Višja Sodišča: Opinions issued on March 1994

March 30, 1994

Sklep nº III Cp 10/94 of Civilni oddelek, March 30, 1994

Odločba tujega sodišča, ki jo je v ustreznem postopku priznalo slovensko sodišče, je izvršilni naslov po določilu 12. in 16. člena ZIP. Zato sodišče ne more presojati njene utemeljenosti. 

Sklep nº Cpg 387/94 of Gospodarski oddelek, March 30, 1994

Za sklep o zaključku stečajnega postopka ni predpisano, da ga je treba poslati kakšni zainteresirani osebi. Predpisano je le, da ga je treba objaviti v uradnem listu. Rok za pritožbo zato teče od dneva nabitja sklepa na oglasno desko sodišča, ne pa od dneva njegove objave v uradnem listu. 

Sodba nº Cpg 112/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 30, 1994

Po določilu 66. člena zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) je brez pravnih učinkov navidezna pogodba. Če pa navidezna pogodba prikriva kakšno drugo pogodbo, velja ta druga pogodba, če so izpolnjeni pogoji za njeno pravno veljavnost. V konkretnem primeru ni bila sklenjena kreditna pogodba, ampak pogodba o pristopu k dolgu. 

Sklep nº I Cp 1875/94 of Civilni oddelek, March 30, 1994

Pri izplačilu denarnega nadomestila se ne upoštevajo stroški, ki jih je morda imel predlagatelj v zvezi z nasutjem poti po drugi trasi, po kateri je do izdaje sklepa nepravdnega sodišča vozil brez pravnega naslova in ki je last nasprotnega udeleženca. 

Sklep nº II Cp 538/94 of Civilni oddelek, March 30, 1994

V sporih vloženih po uveljavitvi Stanovanjskega zakona se presoja dovoljenost revizije po vrednosti spornega predmeta, ki jo je označil tožnik v tožbi. 

Sodba nº II Cp 217/94 of Civilni oddelek, March 30, 1994

Če razvezani zakonec preneha uporabljati stanovanje za zadovoljevanje svojih stanovanjskih potreb, izgubi pravico do najpotrebnejših prostorov. 

Sklep nº I Cp 1934/93 of Civilni oddelek, March 30, 1994

Pri ugotavljanju prispevkov k povečanju ali ohranitvi zapustnikovega premoženja ni pomembno, koliko je zapustnikov potomec delal, marveč, v čem konkretno se kaže povečanje oziroma ohranitev premoženja, torej kolikšni so bili konkretni učinki (rezultati) njegovega dela. 

Sodba nº II Cp 1641/93 of Civilni oddelek, March 30, 1994

Toženec odgovarja za škodo kot lastnik črpalke za beton, ki je nevarna stvar. Razmerje med tožencem kot podizvajalcem in izvajalsko organizacijo tretjega kot oškodovanca ne zadeva. Toženec se zato proti oškodovancu ne more sklicevati na odgovornost izvajalske organizacije. 

Sodba nº II Cp 476/94 of Civilni oddelek, March 30, 1994

Tožnik v pritožbi ne more uspeti z zanikanjem tistega, kar je izpovedal, ko je bil zaslišan kot stranka. 

Sodba nº II Cp 1742/93 of Civilni oddelek, March 30, 1994

Izvedensko mnenje iz kazenskega postopka je lahko v pravdnem postopku uporabljeno kot listina. 

Sklep nº I Cp 1971/93 of Civilni oddelek, March 30, 1994

Nepristni poslovodja opravlja tuj posel v svojem interesu oziroma v svojo korist, čeprav ve, da je posel tuj. Tisti čigar posel je opravil, lahko zahteva obračun in izročitev posesti, ali pa vrnitev stvari v prejšnje stanje in povrnitev morebitne škode. Nepristni poslovodja nima povračilnega zahtevka, razen, če je tisti, čigar posel je opravil, pozneje odobril opravljeno delo. 

March 29, 1994

Sklep nº II Cp 546/94 of Civilni oddelek, March 29, 1994

V postopku po 5. čl. ZDEN je mogoče zahtevati le vrnitev lastnih - zamenjanih parcel, ne pa izpolnitve menjalne pogodbe (izročitev dejansko izročenih parcel, ki pa niso bile vnešene v pogodbo). 

March 24, 1994

Sklep nº II Cp 2050/93 of Civilni oddelek, March 24, 1994

V primeru, ko je bila izvedenina za izvedenca geometra zaradi urejanja meje že založena, pa so bili založeni zneski zaradi večkratnega angažiranja izvedenca porabljeni, ni mogoče iz razlogov smotrnosti (ekonomičnosti) postopka šteti, da je predlog umaknjen in končati postopek, ker predlagatelj v danem roku predujma ni založil temveč ga je nakazal sodišču šele po prejemu sklepa o ustavitvi postopka. 

Sodba nº II Cp 106/94 of Civilni oddelek, March 24, 1994

Do prevzema denacionalizirane nepremičnine v upravljanje lahko upravičenec zahteva od zavezanca vrnitev prejetih koristi (najemnine) za čas od dneva vložitve zahteve za denacionalizacijo dalje. 

Sodba nº II Cp 494/94 of Civilni oddelek, March 24, 1994

Solastnik, ki sicer v celoti zaseda solastno nepremičnino, ne more drugemu solastniku prepovedati vstopa vanjo, način uporabe morata urediti v nepravdnem postopku. 

Sklep nº II Cp 1733/93 of Civilni oddelek, March 24, 1994

Če tožnica kot prejšnja imetnica stanovanjske pravice ni bila pripravljena skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo je na njeno zahtevo sestavila tožena lastnica stanovanja (osnutek pogodbe), potem tudi ni upravičena s tožbo uveljavljati sklenitev take pogodbe po ceni kakršno je navedla v osnutku pogodbe tožena stranka, temveč le za ceno, izračunano po stanovanjskem zakonu na dan, ko je po tem zakonu iztekel rok 30 dni, ki ga je imela tožena stranka na razpolago za sklenitev pogodbe. 

Sklep nº Cpg 89/94 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 24, 1994

Če je projektant izdelal projekt za investitorja po posebni pogodbi, izvajalec pa dela po projektu po posebni pogodbi z investorjem, pri čemer je povzročil nadaljnjo škodo investitorju tudi zaradi izvajanja del v nasprotju s projektom, odgovornost projektanta in izvajalca za škodo nasproti investitorju ni solidarna. 

Sodba nº in sklep II Cp 1738/93 of Civilni oddelek, March 24, 1994

Imetniku stanovanjske pravice na službenem stanovanju je lastnik stanovanja dolžan omogočiti nakup drugega primernega stanovanja. 

March 23, 1994

Sodba nº I Cp 1936/93 of Civilni oddelek, March 23, 1994

Zakon (ZNP) resda predvideva kot sredstvo ureditve razmerij med solastniki sporazum ali sodno odločbo (112. čl. ZNP), vendar ne izključuje drugih sredstev, npr. zapustnikove odredbe v oporoki o načinu uporabe stvari, ki je predmet njegove dediščine. In če je kateri od solastnikov s svojim samovoljnim ravnanjem posegel v tako določeno solastninsko upravičenje drugega solastnika (ki do delitve solastnine ali do drugačnega sporazuma solastnikov o uporabi solastne stvari pravzaprav figurira kot p...

Sklep nº II Cp 1681/93 of Civilni oddelek, March 23, 1994

V sporu glede delitve skupnega premoženja je treba ugotoviti najprej vse tako premoženje, nato kolikšen je prispevek vsakega zakonca k skupnemu premoženju, šele nato se določijo deleži na celotnem skupnem premoženju, ne pa na vsaki stvari skupnega premoženja posebej in različno. 

Sklep nº I Cp 1785/93 of Civilni oddelek, March 23, 1994

Opuščeno javno dobro je lahko predmet posestnega varstva. 

Sklep nº II Cp 1589/93 of Civilni oddelek, March 23, 1994

Sklepa ni mogoče preizkusiti, ker nima razlogov o zastaranju tožbe, s katero se zahteva zapuščina. Z dediščinsko tožbo se zahteva ugotovitev, da je tožnik dedič določenega premoženja, zahteva pa se tudi, da toženec izroči predmete, ki jih ima v posesti. Če so izpolnjeni pogoji za zastaranje dediščinske tožbe, tedaj je zahtevek treba zavrniti, ne pa tožbe zavreči. 

Sodba nº Kp 287/94 of Kazenski oddelek, March 23, 1994

Ker obdolženec pred storitvijo kaznivega dejanja ni bil kaznovan zaradi kršitve prometnih predpisov in ker se je nesreča zgodila pred tremi leti in sedmimi meseci, pa tudi v tem času ni bil kaznovan, zgolj dejstvo, da je nesrečo povzročil, ker je vozil vinjen, ne more biti podlaga za izrek varnostnega ukrepa prepovedi vožnje motornih vozil. 

Sklep nº II Cp 1716/93 of Civilni oddelek, March 23, 1994

V nepravdnem postopku zaradi sodnega depozita sodišče pred izdajo sklepa ugotavlja le, ali so izpolnjene v zakonu predpisane predpostavke dopustnosti sodne položitve, ne da bi izvajalo dokaze o tem, ali so dejansko obstajali razlogi za sodni depozit in ali je s položitvijo dolžnik tudi dejansko prost svoje obveznosti. 

Sklep nº II Cp 1683/93 of Civilni oddelek, March 23, 1994

Če je stanodajalec določil stanovanje kot službeno po tem, ko je imetnik stanovanjske pravice že pridobil pravico odkupiti stanovanje, t.j. po 19.10.1991, taka naknadna določitev namembnosti ni mogla vplivati na že pridobljeno pravico do odkupa. 

Sklep nº Cpg 546/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 23, 1994

Iz predloženega sodnega spisa je razvidno, da je naveden napačen bančni račun za prisilno izterjavo taksne obveze. Prvostopno sodišče pa bo v ponovnem sklepu odredilo izterjavo na pravilnem bančnem računu. 

Sodba nº in sklep II Cp 1647/93 of Civilni oddelek, March 23, 1994

Ne gre za prejudiciranje in s tem za bistveno kršitev določb pravdnega postopka, če predsednica senata na začetku glavne obravnave poda svoje pravno mnenje o sporu, ker s tem ravna po načelu odprtega sojenja in v skladu z določbo 298. člena ZPP o materialnem procesnem vodstvu. 

Sklep nº II Cp 395/94 of Civilni oddelek, March 23, 1994

Upravičenedec do denacionalizacije po 5. členu ZDEN je le tisti, ki dokaže, da je bila sila oz. grožnja državnega organa oz. predstavnika oblasti usmerjena v to, da doseže prav sklenitev pravnega posla, na podlagi katerega je prešlo premoženje v državno last. 

Sklep nº II Cp 273/94 of Civilni oddelek, March 23, 1994

Ekonomska stiska, zaradi katere je predlagateljica podarila premoženje občini, ne predstavlja razloga, po katerem bi bila predlagateljica upravičenka do denacionalizacije po 5. čl. ZDEN. 

Sklep nº II Cp 1533/93 of Civilni oddelek, March 23, 1994

Ni veljavna pismena oporoka pred pričami, če so na njej namesto oporočiteljevega podpisa le neprepoznavne čačke, ki po mnenju izvedenca grafologa niso podpis. 

Sodba nº in sklep I Cp 1881/93 of Civilni oddelek, March 23, 1994

Hoja vojaka z dežurstva po spolzki, z lesenimi panji tlakovani poti in s steklenico v roki je nevarna dejavnost. 

Sklep nº II Cp 1538/93 of Civilni oddelek, March 23, 1994

S postopki v zvezi z nacionalizacijo najemnih zgradb in gradbenih zemljišč je bila ustanovljena lastnina na posameznih delih stanovanjskih stavb. Etažni lastniki imajo zato pravico uporabljati skupne dele hiše v skladu z njihovim namenom in skupno. Način uporabe in uživanja skupne stvari dogovorijo etažni lastniki med seboj, v nasprotnem pa odloči o tem sodišče v nepravdnem postopku za ureditev razmerij med solastniki. 

Sodba nº I Cp 319/94 of Civilni oddelek, March 23, 1994

Določbe Stanovanjskega zakona so glede na določbo 112. člena ZOR specialni predpis. Zato lahko prodajno pogodbo, sklenjeno po določbah Stanovanjskega zakona, izpodbija tudi tisti, ki sicer lahko sklenitev prodajne pogodbe z njim iztoži, pa čeprav ni pogodbena stranka. 

March 21, 1994

Sklep nº Cpg 533/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 21, 1994

Sodišče prve stopnje je brez razloga zavrglo celoten izvršilni predlog, saj ni bilo ovir za dovolitev izvršbe za glavnico in zavrženje v presežnem - obrestnem delu. 

Sklep nº Cpg 540/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 21, 1994

Po določilu 63. člena ZPP je za sojenje v sporih, ki nastanejo med ali zaradi stečajnega postopka izključno krajevno pristojno sodišče, ki opravlja stečajni postopek 

Sklep nº Cpg 509/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 21, 1994

Sodišče lahko po členu 446/IV ZPP zavrže mandatno tožbo samo takrat, ko so podane zakonske predpostavke za plačilni nalog in izvršbo na podlagi verodostojne listine, tožnik pa ne izkaže pravnega interesa za pridobitev plačilnega naloga. Tožeča stranka navaja v mandatni tožbi, da gre za vrnitev preveč plačanega avansa - to pa je terjatev, ki jo je podobno kot odškodninske in kondikcijske zahtevke mogoče uveljavljati le z redno tožbo. 

Sklep nº Cpg 511/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 21, 1994

Ker je OPS v Kraljevu, sodišče v tuji državi, ne bi moglo odstopiti zadevo (negativni kompetenčni spor) prvostopnemu sodišču. Zato le-to o odstopljenem izvršilnem predlogu ne bi smelo odločati. 

March 17, 1994

Sklep nº I Cp 1960/93 of Civilni oddelek, March 17, 1994

Vmesne sodbe ni mogoče izdati, če prvo sodišče ugotovi, da ni podan temelj odškodninskega zahtevka. V takem primeru je treba tožbeni zahtevek zavrniti, to pa ni več vmesna, temveč končna sodba, s katero je treba odločiti tudi o pravdnih stroških. 

Sklep nº III Cp 128/94 of Civilni oddelek, March 17, 1994

Upnikovemu predlogu po čl. 124/1 ZIP, da sodišče v izvršilnem postopku s sklepom naloži pravni osebi poravnavi in izplačilo tistih obrokov, ki jih ni odtegnila dolžniku po sklepu o izvršbi, je mogoče ugoditi le tedaj, ko je dolžnikov dolžnik za to neizpolnitev obveznosti odgovoren. Ne velja pa na primer v položaju, ko dolžnikov dolžnik zaradi težav pri poslovanju ni imel sredstev za izplačilo osebnega dohodka dolžniku. 

Sodba nº II Cp 1614/93 of Civilni oddelek, March 17, 1994

Delavci zavarovalnice niso povzročili škodo tožniku s tem, ko ga niso opozorili, da je vrnil nepodpisan osnutek zavarovalne pogodbe in na tak način ni bila sklenjena pogodba o zavarovanju kredita. 

Sklep nº II Cp 1723/93 of Civilni oddelek, March 17, 1994

Pritožba zoper sodno poravnavo ni dopustna, saj ima sodna poravnava učinek pravnomočne sodne odločbe. 

March 16, 1994

Sodba nº in sklep I Cp 1751/93 of Civilni oddelek, March 16, 1994

Če s tožbo niso na pasivni strani zajeti vsi nujni enotni sosporniki, ni tožena prava stranka. Na to mora paziti sodišče po uradni dolžnosti in z odločitvijo le proti nekaterim izmed nujnih enotnih sospornikov prvo sodišče zagreši absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka po 10. tč. 2. odst. 354. čl. ZPP, kar ima za posledico razveljavitev sodbe in zavrženje tožbe po določbi 3. odst. 369. čl. ZPP. 

Sodba nº Kp 43/94 of Kazenski oddelek, March 16, 1994

Kljub dejstvu, da je bil obtoženec že večkrat obsojen, vendar zaradi premoženjskih deliktov, je izrek pogojne obsodbe zaradi znatne časovne odmaknjenosti in zato, ker je obtoženec neposredno pred izrekom pogojne obsodbe prestal kazen zapora, utemeljen, zlasti še, ker gre za povsem drugačno kaznivo dejanje. 

Sodba nº II Cp 1646/93 of Civilni oddelek, March 16, 1994

Pravočasnost tožbe za izpodbijanje pogodbe, sklenjene v nasprotju z 52. ali 54. členom ZZZDR se presoja po 117. čl. ZOR. 

Sodba nº in sklep II Cp 1168/93 of Civilni oddelek, March 16, 1994

Dogovor o valutni klavzuli iz leta 1990 je veljaven. Tudi če se pogodba razdere, je ta dogovor treba upoštevati. V tem primeru ne gredo zakonite zamudne obresti, ampak take kot jih priznavajo poslovne banke za devizne vloge na vpogled. 

Sklep nº II Cp 198/94 of Civilni oddelek, March 16, 1994

Vrnitev nepremičnin na podlagi darilne pogodbe po 5. členu Zakona o denacionalizaciji, je treba presojati povezano z določili 3. in 4. člena tega zakona. 

Sklep nº I Cp 1896/93 of Civilni oddelek, March 16, 1994

V primeru pobotnega ugovora toženčeva pripoznava dolga zunaj pravdnega postopka ne vpliva na njegov tek, dokler toženec ne umakne pobotnega ugovora na procesno učinkovit način. 

Sodba nº I Cp 1710/93 of Civilni oddelek, March 16, 1994

Oškodovanec lahko zahteva plačilo odškodnine neposredno od odgovornega in glavnega urednika, če je ta objavil žaljiv članek, ker je vsaka objava članka posledica njegove zavestne odločitve in tedaj naklepna, kar pomeni tudi njegov zavesten pristanek na škodljive posledice - škodo. 

Sklep nº I Cp 1918/93 of Civilni oddelek, March 16, 1994

Postopek se lahko obnovi, če so nova dejstva ali predlagani novi dokazi res takšni, da utegnejo povzročiti ugodnejšo sodbo (odločbo) za predlagatelja. 

Sodba nº in sklep II Cp 1651/94 of Civilni oddelek, March 16, 1994

Določba 40. čl. ZSR je kogentne narave, zato je najemnik stanovanja, ki ne izpolnjuje pogojev iz te zakonske določbe, pridobil s sklenitvijo najemne pogodbe stanovanjsko pravico, čeprav mu ni bila izdana odločba o dodelitvi stanovanja. 

Sklep nº I Cp 1939/93 of Civilni oddelek, March 16, 1994

Bistvena sestavina obrazložitve prav vsake sodne odločbe je navedba predpisov, na katere opira sodišče svoje zaključke. Brez tega namreč odločbe ni mogoče preizkusiti. Če sodišče ni navedlo pravnih predpisov, je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 13. točke drugega odstavka 354. člena ZPP. 

Sklep nº II Cp 434/94 of Civilni oddelek, March 16, 1994

Sporazum dedičev o delitvi in načinu delitve zapuščine navede sodišče v sklepu o dedovanju, ki ga lahko dediči izpodbijajo s tožbo. 

Sklep nº II Cp 1633/93 of Civilni oddelek, March 16, 1994

V primeru med seboj izključujočih se dokazov, je mogoča tudi taka dokazna ocena, da trditev, o kateri so bili izvedeni dokazi, pač ni dokazana. Vendar bi prišlo v poštev le tedaj, ko bi se sodišče na podlagi ocene vsakega dokaza posebej prepričalo, da so vsi med seboj izključujoči se dokazi enako (ne)verodostojni. 

Sklep nº II Cp 1634/93 of Civilni oddelek, March 16, 1994

Ker med predlagatelji na eni strani in med nasprotnima udeleženkama na drugi strani ni spora o uporabi in upravljanju solastne nepremičnine, je sodišče prve stopnje predlagatelje povsem pravilno obravnavalo kot celoto in uredilo le razmerje predlagateljev do nasprotnih udeleženk. 

Sodba nº I Cp 1937/93 of Civilni oddelek, March 16, 1994

Tožnikova soodgovornost za škodo, ki mu jo je toženec povzročil pri prekoračitvi silobrana, s tem, da ga je zabodel z nožem, znaša 2/3. 

Sklep nº I Cp 1938/93 of Civilni oddelek, March 16, 1994

Določba 26. člena Zakona o gozdovih (Ur.l.RS št. 30/93) ne izključuje stvarne služnosti v korist gozdnih parcel. 

Sodba nº in sklep I Cp 1800/93 of Civilni oddelek, March 16, 1994

Zakupna pogodba, ki je bila sklenjena v letu 1979, ni nična zaradi sprejetja nove ustave v letu 1991, dokler ne bo sprejet nov Zakon o rudarstvu (Ur. list RS 17/75). Če je tožena stranka - krajevna skupnost kot zakupnik s prodajo peska drugim kršila pogodbo, je to potrebno presojati po čl. 581/2 ZOR in ne po čl. 124 ZOR. 

Sklep nº I Cp 1893/93 of Civilni oddelek, March 16, 1994

Bistveno za predpogodbo je, da se z njo prevzame obveznost, da bo pozneje sklenjena glavna pogodba. Na podlagi predpogodbe je sklenitev glavne pogodbe tudi iztožljiva. 

Sodba nº II Cp 1672/93 of Civilni oddelek, March 16, 1994

Zahtevek razvezanega zakonca za plačilo polovice zneska, izplačanega v višini 30 % vrednosti stanovanja ob njegovi izpraznitvi (126. čl.

Sodba nº II Cp 1580/93 of Civilni oddelek, March 16, 1994

Pogodbo, ki je bila razdrta na podlagi izjave o odstopu od pogodbe, ni mogoče obnoviti s kasnejšo enostransko izjavo o preklicu odstopa. 

Sklep nº I Cp 95/94 of Civilni oddelek, March 16, 1994

Potem, ko sodišče začne obravnavati glavno stvar na glavni obravnavi, sprememba vrednosti spornega predmeta ni več mogoča. 

March 15, 1994

Sklep nº Cpg 336/94 of Gospodarski oddelek, March 15, 1994

Iz vsebine in narave pogodbe je sodišče pravilno zaključilo, da pravočasna izpolnitev obveznosti ni bila bistvena sestavina pogodbe.

Sodba nº in sklep Cpg 1665/93 of Gospodarski oddelek, March 15, 1994

Pomanjkanje atesta samo po sebi ni razlog za izpodbojnost pogodbe, niti za njeno razdrtje. Razveza pogodbe je zadnje sredstvo, ki je kupcu na voljo pri stvarnih napakah kupljene stvari. Če se skrita napaka prodane stvari lahko odpravi, kupec te stvari ne more zahtevati, naj se pogodba razdre, temveč lahko od prodajalca zahteva, naj napako odpravi. Razvezo pogodbe pa lahko doseže le tedaj, ko je poprej dal prodajalcu primeren naknadni rok za pravilno izpolnitev pogodbe (odpravo napake ali izro...

March 14, 1994

Sklep nº Cpg 316/94 of Gospodarski oddelek, March 14, 1994

Samo zato, ker ni izkazana verjetnost obstoja dela terjatve, ki se ga da ločiti od celote, predloga za začasno odredbo ni mogoče v celoti zavrniti. 

Sklep nº Cpg 100/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 14, 1994

Stečajni senat prvostopnega sodišča je izdal sklep, s katerim je bil stečajni postopek po 2. odstavku 88. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaradi premajhnih sredstev stečajnega dolžnika - zaključen. Dejansko stanje o premoženju stečajnega dolžnik, kot ga je ugotovil stečajni upnik in povzelo prvostopno sodišče, pa ni zanesljivo ugotovljeno. 

March 10, 1994

Sklep nº I Cp 1840/93 of Civilni oddelek, March 10, 1994

Če je bila podržavljena nepremičnina osebe, umrle pred 28.8.1945, torej po njeni smrti, je potrebno po uradni dolžnosti izvesti zapuščinski postopek po umrlem, zato je sodišče utemeljeno zavrglo predlog pravne naslednice (zakonite dedinje), da naj se v nepravdnem postopku ugotovi, kdo so pravni nasledniki lastnika podržavljenega premoženja. 

Sodba nº II Cp 1547/93 of Civilni oddelek, March 10, 1994

Ker je zapis dosmrtnega preužitka v izročilni pogodbi le načelen in omogoča različno razlogovanje, bo potrebno med strankama najprej ugotoviti, kaj je konkretno mišljeno s tem pogodbenim določilom, saj si njegovo vsebino različno razlagata. Tožba za razvezo pogodbe zaradi neizpolnjevanja te obveznosti je zato preuranjena. 

Sklep nº Cpg 88/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 10, 1994

Oglas v časopisu je le poziv potencialnim kupcem za pošiljanje ponudb. Skladno s določilom 35. člena ZOR s tem ne nastane nobena obveza skleniti pogodbo.

Sklep nº Cpg 89/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 10, 1994

V primeru, ko stečajni upraviltelj prereka upnikovo terjatev, mora stečajni senat po določilu člena 127/I zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - v nadaljevanju ZPPSL napotiti stečajnega upnika, da začne v osmih dneh od vročitve sklepa postopek pred sodiščem za ugotovitev prerekanega dela terjatve. 

Sklep nº II Cp 363/94 of Civilni oddelek, March 10, 1994

Čeprav so sedanji uporabniki hiše, ki je družbeno premoženje, vpisani v zemljiški knjigi kot souporabniki po idealnih solastninskih deležih, imajo v skladu s pogodbami te deleže že razdeljene. Zato je sodišče prve stopnje pravilno odločilo, ko je v skladu s čl. 145 ZIKS vrnilo predlagatelju njegovemu pravnemu predniku solastni delež do 1/2 z opisom, kaj ta delež predstavlja v naravi. 

Sklep nº I Cp 269/94 of Civilni oddelek, March 10, 1994

Upravičenec za denacionalizacijo nepremičnin, ki so prešle v državno lastnino na podlagi pravnega posla, ne more uspešno uveljavljati svoj zahtevek na vrnitev teh nepremičnin le s sklicevanjem na splošno znana dejstva o prizadevanjih organov oblasti za kolektivizacijo kmetijskih zemljišč, temveč mora utemeljiti svoj zahtevek z določno opredeljenimi dejstvi o grožnji, sili ali zvijači, zaradi katerih je sklenil pravni posel in dokazi za te trditve. 

Sodba nº in sklep I Cp 1762/93 of Civilni oddelek, March 10, 1994

Če znaša delež tožnika pri sicer dogovorjeni skupni gradnji le 1,4 % vrednosti celotne novozgrajene stavbe, je to neznaten delež in ima tožnik pravico le do denarnega zahtevka, ne pa do stvarnopravnega. 

Sodba nº in sklep II Cp 1566/93 of Civilni oddelek, March 10, 1994

Sodišče odmeri tudi stroške substituta - tujega odvetnika - po določilih naše odvetniške tarife, pri čemer je treba upoštevati, kateri stroški so potrebni za pravdo. 

March 09, 1994

Sklep nº II Cp 400/94 of Civilni oddelek, March 09, 1994

Peti člen ZDEN je potrebno razumeti, da se nanaša, kar zadeva pravne posle, tako na sklenitveno kakor tudi spolnitveno fazo v primerih, ko je mogoče v zvezi s slednjo odkriti elemente grožnje, sile ali zvijače v ravnanju oziroma naklepih državnega organa ali predstavnika oblasti v času sklepanja pravnega posla. 

Sodba nº in sklep II Cp 380/94 of Civilni oddelek, March 09, 1994

Če je tožeča stranka postavila verzijski zahtevek in v tožbenih navedbah omenjala le razmere in cene v času, ko je zalagala stroške, in zahtevala plačilo obresti od vsakega posameznega meseca, v pritožbi pa navedla, da bi moralo sodišče, ker gre za nečisto denarno terjatev, odločati po razmerah na dan sojenja, pomeni to spremembo tožbe, ki pa v pritožbenem postopku ni več dovoljena.

Sklep nº III Cp 101/94 of Civilni oddelek, March 09, 1994

Da je podana nevarnost, se domneva tudi, če je bilo treba proti dolžniku že nastopiti z izvršbo, pa je bila kasneje ta izvršba ustavljena. 

Sklep nº II Cp 1632/93 of Civilni oddelek, March 09, 1994

Ker se izjava o odpovedi dediščini ne more preklicati, se v pritožbi zoper sklep o dedovanju ni mogoče sklicevati na to, da je bila izjava dana v zmoti. 

Sklep nº II Cp 1334/93 of Civilni oddelek, March 09, 1994

Pri razvezi pogodbe o dosmrtnem preživljanju zaradi neizpolnjevanja obveznosti ali zaradi spremenjenih razmer je irelevantna krivda za neizpolnjevanje ali za spremembo razmer. 

Sodba nº II Cp 1561/93 of Civilni oddelek, March 09, 1994

Posojilojemalec se lahko zaveže, da poleg glavnice dolguje tudi obresti. V gospodarskih pogodbah dolguje posojilojemalec obresti, tudi če niso bile dogovorjene. 

Sklep nº II Cp 1588/93 of Civilni oddelek, March 09, 1994

Za ponovno uveljavljanje iste zadeve med istima strankama gre tudi tedaj, če toženec, ki je bil pravnomočno obsojen v prejšnjem postopku s tožbo zahteva v novem postopku ugotovitev, da ne obstoji zahtevek iz prve pravde ali pa zahteva povračilo že plačanega zneska iz naslova obogatitve. Gre torej za iste stranke tudi če so zamenjane vloge in za isti zahtevek, če je v diametralno nasprotni formulaciji. 

Sklep nº II Cp 160/94 of Civilni oddelek, March 09, 1994

Pri odmeri nagrade za izvedeniško delo sodišče upošteva: a) obseg opravljenega dela, b) zahtevnost vprašanj, o katerih je podano izvedensko mnenje, c) načelo, da je nagrada za izvedensko delo enaka nagradi za podobno strokovno delo, opravljeno v podjetju ali zavodu v podaljšanem delovnem času. Pri tem je poudarek na podobnem delu, kot je izvedensko, in ne na delu, ki ga sodni izvedenec dejansko opravlja v delovnem razmerju (na morda povsem neustreznem delovnem mestu). 

Sodba nº Cpg 1069/93 of Gospodarski oddelek, March 09, 1994

V primeru odstopa terjatve dolžnik veljavno izpolni svojo obveznost odstopniku samo dotlej, ko izve za odstop terjatve; če mu jo izpolni po tem trenutku, se svoje obveznosti ne reši in jo mora vseeno izpolniti še prevzemniku. Če ga odstopnik ni obvestil o odstopu terjatve, mu je odškodninsko odgovoren, opustitev obvestila pa na obstoj obveznosti proti prevzemniku v primeru, ko je dolžnik kako drugače zvedel za odstop terjatve, ne vpliva. 

Sklep nº II Cp 115/94 of Civilni oddelek, March 09, 1994

Sodišče prve stopnje je razveljavilo sklep o začasni odredbi, s katero je prepovedalo razpolaganje z nepremičnino in odredilo vpis te odredbe v zemljiški knjigi, ker je kasneje ugotovilo, da tožnik ni izkazal verjetnega nastanka znatnejše škode. Zato je tudi sklep o izbrisu zemljiškoknjižnega vpisa (in ne zaznambe) logična posledica razveljavitve sklepa o začasni odredbi. Sklep o razveljavitvi začasne odredbe je postal pravnomočen in ker ni izkazana verjetnost nastanka znatnejše škode, samo v...

Sklep nº I Cp 1524/93 of Civilni oddelek, March 09, 1994

V pravdnem postopku zaradi uveljavljanja močnejše pravice, ki sledi pravnomočnemu sklepu o ureditvi meje po zadnji mirni posesti, sodišče ne more urejati meje po pravični oceni. Če tožeča stranka ne dokaže močnejše pravice na spornem zemljišču, sodišče tožbeni zahtevek zavrne. V tem primeru pač poteka meja med zemljišči strank tako, kot je bila določena v nepravdnem postopku. 

Sodba nº I Cp 1797/93 of Civilni oddelek, March 09, 1994

Zadružnika sta dolžna plačati le dejanske stroške priprave in opreme zemljišča. Ob tem, ko sta zadružnika pravočasno poravnala te stroške, se tožeča stranka ne more sklicevati na zamudo ostalih članov. "Parametrska metoda" za obračun teh stroškov po razveljavitvi Odloka o stavbnih zemljiščih ne pride v poštev. 

Sklep nº Cpg 1286/93 of Gospodarski oddelek, March 09, 1994

V pobot upnikovi terjatvi je porok uveljavljal terjatev iz naslova odškodninske odgovornosti upnika, ker le-ta ni prijavil terjatve v stečajnem postopku zoper glavnega dolžnika in ker upnik poroka ni obvestil, da glavni dolžnik svoje obveznosti ni izpolnil. 

Sklep nº Cpg 325/94 of Gospodarski oddelek, March 09, 1994

Kadar je predlagana obnova postopka, je mogoče od vložitve takega predloga do konca obravnavanja v obnovljenem postopku zahtevati izločitev sodnika. Zoper sklep, s katerim je zahteva za izločitev sodnika zavržena, je dovoljena posebna pritožba. 

Sklep nº I Cp 1695/93 of Civilni oddelek, March 09, 1994

Zavezanec za plačilo odškodnine je tisti, ki je tujo nepremičnino dejansko uporabljal v svojo korist, ne pa tisti, ki je bil v času take uporabe zemljiškoknjižni lastnik te nepremičnine. 

Sklep nº I Cp 1743/93 of Civilni oddelek, March 09, 1994

Za oprostitev varščine za pravdne stroške zadošča dejanska vzajemnost, ki jo je treba, do dokaza o nasprotnem, domnevati. 

Sodba nº I Cp 1870/93 of Civilni oddelek, March 09, 1994

Pogodbeno dogovorjena višina obrestne mere zamudnih obresti, torej obresti za čas zamude, ne za čas posojila, je omejena le z ugovori iz določb ZOR, ki na splošno urejajo veljavnost pogodb oz. njihovih posameznih določb, določilo 1. odst. 399. člena ZOR se na obrestno mero pogodbenih zamudnih obresti ne nanaša. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners