Višja Sodišča: Opinions issued on April 1994

April 28, 1994

Sodba nº in sklep II Cp 1745/93 of Civilni oddelek, April 28, 1994

Sodišče prve stopnje je po nepotrebnem ugotavljalo zapustnikovo voljo v smislu določila člena 46/3 ZD, da se toženki dana darila ne vštejejo v njen dedni delež. Ker spada v zapuščino zaščitena kmetija, je treba uporabiti določilo člena 15/1 Zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč, po katerem se všteje darilo v dedni delež ne glede na zapustnikovo voljo. 

April 26, 1994

Sodba nº II Cp 580/94 of Civilni oddelek, April 26, 1994

Imetnik stanovanjske pravice prosto razpolaga s svojo pravico do nakupa stanovanja in ga zato ni mogoče siliti in prisiliti, da to pravico prenese na določenega družinskega člana. V zakonu ni opore za to, da bi žena imela prednost. 

Sklep nº II Cp 629/94 of Civilni oddelek, April 26, 1994

Ni pravno varovana posest posestnika, ki jo je pridobil samovoljno in protipravno od prejšnjega posestnika, ki je za varstvo svoje posesti pravočasno ukrepal in storil vse, kar je bil po zakonu upravičen storiti. 

Sklep nº II Cp 766/94 of Civilni oddelek, April 26, 1994

Za presojo, kakšen zahtevek uveljavlja tožnik, je odločilna njegova izjava o zahtevku, ne pa dokazni predlogi, ki bi morda lahko le posredno kazali na tak ali drugačen zahtevek. 

Sklep nº I Cp 63/94 of Civilni oddelek, April 26, 1994

Rok za uveljavitev zahtevka za zmanjšanje oporočnih razpolaganj pretrga tudi vložitev tožbe za izpodbijanje oporoke. 

Sklep nº I Cp 2022/93 of Civilni oddelek, April 26, 1994

Predsednik senata ne more kaznovati osebe, ki v vlogi žali sodišče. To stori lahko le senat. 

April 21, 1994

Sklep nº I Cp 768/94 of Civilni oddelek, April 21, 1994

V fazi odločanja o predlogu za izdajo zamudne sodbe sodišče ni upravičeno presojati utemeljenosti tožbenega zahtevka, ampak le sklepčnost tožbe. Zato v tej fazi lahko zavrne tožbeni zahtevek le, če iz dejstev, navedenih v tožbi, ne izhaja utemeljenost zahtevka. 

Sklep nº II Cp 759/94 of Civilni oddelek, April 21, 1994

V primeru, ko je prišlo v državno last premoženje na podlagi menjalne pogodbe, do katere je prišlo po trditvah predlagatelja zaradi grožnje in zvijače ter pritiskov upravnega organa, gre za primer denacionalizacije po 5. čl. ZDEN, in o taki zahtevi za denacionalizacijo odloča sodišče. 

Sklep nº II Cp 1694/93 of Civilni oddelek, April 21, 1994

Določila v oporoki, da oporočni dedič dobi premoženje zapustnice, če bo skrbel za oskrbo oporočiteljičine sestre, ne pomeni nujno fideikomisarične substitucije, ampak gre lahko za odložni pogoj.

April 20, 1994

Sklep nº Cpg 1490/93 of Gospodarski oddelek, April 20, 1994

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep sodišča prve stopnje razveljavi. Obrazložitev Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje ugotovilo, da taksni zavezanec I. ni pravočasno plačal sodne takse za tožbo v znesku 98.540,00 SIT in opominske takse v znesku 1.200,00 SIT, ter da mora zato plačati še 50 % kazensko takso v višini 49.270,00 SIT ter sklenilo, da se vsa taksa prisilno izterja. Proti sklepu je stečajni upravitelj pravočasno vložil pritožbo. Zatrjuje, da je taksna obveznost nasta...

Sklep nº Cpg 523/94 of Gospodarski oddelek, April 20, 1994

V 3. tč. tarif. št. 2 predpisana sodna taksa za sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi se ne uporablja za sklepe o ugovoru zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine. Zato tudi ni predpisana sodna taksa za pritožbo zoper sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine. 

Sklep nº I Cp 495/94 of Civilni oddelek, April 20, 1994

Zoper sodni sklep, s katerim se ugodi predlogu za zavarovanje dokazov, ni pritožbe. 

Sklep nº II Cp 1692/93 of Civilni oddelek, April 20, 1994

V primeru sklenitve poravnave ima oškodovanec pravico do odškodnine, če gre za škodo, ki je ni bilo mogoče pričakovati ob podpisu sodne poravnave.

Sodba nº I Cp 417/94 of Civilni oddelek, April 20, 1994

Če se stranki glede zamudnih obresti nič ne dogovorita, veljajo predpisi o zakonitih zamudnih obrestih, vendar le, če ne gre za denarno terjatev pri kateri se uporablja dogovorjena valutna klavzula. Če je glavnica določena z uporabo valutne klavzule se obresti priznajo po obrestni meri, po kateri se v kraju izpolnitve obrestujejo hranilne vloge v tuji valuti, dogovorjeni v valutni klavzuli. 

Sklep nº II Cp 1800/94 of Civilni oddelek, April 20, 1994

Iz dejstev, navedenih v tožbi, izhaja utemeljenost zahtevka. 

Sodba nº II Cp 1802/94 of Civilni oddelek, April 20, 1994

Odškodnina za strah ne gre, če strah ni bil intenziven ali če je intenziven strah trajal le kratek čas, pa ni pustil posledic. 

Sklep nº I Cp 1868/94 of Civilni oddelek, April 20, 1994

Za odločitev, ali je rušenje objekta, zgrajenega na tujem zemljišču, katerega lastnik se je gradnji uprl, družbeno opravičljivo ali ne, ni odločilna le višina stroškov rušenja. Pomembno pa je pri tem v zvezi z obnašanjem lastnika zemljišča in graditelja med gradnjo zlasti tudi razmerje med intenzivnostjo nasilnega ravnanja prvega in upiranja drugega. 

Sklep nº I Cp 493/94 of Civilni oddelek, April 20, 1994

Ker tožnica ni pojasnila, kakšna in kolikšna škoda bi brez potrebe lahko nastala, niti kakšna sila naj bi ji grozila, niso izpolnjeni pogoji za izdajo začasne odredbe. 

Sklep nº I Cp 2103/93 of Civilni oddelek, April 20, 1994

Ni dovolj, da sodišče tožnika le pozove, naj tožbo popravi oziroma dopolni. V sklepu, s katerim mu to naloži, ga mora tudi poučiti in mu pomagati vlogo ustrezno popraviti oziroma dopolniti. 

Sklep nº I Cp 2102/93 of Civilni oddelek, April 20, 1994

Za oceno priposestvovanja je odločilno dejstvo, kdaj je dobil tožnik sporno zemljišče v izključno posest in kdaj naj bi potem to zemljišče priposestvoval. 

Sklep nº I Cp 2100/93 of Civilni oddelek, April 20, 1994

Dejstvo, da je prodajalec obenem tudi proizvajalec stvari lahko pomeni, da mu je bila napaka znana, ali da mu vsaj ni mogla ostati neznana. 

Sodba nº I Cp 473/94 of Civilni oddelek, April 20, 1994

Z realizacijo postane veljaven sporazum med zakoncema o določitvi deležev na skupnem premoženju ter o njegovi razdelitvi, ki ni bil sklenjen v predpisani obliki in overjen po sodniku. 

April 18, 1994

Sklep nº Cpg 269/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 18, 1994

V skladu z 2.odstavkom 38. člena ZIP je sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine sestavljen iz dveh delov: prvi del sklepa nalaga dolžniku plačilo in če dolžnik ne ugovarja, postane ta del sklepa po osmih dneh pravnomočen. Dolžnik zoper ta del sklepa ne more ugovarjati po izteku navedenega roka. Določilo 2.odstavka 55. člena ZIP, o dovoljenem ugovoru po izteku osemdnevnega roka, se nanaša samo na drugi del izvršilnega sklepa - torej na tisti del, s katerim je dovoljena izvršba. Če tore...

Sklep nº Cpg 164/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 18, 1994

Predlagana začasna odredba se ne sme pokrivati z nobenim verjetno izkazanim zahtevkom - terjatvijo, ne glede na to, ali je zahtevek že uvlejavljan s tožbo, ali pa šele bo. Začasno odredbo je možno vložiti še pred vložitvijo tožbe. 

Sklep nº Cpg 147/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 18, 1994

Člen 3 in enako tudi 90. člen ZPPSL, ki določata, da lahko predlagajo stečaj le dolžnik, upnik ali osebno odgovorni družbenik. SDK torej ni več upravičen predlagatelj. 

Sklep nº Cpg 467/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 18, 1994

Dolžnik je zoper sklep o dovolitvi izvršbe ugovarjal le delno in sicer v obsegu, ki se nanaša na obračunane zamudne obresti.

Sklep nº Cpg 485/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 18, 1994

Prvostopno sodišče je ravnalo skladno z procesnim zakonom, ko je po brezuspešnem poteku roka štelo izvršilni predlog za umaknjen. 

April 14, 1994

Sodba nº in sklep I Cp 451/94 of Civilni oddelek, April 14, 1994

Odvetnik je lahko priča pri pismeni oporoki pred pričami, čeprav je v nekem prejšnjem postopku zastopal z oporočiteljico in oporočno dedinjo. 

Sklep nº I Cp 2084/93 of Civilni oddelek, April 14, 1994

O tem, da v senatni zadevi sodi sodnik posameznik, se lahko stranki sporazumeta le do izdaje sodne odločbe. Če izda v senatni zadevi sodnik posameznik sodbo brez soglasja strank, naknadno soglasje te kršitve postopka ne more sanirati. Sanira jo lahko le opustitev pritožbe, torej pravnomočnost sodbe. 

Sklep nº I Cp 42/94 of Civilni oddelek, April 14, 1994

S stanovanjskim zakonom ni omejena etažna stanovanjska lastnina le na večstanovanjske hiše, temveč je možna tudi v družinskih hišah, kjer je več stanovanj v lasti etažnih lastnikov, ki so v sorodu. 

April 13, 1994

Sklep nº I Cp 2063/93 of Civilni oddelek, April 13, 1994

O popravi sodbe ali sklepa sodišče izda poseben sklep, ki se zapiše na koncu izvirnika, strankam pa vroči prepis sklepa. Odločitev o popravi v izvirniku pa lahko zaznamuje tudi šele po pravnomočnosti popravnega sklepa, namesto že ob izdaji, ne da bi s tem zagrešilo kakšno bistveno kršitev določb pravdnega postopka. 

Sodba nº in sklep I Cp 1998/93 of Civilni oddelek, April 13, 1994

Imetnik stanovanjske pravice, ki je bil to ob uveljavitvi SZ in ki je sklenil prodajno pogodbo po pogojih iz VIII. poglavja SZ, pogodba pa je bila zaradi neplačila kupnine razdrta, lahko znotraj dveletnega roka iz 123. čl. SZ zahteva sklenitev nove prodajne pogodbe za to stanovanje. 

Sklep nº II Cp 572/94 of Civilni oddelek, April 13, 1994

Potem ko je pooblaščenka tožeče stranke na prvem naroku za glavno obravnavo spremenila ime tožeče stranke, tožena stranka pa o tem ni bila obveščena, pravda med strankama ni začela teči in pogojev za izdajo sklepa zaradi izostanka ni bilo. 

Sodba nº II Cp 1823/93 of Civilni oddelek, April 13, 1994

Za škodo, ki jo je utrpel tožnik zaradi nepravilnega zdravljenja, tožena stranka (bolnišnica) odgovarja samo v obsegu koliko škode je nastalo iz tega naslova, ne odgovarja pa za škodo, ki jo je tožnik utrpel v drugem škodnem dogodku. 

Sodba nº II Cp 1830/93 of Civilni oddelek, April 13, 1994

Pri ugotavljanju vznemirjanja lastnika se v primeru sporne meje uporabijo uradni podatki o meji, dokler v drugem postopku ni ugotovljena drugačna meja, oziroma stranki ne ponudita ustreznih dokazov o svojih trditvah. 

Sklep nº II Cp 676/94 of Civilni oddelek, April 13, 1994

V kolikor otrok živi v drugi državi (bivši jugoslovanski republiki), to ne pomeni, da gre za spremenjene razmere (nižji stroški preživljanja), ampak je treba te razmere ugotoviti in v zvezi s tem stroške preživljanja in potrebe otroka ter premoženjske zmožnosti preživninskih zavezancev. Sprememba valutnega razmerja ne predstavlja spremenjene okoliščine. 

Sodba nº II Cp 1799/93 of Civilni oddelek, April 13, 1994

Določila v oporoki, da oporočni dedič dobi premoženje zapustnice, če bo skrbel za oskrbo oporočiteljičine sestre, ne pomeni nujno fideikomisarične substitucije, ampak gre lahko za odložni pogoj.

Sodba nº in sklep I Cp 326/94 of Civilni oddelek, April 13, 1994

Pri izračunu plačila glavnice in obresti gre za strokovno znanje, s katerim sodišče ne razpolaga. Zato se je pravilno odločilo, ko je po določilu 250. člena Zakona o pravdnem postopku izvedlo dokaz z izvedencem finančne stroke in se ni oziralo na posamezne izračune pravdnih strank. Sodni izvedenci so strokovnjaki, ki jih določi sodišče za pojasnitev strokovnih vprašanj in so zapriseženi, medtem ko so izračuni posameznih institucij z različnimi računalniškimi programi le podlaga za navedbe pra...

Sodba nº II Cp 1803/93 of Civilni oddelek, April 13, 1994

Ker je toženec skupni lastnik stanovanja, je njegova obveznost plačila stroškov solidarna, pri čemer obveznost temelji na določbah Zakona o stanovanjskem gospodarstvu, ki je veljal v času nastanka obveznosti. 

Sklep nº II Cp 1870/93 of Civilni oddelek, April 13, 1994

Če upravni organ izda dovoljenje za postavitev objekta, ne gre za motenje posesti, saj je z izdajo upravnega akta izključena protipravnost.

April 12, 1994

Sodba nº I Cp 936/94 of Civilni oddelek, April 12, 1994

Če najemnik poslovnega prostora odda le-tega v podnajem v nasprotju z najemno pogodbo ali brez soglasja najemodajalca, slednji ne more neposredno tožiti podnajemnika za izpraznitev prostora. 

April 07, 1994

Sklep nº III Cp 118/94 of Civilni oddelek, April 07, 1994

Upnik ni dolžan zagotavljati delavcev in prostorov za opravo izvršbe zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnin, ampak mora založiti predujem za izvršilne stroške v roku, ki ga določi sodišče. Če upnik ni zagotovil delavcev in prostorov, to ni razlog za ustavitev izvršbe. 

Sklep nº Cpg 491/94 of Gospodarski oddelek, April 07, 1994

Stroške, ki so potrebni za opravo izvršbe, mora predhodno založiti upnik, ki predlaga izvršbo. Če upnik v roku, ki ga določi sodišče, ne položi predujma za izvršilne stroške, sodišče ustavi izvršbo, in sicer ne glede na to, da je upnik predujem za izvršilne stroške založil po preteku sodno določenega roka, vendar pred izdajo sklepa o ustavitvi izvršbe. 

Sklep nº Cpg 410/94 of Gospodarski oddelek, April 07, 1994

Proti sklepu, s katerim je v sporu zaradi motenja posesti zavrnjen predlog za izdajo začasne odredbe, je dovoljena posebna pritožba. Le kadar sodišče po uradni dolžnosti ali na predlog stranke izda začasno odredbo po 442. čl. ZPP, zoper takšen sklep ni dovoljena posebna pritožba.

Sodba nº II Cp 89/94 of Civilni oddelek, April 07, 1994

Tožniku, ki mu je bila neutemeljeno odvzeta prostost in je prestajal zaporno kazen 6 let na Golem otoku in drugod, pripada za ta čas odškodnina za izgubljeni zaslužek, izračunana na osnovi sedanjih osebnih dohodkov delavca na približno enakem delovnem mestu, kot ga je zasedal tožnik pred odvzemom prostosti. 

Sodba nº I Cp 1789/93 of Civilni oddelek, April 07, 1994

Za presojo utemeljenosti zahtevka iz neupravičene pridobitve je bistveno ali je prišlo do prikrajšanja na eni in okoriščenja na drugi stranki, ki je povzročilo, da so koristi iz ene pravne sfere prešle v drugo. Stranka, ki naj bi bila okoriščena je dolžna vrniti samo korist, ki jo je dosegla. Če je stvar uničena in tudi uporabne koristi pred uničenjem ni bilo, ni mogoče govoriti o doseženi koristi. 

Sklep nº II Cp 1781/93 of Civilni oddelek, April 07, 1994

Če ni zapuščine, lahko nujni dedič zahteva vrnitev daril zaradi prikrajšanja nujnega deleža le v pravdi. 

Sklep nº I Cp 149/94 of Civilni oddelek, April 07, 1994

Stranka, ki predlaga dopolnitev izvedenskega mnenja, mora založiti stroške, nastale s to dopolnitvijo. 

Sklep nº I Cp 272/94 of Civilni oddelek, April 07, 1994

V postopku za denacionalizacijo premičnin je zavezanec in tako torej nasprotna stranka Slovenski odškodninski sklad, ne pa Republika Slovenija ali občina, ker ne gre za situacijo iz čl. 17/1 ZDEN in tudi ne za situacijo iz čl. 50 ZDEN. 

April 06, 1994

Sodba nº in sklep Kp 353/94 of Kazenski oddelek, April 06, 1994

Kaznivo dejanje obrekovanja s tiskom po 2. odst. 107. čl. KZS je storjeno z objavo prispevka v javnem občilu. Storilec tega kaznivega dejanja je avtor prispevka. Avtor pa je oseba, ki je sestavila objavljeno besedilo ne glede na to, ali je v njem navedla lastne trditve, ali pa trditve neke druge osebe. 

Sodba nº in sklep II Cp 613/93 of Civilni oddelek, April 06, 1994

129. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da mora biti višina preživnine v sorazmerju z možnostmi vsakega izmed staršev in otrokovimi potrebami. Otrokove potrebe so pravni standard, in sodišče mora to pravno normo izpolniti tako, da jo konkretizira v danem času in kraju, zlasti pa mora otrokove potrebe izraziti v denarju. Ker tega sodišče prve stopnje ni storilo, ni pravilno uporabilo materialnega prava, s tem v zvezi pa je tudi nepopolno ugotovilo dejansko stanje. 

Sklep nº II Cp 604/94 of Civilni oddelek, April 06, 1994

Revizija v zapuščinskem postopku ni dovoljena. 

Sklep nº II Cp 490/94 of Civilni oddelek, April 06, 1994

Grožnje državnega organa oz. predstavnika oblasti ni mogoče pojmovati zunaj konteksta 60. čl. ZOR. 

Sodba nº I Cp 2016/93 of Civilni oddelek, April 06, 1994

Ni dolžnost pravdnega sodišča oziroma predsednika senata ali sodnika, da v obrazložitvi sodbe navede, katere dokaze je izvedlo, saj mu tega zakon ne nalaga. Kar zadeva dokaze, mora navesti le tiste, na katere opre svojo sodbo (četrti odst. 338. člena ZPP, ne pa torej vseh dokazov, ki jih je izvedlo. 

Sklep nº II Cp 1796/93 of Civilni oddelek, April 06, 1994

Ob ugovoru veljavnosti oporoke mora dobiti zapuščinski sodnik izjave prizadetih oseb o okoliščinah, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, ali je oporoka (ne)veljavna, in le če so ta dejstva sporna, napotiti na pravdo. 

April 05, 1994

Sodba nº in sklep II Cp 1814/93 of Civilni oddelek, April 05, 1994

Tisti, ki je samo fizično delal na kmetiji drugega zakonca, ki je njegovo posebno premoženje, ne more uveljavljati solastninskega deleža na tem premoženju. 

Sklep nº II Cp 603/94 of Civilni oddelek, April 05, 1994

Ker gre v obravnavanem primeru za pogodbo, ki je bila sklenjena po uveljavitvi ustave iz leta 1963, zahteva za denacionalizacijo po 5. čl. ZDEN ne pride v poštev. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners