Višja Sodišča: Opinions issued on December 1994

December 22, 1994

Sklep nº III Cp 725/94 of Civilni oddelek, December 22, 1994

Dolžnik nima pravice do pritožbe zoper sklep, s katerim je zavrnjen ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi. 

December 21, 1994

Sklep nº III Cp 720/94 of Civilni oddelek, December 21, 1994

Pogodba o dolgoročenem kreditu, sklenjena med banko in upnico (zavarovalnico), odškodninski zahtevek banke, naslovljen na upnico, in virman upnice o nakazilu odškodnine upnici, niso verodostojne listine v smislu 21. čl. ZIP, na podlagi katerih bi bilo mogoče dovoliti izvršbo proti dolžnici (najemniku kredita pri banki). Predlog za izvršbo na podlagi takšnih listin sodišče zavrne, ne zavrže. 

Sodba nº II Cp 141/94 of Civilni oddelek, December 21, 1994

Za škodo, ki je nastala po rušitvi zidu objekta ob izkopu gradbene jame, so solidarno odgovorni izvajalec izkopa (obrtnik gradbene mehanizacije) kot imetnik nevarne stvari (gradbenega stroja) oziroma izvajalec nevarne dejavnosti, nadalje naročnik del in končno zavarovalnica, pri kateri so zavarovani gradbeni stroji. Delavec na bagru, ki je zaposlen pri obrtniku, za škodo ni odgovoren, razen če jo je povzročil namenoma. 

Sklep nº II Cp 2158/94 of Civilni oddelek, December 21, 1994

Imetnik stanovanjske pravice ne more zahtevati s tožbo odkup stanovanja po preteku 2 letnega roka ob tem, ko je lastnik stanovanja pred potekom 2 letnega roka zavrnil njegovo zahtevo. V takem primeru sodišče zavrže tožbo, saj je 2 letni rok prekluzivne narave. 

Sklep nº III Cp 711/94 of Civilni oddelek, December 21, 1994

Pri zavarovanje mesečnih obrokov preživninske terjatve za leto dni vnaprej se domneva, da je podana nevarnost, če je bilo treba zoper dolžnika že v prejšnjem letu nastopiti z izvršbo za izterjavo zapadlih obrokov. 

Sodba nº II Cp 220/94 of Civilni oddelek, December 21, 1994

Če najemnik po nastanku okoliščine socialne stiske ne prijavi CSD in ne predloži potrdila tega centra lastniku stanovanja in občinskemu upravnemu organu pristojnemu za stanovanjske zadeve, kot to predpisuje IV. odst. 53. čl. SZ, se v pravdi ne more uspešno sklicevati na to, da zaradi socialne stiske ni zmogel plačati najemnine in drugih stroškov v celoti. 

Sodba nº Cpg 436/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 21, 1994

Obračun zamudnih obresti velja kot verodostojna listina samo v fazi mandatnega ali izvršilnega postopka. Po ugovoru v pravdi mora tožnica dokazovati pravico do obresti z celotno dokumentacijo - dobavnico, računom in bančnim potrdilom o času zamudnega plačila. 

December 20, 1994

Sodba nº Cpg 297/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 20, 1994

Pravica tožene stranke, da po določilih 65 do 68 zakona o zadrugah (Ur.l. št. 13/92) uveljavlja pravico, da se ji izroči premoženje - nepremičnina v kateri so sporni poslovni prostori in za katero meni, da ji kot zadružna lastnina pripada, ni prizadeta s tem, da so sporni poslovni prostori kot družbena lastnina v upravljanju tožeče stranke, ki lahko da te poslovne prostore v najem oziroma najemno razmerje odpove ob zakonskih pogojih. 

December 19, 1994

Sklep nº Cpg 461/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 19, 1994

Po določilu 55a člena ZIP lahko pravdno sodišče - enako kot pri plačilnem nalogu po členu 451 ZPP - vzdrži izvršilni sklep v veljavi, ali pa ga (delno oz. v celoti) razveljavi. V pravdnem postopku v katerem se ugotavlja utemeljenost plačilnega naloga oz. izvršilnega sklepa iz 2.odst. 38. člena ZIP, ni dovoljeno razširiti mandatne tožbe oz. izvršilnega predloga. Sodna praksa iz razlogov ekonomičnosti dopušča, da se v pravdi o plačilnem nalogu postavi novi zahtevek, o katerem pa sodišče mora od...

Sodba nº Cpg 173/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 19, 1994

Po določilu 266. člena ZOR ima upnik pravico do izgubljenega dobička v primeru, da je do njega prišlo s kršitvijo pogodbenih obvez. 

December 16, 1994

Sklep nº Cpg 384/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 16, 1994

Po določilu 5. odstavka 273. člena ZOR mora upnik ob sprejemu izpolnitve nemudoma sporočiti dolžniku, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. Smiselno enako določa 54. posebna gradbena uzanca.

December 15, 1994

Sklep nº Cpg 544/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 15, 1994

Po določilu 3. odst. 90. člena ZPPSL mora upnik - predlagatelj v predlogu za začetek stečajnega postopka verjetno izkazati obstoj terjatve in stečajnega razloga. 

December 14, 1994

Sodba nº in sklep I Cp 513/94 of Civilni oddelek, December 14, 1994

Zahtevek, da v zapuščino spada en avto znamke Audi, je nedoločen in neizvršljiv. Avto je treba natančneje označiti. Toženci niso dokazali, da znaša delež pokojnega na skupnem premoženju več kot 3/4. 

Sklep nº Cpg 1734/93 of Gospodarski oddelek, December 14, 1994

Kadar tožnik svoj zahtevek temelji na izpolnitvi s subrogacijo po dogovoru z upnikom, mora dokazati, da je bil tak dogovor sklenjen in da je izpolnitev tuje, torej toženčeve obveznosti tudi izvršil. 

Sklep nº I Cp 1512/94 of Civilni oddelek, December 14, 1994

V pravdi zaradi motenja posesti je proti sklepu o začasni odredbi dovoljen ugovor, razen če poseben predpis določa drugače (npr. 442. člen Zakona o pravdnem postopku). V primeru, ko sodišče izda začasno odredbo po uradni dolžnosti po določbi 442. čl. ZPP, zoper tak sklep ni posebne pritožbe. 

Sodba nº II Cp 1299/94 of Civilni oddelek, December 14, 1994

Imetnik stanovanjske pravice (in s tem upravičenec do odkupa stanovanja po določbah Stanovanjskega zakona o privatizaciji stanovanj) je lahko le tisti, ki mu je bilo stanovanje dodeljeno in ki je nato sklenil stanovanjsko pogodbo. 

Sklep nº II Cp 2090/94 of Civilni oddelek, December 14, 1994

Povsod, kjer je prišlo do prenehanja subjekta vpisa brez pravnega nasledstva, je zaradi razrešitve pravnih razmerij, katerih udeleženec je takšen subjekt vpisa, treba izvesti likvidacijski postopek. 

Sodba nº II Cp 1029/93 of Civilni oddelek, December 14, 1994

Deset odstotna letna obrestna mera ne presega obrestne mere, ki se v kraju izpolnitve plačuje za hranilne vloge na vpogled, torej pogodbene obrestne mere, za katero se lahko dogovorijo fizične osebe. 

Sklep nº III Cp 647/94 of Civilni oddelek, December 14, 1994

Če dolžnik ni ugovarjal sklepu o izvršbi in je ta postal pravnomočen, nima pravnega interesa za pritožbo proti sklepu o delni ustavitvi izvršbe zaradi delnega umika upnika. Zato mora sodišče zavreči pritožbo dolžnika kljub temu, da vloga o umiku ni podpisana; da ni pojasnjeno, če je tisti, ki nastopa kot stranka, lahko stranka v postopku; in da tisti, ki nastopa kot pooblaščenec, ni predložil pooblastila za zastopanje. 

Sklep nº Cpg 289/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 14, 1994

Po ustaljeni sodni praksi subjektivni razlogi, ki jih je zakrivila stranka, ne morejo biti opravičeni razlogi za vrnitev v prejšnje stanje. 

Sklep nº Cpg 566/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 14, 1994

Razlogi prvostopne sodbe so v nasprotju s navedeno vsebino ugovora in razpravnega zapisnika - s tem pa je podana kršitev postopka iz 13. točke II. odstavka 354. člena ZPP. 

December 13, 1994

Sklep nº Cpg 1555/93 of Gospodarski oddelek, December 13, 1994

Odvetniški stroški - potni stroški po 3. odst. 14. člena Tarife o odvetniških storitvah do razdalje 400 km so potrebni stroški po 155. členu ZPP. 

December 12, 1994

Sodba nº Cpg 285/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 12, 1994

V gospodarskih sporih je naloga strank, da na prvi stopnji predložijo vse dokaze za svoje trditve - še zlasti pa velja koncentracija postopka v sporih male vrednosti. 

December 08, 1994

Sklep nº II Cp 2062/94 of Civilni oddelek, December 08, 1994

Začasno odredbo na podlagi določila 442. člena ZPP v postopku zaradi motenja posesti lahko izda sodišče tudi zoper tožečo stranko. 

Sodba nº Cpg 299/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 08, 1994

Ni kršitev določil pravdnega postopka, če sodišče ni ustreglo predlogu tožene stranke, ki je navzoča na naroku, da bi odgovorila na navedbe tožeče stranke šele na naslednjem naroku, ali s pripravljalnim spisom. Po določilu 3.odst. 191. člena ZPP tožba ni spremenjena, če tožnik spremeni pravno podlago zahtevka. 

Sodba nº Cpg 311/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 08, 1994

V primeru priloženega atesta, ki pa se ne nanaša na izročeno blago - gre za izročitev blaga s stvarno napako v smislu 479. člena ZOR, saj toženka tega blaga brez atesta ne bi mogla dalje prodati. Pravilno je prvostopno sodišče uporabilo določilo 485. člena ZOR, saj je šlo za napako, ki prodajalcu ni mogla biti neznana. Ob takih materijalno - pravnih zaključkih pa kupcu - toženi stranki 488. člen ZOR nudi odstopno upravičenje, katerega se je tudi poslužila in pogodbo razdrla, s tem pa tožnica ...

December 07, 1994

Sklep nº III Cp 574/94 of Civilni oddelek, December 07, 1994

Osebe, ki so pridobile stanovanjsko pravico na stanovanju v zasebni lasti, v času, ko je to stanovanjska zakonodaja še dopuščala, so ohranile enak obseg stanovanjske zaščite kot imetnik stanovanjske pravice tudi v času, ko je stanovanjska zakonodaja na stanovanju v zasebni lasti dopuščala le pridobitev pravice uporabe do stanovanja. To pomeni, da je imel tudi potomec takšne osebe, ki je skupaj z njo živel v tem stanovanju, enak položaj kot uporabnik stanovanja, na katerem je imel kdo imetništ...

Sklep nº III Cp 640/94 of Civilni oddelek, December 07, 1994

Moč sodne poravnave ima le zapisnik o sporazumu strank glede obstoja terjatve in časa njene dospelosti. Tudi, če je v tem zapisniku omenjena kaka pogodba, ta zgolj zaradi te omembe (ne da bi bila v sporazumu tudi povzeta oz. postala njegova vsebina), še ne pridobi moč sodne poravnave. Tudi neobrazložen ugovor predstavlja podlago za preizkus zakonitosti in pravilnosti sklepa o izvršbi. Sodišče mora namreč po uradni dolžnosti preizkusiti, ali ni podana kaka od kršitev postopka iz 2. odstavka 35...

Sklep nº III Cp 621/94 of Civilni oddelek, December 07, 1994

Ker začasna odredba vsebuje tudi sklep o izvršbi, je zato treba šteti upnikov predlog za izvršbo na podlagi začasne odredbe le kot predlog za izvršitev začasne odredbe. 

Sklep nº Cpg 1624/94 of Gospodarski oddelek, December 07, 1994

Pravni osebi se pisanje iz 1. odst. 142. čl. ZPP vroči na način določen v 1. odst. 134. čl. ZPP. Pravilna pa je tudi vročitev po 1. odst. 138. čl. ZPP (zakonitemu zastopniku), toda v takem primeru za nadomestno vročitev ni mogoče uporabiti določbe 1. odst. 141. čl. ZPP. 

Sodba nº Cpg 1708/93 of Gospodarski oddelek, December 07, 1994

Ker so bile s pogodbo za primer zamude pri plačilu dogovorjene zakonske zamudne obresti, ne pride v poštev uporaba splošnih pogojev, ki so bili sestavni del pogodbe in so določali višjo obrestno mero zamudnih obresti od zakonske. 

Sodba nº Cpg 1670/93 of Gospodarski oddelek, December 07, 1994

Obrestna mera zamudnih obresti ni predpisana z nobenim prisilnim predpisom in se stranki za njeno višino lahko dogovorita s pogodbo. 

December 01, 1994

Sodba nº I Cp 1445/94 of Civilni oddelek, December 01, 1994

Tudi mati, če je sposobna za delo, ki pa je brez zaposlitve in prejema nadomestilo za primer brezposelnosti od Zavoda za zaposlovanje, je dolžna prispevati za preživljanje svojega otroka, ki je bil ob razvezi zakonske zveze dodeljen v varstvo in vzgojo očetu. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners