Višja Sodišča: Opinions issued on May 1994

May 27, 1994

Sklep nº Cpg 227/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 27, 1994

Predlog za začetek stečajnega postopka lahko vloži tisti upnik, ki verjetno izkaže dospelo terjatev in stečajni razlog. V ugovoru lahko dolžnik osporava le obstoj stečajnega razloga, ne pa verjetno izkazano terjatev v smeri upravičenosti za vložitev predloga iz 90. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l.RS št.67/93 - v nadaljevanju ZPPSL). Pač pa lahko dolžnik postavi tako trditev o predlagateljevi terjatvi v zvezi z insolventnostjo. 

May 26, 1994

Sklep nº III Cp 130/94 of Civilni oddelek, May 26, 1994

Dolžnik ne more v izvršilnem postopku uspešno ugovarjati izvršljivosti odločbe zaradi nepravnomočnosti, če pred tem v pravdnem postopku ni predlagal razveljavitev klavzule o pravnomočnosti. 

Sodba nº in sklep II Cp 2114/93 of Civilni oddelek, May 26, 1994

Rok 15 dni iz 4. odst. čl. 148 SZ ni prekluzivne narave in je tožbo za sklenitev najemne pogodbe po njegovem preteku treba obravnavati, ker imetnik stanovanjske pravice ni izgubil pravice do tožbe. 

May 25, 1994

Sodba nº II Cp 1987/93 of Civilni oddelek, May 25, 1994

Dokler ni ugotovljeno, da je prenehalo najemno razmerje med najemnikom in lastnikom, lastnik stanovanja ne more zahtevati zaradi nezakonite uporabe izselitve tistih oseb, ki so v najemni pogodbi navedene kot uporabniki stanovanja. 

Sodba nº I Cp 2423/93 of Civilni oddelek, May 25, 1994

Oškodovanec ima pravico do odškodnine za duševne bolečine zaradi razžalitve, kadar je ta kršitev izjemno težka tako, da je pri oškodovancu upravičeno mogla povzročiti posebej intenzivno duševno bolečino. 

Sklep nº III Cp 161/94 of Civilni oddelek, May 25, 1994

Potem, ko je sklep o izvršbi pravnomočen, ni več mogoče uveljavljati, da je upnik odložil izpolnitev obveznosti (ugovorni razlog po členu 50-9 ZIP). 

Sklep nº III Cp 225/94 of Civilni oddelek, May 25, 1994

Obvestilo Centra za socialno delo o uskladitvi preživnine z rastjo življenjskih stroškov in osebnih dohodkov in vsakokratnem znesku preživnine (čl. 132/4 ZZZZDR) ni upravna odločba niti drug upravni akt. Zato ga sodišče v izvršbi zaradi izterjave preživnine upošteva kot del izvršilnega naslova (čl. 132/4 ZZZDR) ne glede na to, ali je izkazana vročitev obvestila preživninskemu zavezancu. 

Sodba nº Cpg 1294/93 of Gospodarski oddelek, May 25, 1994

Če rok za izpolnitev denarne obveznosti ni dogovorjen, pride dolžnik v zamudo, če ne izpolni take obveznosti v roku, ki ga je upnik določil v računu, zato mora plačati zamudne obresti. 

Sodba nº Cpg 1303/93 of Gospodarski oddelek, May 25, 1994

Če pristojni organ ni sprejel sklepa o izdaji obveznic, to ne pomeni, da pogodba, ki jo je zastopnik sklenil za storitve, ki jih je mogoče opraviti samo po izdaji tega sklepa, nima dopustne podlage; zato pogodba za te storitve ni nična. Navedeni sklep tudi ne predstavlja soglasja organa za sklenitev pogodbe, zato dejstvo, da sklepa ni bilo, ne pomeni, da pogodba ni bila sklenjena.

Sodba nº I Cp 2288/93 of Civilni oddelek, May 25, 1994

Kdor drugemu povzroči škodo jo je dolžan povrniti, če ne dokaže, da je nastala brez njegove krivde. Gre za subjektivno odgovornost z obrnjenim dokaznim bremenom, ker se krivda povzročitelja po zakonu domneva, na njegovi strani pa leži dokazno breme, da ni kriv zatrjevane škode. Neuspeh dokazovanja gre zato v breme povzročitelja škode. 

Sodba nº in sklep II Cp 2142/93 of Civilni oddelek, May 25, 1994

V primeru izselitve imetnika stanovanjske pravice v stanovanjsko hišo, ima uporabnik, ki je pred tem stanoval v stanovanju, vendar ne manj kot 2 leti do uveljavitve SZ, pravico do odkupa stanovanja, če stanovanjska hiša ni primerna tudi za uporabnika stanovanja. 

Sklep nº II Cp 2129/93 of Civilni oddelek, May 25, 1994

Če so posledice poškodb zaradi oškodovančevega zdravstvenega stanja (degenerativno stanje kolenskega sklepa) intenzivnejše, kot bi bile, če ne bi imel siceršnjih zdravstvenih težav, je treba ugotoviti, kakšno bi bilo oškodovančevo stanje, če ne bi bilo škodnega dogodka.

Sodba nº II Cp 1981/93 of Civilni oddelek, May 25, 1994

Prvostopenjsko sodišče je pravilno določilo sokrivdo udeležencev v prometni nesreči. Pri tožnikovi krivdi 20 % je upoštevalo dejstvo, da je tožnik zapeljal preko namišljene sredinske črte in da bi lahko z intenzivnim zavojem v desno svoje vozilo ustavil za parkiranim "fičkom", toda v primerjavi s toženčevo povsem neprimerno vožnjo, ko je vozil hitro in sploh ni bil pozoren na dogajanje na cesti, zaradi česar ni obšel tožnikovega vozila ali vsaj poskusil zavreti pred trkom, je pravilno določil...

Sodba nº in sklep II Cp 2116/93 of Civilni oddelek, May 25, 1994

Če so posledice poškodb zaradi oškodovančevega zdravstvenega stanja (degenerativno stanje kolenskega sklepa) intenzivnejše, kot bi bile, če ne bi imel siceršnjih zdravstvenih težav, je treba ugotoviti, kakšno bi bilo oškodovančevo stanje, če ne bi bilo škodnega dogodka.

Sklep nº II Cp 2105/93 of Civilni oddelek, May 25, 1994

Fikcija iz 2. odstavka 113. člena ZPP (da se šteje dan oddaje vloge na pošto za dan izročitve sodišču) velja le za priporočene ali brzojavne pošiljke. 

Sodba nº II Cp 36/94 of Civilni oddelek, May 25, 1994

Tudi če imetnik stanovanjske pravice ni slovenski državljan, lahko da pisno privolitev, da stanovanje odkupi njegov ožji družinski član. 

Sodba nº I Cp 2366/93 of Civilni oddelek, May 25, 1994

Kdor prepreči drugi stranki uporabo solastnega stanovanja, je odškodninsko odgovoren. Višina odškodnine ni ekonomska stanarina, temveč dejansko izgubljena korist. Dokazno breme glede višine škode je na tožniku. 

Sklep nº I Cp 2362/93 of Civilni oddelek, May 25, 1994

Sodišče stori absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka, če brez zaslišanja strank ugotovi drugačno vsebino in kavzo pogodbe kot izhaja iz zapisa te pogodbe. 

May 23, 1994

Sklep nº Cpg 374/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 23, 1994

Izvršilno sodišče vselej na ugovor dolžnika (tudi neobrazložen - člen 55a/V ZIP) razveljavi sklep o dovolitvi izvršbe. 

Sklep nº Cpg 96/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 23, 1994

Po določilu 95. člena ZGD morajo biti vplačila delnic v stvareh taka, da omogočajo prosto in trajno razpolaganje z njimi. Iz tega določila pa izhajajo naslednje obveze ustanoviteljev: da izkažejo lastništvo oz. pravico upravljanja in da priložijo listine sposobne za vpis v zemljiško knjigo - v kolikor gre za nepremičnine, ter uradno cenitev stvarnih vložkov. 

Sklep nº Cpg 220/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 23, 1994

Verjetnost se lahko izkaže z vsemi zakonsko dopustnimi dokazili, razen z zaslišanjem strank, le da se da dokazilo takoj izvesti. 

May 19, 1994

Sodba nº in sklep II Cp 736/94 of Civilni oddelek, May 19, 1994

Odločanje o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok v primeru razveze zakonske zveze njihovih staršev na podlagi 64. člena ZZZDR ni stvar prostega razpolaganja strank, zato ni mogoče na njihov predlog odložiti za določen čas odločanje o teh vprašanjih ter izdati le delno sodbo, s katero se razveže zakonska zveza. 

Sodba nº Cpg 791/93 of Gospodarski oddelek, May 19, 1994

Razveljavitev pogodbe ima za posledico tudi razveljavitev temelja obveznosti nasprotne stranke. Tako ostane samo še odškodninski zahtevek, ki obstoji samo, kolikor je stranka odgovorna. 

Sklep nº Cpg 974/93 of Gospodarski oddelek, May 19, 1994

Če med strankama plačilo z menico ni izrecno dogovorjeno, pomeni indosiranje menice samo utrditev prejšnje že obstoječe obveznosti, to je, da je poleg prvotne obveznosti iz osnovnega pravnega posla začela obstajati še nova - menično pravna obveznost. Izdaja, pa tudi indosiranje menice, zaradi kakšne prejšnje obveznosti se ne šteje za prenovitev razen, če je tako dogovorjeno (3. odst. 348. čl. ZOR-a in 349. čl. ZOR). 

Sodba nº Cpg 598/94 of Gospodarski oddelek, May 19, 1994

Ugotovitve SDK v revizijskem poročilu ne učinkujejo neposredno, ampak mora zatrjevano oškodovanje družbene lastnine ugotoviti pristojno sodišče (s tem, da tožeča stranka nosi trditveno in predvsem dokazno breme).

Sklep nº II Cp 1928/93 of Civilni oddelek, May 19, 1994

V nasprotju z določilom 200. čl. ZOR je zahtevek oškodovanca, ki zahteva negmotno odškodnino zaradi duševnih bolečin zaradi trajnega zmanjšanja življenjskih sposobnosti, pri čemer oblikuje svoj zahtevek tako, da zahteva odškodnino po stanju na dan izdaje sodbe, čeprav takrat zdravljenje še ni bilo končano, pri tem pa najavi, da bo še naknadno zahteval odškodnino iz tega naslova. Obseg trajnih posledic takrat še ni bil znan, oteženo gibanje pa pomeni nevšečnost med zdravljenjem, ne pa trajnih ...

Sodba nº II Cp 2086/93 of Civilni oddelek, May 19, 1994

Letnica proizvodnje v trgovini kupljenega novega avtomobila je njegova bistvena lastnost, dogovorjena s kupoprodajno pogodbo. Zato gre pri vozilu, ko je bilo dejansko izdelano 14 mesecev prej, kot je bilo deklarirano, za stvarno napako. Če bi tožena stranka, ki se poslovno ukvarja s prodajo vozil tega tipa, ob njihovem prevzemu ravnala s potrebno skrbnostjo, bi za tako napako vedela ali morala vedeti. Zato je kupcu zanjo odgovorna. 

Sodba nº Cpg 176/94 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 19, 1994

1. Pogodba o razsodišču ni neveljavna samo zato, ker v njej ni določen način imenovanja razsodnikov in postopek, po katerem bi morali razsodniki postopati.

May 18, 1994

Sodba nº Cpg 492/94 of Gospodarski oddelek, May 18, 1994

Zastavna pravica na premičninah, ustanovljena zaradi zavarovanja upnikove terjatve, nastale pred nastankom zastavne pravice, ima objektivne elemente izpodbojnosti privilegiranja - naklanjanja ugodnosti upniku. 

Sodba nº Cpg 1278/93 of Gospodarski oddelek, May 18, 1994

Tožeča stranka v svojih trditvah ni navedla dovolj konkretnih dejstev, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati na obstoj subjektivnega elementa oderuštva. 

Sodba nº Cpg 1264/93 of Gospodarski oddelek, May 18, 1994

Če pritožnik po izteku roka za pritožbo le-to dopolni zaradi zmotne uporabe materialnega prava, ki je v pritožbi ni uveljavljal, sodišče dopolnitve ne zavrže kot prepozne, ker mora sodbo zaradi tega pritožbenega razloga preizkusiti po uradni dolžnosti. 

Sodba nº I Cp 2284/94 of Civilni oddelek, May 18, 1994

Če se najemnik sklicuje na socialno stisko mora predložiti potrdilo centra za socialno delo v roku, ki ga določa zakon. 

Sklep nº I Cp 2057/93 of Civilni oddelek, May 18, 1994

Ker je na spornem zemljišču tožnik izvrševal posest vsaj 2 leti, se toženec ne more uspešno sklicevati na to, da se nikoli ni strinjal s tem, da se sporni del zemljišča asfaltira. 

Sklep nº I Cp 2189/93 of Civilni oddelek, May 18, 1994

Stranka ne more predlagati vrnitev v prejšnje stanje, če je na narok zamudil njen pooblaščenec, sama pa je bila na naroku prisotna. 

Sodba nº I Cp 2199/93 of Civilni oddelek, May 18, 1994

Za presojo ali je prejšnji imetnik stanovanjske pravice upravičen ob izselitvi iz stanovanja do 30 % vrednosti stanovanja so odločilne razmere v času uveljavitve SZ. Zato dejstvo, da ima prejšnji imetnik ob vložitvi zahteve za izplačilo in ob izselitvi iz stanovanja na razpolago drugo stanovanje oziroma stanovanjsko hišo, v katero se bo preselil, ne pomeni obstoja razlogov, ki izključujejo pravico do izplačila 30 % vrednosti stanovnaja. 

Sodba nº I Cp 338/94 of Civilni oddelek, May 18, 1994

V obravnavanem pogodbenem razmerju gre za dolžnost preživljanja in za takojšen pogodbeni prenos premoženja med osebami, ki niso v sorodstvenem razmerju. Ker ne gre za izročilno pogodbo (ki jo je po 106. čl. ZD mogoče skleniti le med prednikom in dediči prvega dednega reda), niti za pogodbo o dosmrtnem preživljanju (kjer je po določbi 117 čl. ZD prenos premoženja odložen do smrti preživljanca), se sklenjena pogodba presoja po določilih ZOR. Ker pa ima ta pogodba vendarle določene elemente pogo...

Sodba nº I Cp 2269/93 of Civilni oddelek, May 18, 1994

Če je rok bistveni element pogodbe o delu, izvajalec, ki je odgovoren, da je prišlo do razdrtja pogodbe, ni upravičen do povračila stroškov, ki jih je imel z začetkom izpolnjevanja pogodbe. 

Sodba nº II Cp 2071/93 of Civilni oddelek, May 18, 1994

Predsednik senata ne more kaznovati osebe, ki v vlogi žali sodišče.

May 14, 1994

Sklep nº Cpg 121/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 14, 1994

Ni sicer možno absolutno izključiti možnosti izdaje začasne odredbe tudi po tem, ko ima upnik v rokah izvršilni naslov - pravnomočno sodno odločbo, vendar mora za takšen ukrep zavarovanja upnik izkazati pravni interes. 

May 13, 1994

Sklep nº Cpg 283/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 13, 1994

Kadar je dolžnik obrtnik - torej fizična oseba zadostuje v izvršilnem predlogu navedba banke, kjer ima dolžnik svoj račun oz. sredstva.

May 12, 1994

Sklep nº Cpg 471/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 12, 1994

Umik izvršilnega predloga je pogosto povezan s vprašanjem sodnih stroškov, odločitev o teh pa z dokaznim postopkom o času plačila, sklenitvi pogodbe itd. 

Sodba nº Cpg 610/94 of Gospodarski oddelek, May 12, 1994

V primeru, da uveljavlja tožeča stranka družbeni pravobranilec samoupravljana oškodovanje po 6. alinei drugega odstavka 48. člena ZLPP, mora zatrjevano oškodovanje družbene lastnine dokazati, ker se ne domneva. 

Sklep nº Cpg 1975/93 of Gospodarski oddelek, May 12, 1994

Če je bil likvidacijski dolžnik zaradi zaključka likvidacijskega postopka iz sodnega registra izbrisan pred koncem pravdnega postopka, likvidacijski dolžnik ne more več biti pravdna stranka. V tem primeru je lahko pravdna stranka le pravna oseba, ki je prevzela njegova sredstva oz. njegove pravice in obveznosti. Pri tem tožeča stranka zoper takšno pravno osebo nima več pravnega interesa na ugotovitvenem zahtevku, ampak lahko vloži samo dajatveni zahtevek (na plačilo sorazmernega dela svoje te...

Sklep nº Cpg 1202/93 of Gospodarski oddelek, May 12, 1994

Listini, sestavljeni v tujem jeziku, mora biti priložen overjen prevod. Sodišče pri predhodnem preizkusu tožbe pozove stranko, naj dopolni tožbo in listini, priloži tudi prevod v slovenski jezik. Če stranka temu ne sledi, se šteje tožba za umaknjeno. 

Sklep nº Cpg 469/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 12, 1994

Prvostopno sodišče je s sklepom pozvalo upnika, da v roku 8 dni popravi izvršilni predlog zaradi več pomanjkljivosti. Upnik je sledil zahtevi le glede prevoda v slovenski jezik. Zato je prvostopno sodišče utemeljeno uporabilo procesno posledico iz 4.odst. 109. člena ZPP. 

Sklep nº Cpg 479/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 12, 1994

Ob reševanju pritožbe je pritožbeno sodišče ugotovilo, da je vložila ugovor pravna oseba, ki ni stranka. Zato bo moralo prvostopno sodišče ugovor zavreči, od ugotovitve, ali je bil izvršilni sklep pravilno vročen dolžniku pa je odvisno, ali ga bo sodišče ponovno vročilo, ali pa ugotovilo pravnomočnost izvršilnega sklepa. 

Sklep nº Cpg 538/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 12, 1994

Sodišče prve stopnje je preuranjeno uporabilo procesno sankcijo iz V.

Sklep nº Cpg 475/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 12, 1994

Pritožnik, ki ni ravnal po pozivu sodišča in v določenem roku izv. predloga ni popravil oz. dopolnil, lahko v pritožbi uveljavlja, da je bil izvršilni predlog razumljiv in je vseboval vse, kar je treba. Drugostopenjsko sodišče mora presoditi, ali dejansko obstojajo takšne pomanjkljivosti, da izvršilnega predloga ni mogoče obravnavati - glej stališče biv. jugosl. gosp. koordinacije 21.-23.5.1984. 

Sodba nº in sklep II Cp 773/93 of Civilni oddelek, May 12, 1994

V danem primeru, ko je zapustnica v celoti razpolagala s svojim premoženjem že za življenja z darilno pogodbo, lahko tožnik kot njen potomec in dedič uveljavlja le vrnitev darila iz naslova nujnega dednega deleža, ne more pa zahtevati iz tega podarjenega premoženja izločitev po čl. 32 Zakona o dedovanju. Tak zahtevek je mogoče uveljavljati le do zapuščine, ki pa je v danem primeru ni bilo. 

Sodba nº II Cp 2006/93 of Civilni oddelek, May 12, 1994

Za zamenjavo stanovanj po členu 25 Zakona o stanovanjskih razmerjih gre le, če sta obe stanovanji v zamenjavi na območju države Slovenije. 

May 11, 1994

Sklep nº Kp 365/94 of Kazenski oddelek, May 11, 1994

Za pravno opredelitev kaznivega dejanja umora, storjenega na zahrbten način po 1. točki II. odstavka 46. člena KZS ne zadostuje zgolj dejstvo, da je storilec žrtev zabodel od zadaj. Izkazani morajo biti posebni subjektivni in objektivni znaki, ki kažejo na to, da gre za način storitve, ki v kvalitativnem in kvantitativnem smislu občutno odstopa od načinov storitve temeljne oblike kaznivega dejanja umora po I. odstavku 46. člena KZS. Za subjektivne znake take oblike kaznivega dejanja bo šlo, k...

Sklep nº III Cp 252/94 of Civilni oddelek, May 11, 1994

Če upnik ob izvršilnem predlogu ne izkaže obstoja izvršilnega naslova, sodišče takšen predlog zavrne in ne zavrže. 

Sklep nº III Cp 224/94 of Civilni oddelek, May 11, 1994

Kadar je v postopku z izrednim pravnim sredstvom odškodninski zahtevek upnika zavrnjen ali je pravnomočno prisojena odškodnina znižana ali je sodba razveljavljena, ni mogoče nazaj zahtevati neutemeljeno plačanih zneskov odškodnine zaradi telesne poškodbe, prizadetega zdravja ali smrti, če so bili plačani poštenemu prejemniku (čl. 216. ZOR). 

Sklep nº II Cp 530/94 of Civilni oddelek, May 11, 1994

Zaradi poznejše ugotovitve manjšega obsega zapuščine, kot je bil ugotovljen v pravnomočnem sklepu o dedovanju, dodatnega sklepa o dedovanju ni mogoče izdati. 

Sklep nº II Cp 370/94 of Civilni oddelek, May 11, 1994

Za ugotavljanje, s kom je bila sklenjena posojilna pogodba (kdo je posojlojemalec), ni pomemben ekonomski namen posojila, marveč je to vprašanje odvisno od tega, s katero osebo je bila posojilna pogodba sklenjena. 

Sodba nº II Cp 1992/93 of Civilni oddelek, May 11, 1994

Tudi če je kupec ob izročitvi avtomobila vedel, da avtomobil še ni registriran na prodajalca, to ne izključuje prodajalčeve odgovornosti za pravne napake. Bistveno je namreč, da kupec ni privolil, da avtomobil ne bi mogel registrirati na svoje ime (kar je tudi logično, saj ne registriranega avtomobila ni mogoče uporabljati) ter je verjel prodajalčevim obljubam, da bo uredil vse potrebno za prepis avtomobila. 

Sklep nº II Cp 1989/93 of Civilni oddelek, May 11, 1994

Prevzemnikova pravica do nagrade ni odvisna od tega, ali so opravljeni posli obrodili zaželjene učinke, marveč le od tega, ali so bili naročeni posli opravljeni. Določba II. odst. 762. člena ZOR predpostavlja le delno izpolnitev naročila, kar pomeni, da je prevzemnik opravil le nekatere od naročenih poslov, ne pa vse, ki so bili predmet naročila. Gre torej za obseg izpolnitve naročila, ne pa za uspeh opravljenih poslov. 

Sklep nº II Cp 326/94 of Civilni oddelek, May 11, 1994

Ker je zapustnica še vedno vknjižena kot solastnica nepremičnine, je glede na domnevo o popolnosti zemljiške knjige pravica dediča, ki zatrjuje, da ta nepremičnina ne spada v zapuščino, manj verjetna. 

Sodba nº I Cp 59/93 of Civilni oddelek, May 11, 1994

Ne gre za bistveno kršitev določb postopka, kajti toženec je zahtevek priznal brezpogojno. 

Sodba nº II Cp 488/94 of Civilni oddelek, May 11, 1994

Za ugotavljanje, s kom je bila sklenjena posojilna pogodba (kdo je posojilojemalec), ni pomemben ekonomski namen posojila, marveč je to vprašanje odvisno od tega, s katero osebo je bila posojilna pogodba sklenjena. 

Sodba nº II Cp 564/93 of Civilni oddelek, May 11, 1994

Če je bila med pogodbenima strankama sklenjena pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja (106. čl. ZD), lahko izročitelj prekliče izročitev, če mu potomec ne daje preživnine in zahteva vrnitev izročenega (1. in 2. odst. 115. čl. ZD), ne more pa zahtevati razveljavitve pogodbe. 

Sodba nº in sklep II Cp 1914/93 of Civilni oddelek, May 11, 1994

Prvostopenjsko sodišče je pravilno določilo sokrivdo udeležencev v prometni nesreči. Pri tožnikovi krivdi 20 % je upoštevalo dejstvo, da je tožnik zapeljal preko namišljene sredinske črte in da bi lahko z intenzivnim zavojem v desno svoje vozilo ustavil za parkiranim "fičkom", toda v primerjavi s toženčevo povsem neprimerno vožnjo, ko je vozil hitro in sploh ni bil pozoren na dogajanje na cesti, zaradi česar ni obšel tožnikovega vozila ali vsaj poskusil zavreti pred trkom, je pravilno določil...

Sodba nº II Cp 835/94 of Civilni oddelek, May 11, 1994

Po podpisu poravnave (izvensodna ali sodna) lahko oškodovanec zahteva povračilo škode, če gre za škodo, ki jo v času sklepanja poravnave ni mogoče pričakovati.

Sklep nº I Cp 625/94 of Civilni oddelek, May 11, 1994

Poleg primerov, ki so posebej določeni v Zakonu o pravdnem postopku, lahko sodišče odredi prekinitev postopka le ob okoliščinah iz 1., 2. in 3. točke 213. člena ZPP. V kolikor navedene okoliščine niso podane, pa sodišče ne more odrediti prekinitve postopka, čeprav sta obe stranki predlagali, naj sodišče počaka z reševanjem zadeve do vrnitve spisa z instance, ki se obravnava v sorodni zadevi. Prekinitev postopka namreč ni v dispoziciji strank. 

May 10, 1994

Sklep nº Cpg 197/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 10, 1994

Z začasno odredbo je mogoče prepovedati delno vnovčitev akceptnega naloga. 

Sklep nº Cpg 58/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 10, 1994

Predlogu za vpis spremembe ustanoviteljev družbe z omejeno odgovornostjo je predlagatelj priložil sklep, s katerim so trije ustanovitelji izključili četrtega družbenika. Pogodba o ustanovitvi gospodarske družbe ne ureja vprašanja izključitve družbenika - razlogov, postopka, usode njegovega deleža itd. Navedena pogodba ureja vprašanja odstopa oz. razveze pogodbe, ne pa izključitve. Zato ta pogodba ne nudi pravne podlage za sklep treh družbenikov št.

May 06, 1994

Sklep nº Cpg 495/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 06, 1994

Po določilu II. odstavka 35. člena ZIP mora izvršilni predlog na podlagi verodostojne listine vsebovati zahtevo, naj sodišče naloži dolžniku plačilo terjatve v roku 8 oz. 3 dni. Ko takega zahtevka izvršilni predlog ni imel, sodišče I. stopnje ne bi smelo dovoliti izvršbe. 

Sklep nº Cpg 145/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 06, 1994

V postopku prisilne poravnave se smiselno uporabljajo določila, ki se nanašajo na stečajni postopek - tako tudi določilo 1.odst.121.člena ZPPSL o pismeni obliki prijave terjatve. Ker take prijave ni bilo, poravnalni senat ni smel odločati o ločitveni pravici pritožitelja.

May 05, 1994

Sklep nº Cpg 1470/93 of Gospodarski oddelek, May 05, 1994

Poleg enostranskega in pogodbenega pobota, ki ju ureja ZOR, obstaja tudi "zakonski" (obvezni) pobot, ki ga ureja Odlok o obveznem pobotanju obveznosti in terjatev pravnih oseb v Republiki Sloveniji. Ker sodišče prve stopnje tega odloka ni uporabilo, je zmotno uporabilo materialno pravo.

Sklep nº Cpg 586/94 of Gospodarski oddelek, May 05, 1994

Najemnik poslovnih prostorov, ki ostane v teh prostorih tudi po poteku časa, za katerega ima sklenjeno najemno pogodbo, ima posestno varstvo. 

May 04, 1994

Sklep nº II Cp 1912/93 of Civilni oddelek, May 04, 1994

Deklici, ki sta bili v času nesreče stari 5 oz. 6 let, bosta pogrešali mamo v dobi otroštva, v puberteti, v adolescenci in tedaj, ko bosta odrasli. Zato je sodišče druge stopnje odškodnino zvišalo in kot pravično odškodnino prisodilo 700.000,00 SIT (10.010 DEM) vsaki.

Sklep nº II Cp 1917/93 of Civilni oddelek, May 04, 1994

Predložitev listinskih dokazov o plačilu terjatve po izdaji plačilnega naloga oz. sodbe prve stopnje niso razlog za obnovo postopka. 

Sklep nº II Cp 688/94 of Civilni oddelek, May 04, 1994

Sklep ima pomanjkljivo obrazložitev, zato ga ni mogoče preizkusiti. Sodišče mora o nagradi izvedencu odločiti potem, ko obravnava tudi pripombe strank na izvedensko mnenje. 

Sklep nº II Cp 794/94 of Civilni oddelek, May 04, 1994

Pri odločitvi o tem, kdo od razvezanih zakoncev ostane ali postane najemnik stanovanja upošteva sodišče stanovanjske potrebe prejšnjih zakoncev, njihovih otrok ter druge okoliščine primera. 

Sklep nº I Cp 2015/93 of Civilni oddelek, May 04, 1994

Dejanska podlaga tožbe je dejstvo, da toženec nezakonito uporablja stanovanje, ker z lastnikoma ni sklenil najemne pogodbe. Zato je za odločitev pomembno predvsem (predhodno) vprašanje ali je toženec utemeljeno odklonil podpis predložene najemne pogodbe. Povezovanje 58. člena z določilom 156. člena Stanovanjskega zakona je primerno, vendar ne more ščititi stanovalca (ki je sicer zasedel stanovanje na zakonit način), da svojega razmerja z lastnikom stanovanja ne uskladi z novo zakonodajo. 

Sodba nº I Cp 416/94 of Civilni oddelek, May 04, 1994

Tudi če je banka naslednica podružnice (kar implicira dvomljivo ugotovitev, da je podružnica pravna oseba), to ne vpliva na odgovornost tožene stranke za obveznosti, kot je ta opisana v sodnem registru. 

Sklep nº II Cp 1816/93 of Civilni oddelek, May 04, 1994

Če upravni organ izda dovoljenje za postavitev objekta, ne gre za motenje posesti, saj je z izdajo upravnega akta izključena protipravnost.

Sklep nº II Cp 1958/93 of Civilni oddelek, May 04, 1994

Zastaranje odškodninske terjatve za škodo, ki nastaja sukcesivno, sicer res ne začne teči pred nastankom škode, vendar le, če zakon ne predvideva povrnitve bodoče škode. Za odškodninsko terjatev zaradi izgube preživljanja pa zakon predvideva možnost povrnitve tudi take (bodoče) škode (194. člen ZOR). 

Sodba nº II Cp 1963/93 of Civilni oddelek, May 04, 1994

V skladu z načelom stroge formalne legalitete je za izvršbo relevantna zgolj legitimacija strank, ki izhaja iz izvršilne listine. 

May 01, 1994

Sodba nº II Cp 1091/93 of Civilni oddelek, May 01, 1994

Pri odmeri odškodnine za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti je treba upoštevati tudi specifičen način tožnikovega življenja s športom, za kar bo zaradi posledic poškodb prikrajšan in njegov subjektivni odnos do teh posledic. Vendar pa je treba poleg subjektivnega odnosa do posledic in iz tega izvirajočih duševnih bolečin upoštevati tudi objektivne kriterije in te duševne bolečine objektivizirati. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners