Višja Sodišča: Opinions issued on November 1994

November 30, 1994

Sklep nº II Cp 453/94 of Civilni oddelek, November 30, 1994

Čeprav nastane taksna obveznost za plačilo takse za sodbo takrat, ko je obravnava zaključena, mora sodišče navzočo stranko opozoriti, da mora plačati takso v 15 dneh, hkrati pa navesti, koliko taksa znaša.

Sodba nº in sklep I Cp 2271/93 of Civilni oddelek, November 30, 1994

Pogodbena obrestna mera med posamezniki ne more presegati obrestne mere, ki se v kraju izpolnitve plačuje za hranilne vloge na vpogled.

Sodba nº in sklep I Cp 954/94 of Civilni oddelek, November 30, 1994

Nagib pri darilni pogodbi mora biti izražen tako, da je razviden nasprotni stranki, če naj se upošteva v primerih, ko odpade, torej pri vrnitvenem zahtevku. 

Sodba nº Cpg 1611/93 of Gospodarski oddelek, November 30, 1994

Denarni zneski se ne morejo izločati iz stečajne mase, ker gre v tem primeru le za terjatvene, ne pa stvarnopravne izločitvene upnike. Denarna terjatev je namreč generična obveznost posebne vrste, ki ni (dovolj) individualizirana. 

Sklep nº Cpg 1650/94 of Gospodarski oddelek, November 30, 1994

Faktura kot verodostojna listina je lahko že sama po sebi podlaga za presojo verjetnosti obstoja terjatve in s tem za izdajo začasne odredbe v zavarovanje denarne terjatve. Brž ko je vložen ugovor pa mora sodišče oceniti dejstva in dokaze, s katerimi dolžnik izpodbija verodostojnost fakture in verjetnosti obstoja terjatve ne more več utemeljevati samo z obstojem fakture. Udeleženec, ki je izpodbijal začasno odredbo z ugovorom tretjega, nima pravice do pritožbe zoper sklep, s katerim je sodišč...

November 29, 1994

Sklep nº Cpg 1587/94 of Gospodarski oddelek, November 29, 1994

Denarni zneski se ne morejo izločati iz stečajne mase, ker gre v tem primeru le za terjatvene, ne pa stvarnopravne izločitvene upnike.

November 23, 1994

Sodba nº II Cp 1887/94 of Civilni oddelek, November 23, 1994

Potem, ko je tožnica ponudila dokaze o tem, da je toženec oče, je toženec tisti, ki bi moral ponuditi nasprotni dokaz - analizo krvi in tipizacijo tkiva. 

Sklep nº I Cp 497/94 of Civilni oddelek, November 23, 1994

Sodišče je vezano na dejansko podlago spora in tožbeni predlog. Če tožnik v tožbi zatrjuje, da je pogodba absolutno neveljavna, se sodišče omeji pri odločanju na to dejansko podlago, ne more pa ugoditi tožbenemu zahtevku zaradi zmote, saj je v takem primeru tudi zahtevek drugačen. 

Sodba nº II Cp 721/94 of Civilni oddelek, November 23, 1994

Lastnik ni dolžan prodati stanovanja, namenjena osebam za opravljanje službene dolžnosti, četudi je bila na takem stanovanju dodeljena stanovanjska pravica. 

Sodba nº II Cp 408/94 of Civilni oddelek, November 23, 1994

Vzročna zveza med ravnanjem V.Z. in smrtjo M.B. je podana, vendar za škodo kot posledico smrti odgovarja tožena stranka le do 1/2, kajti škoda kot posledica smrti je nastala tudi zaradi obolenja srca M.B.

Sklep nº III Cp 627/94 of Civilni oddelek, November 23, 1994

ZPP omogoča spremembo stranke, ko je postopek v teku in ko sodišče prve stopnje še ni odločilo v zadevi. Po pravnomočno končanem postopku sprememba ni več mogoča, pa naj gre za spremembo po 192. ali po 195. členu ZPP. Po določilu 333. člena ZPP mora sodišče namreč ves čas postopka po uradni dolžnosti paziti, če je o stvari že pravnomočno odločeno in če tako dejstvo ugotovi, zavrže vlogo. 

Sodba nº Cpg 1593/93 of Gospodarski oddelek, November 23, 1994

Če z gradbeno pogodbo ni drugače dogovorjeno, mora naročnik izvajalcu plačati dogovorjeno ceno v celoti po pregledu in potrditvi izvršenega dela. 

Sodba nº Cpg 989/94 of Gospodarski oddelek, November 23, 1994

Opustitev obvestitve dolžnika nima vpliva na veljavnost pogodbe o odstopu terjatve, zato se dolžnik s takim ugovorom ne more uspešno upreti tožbenemu zahtevku prevzemnika terjatve. 

Sklep nº II Cp 1026/94 of Civilni oddelek, November 23, 1994

Če sodišče odloča o lastninski pravici na zgradbi, mora najprej ugotoviti pravno naravo zgradbe ali njenih delov. Če nastane dvom, ali se šteje stavba oziroma njen del za poslovno stavbo oziroma za poslovni prostor, odloči o tem občinski upravni organ. To še toliko bolj, če je treba razrešiti predhodno vprašanje črne gradnje. 

Sklep nº II Cp 1920/94 of Civilni oddelek, November 23, 1994

Ker je med pravdnima strankama spor o meji, je odločitev o prekinitvi pravdnega postopka pravilna. Tožeča stranka ni izkazala verjetnosti obstoja terjatve in nevarnosti, da bo uveljavitev terjatve onemogočena, zato je pravilna odločitev o zavrnitvi predloga za izdajo začasne odredbe. 

Sodba nº I Cp 904/94 of Civilni oddelek, November 23, 1994

Tožnik, ki je priznal očetovstvo pri centru za socialno delo, nima pravice do vložitve tožbe zaradi ugotovitve ali zaradi izpodbijanja očetovstva po določilih ZZZDR. Možno je samo izpodbijati izjavo o priznanju očetovstva po določilih 111. člena ZOR in naslednjih, vendar v rokih iz 117. člena ZOR. 

Sodba nº in sklep I Cp 891/94 of Civilni oddelek, November 23, 1994

Vsebina služnosti voženj z osebnim avtomobilom ni le v tem, da te vožnje izvršuje lastnik, marveč zlasti v tem, da se izvršujejo za potrebe gospodujočega zemljišča, kamor pa spadajo tudi vožnje oseb, ki prihajajo k lastniku gospodujočega zemljišča na obisk in po opravkih. 

Sklep nº I Cp 1142/94 of Civilni oddelek, November 23, 1994

Sklep IS SO, po katerem bo objekt pretežno namenjen kulturni dejavnosti, še ne predstavlja prostorsko izvedbenega načrta, niti lokacijskega dovoljenja za celovito prenovo. Zato na podlagi takega sklepa še ni mogoče zaključiti, da je v teku celovita prenova stanovanjske hiše. 

Sklep nº Cpg 521/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 23, 1994

ZPP posebej ureja situacijo, kjer tožnica ne uspe z zahtevkom zaradi umika tožbe in pri taki situaciji še posebej ureja primere, ko je do umika prišlo zaradi plačila med pravdo. Po določilu 158. člena ZPP tožena stranka ne bi bila upravičena do povračila stroškov, če bi tožnica umaknila tožbo v primerno kratkem roku po prejemu plačila. V tem primeru bi tožnica s pravočasnim umikom tožbe preprečila vložitev ugovora. 

Sklep nº Cpg 434/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 23, 1994

Umik ugovora, ki ima po 2. odst. 456. člena ZPP za posledico, da že po samem zakonu postane plačilni nalog pravnomočen - mora biti izrecno izjavljen. 

Sodba nº Cpg 265/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 23, 1994

Prvostopno sodišče je na podlagi izvedeniškega mnenja pravilno zaključilo, da je tožeča stranka objektivno odgovorna za nastalo škodo kot lastnik zgradbe. Zgradba sama po sebi ne predstavlja nevarnega predmeta - to so lahko njeni deli kot na primer dvigala oz. posamezne naprave ali v primeru, ko zaradi slabega vzdrževanja ogrožala s padajočimi deli fasade, strehe, itd. V 207. členu ZOR urejena solidarna odgovornost lastnika in gradbenega podjetnika za škodo tretjim osebam, ne veže te odgovorn...

Sklep nº Cpg 414/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 23, 1994

Po prekinitvi pravdnega postopka zaradi začetega stečaja nad dolžnikom - toženo stranko je prvostopno sodišče napačno tolmačilo obvestilo stečajnega upravitelja, da je v stečaju priznal prijavljeno upniško terjatev - ki je predmet te pravde, kot predlog toženca na nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka. 

November 21, 1994

Sklep nº Cpg 518/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 21, 1994

Po tarif. št. 20 Zakona o sodnih taksah se v postopku prisilne poravnave plača 1%-na poprečna taksa od seštevkov zneskov, s katerimi je bila dosežena prisilna poravnava.

November 16, 1994

Sodba nº I Cp 750/94 of Civilni oddelek, November 16, 1994

Uporabnik, ki tuje stanovanje uporablja brez pisne najemne pogodbe, ga uporablja nezakonito. Če želi to stanovanje uporabljati zakonito, mora skleniti najemno pogodbo. Interes za sklenitev najemne pogodbe ima torej uporabnik, zato je on dolžan zahtevati sklenitev najemne pogodbe. V kolikor od lastnika stanovanja ni zahteval sklenitve najemne pogodbe, je zaradi nezakonite uporabe stanovanja utemeljena lastnikova tožba na izpraznitev stanovanja. 

Sklep nº II Cp 616/94 of Civilni oddelek, November 16, 1994

Med primere, ko je pobot izključen po 341. čl. ZOR, ne spadajo tisti primeri, ko se med seboj srečata enaki terjatvi iz istega pravnega naslova, kot npr. odškodninska terjatev za škodo, storjeno z okvaro zdravja, ki jo vtožuje tožnik in ki jo ugovarja v pobot toženec.

Sodba nº in sklep Cpg 1407/94 of Gospodarski oddelek, November 16, 1994

Odločanje o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, kadar ta ne temelji na splošno znanih dejstvih, brez naroka ne predstavlja bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2. odst. 354. čl. ZPP.

Sklep nº Cpg 1557/94 of Gospodarski oddelek, November 16, 1994

Rok za prijavo terjatve v postopku prisilne poravnave je prekluziven.

Sklep nº II Cp 1966/94 of Civilni oddelek, November 16, 1994

Ker ni izkazano, da bi toženec prejel vabilo za prvi narok osem dni pred glavno obravnavo, ni mogoče šteti, da je bil pravočasno povabljen. Pogojev za izdajo sodbe zaradi izostanka ni bilo tudi zato, ker je tožena stranka oporekala tožbenemu zahtevku s tem, da je navedla, da je že plačala dva obroka, se upirala enkratnemu plačilu, visoki obrestni meri in predlagala zamik plačila.

Sodba nº Cpg 576/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 16, 1994

Kot naročnik prevoza je tožena stranka dolžna plačati prevozniku izvršeno storitev. 

Sklep nº Cpg 478/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 16, 1994

Procesna sankcija zavrženja predloga je nastopila po 2. odstavku 30. člena Zakona o sodnem registru. 

Sklep nº II Cp 1173/94 of Civilni oddelek, November 16, 1994

Vzroki za nevzdržnost zakonske zveze so pri odločanju o preživnini razvezanemu zakoncu pomembni le tedaj, ko bi preživnino zahteval zakonec, ki je povzročil nevzdržnost zakonske zveze (npr. zaradi grobega in grdega ravnanja z drugim zakoncem), tako da bi bila preživnina za drugega zakonca očitno krivična. 

November 10, 1994

Sklep nº II Cp 864/94 of Civilni oddelek, November 10, 1994

Ker je tožeča stranka izpraznila stanovanje, na katerem je imela stanovanjsko pravico, v roku 2 let po uveljavitvi SZ, ji pripada 30 % vrednosti stanovanja. Tožena stranka, ki je lastnica stanovanja, se neutemeljeno sklicuje na določilo čl. 126/3 v zvezi s čl. 148/1 SZ, češ da je tožnica lastnica stanovanjske hiše. Tožnica je hišo kupila v l. 1993, ko je že veljal novi SZ, in bi ji zato stanovanjskega razmerja ne bilo mogoče odpovedati. Tožnica je imela tudi že sklenjeno najemno pogodbo za sp...

November 09, 1994

Sklep nº II Cp 993/94 of Civilni oddelek, November 09, 1994

V II. odstavku 129. Stanovanjskega zakona gre za alternativno obveznost, kar pomeni, da tožeča stranka toženki ni dolžna prodati le spornega stanovanja, marveč tudi katerokoli drugo primerno stanovanje. 

Sklep nº Cpg 1451/94 of Gospodarski oddelek, November 09, 1994

Sodišče zavrže prijavo upnikove terjatve, če ta zamudi rok za prijavo. Pogojne terjatve, ki oživijo po zaključku pravdnega postopka, je treba prijaviti do zaključitve naroka za obravnavanje osnutka glavne razdelitve. 

Sodba nº in sklep II Cp 1783/94 of Civilni oddelek, November 09, 1994

Od občasnih zapadlih denarnih terjatev tečejo zamudne obresti od dneva, ko je pri sodišču vložen zahtevek za plačilo občasne denarne dajatve (ne zahtevek za plačilo obresti). 

Sklep nº I Cp 1361/94 of Civilni oddelek, November 09, 1994

Zaradi koristi mladoletnega otroka uporaba določb o mirovanju postopka po ZPP ni dopustna, kadar sodišče odloča o dodelitvi skupnega otroka v varstvo, vzgojo in preživljanje v razveznem postopku po 78. čl. ZZZDR in je odločitev o razvezi že pravnomočna.

Sklep nº II Cp 1033/94 of Civilni oddelek, November 09, 1994

Če je odvetnika, ki je v sporu nastopal kot stranka, na naroku zastopal njegov odvetniški pripravnik, ta ni upravičen do povrnitve stroškov, ki jih predstavlja odvetniški honorar za zastopanje na naroku. 

Sklep nº II Cp 805/94 of Civilni oddelek, November 09, 1994

Sodišče je zapustnikovega sina, ki je neznanega prebivališča in mu je postavljen skrbnik za poseben primer, pravilno vabilo z oklicem, po preteku enoletnega roka pa je upoštevalo izjavo skrbnika, da sprejema dediščino za zapustnikovega sina. 

Sodba nº II Cp 690/94 of Civilni oddelek, November 09, 1994

Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da toženci neutemeljeno vznemirjajo tožničino lastninsko pravico na nepremičnini in prepovedalo vznemirjanje. 

Sodba nº I Cp 224/94 of Civilni oddelek, November 09, 1994

Po četrtem odstavku 128. člena SZ je aktivno legitimiran v pravdi za sklenitev prodajne pogodbe za stanovanje med lastnikom in ožjim družinskim članom imetnika stanovanjske pravice (le) ožji družinski član. 

Sodba nº II Cp 1076/94 of Civilni oddelek, November 09, 1994

Če se že izvršena odločba upravnega organa prve stopnje naknadno odpravi in zadeva vrne v ponovni postopek, je zahtevek za odškodnino zaradi nemožnosti vzpostavitve prejšnjega stanja prenagljen vse dotlej, dokler ni izdana dokončna odločba o zahtevi, na podlagi katere je bila izdana in že izvršena odločba. 

Sodba nº I Cp 1287/94 of Civilni oddelek, November 09, 1994

Iz pooblastila odvetniku izhaja, da je tožena stranka naročila storitve v svojem imenu in za svoj račun. Zato niso pomembne pritožbene navedbe o tem, komu je bil prej poslan račun, marveč vsebina pogodbe o naročilu (člen 749 in naslednji Zakona o obligacijskih razmerjih), katere tožena stranka ne izpodbija in ne ponuja drugačnega zapisa pogodbe. 

November 07, 1994

Sodba nº Cpg 544/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 07, 1994

Po določilu 467. člena ZPP v sporu majhne vrednosti ni dovoljena pritožba, ki uveljavlja pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. 

Sodba nº Cpg 571/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 07, 1994

Po 481.členu ZOR je potrebno očitne napake - med te pa šteje tudi količinjski manjko (glej tudi 492. člen ZOR), ugovarjati takoj. 

Sklep nº Cpg 175/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 07, 1994

Po določilu 158. člena ZPP mora tožnik, ki je umaknil tožbo, plačati nasprotni stranki pravdne stroške, razen, če je umaknil tožbo zaradi izpolnitve zahtevka med pravdo. 

Sodba nº Cpg 215/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 07, 1994

279. člen zakona o obligacijskih razmerjih je kogento določilo - višino zamudnih obresti določi država s posebnim predpisom. Kogentnost te norme izhaja tudi iz naslednjega odstavka istega člena, ki kot izjemo dovoljuje višje zamudne obresti pri kreditnih poslih, kjer je pogodbena obrestna mera višja od predpisanih zamudnih obresti. 

November 03, 1994

Sklep nº II Cp 833/94 of Civilni oddelek, November 03, 1994

Sodišče prve stopnje je zavrglo tožbo v skladu s stališčem sodne prakse (posvetovanje sodnikov civilnega oddelka VSH z dne 26. in 27.11.1985), čeprav gre v resnici za iztek materialnega roka in bi jo bilo potrebno zavrniti (77. člen Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih). Ta razlika pa ne predstavlja bistvene kršitve določb Zakona o pravdnem postopku in je - glede na posledice - praviloma tudi milejša za tožnika. 

Sklep nº II Cp 1613/94 of Civilni oddelek, November 03, 1994

Sklep o določitvi nujne poti je vselej konstitutivne narave v delu, s katerim je ustanovljena pravica stvarne služnosti nujne poti. Zato niso izpolnjene predpostavke za izdajo predlagane začasne odredbe, ki jo je mogoče izdati le v postopkih, v katerih uveljavlja upnik dajatveni zahtevek. 

Sodba nº II Cp 1879/93 of Civilni oddelek, November 03, 1994

Za tožbo na dodelitev primernega stanovanja imetniku pravice do uporabe stanovanja, je aktivno legitimiran lastnik stanovanja, ne glede na to, kdaj in v kakšnih okoliščinah je postal lastnik tega stanovanja. 

November 02, 1994

Sklep nº Cpg 463/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 02, 1994

Po določilu 3.odst.137. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l.RS št. 67/93 - v nadaljevanji ZPPSL) mora upnik v prijavi terjatve navesti pravno podlago. za svojo terjatev. Vložen izvršilni predlog ni pravna podlaga. 

Sklep nº Cpg 445/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 02, 1994

Del prijavljene terjatve temelji na izvršilnem naslovu, zato bi moralo sodišče prve stopnje po določilu 3.odstavka 144. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS št. 67/93) v tem obsegu napotiti na ugotovitveni postopek tistega, ki je terjatev prerekal. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners