Višja Sodišča: Opinions issued on October 1994

October 26, 1994

Sodba nº Cpg 1523/93 of Gospodarski oddelek, October 26, 1994

Če se pogodbenika ne dogovorita za višino zakupnine, sodišče o njej odloči s smiselno uporabo določb ZOR o ceni pri prodaji. V primeru gospodarske zakupne pogodbe je to lahko zakupnina, določena s cenikom zakupodajalca, veljavnim ob sklenitvi pogodbe. 

Sklep nº II Cp 549/94 of Civilni oddelek, October 26, 1994

Ker mora sodišče ugotoviti, če so podani vsi elementi za obstoj odškodninske obveznosti, bo moralo sodišče prve stopnje v ponovljenem dokaznem postopku pregledati dokumentacijo v zvezi z upravnim postopkom in najprej ugotoviti, če obstoji odločba, ki naj bi bila izvršilni naslov in če je bila morda odpravljena, razveljavljena, ali spremenjena. Nato bo treba ugotoviti, če je bila odločitev o dovolitvi izvršbe z dne 30.10.1989 preuranjena, če jo je predlagala ustrezna stranka itd. ter kakšna šk...

Sodba nº in sklep I Cp 779/94 of Civilni oddelek, October 26, 1994

Čas, ko je druga toženka živela s prvim tožencem v ekonomski skupnosti, še predno je ta postal imetnik stanovanjske pravice, se ne všteva v dvoletni rok iz 1. odstavka 5. člena ZSR. 

Sodba nº II Cp 847/94 of Civilni oddelek, October 26, 1994

Če je bila zamenjava stanovanj sklenjena v nasprotju z določbami ZSR, mora stanodajalec izpodbiti zamenjavo. Sicer nima izpraznitvenega zahtevka zoper udeležence zamenjave. 

Sklep nº II Cp 608/94 of Civilni oddelek, October 26, 1994

Bistvena kršitev pravdnega postopka po določbi člena 354/2-7 ZPP ni podana, če sodišče ni upoštevalo predloga stranke za preložitev glavne obravnave. 

October 25, 1994

Sklep nº Cpg 1452/94 of Gospodarski oddelek, October 25, 1994

V kolikor je cedent odstopil cesionarju zgolj terjatev cessusa, ne pa tudi pogodbene pravice in obveznosti iz prvotne pogodbe med cessusom in cedentom, se z odstopom terjatve ne prenese tudi dogovora o krajevni pristojnosti, sklenjenega med cessusom in cedentom. Dogovor o krajevni pristojnosti namreč ni sestavni del obligacijske pravice, ki se z njo prenese. Poleg tega je potrebno pri cesiji upoštevati, da dolžnik zaradi cesije ne sme biti v slabšem položaju, kot ga je imel na podlagi prvotne...

October 19, 1994

Sklep nº III Cp 532/94 of Civilni oddelek, October 19, 1994

Dolžnik nima pravnega interesa za pritožbo zoper sklep o utesnitvi že dovoljene izvršbe. 

Sodba nº in sklep I Cp 651/94 of Civilni oddelek, October 19, 1994

Tudi če je tožnica tožencu izjavila, naj 20.000 DEM (glavnico) plača do 30.9.1993, te izjave ni mogoče šteti kot odpust dolga glede zamudnih obresti. Izjava o odpustu dolga mora biti namreč jasna in nedvoumna. 

Sodba nº I Cp 1030/94 of Civilni oddelek, October 19, 1994

K izpolnitvi kupoprodajne pogodbe za avto spada tudi dolžnost, overiti podpis na pogodbi. 

Sklep nº I Cp 1125/94 of Civilni oddelek, October 19, 1994

Sila oziroma grožnja mora biti konkretizirana. Splošne družbene razmere ne zadostujejo. 

Sklep nº Cpg 1341/94 of Gospodarski oddelek, October 19, 1994

Z gradnjo stavbe v nasprotju s projekti, ki predstavljajo avtorsko delo, so kršene moralne avtorske pravice. 

Sklep nº Cpg 1402/94 of Gospodarski oddelek, October 19, 1994

Tudi rok za prijavo izločitvene pravice v stečajnem postopku je prekluziven. 

Sklep nº Cpg 1417/94 of Gospodarski oddelek, October 19, 1994

Upnik ne more preklicati umika predloga za izvršbo. 

Sodba nº II Cp 1521/94 of Civilni oddelek, October 19, 1994

Sodišče mora v pravdi za ugotovitev stvarne služnosti ugotavljati čas in način njenega nastanka, pa tudi morebitno kasnejše prenehanje zaradi tega, ker se je lastnik služečega zemljišča uprl, lastnik gospodujočega zemljišča pa svoje pravice tri leta zaporedoma ni izvrševal. 

Sklep nº I Cp 2193/93 of Civilni oddelek, October 19, 1994

Porokova izjava mora biti pismena, sicer ga ne zavezuje. 

Sklep nº I Cp 370/94 of Civilni oddelek, October 19, 1994

Dedič ne more podedovati večji solastninski delež, kot je po zemljiškoknjižnih podatkih pripadal zapustniku. Tak delež je napisan v sodnem zapisniku, kjer je naveden dedni dogovor in v zapuščinskem sklepu. Zato ni utemeljena pritožba, s katero dedič zahteva večji solastninski delež. 

Sklep nº I Cp 715/94 of Civilni oddelek, October 19, 1994

Napačno je uporabljeno materialno pravo, ker sodišče prve stopnje ni upoštevalo, da je zapustnik določil, da se nujni delež izplača v denarju. 

Sklep nº II Cp 841/94 of Civilni oddelek, October 19, 1994

Udeleženec postopka mora navesti razloge, zaradi katerih predlaga uvedbo postopka. Če sodišče prve stopnje ugotovi, da niso podane predpostavke iz 1. odstavka 132. člena ZNP, predlog za ureditev meje zavrže. 

Sodba nº I Cp 1194/94 of Civilni oddelek, October 19, 1994

Pogodbeno ustanovljena stvarna služnost zajemanja vode iz vodnjaka ne preneha, če kasneje ne pride do sprememb glede objektivne koristnosti in gospodarske potrebnosti izvrševanja služnostne pravice, predvidenih v dogovoru o ustanovitvi služnosti (napeljava vodovoda). 

October 17, 1994

Sodba nº Cpg 124/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 17, 1994

Absolutni učinek prisilne poravnave se kaže prav v tem, da učinkuje na vse terjatve - tudi neprijavljena, ki so obstajale v trenutku, ko je bil oklic iz 25.člena ZPPSL 1989 - nabit na oglasno desko sodišča. 

October 14, 1994

Sklep nº Cpg 579/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 14, 1994

Po določilu 2. člena zakona o pravdnem postopku (ZPP) lahko sodišče odloča le v mejah postavljenih zahtevkov. V pravdnem postopku, ki teče po ugovoru zoper plačilni nalog, sodišče ugotavlja le utemeljenost plačilnega naloga in vložitev nasprotne tožbe načeloma ni dopustna. 

October 12, 1994

Sodba nº II Cp 758/94 of Civilni oddelek, October 12, 1994

S tem, ko je razsodišče opravilo obravnavo kljub temu, da je bilo tožnikovemu odvetniku pred tem po telefonu zagotovljeno, da bo obravnava preložena, je tožniku, čigar odvetnik se je zanesel na zagotovilo o preložitvi in na obravnavo ni prišel, onemogočilo obravnavanje pred razsodiščem. 

Sklep nº Cpg 1243/94 of Gospodarski oddelek, October 12, 1994

Za veljaven prevzem pravic in obveznosti iz določene pogodbe (odstop pogodbe) je potreben dogovor med prvotno pogodbeno stranko in prevzemnikom pravic in obveznosti ter privolitev nasprotne stranke (druge pogodbene strake) v odstop. Enako velja tudi za prevzem dolga. 

Sodba nº I Cp 363/94 of Civilni oddelek, October 12, 1994

Če imetnik stanovanjske pravice gradi hišo, ni upravičen do nakupa stanovanja po stanovanjskem zakonu. 

Sklep nº I Cp 340/94 of Civilni oddelek, October 12, 1994

Upravna odločba, ki ni izvršljiva, nima pravnega učinka in ni podlaga za vpis v zemljiško knjigo. 

Sodba nº II Cp 375/94 of Civilni oddelek, October 12, 1994

K vložitvi tožbe za izpraznitev skupnih prostorov v večstanovanjski hiši so legitimirani solastniki. Tožeča stranka ni izkazala aktivne legitimacije. 

Sodba nº I Cp 1277/94 of Civilni oddelek, October 12, 1994

Najemnik se ob odpovedi najemne pogodbe ne more uspešno sklicevati na socialno stisko, če ni ravnal v skladu z določilom 4. odst. 53. člena SZ. 

Sodba nº I Cp 1221/94 of Civilni oddelek, October 12, 1994

Ker toženca nimata sklenjene najemne pogodbe, se morata izseliti. 

Sklep nº I Cp 1218/94 of Civilni oddelek, October 12, 1994

Če se motenje ponavlja, tečeta roka iz člena 77 ZTLR od zadnjega motilnega dejanja. 

Sodba nº I Cp 320/94 of Civilni oddelek, October 12, 1994

Določbe o privatizaciji stanovanj in stanovanjskih hiš v SZ niso prisilni predpisi, zato pogodbeno določilo, ki z valutno klavzulo zagotavlja ohranjanje vrednosti kupnine ni v nasprotju z določbo 119. čl. SZ. 

Sodba nº in sklep II Cp 1818/94 of Civilni oddelek, October 12, 1994

Pogodbena stranka ima pravico razdreti pogodbo in zahtevati vrnitev plačanega zneska ter pripadajočih obresti, če druga pogodbena stranka po lastni krivdi ni v roku izpolnila obveznosti in tega ni storila niti po dodeljenem dodatnem roku. Rok izpolnitve obveznosti, določen z besedami "v čim krajšem roku", je treba v primeru formularne pogodbe, ki jo je sestavila močnejša druga pogodbena stranka in v okoliščinah nevestnega in nepoštenega ravnanja te stranke, razlagati v korist šibkejši stranki...

Sodba nº II Cp 686/94 of Civilni oddelek, October 12, 1994

Tudi če je bila tožnica zaradi spleta okoliščin objektivno prisiljena na življenje s tožencem, to ne predstavlja zakonskega zadržka (odsotnost svobodne privolitve) za veljavnost izvenzakonske skupnosti. 

October 10, 1994

Sklep nº Cpg 281/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 10, 1994

Po členu 502 ZPP je šteti predmetni gospodarski spor kot spor majhne vrednosti, zato po določilu člena 467/I ZPP ni dovoljena pritožba, ki uveljavlja pritožbeni razlog zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. 

Sodba nº Cpg 499/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 10, 1994

Obravnava v odsotnosti v redu vabljene tožene stranke ni kršitev pravdnega postopka. 

Sklep nº Cpg 424/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 10, 1994

Zakon o sodnih taksah v 34. členu določa rok 60 dni za vložitev zahteve za vrnitev sodne takse v dveh primerih. V prvem primeru prične teči ta rok pri pomotnem plačilu od dneva plačila. V drugem primeru, ko je stranka plačala takso, čeprav je ni bila dolžna, ker sodno dejanje ni bilo opravljeno, pa začne teči rok 60 dni od dneva, ko je stranka zvedela, da sodno dejanje ni bilo opravljeno. Samo za ta drugi primer je določen tudi objektivni rok dveh let. 

Sklep nº Cpg 261/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 10, 1994

Podana je absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz člena 354/II tč.13 v zv. s členom 381 ZPP, ker izpodbijani sklep o odmeri stroškov nima razlogov, tako da ga ni mogoče preizkusiti. 

Sklep nº Cpg 577/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 10, 1994

Po 481.členu ZOR je potrebno očitne napake - med te pa šteje tudi količinski manjko (glej tudi 492. člen ZOR), ugovarjati takoj. 

October 06, 1994

Sklep nº Cpg 525/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 06, 1994

Po Haaški konvenciji o civilnem sodnem postopku iz leta 1954 in Konvenciji o olajšanju mednarodnega pristopa k sodišču, tujcem in osebam brez stalnega bivališča v državi pogodbenici, pred sodiščem druge pogodbenice, ni potrebno plačevati varščine za pravdne stroške. 

Sklep nº Cpg 568/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 06, 1994

Tožba se šteje za umaknjeno, če na prvi in naslednji narok ni pristopila nobena stranka, ki je bila pravilno vabljena, tudi če je izostanek opravičila. 

October 05, 1994

Sklep nº II Cp 1744/94 of Civilni oddelek, October 05, 1994

Ker je z začasno odredbo treba odločiti hitro, zadostuje, da so dejstva verjetno izkazana. 

Sklep nº III Cp 466/94 of Civilni oddelek, October 05, 1994

Sodišče je v isti stvari dvakrat izdalo sklep o ustavitvi izvršbe, zato je bistveno kršilo določbe postopka (člen 354/2 tč. 11 ZPP). 

Sklep nº Cpg 1353/94 of Gospodarski oddelek, October 05, 1994

Sodišče pri preizkusu utemeljenosti predloga za obnovo postopka zaradi novih dokazov ne ugotavlja samo tega, ali so dokazi novi, ampak tudi to, ali bi bila za stranko, ki predlaga obnovo postopka, lahko izdana ugodnejša odločba, če bi bili uporabljeni že v prejšnjem postopku. 

Sklep nº Cpg 1697/93 of Gospodarski oddelek, October 05, 1994

Vročitev vabila na glavno obravnavo z nabitjem vabila na oglasno desko je pravilno opravljena, če stranka med postopkom spremeni naslov oziroma stanovanje oziroma pravna oseba sedež in če vročevalec ne more izvedeti za nov naslov.

Sklep nº Cpg 1319/94 of Gospodarski oddelek, October 05, 1994

Tožbeni zahtevek na izključitev družbenika iz družbe je oblikovalni zahtevek in ne terjatev v smislu določb ZIP, zato takega zahtevka ni mogoče varovati z začasno odredbo. 

Sklep nº Cpg 1372/94 of Gospodarski oddelek, October 05, 1994

Verjetnost terjatve na izročitev akceptnega naloga proti osebi, ki ji je upravičenec za izpolnitev in izročitev akceptnega naloga le-tega izročil za zavarovanje neke svoje obveznosti, ni izkazana. 

Sodba nº in sklep II Cp 337/94 of Civilni oddelek, October 05, 1994

Višina odškodnine za negmotno škodo je pravilno določena. Sodbe se ne da preizkusiti v zvezi z višino limita zavarovalne vsote. 

Sodba nº I Cp 311/94 of Civilni oddelek, October 05, 1994

Najemodajalec je tisti, ki lahko odpove najemno pogodbo. Ugovor najemnika, da najemodajalec ni lastnik, ne more biti uspešen, če zatrjevani lastnik prostorov ne zahteva zase. 

Sodba nº I Cp 589/94 of Civilni oddelek, October 05, 1994

Nična je določba pogodbe o prodaji na obroke, da bo prodajalec kupcu izročil stvar šele, ko mu bo kupnina v celoti plačana. 

Sodba nº I Cp 507/94 of Civilni oddelek, October 05, 1994

Pismena pripoznava obveznosti, katere predmet ni isti kot predmet zastarane obveznosti, se ne šteje za odpoved zastaranju. 

Sodba nº II Cp 347/94 of Civilni oddelek, October 05, 1994

M. d.d. ni pasivno legitimirana za škodo nastalo z objavo članka v tedniku M. v letu 1988, saj M. d.d. ni pravna naslednica tednika M. iz leta 1988, ker je nastala šele z aktom o ustanovitvi. 

October 04, 1994

Sklep nº Cpg 1349/94 of Gospodarski oddelek, October 04, 1994

V sporih zaradi motenja posesti se ne more le ugotoviti, da je motenje posesti storjeno, ne da bi se obenem naložila tudi vzpostavitev prejšnjega posestnega stanja in prepoved bodočih posegov. V primerih kadar vzpostavitev prejšnjega posestnega stanja ni mogoča (kadar pogoji za to, da sodišče naloži toženi stranki tudi vzpostavitev prejšnjega posestnega stanja, niso izpolnjeni), se s sklepom ne more samo ugotoviti, da je storjeno motenje posesti, ampak je potrebno tožbeni zahtevek zavrniti, i...

Sklep nº Cpg 463/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 04, 1994

Umik tožbe tožnika, brez navedbe o plačilu med pravdo, predstavlja procesno dejanje stranke, zaradi katerega mora sodišče odločiti o stroških po 1. odstavku 158. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners