za dediča vse zapuščine, ni legitimiran za pritožbo. Takšno pritožbo je treba kot nedovoljeno zavreči, ker pritožnik nima interesa za vložitev pritožbe. 

Sklep nº II Cp 1248/93 of Civilni oddelek, January 18, 1994

Dejanje, storjeno v posledici izvrševanja stvarne služnosti v obsegu, ki ustreza vsebini te služnosti, ni protipravno in ga ni mogoče šteti kot dejanja, ki bi lastnika in posestnika služeče stvari upravičevalo do sodnega varstva pred motenjem posesti. 

Sklep nº I Cp 2427/93 of Civilni oddelek, January 18, 1994

Izročilna pogodba, sklenjena pred izdajo sklepa, s katerim je bilo upravičencu vrnjeno zaplenjeno premoženje, ne učinkuje glede vrnjenega premoženja, če to premoženje ni bilo v pogodbi izrecno navedeno. Enako dedne izjave glede vrnjenega premoženja nimajo pravnega učinka, če so bile dane potem, ko je bilo premoženje že zaplenjeno. 

Sklep nº Cpg 659/93 of Gospodarski oddelek, January 18, 1994

Pritožnik je s cesijo prevzel terjatev od tožnika. Po materialnem pravu je bil sicer aktivno legitimiran kot novi upnik vtoževane terjatve, vendar pa po procesnem pravu ni bil aktivno legitimiran za vložitev pritožbe. Sam namreč v sporu ne more nastopati kot (tožeča) stranka, lahko pa bi nastopal kot strankin (tožnikov) pomočnik - kot stranski intervenient. 

Sklep nº Cpg 1475/93 of Gospodarski oddelek, January 18, 1994

Imetniku obratovalnice, ki ni organiziran kot pravna oseba, se pisanja ne vročajo kot pravnim osebam, ampak kot fizičnim osebam. Najprej se poskusi z osebno vročitvijo, nato pa sledi nadomestna navadna vročitev.

Sklep nº Cpg 426/93 of Gospodarski oddelek, January 18, 1994

V sporu med Univerzitetnim zavodom za rehabilitacijo - SOČA iz Ljubljane in Agrotehniko Trgovino d.o.o. Ljubljana, zaradi plačila ortopedskih storitev za delavca, ki se je ponesrečil pri delu, gre za razmerje med izvajalcem in uporabnikom zdravstvenih storitev, ko sta torej stranki spora udeleženki svobodne menjave dela, ne pa obligacijskega razmerja. Za reševanje tovrstnih zadev pa niso pristojna redna sodišča, ampak sodišča združenega dela. 

January 17, 1994

Sklep nº Cpg 257/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 17, 1994

Če sodišče strankam ni vročilo vabila za glavno obravnavo tako, da ostane strankam najmanj osem dni za priprave, stori s tem relativno bistveno kršitev procesnih določb.

Sklep nº Cpg 249/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 17, 1994

Pritožba ni dovoljena, če pritožnik ni stranka v tej izvršilni zadevi. 

Sklep nº Cpg 253/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 17, 1994

Navedba, da je dolžnik predlagal izvensodno poravnavo, upnik pa na njo še ni odgovoril, ni eden od pogojev za odlog izvršbe iz 63. člena ZIP. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners