Višja Sodišča: Opinions issued on February 1994

February 24, 1994

Sklep nº Kp 167/94 of Kazenski oddelek, February 24, 1994

Rok, ki ga je sodišče dalo javnemu tožilcu na njegovo zahtevo za popravo obtožnice, je le instrukcijski, zato prekoračenje tega roka nima nobenih pravnih posledic za obtožbo javnega tožilca. 

Sklep nº Kp 122/94 of Kazenski oddelek, February 24, 1994

Pri ugotavljanju, ali gre med dvema ali več osebami za prepir kot bistveni znak kaznivega dejanja po čl. 56 KZS, je treba ugotoviti ravnanje, to je izrečene besede, grožnje, zmerjanje ali pa fizično dejanje vseh vpletenih v dogodek ter oceniti, ali takšno vedenje doprinaša k ustvarjanju medsebojnega sovražnega razpoloženja. 

Sklep nº I Cp 252/94 of Civilni oddelek, February 24, 1994

Določila 114. čl. Zakona o nepravdnem postopku (izdaja začasne odredbe) se ne more uporabiti v postopku za delitev stvari iz skupnega premoženja, ker se začasna odredba po 114. čl. ZNP lahko izda le v postopku za ureditev razmerij med solastniki. V delitvenem postopku pa se seveda lahko izdajo začasne odredbe po določilih Zakona o izvršilnem postopku. 

Sklep nº I Cp 1647/93 of Civilni oddelek, February 24, 1994

Pravočasno vložena tožba zaradi motenjske posesti je le tista, ki je vložena v roku iz 77. čl. ZTLR. Kasnejša sprememba tožbe, ki uveljavlja bistveno večji obseg motenja posesti, je prepozno vložena in sodišče spremenjeno tožbo utemeljeno kot prepozno zavrže.

Sklep nº II Cp 1569/93 of Civilni oddelek, February 24, 1994

Če odvetnik priglasi pooblastilo za stranko že po izdaji (in vročitvi) sodbe tožeči stranki, s tem ne more podaljšati pritožbenega roka. Rok za vložitev pritožbe se šteje od dneva, ko je bila sodba pravilno vročena tožeči stranki, ki v pravdi ni imela pooblaščenca. 

Sklep nº Kp 78/94 of Kazenski oddelek, February 24, 1994

Za protislovne dokaze gre, če priča in obdolženec navajata različno število predmetov, ki naj bi jih obdolženec prodal, v ovadbi policije, ki je po izpovedbi priče predmete po dogodku pogledala, pa je navedeno enako število predmetov, kot jih zatrjuje obdolženec. 

Sklep nº I Cp 1805/93 of Civilni oddelek, February 24, 1994

V primeru, ko je bila izdana sodba na podlagi izostanka, teče rok za vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje od takrat, ko je tožena stranka prejela sodbo in ne od takrat, ko se je opravi narok, na katerem je bila izdana sodba na podlagi izostanka. 

Sklep nº I Cp 1586/93 of Civilni oddelek, February 24, 1994

V čl. 58 ZTLR določeno prenehanje stvarne služnosti zaradi upiranja lastnika služne stvari in triletnega neizvrševanja te pravice pomeni prenehanje služnosti po zakonu. Sodišče se lahko samo opre na ta pravni temelj, čeprav se za neobstoj služnosti zatrjuje druga pravna podlaga. 

Sodba nº II Cp 270/94 of Civilni oddelek, February 24, 1994

Pri odločanju o tožbenem zahtevku mld. hčerke za zvišanje preživnine ni pomembno to, kar toženec (oče) po svoji volji daje hčerki, poleg s sodno odločbo določene preživnine. 

February 23, 1994

Sodba nº Kp 111/94 of Kazenski oddelek, February 23, 1994

Vožnja z vozilom, ki ima nepravilno pripet priklopnik, je splošno nevarno dejanje, saj se lahko priklopnik med vožnjo kadarkoli odpne in povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje večje vrednosti. Zato se mora tisti, ki vozi vozilo, na katerega je pripet priklopnik, pred začetkom vožnje dobro prepričati, če je priklop izvršen brezhibno oziroma tako, da samodejen odklop priklopnika med vožnjo ni mogoč. 

Sodba nº Kp 231/94 of Kazenski oddelek, February 23, 1994

Sodišče prve stopnje je dejansko stanje pravilno in popolno ugotovilo. Zanesljivo je izključilo verjetnost, da je obdolženec odvračal istočasen protipraven napad zasebnega tožilca, ki naj bi grozil in tudi, da je bil obdolženec v dejanski zmoti glede tega grozečega napada. 

Sodba nº Kp 1739/93 of Kazenski oddelek, February 23, 1994

Izrek varnostnega ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila "B" kategorije je povsem utemeljen in tudi izrečen za primerno dobo 2 let, upoštevaje pri tem zlasti močno vinjenost obdolženca in pa dejstvo, da je bil zaradi vožnje pod vplivom alkohola že večkrat kaznovan od sodnika za prekrške. 

Sklep nº II Cp 1545/93 of Civilni oddelek, February 23, 1994

Po 32. čl. ZD lahko izloča iz zapuščine le zapustnikov potomec ali posvojenec in njuni potomci, ne pa tudi drugi sorodniki. Zunaj zapuščinskega postopka lahko uveljavlja takšen zahtevek le tisti, ki ni sodeloval v zapuščinskem postopku po zapustniku, ker ga sicer veže sklep o dedovanju. 

Sklep nº Kp 1560/93 of Kazenski oddelek, February 23, 1994

Upoštevaje, da je bil obtoženec doslej že dvakrat obsojen zaradi kaznivih dejanj hude telesne poškodbe, torej zaradi istovrstnih kaznivih dejanj, zaradi katerih je ponovno v kazenskem postopku, bi moralo sodišče prve stopnje angažirati izvedenca psihiatrične stroke, zlasti zato, ker so obtoženčeve intelektualne sposobnosti izrazito podpovprečne, kar je bilo ugotovljeno že v prejšnjem kazenskem postopku, ko je bila ugotovljena obtoženčeva bistveno zmanjšana prištevnost. 

Sklep nº Kp 246/94 of Kazenski oddelek, February 23, 1994

Dejstvo, da je bil obtoženec kot mladoletnik obravnavan zaradi številnih kaznivih dejanj z elementi nasilja in tudi kaznivih dejanj zoper premoženje, ob upoštevanju dejstva, da je sedaj obtožen storitve kaznivega dejanja ropa in napeljevanja h kaznivemu dejanju velike tatvine, tudi po oceni pritožbenega sodišča kažejo na nevarnost, da bi obtoženec na prostosti kazniva dejanja ponavljal. 

Sodba nº II Cp 2132/93 of Civilni oddelek, February 23, 1994

Po smrti imetnika stanovanjske pravice se pravica sklenitve kupoprodajne pogodbe prenese na ožjega družinskega člana, ki lahko vstopi v pravdo namesto umrlega lastnika, ne da bi bilo za takšno procesnopravno nasledstvo potrebno soglasje toženca. 

Sklep nº II Cp 284/94 of Civilni oddelek, February 23, 1994

Ravnanje sodišča, ki stranki ni vabilo na glavno obravnavo z opozorilom, da bo opravljen dokaz z zaslišanjem strank, zaslišalo pa je le došlo stranko in na njeno zaslišanje oprlo sodbo, pomeni bistveno kršitev določb pravdnega postopka absolutne narave po 7. tč. drugega odst. 354. čl. ZPP. 

Sodba nº I Cp 1742/93 of Civilni oddelek, February 23, 1994

Tožnik kot lastnik lahko zahteva izpraznitev in izročitev poslovnega prostora, ki ga toženec zaseda brez pravnega naslova. 

Sklep nº I Cp 223/94 of Civilni oddelek, February 23, 1994

Sodišče ne sme zavreči vloge stranke v primeru, ko je stranko sicer pozvalo, naj odpravi pomanjkljivosti v vlogi, a je pri tem ni izrečeno opozorilo na zakonite posledice iz 4. odst. 109. čl. ZPP. Če bi vlogo sodišče zavrglo brez navedenega opozorila, bi bila podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 7. točke 2. odst. 354. čl. ZPP. 

Sodba nº I Cp 1697/93 of Civilni oddelek, February 23, 1994

Če je med pravdo zaradi izpraznitve poslovnega prostora ta prostor v postopku denacionalizacije z upravno odločbo vrnjen upravičencu, to ni ovira, da se pravda med istima strankama ne dokonča. 

Sklep nº II Cp 1549/93 of Civilni oddelek, February 23, 1994

Zapuščinski sodnik mora z dediči ugotoviti, ali je bila izjava o odpovedi dediščini podana v zmoti, in če med njimi ni spora o dejstvih, ki dokazujejo zmoto, lahko izda sam sklep o razveljavitvi izjave in da možnost za novo dedno izjavo, če pa je med dediči spor o omenjenih dejstvih, prekine zapuščinski postopek in napoti stranko ali stranke na pravdo. 

Sklep nº Cpg 260/93 of Gospodarski oddelek, February 23, 1994

Če dolžnik na podlagi sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine v danem roku poravna terjatev in hkrati ugovarja zoper del sklepa, s katerim je dovoljena izvršba, je ta ugovor sicer potreben, vendar upnik dolžniku ni dolžan povrniti stroškov za njegovo vložitev, ker mu jih ni neutemeljeno povzročil. 

Sklep nº II Cp 244/94 of Civilni oddelek, February 23, 1994

V predlogu za izdajo začasne odredbe v zavarovanje nedenarne terjatve mora biti tudi izkazana objektivna nevarnost, da bo sicer uveljavitev nedenarne terjatve onemogočena ali precej oteženea. 

Sklep nº I Cp 253/94 of Civilni oddelek, February 23, 1994

Za veljavnost sporazuma o krajevni pristojnosti se zahteva pismenost.

February 22, 1994

Sklep nº Kp 91/94 of Kazenski oddelek, February 22, 1994

O glavni obravnavi je po 3. odst. 124. čl. ZKP potrebno obvestiti le pooblaščenca zasebnega tožilca, če ga le-ta ima. Izjema je le primer, ko hoče sodišče zasebnega tožilca zaslišati kot pričo. 

February 17, 1994

Sklep nº II Cp 1510/93 of Civilni oddelek, February 17, 1994

Če je telegram tožnikovega zastopnika s prošnjo za preložitev obravnave prispel na sodišče po začetku glavne obravnave, tožena stranka pa nanjo ni prišla, so izpolnjeni pogoji za (ponovno) mirovanje postopka. 

Sklep nº II Cp 1502/93 of Civilni oddelek, February 17, 1994

Sestra zapustnice, ki je oskrbovanka v domu ostarelih občanov, oskrbovalnino pa plačuje deloma iz pokojnine, deloma pa iz socialne pomoči, ima potrebna sredstva za življenje. Zato nima pravice do nujnega deleža. 

Sodba nº II Cp 235/94 of Civilni oddelek, February 17, 1994

V predlogu za izdajo začasne odredbe v zavarovanje nedenarne terjatve mora biti tudi izkazana objektivna nevarnost, da bo sicer uveljavitev nedenarne terjatve onemogočena ali precej otežena. 

Sklep nº II Cp 1527/93 of Civilni oddelek, February 17, 1994

Tožnica nosi dokazno breme, da je pri operaciji, ki so jo izvršili zdravniki tožene stranke, prišlo do zatrjevane poškodbe vene leve goleni in medenice. Tožena stranka pa mora v tem primeru dokazati, kot določa čl. 170/1 ZOR, da so zdravniki v danih okoliščinah ravnali tako, kot je bilo treba. Le tako se lahko razbremeni odškodninske odgovornosti. 

Sklep nº II Cp 247/94 of Civilni oddelek, February 17, 1994

Ni nov dokaz in obnovitveni razlog v smislu 9. tč. čl. 421 ZPP po pravnomočnosti sodbe pridobljeno mnenje drugega izvedenca o istih dejanskih okoliščinah. 

Sodba nº I Cp 1765/93 of Civilni oddelek, February 17, 1994

Do odpravnine v smislu čl. 126/I SZ je prejšnji imetnik stanovanjske pravice upravičen le v primeru, če v roku 2 let od uveljavitve SZ prostovoljno izprazni stanovanje. 

Sklep nº I Cp 140/94 of Civilni oddelek, February 17, 1994

Pri odmeri izvedenčeve nagrade in stroškov mora sodišče upoštevati obseg in zahtevnost izvedeniškega mnenja, vendar le v tistem okviru, ki je bil izvedencu določen s sklepom o izvedeništvu. Če je izvedenec v svojem elaboratu presegel zadano nalogo in izvedenčevo mnenje v širšem obsegu, kot je bilo naloženo, ni potrebno za pravdo, izvedencu ni moč priznati nagrade za takšno delo. 

Sklep nº I Cp 1685/94 of Civilni oddelek, February 17, 1994

Če je imetnik stanovanjske pravice pogoje za odkup stanovanja izpolnjeval na dan uveljavitve SZ, lastnik njegove zahteve sklenitev kupoprodajne pogodbe ne more zavrniti zato, ker je naknadno opustil uporabo stanovanja. V primeru, ko imetnik stanovanjske pravice svoji zahtevi za odkup stanovanja priloži pisno privolitev, naj se stanovanje proda njegovemu ožjemu družinskemu članu, ni potrebno, da bi družinski član tudi sam pri lastniku vložil zahtevo za odkup. 

Sklep nº II Cp 252/94 of Civilni oddelek, February 17, 1994

Dejstvo, da je posamezno motitveno dejanje lahko istočasno tudi prekršek ali celo kaznivo dejanje, ni ovira za odločanje o zahtevku zaradi motenja posesti. Zato je sodišče stvarno pristojno za odločitev o zahtevku. 

February 16, 1994

Sodba nº I Cp 2254/93 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Oškodovanec ima pravico tudi do povrnitve stroškov za tujo pomoč in nego. 

Sodba nº II Cp 1560/93 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Oseba, ki uporablja stanovanje, pa z lastnikom ni podaljšala najemne pogodbe, sklenjene za določen čas, uporablja stanovanje nezakonito in ga mora po vloženi tožbi lastnika izprazniti. 

Sodba nº II Cp 1564/93 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Če je za neizpolnitev pogodbe odgovorna stranka, ki je dala aro, se sme druga stranka (med drugim) zadovoljiti s prejeto aro. 

Sklep nº II Cp 1459/93 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Če imetnik stanovanjske pravice neupravičeno odkloni podpis ponujene najemne pogodbe, potem njegova stanovanjska pravica preneha in od tedaj dalje uporablja stanovanje nezakonito. Določilo 141. čl. SZ, da stanovanjska pravica preneha šele z dnem sklenitve najemne pogodbe namreč ne more veljati za primere, ko imetnik neupravičeno odklanja podpis najemne pogodbe. 

Sklep nº I Cp 1739/93 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Sodišče daje varstvo pred motenjem glede na zadnje stanje posesti. 

Sklep nº II Cp 1582/93 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Ni mogoče zavreči tožbe zaradi pomanjkanja pravnega interesa v primeru, kadar tožnik ni predlagal izdaje plačilnega naloga in tožbi tudi ni predložil verodostojne listine. 

Sklep nº II Cp 1583/93 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Ni mogoče zavreči tožbe zaradi pomanjkanja pravnega interesa v primeru, kadar tožnik ni predlagal izdaje plačilnega nalog in tožbi tudi ni predložil verodostojne listine. 

Sodba nº Kp 123/94 of Kazenski oddelek, February 16, 1994

Sodišče prve stopnje je dejansko stanje pravilno in popolno ugotovilo in obdolžencu izreklo primerno kazensko sankcijo. 

Sodba nº I Cp 1725/93 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Objektivna posledica razdrtja pogodbe iz kakršnegakoli razloga je pravica obeh pogodbenih strank zahtevati vrnitev danega. 

Sodba nº I Cp 1733/93 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Dobrovernost posesti se domneva, zato mora nasprotna stranka dokazati, da posest ni bila dobroverna. 

Sklep nº II Cp 1455/93 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Če je služnostna pot nastala oziroma bila pridobljena zaradi hitrejše in krajše potne povezave, potem utegne uporaba modernih prevoznih sredstev (n.p. traktorja) pomeniti spremembo v objektivni koristnosti služnostne poti. Za živalsko vprego potrebna bližnjica je lahko nepotrebna za hitrejše, udobnejše in na lasten pogon delujoča moderna prevozna sredstva. 

Sklep nº II Cp 1581/93 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Tožeča stranka ni dolžna navesti pravne podlage svojega tožbenega zahtevka, temveč mora navesti le dejstva, na katera opira svoj tožbeni zahtevek in dokaze, s katerimi se ta dejstva ugotavljajo.

Sodba nº Cpg 969/93 of Gospodarski oddelek, February 16, 1994

Kadar so zamudne obresti dogovorjene s pogodbo (kar ni v nasprotju z zakonom, ker določba 1. odst. 277. člena ZOR ni obvezne narave), ni pa dovolj jasno določena obrestna mera, je treba za njeno določitev smiselno uporabiti določbo 3. odst. 399. člena ZOR, po kateri je predpisan način določitve pogodbene obrestne mere, če ta s pogodbo ni dogovorjena. 

Sklep nº II Cp 1318/93 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Pri izračunu denarne rente po 2. odst. 195. čl. ZOR zaradi manjše plače na slabše ovrednotenem delovnem mestu je treba upoštevati nadomestilo, ki ga oškodovanec prejema pri SPIZ kot invalid III.

Sodba nº I Cp 1651/93 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Dogovor pogodbenih strank, da pri kupoprodajni pogodbi, sklenjeni po 119. členu SZ, kupec plača kupnino že v krajšem roku kot 60 dni, ni v nasprotju s prisilnim predpisom 119. člena SZ in ne more imeti za posledico odškodninske odgovornosti prodajalca. 

Sklep nº III Cp 49/94 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Če je dolžnik poravnal dolg pred izdajo sklepa o izvršbi, je podan razlog za ugovor po 8. točki 50. člena ZIP. 

Sklep nº I Cp 1559/93 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Solastnik z vlaganjem v solastno stvar ne more spremeniti solastninskih deležev brez soglasja ostalih solastnikov. Z obnovitvenimi deli (adaptacijo) ne more nastati nova stvar. V takem primeru ima tisti, ki je izvršil obnovitvena dela samo obligacijski zahtevek iz naslova neupravičene pridobitve. 

Sklep nº II Cp 131/94 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Neobrazloženo pritožbo more preizkusiti pritožbeno sodišče le v okviru, ki ga določa drugi odstavek 365. člena ZPP. 

Sodba nº I Cp 1512/93 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Toženčeva povračilna obveznost na pravni podlagi prvega odstavka 210. člena ZOR obstaja ne glede na njegovo krivdo. 

Sodba nº I Cp 1699/93 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Vsi lastniki lokalov iz v požaru poškodovanega objekta so tožeči stranki naročili izvajanje nujnih sanacijskih del, zato je toženec kot eden od lastnikov pasivno legitimiran za plačilo sorazmernega dela stroškov tožeči stranki kot izvajalcu del. 

February 15, 1994

Sklep nº III Cp 65/94 of Civilni oddelek, February 15, 1994

Predlog za odpravo nepravilnosti v smislu 47. čl. ZIP se lahko nanaša le na dejanja, ki jih opravi uradna oseba, ne pa na tista, ki jih opravi sodnik. V postopku po čl. 47. ZIP ni mogoče postavljati dajatvenih zahtevkov. 

Sklep nº II Cp 1388/93 of Civilni oddelek, February 15, 1994

Oblika, ki je z zakonom predpisana za neko pogodbo ali kakšen drug pravni posel, velja po določbi 90. člena ZOR tudi za pooblastilo za sklenitev te pogodbe oziroma za ta posel. Po določbi drugega odstavka 12. člena Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih pa mora biti pogodba o najemu poslovnih prostorov sklenjena v pismeni obliki, pogodba, ki ni sklenjena v pismeni obliki, pa ni veljavna. Iz tega izhaja, da bi lahko tožeča stranka terjala izpolnitev obveznosti iz najemne pogodbe od ...

Sodba nº in sklep Cpg 1893/93 of Gospodarski oddelek, February 15, 1994

Okoliščina, da upnik (cedent) o odstopu ni poprej obvestil dolžnika (cessusa), nima za posledico pravne neveljavnosti odstopa (cesije).

Sklep nº II Cp 1385/93 of Civilni oddelek, February 15, 1994

V primeru ponovnega motenja posesti ima tožnik na podlagi že obstoječega izvršilnega naslova možnost predlagati direktno izvršbo na podlagi določbe 228. člena ZIP. To pomeni, da ob obstoječem izvršilnem naslovu nima pravne koristi, potrebne za vložitev tožbe z identičnim zahtevkom zaradi ponovnega motenja posesti in zato ne more izposlovati meritornega odločanja o tem zahtevku v pravdi. 

Sklep nº Cpg 46/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 15, 1994

Sodišče prve stopnje je utemeljeno z uporabo določila 333/II ZPP v zvezi s členom 14 zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zavrglo ponovno prijavo o isti terjatvi. 

February 10, 1994

Sklep nº II Cp 1422/93 of Civilni oddelek, February 10, 1994

Premoženje, ki so ga zapustnikovi potomci pridobili z izročilno pogodbo, ki so jo tudi vsi podpisali, se ne upošteva pri ugotavljanju vrednosti zapuščine. Zato ima zapustnikov sin pravico do nujnega dednega deleža na denacionaliziranem premoženju, ki ga je zapustnik z oporoko zapustil pritožnicama že po sklenitvi izročilne pogodbe. Ta se na denacionalizirano premoženje ni nanašala. 

Sklep nº II Cp 1525/93 of Civilni oddelek, February 10, 1994

Z umikom ugovora postane plačilni nalog pravnomočen. Zato ni možen umik tega umika. 

Sklep nº Kp 69/94 of Kazenski oddelek, February 10, 1994

Po tem, ko je sodišče prve stopnje v postopku za preklic pogojne obsodbe ugotovilo, da obsojenec ni izpolnil posebnega pogoja, je pogojno obsodbo preklicalo. Zatem je obsojenec posebni pogoj izpolnil ter se tudi pritožil zoper sodbo sodišča prve stopnje. Ker je bil posebni pogoj izpolnil, je pritožbeno sodišče s sklepom stavilo postopek za preklic pogojne obsodbe. 

Sodba nº in sklep Kp 156/94 of Kazenski oddelek, February 10, 1994

Razlog, da pooblaščenec zasebnega tožilca ni prišel na glavno obravnavo, čeprav je bil v redu povabljen, ker je ob istem času bil navzoč na razglasitvi in obrazložitvi sodbe v neki drugi kazenski zadevi, ne predstavlja opravičenega vzroka, zaradi katerega ni mogel priti na glavno obravnavo in zato prošnja za vrnitev v prejšnje stanje ni utemeljena. 

Sklep nº Kp 98/94 of Kazenski oddelek, February 10, 1994

Nedelje, prazniki in drugi dela prosti dnevi se ne odštevajo od rokov, določenih v zakonu. Le, če je zadnji dan roka praznik, sobota ali drug dan, ko se pri sodišču ne dela, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika. 

Sodba nº II Cp 1347/93 of Civilni oddelek, February 10, 1994

S samim dejstvom, da je tožnikov avto zaradi podtaknjenega neznanega eksploziva razneslo v času desetdnevne vojne v R Sloveniji, še ni dokazano, da je škodo povzročila vojna operacija ali upor oziroma vojni dogodek. 

Sodba nº I Cp 1660/93 of Civilni oddelek, February 10, 1994

Uporabniki hišniških stanovanj, ki po uveljavitvi stanovanjskega zakona na opravljajo hišniških funkcij in nimajo sklenjene z lastnikom najemne pogodbe, uporabljajo stanovanje nezakonito. 

Sodba nº I Cp 37/93 of Civilni oddelek, February 10, 1994

Dveletni zastaralni rok iz 113. člena Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Ur. list SFRJ št. 2/74) pride v poštev le tedaj, kadar se zahteva od prevoznikov odškodnina za škodo, povzročeno z nekrivdnim ravnanjem njegovega delavca, torej na podlagi poostrene prevoznikove odgovornosti. Kadar pa prevoznik odgovorja za škodo zaradi krivdnega ravnanja njegovega delavca na podlagi 170. člena ZOR, pride v poštev splošni zastaralni rok po ZOR. 

Sodba nº II Cp 1324/93 of Civilni oddelek, February 10, 1994

Ugovor pobota, ki ni bil uveljavljen pred sodiščem prve stopnje, se ne more uveljavljati v pritožbi. 

Sklep nº II Cp 159/94 of Civilni oddelek, February 10, 1994

V primeru, ko je udeleženec - intervenient iz 1. odst. 30. člena ZNP zamudil objektivni 5-letni rok za obnovo postopka, sodišče ne ugotavlja njegovega pravnega interesa za vložitev pravnega sredstva. 

Sklep nº II Cp 1327/93 of Civilni oddelek, February 10, 1994

Naročnik ima pravico do povračila škode le ob pogojih iz 1. odstavka 618. člena ZOR. 

Sodba nº Cpg 1043/93 of Gospodarski oddelek, February 10, 1994

Ni pogojev za prekinitev pravdnega postopka, če priča živi v Republiki Srbiji.

Sklep nº I Cp 2321/93 of Civilni oddelek, February 10, 1994

Vsak solastnik hiše je upravičen odpovedati pogodbo o najemu poslovnih prostorov v tej hiši brez naloga ostalih solastnikov, ker v tem primeru ne gre za nujno sosporništvo na aktivni strani. 

Sklep nº Cpg 915/93 of Gospodarski oddelek, February 10, 1994

Če stečajni upravitelj upniku prizna prijavljeno terjatev, ni podan upnikov pravni interes za tožbo na ugotovitev njenega obstoja. Tak pravni interes dobi upnik šele s sklepom o napotitvi na pravdo. 

Sklep nº Cpg 877/93 of Gospodarski oddelek, February 10, 1994

Če tožnik vloži zoper istega toženca več tožb z zahtevki, ki bi jih bilo mogoče tudi združiti v eni tožbi, to še ni razlog, da se ji kot nepotrebni ne prisodijo vsi pravdni (in izvršilni) stroški, razen če je do vložitve več tožb namesto ene same prišlo z zlorabo procesnih pravic. V izreku o pravdnih stroških, s katerim stranki niso prisojeni vsi zahtevani stroški, je vsebovan tudi izrek o zavrnitvi višjih stroškov od zahtevanih. 

Sklep nº Cpg 173/94 of Gospodarski oddelek, February 10, 1994

Po ZPPSL začetek stečajnega postopka ne vpliva na pravice do posebnega poplačila iz določenih stvari oz. določenega premoženja, kamor spada tudi zastavna pravica, zato za uveljavljanje teh pravic ne veljajo določbe o preizkusu terjatev iz 125. čl. ZPPSL. Upnik lahko tako uveljavi prerekano ločitveno pravico, neodvisno od poteka stečajnega postopka, stečajni senat pa ni pristojen o tej pravici odločati na način, ki velja za terjatve po 127. čl. ZPPSL. Tak posel je lahko le izpodbojen pod enaki...

Sklep nº Cpg 13/94 of Gospodarski oddelek, February 10, 1994

V tej pravdi je bilo sporno, ali je pravno dejanje, ki se izpodbija, cesijska pogodba ali mandat. 

Sodba nº Cpg 966/93 of Gospodarski oddelek, February 10, 1994

Izdajatelj lastne menice odgovarja kot akceptant trasirane menice. Zaradi nepravočasnega protesta imetnik menice ne izgubi pravice do plačila zoper izdajatelja lastne menice. 

Sklep nº Cpg 24/94 of Gospodarski oddelek, February 10, 1994

Sprejem bianko menice predstavlja pooblastilo poštenemu imetniku, da lahko pozneje izpolni odredbo za plačilo menice. Ko imetnik menice le-to izpolnil, ima menica vse meničnopravne učinke. Zato je menična zaveza avalista, dana na bianko menici, samostojna. Vendar pa lahko avalist ugovarja, da vsebina menice ni bila izpolnjena v skladu z vsebino osnovnih pogodb. Prav tako pa lahko kot posebna ugovora uveljavlja ugovora antidatiranja (v konkretnem primeru antižigosanja) avala in nepoštene prido...

Sodba nº Cpg 814/93 of Gospodarski oddelek, February 10, 1994

Po 20. čl. ZOR-a velja načelo, da predpisi, ki urejajo obligacijskopravna območja niso prisilne narave, zaradi česar lahko udeleženci uredijo svoja razmerja drugače, kot je določeno v tem zakonu, če iz njega ne izhaja prisilna pravnost norme. Pravdni stranki se lahko zato s pogodbo dogovorita za višjo obrestno mero zamudnih obresti, kot je določena z Zakonom o obrestni meri zamudnih obresti v primeru zamude po 1. odst. 277. čl. ZOR-a. 

Sklep nº Cpg 107/94 of Gospodarski oddelek, February 10, 1994

Po prvem odstavku 99 člena ZPPSL sodišče od dneva začetka stečaja ne sme dovoliti izvršbe, po drugem odstavku tega člena pa izvršbo, ki je v teku prekine. Določilo II. odstavka 99. člena ZPPSL ne prekinja vsakega uvedenega izvršilnega postopka, temveč samo tistega, ki je že v fazi, ko je nastala pravica do ločenega poplačila zaradi zastavne pravice. 

Sodba nº Cpg 955/93 of Gospodarski oddelek, February 10, 1994

Dejstvo, da je pooblaščenka tožene stranke imela isti dan obravnavo tudi pred drugim sodiščem, samo po sebi ni opravičljiv razlog za preložitev glavne obravnave. Sodišče je dolžno stranke obvestiti le, če je predlogu za preložitev obravnave ugodeno. Ker je tožena stranka zatrjevala, da je izdobavljeno blago reklamirala, je sodišče pravilno uporabilo pravilo o dokaznem bremenu, ko je zaključilo, da tožena stranka teh svojih trditev ni dokazala. 

Sodba nº Cpg 126/94 of Gospodarski oddelek, February 10, 1994

Ugovor tožene stranke, da je sporno, ali je tožeča stranka lastnica v najem danih poslovnih prostorov, ni bil upoštevan. Tožena stranka ni trdila, da je ona lastnica spornih poslovnh prostorov. 

Sklep nº Cpg 856/93 of Gospodarski oddelek, February 10, 1994

Predpisi o odlogu plačil za investicijska dela v Iraku, objavljeni v tajnih uradnih listih SFRJ, so povzročili nastanek določenih pravnih posledic že v času, ko njihova veljavnost ni bila sporna. Teh posledic sedaj ni mogoče spreminjati ali odpravljati za nazaj.

Sodba nº Cpg 767/93 of Gospodarski oddelek, February 10, 1994

Na podlagi pogodbe o odstopu terjatve se spremeni zgolj upnik v obligacijskem razmerju, ki postane namesto odstopnika prevzemnik terjatve. Dolžnik pa lahko proti prevzemniku uveljavlja vse ugovore, ki bi jih lahko uveljavljal tudi proti odstopniku. Zato v primeru, da dolžnik ugovarja obstoju in višini terjatve, ne zadostuje zgolj predložena pogodba o odstopu terjatve, ampak mora prevzemnik z ustreznimi dokazili svoje s cesijo prenesene terjatve tudi dokazati. 

Sodba nº I Cp 1558/93 of Civilni oddelek, February 10, 1994

Priposestvovati ni mogoče služnosti na lastnih nepremičninah. V takem primeru začne teči rok za priposestvovanje z odtujitvijo nepremičnine. 

Sodba nº in sklep II Cp 109/94 of Civilni oddelek, February 10, 1994

Za veljavnost sporazuma o odpustu dolga po 344. členu ZOR ni potrebno, da bi dolžnik izrecno privolil v upnikov odpust, pač pa zadostujejo že konkludentna dejanja. 

Sodba nº in sklep II Cp 172/94 of Civilni oddelek, February 10, 1994

Polnoletni otrok, ki se redno šola lahko iz pomembnih razlogov zahteva, da mu starša plačujeta preživnino v denarju, vsak v sorazmerju z možnostmi. 

Sodba nº I Cp 1908/93 of Civilni oddelek, February 10, 1994

Če se pogodbeni stranki dogovorita v pogodbi za drugačen odpovedni rok za izpraznitev poslovnega prostora, mora sodišče upoštevati določila pogodbe in ne ZPSPP. 

February 09, 1994

Sodba nº I Cp 1556/93 of Civilni oddelek, February 09, 1994

Če v pogodbi o prodaji stanovanja kletni prostor kot pomožni stanovanjski prostor, ki sodi k stanovanju (2. člen Stanovanjskega zakona) ni opredeljeno individualiziran, temveč naveden le kot pripadajoči kletni prostor, prihaja v zvezi z razlago določil o predmetu prodajne pogodbe v poštev tudi smiselna uporaba določb tretjega in četrtega odstavka 12. člena Stanovanjskega zakona, po katerih je tudi obseg solastninskega deleža na skupnih prostorih in delih stavbe vezan na sorazmerno vrednost in...

Sklep nº II Cp 1872/93 of Civilni oddelek, February 09, 1994

Izročeni deli premoženja se štejejo po izročiteljevi smrti kot darila le v obsegu, v katerem je mogoče izročevalčeva razpolaganja šteti kot neodplačna, se pravi samo v razliki vrednosti izročenega premoženja in plačila v kakršnikoli obliki, ki ga dajo prevzemniki. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners