Višja Sodišča: Opinions issued on June 1994

June 30, 1994

Sklep nº Cpg 992/94 of Gospodarski oddelek, June 30, 1994

Merilo za to, ali je podjetje uvrščeno kot podjetje z družbenim kapitalom, je definirano v 3. odst. 3. čl. ZLPP. Kot družbeni kapital se šteje le anonimni družbeni kapital, ki ne pripada nobeni pravni ali fizični osebi. V primeru, da ustanovi družbeno podjetje, torej podjetje, ki nima znanega lastnika, podjetje v družbeni lastnini, se šteje to novo podjetje, ki ima za celotni trajni družbeni kapital znanega lastnika kot že preoblikovano podjetje. Za to novo podjetje ne pride v upoštev določba...

Sklep nº II Cp 1137/94 of Civilni oddelek, June 30, 1994

Dejstvo, da bo dolžnik s predlagano začasno odredbo pretrpel le neznatno škodo, je mogoče upoštevati le, če ga upnik uveljavlja tako, da izkaže za verjetno, da bo z izdano začasno odredbo nastala le neznatna škoda. 

June 29, 1994

Sklep nº III Cp 330/94 of Civilni oddelek, June 29, 1994

Čeprav so v sodni poravnavi določene obveznosti za predlagatelja (dolžnika) in za nasprotna udeleženca (upnika), pa je obema določen poseben in enak paricijski rok. Torej ne gre za pogojno in vzajemno obveznost po določilu 23. člena ZIP, ker bi moralo že iz izvršilnega naslova izhajati, da je dolžnikova obveznost odvisna od predhodne in sočasne izpolnitve upnikove obveznosti ali kakega pogoja. Zato je sodišče prve stopnje pravilno navedlo, da ima na podlagi sodne poravnave vsaka stranka pravi...

Sklep nº Cpg 996/94 of Gospodarski oddelek, June 29, 1994

Prijavo terjatve, vloženo po preteku 30 dni od objave oklica o začetku postopka prisilne poravnave v uradnem listu, poravnalni senat zavrže. 

Sklep nº I Cp 1098/94 of Civilni oddelek, June 29, 1994

Če je nepremičnina fizično deljiva, subjektivne okoliščine niso razlog, da eden od solastnikov prevzame stvar proti izplačilu deleža drugemu solastniku. 

Sklep nº II Cp 16/94 of Civilni oddelek, June 29, 1994

Sodišče bistveno krši določbe postopka, če izda sodbo zaradi izostanka kljub temu, da ni izkazano, da je tožena stranka prejela tožbo in imela možnost z vlogo oporekati tožbenemu zahtevku ter da je bila pravilno povabljena na pripravljalni narok za glavno obravnavo. 

Sodba nº in sklep II Cp 493/94 of Civilni oddelek, June 29, 1994

Stanovanjska pravica preneha tudi, če sta zakonca v sporazumu o delitvi skupnega premoženja in o tem, kateri zakonec bo imetnik stanovanjske pravice, zapisala, da sporazum o imetništvu stanovanjske pravice odpade, ker da nihče od njiju ni imetnik stanovanjske pravice. 

Sodba nº II Cp 424/94 of Civilni oddelek, June 29, 1994

Za odločanje o tem, ali je zamenjava vojaških stanovanj po 6.1.1991 veljavna, je odločilno, ali ne nasprotuje določbam 23., 24. in 25. člena ZSR. Tudi, če je bilo soglasje k zamenjavi dano na podlagi Zakona o zagotavljanju stanovanj v JLA, h kateremu Skupščina Republike Slovenije ni dala soglasja, to samo po sebi še ne pomeni, da je zamenjava nezakonita. 

Sklep nº I Cp 242/94 of Civilni oddelek, June 29, 1994

Če je bil tožniku kupljeni avtomobil kasneje odvzet, ker je bil ukraden, je pogodba zaradi pravne napake razdrta po samem zakonu, tožnik-kupec pa ima pravico do povračila škode.

Sodba nº II Cp 1213/94 of Civilni oddelek, June 29, 1994

Opravičilo izostanka z naroka za glavno obravnavo mora prispeti na sodišče do njenega začetka, če naj učinkuje. 

Sklep nº I Cp 839/94 of Civilni oddelek, June 29, 1994

Tudi v zapuščinskem postopku je mogoče izdati delni sklep. 

Sklep nº I Cp 98/94 of Civilni oddelek, June 29, 1994

Po 57. členu SZ je mogoče določiti najemnika stanovanja samo na najemnem stanovanju (2. odst. 4. čl. SZ), ne pa tudi na lastnem stanovanju (1. odst. 4. čl. SZ). Za nepravdni postopek za določitev najemnika stanovanja je zato predhodno vprašanje, ali bo bivši imetnik stanovanjske pravice uspešno uveljavil svoj zahtevek za odkup stanovanja, o katerem teče pravda. 

Sklep nº I Cp 786/94 of Civilni oddelek, June 29, 1994

Toženec iz opravičenega razloga ni založil znesek za stroške krvne analize in tipizacije tkiva, če je bil v tem času na služenju vojaškega roka v TO Slovenije in ni imel lastnih sredstev za založitev predujma. V pritožbi zato lahko predlaga, da se ta dokaz izvede, če založi potrebni predujem. 

June 22, 1994

Sklep nº III Cp 194/94 of Civilni oddelek, June 22, 1994

Pritožnik zmotno interpretira določilo 148. člena Zakona o pravdnem postopku, ki sodišču nalaga dolžnost, da poizve za naslov tistega, kateremu naj se vroči pisanje. To namreč velja samo v primeru, ko stranka sama tega ne zmore. 

Sklep nº III Cp 337/94 of Civilni oddelek, June 22, 1994

Čeprav gre za pristop k že uvedeni izvršbi, mora sodišče na predlog novega upnika posebej dovoliti izvršbo na isto nepremičnino. Že v postopku dovolitve poznejše izvršbe (in ne po pravnomočnosti sklepa o tej izvršbi) mora izvzeti iz izvršbe nepremičnine, ki ne morejo biti predmet izvršbe (člen 152 ZIP). 

Sodba nº Cpg 1476/93 of Gospodarski oddelek, June 22, 1994

Razpis javne dražbe predstavlja poziv naslovljen na nedoločen krog oseb - (potencialnih udeležencev na dražbi), da stavijo ponudbe za nakup nepremičnine pod dražbenimi pogoji. Prodajalčeva objava najboljšega ponudnika po končani dražbi predstavlja sprejem ponudbe najboljšega zdražitelja za prodajo nepremičnine. S tem nastane med prodajalcem in najboljšim zdražiteljem pravno razmerje prodajne pogodbe. S podpisom dražbenega zapisnika je zadoščeno tudi pisnosti pogodbe. Naknadna sestava pisne pr...

Sodba nº in sklep II Cp 1211/94 of Civilni oddelek, June 22, 1994

Vsak zakonec sme zahtevati razvezo zakonske zveze, če je ta postala zanj nevzdržna in je omajanost zakonskega razmerja trajna in intenzivna.

Sodba nº I Cp 2224/93 of Civilni oddelek, June 22, 1994

Po določilu drugega odst. 154. člena ZPP mora stranka, ki deloma zmaga v pravdi, povrniti drugi stranki sorazmeren del stroškov. Sodišče prve stopnje mora zato določiti delež uspeha, odmeriti stroškovnika pravdnih strank, izračunati ustrezen delež in na koncu priznane stroške medsebojno pobotati. 

Sklep nº II Cp 184/94 of Civilni oddelek, June 22, 1994

Če je bilo škodno dejanje storjeno v okvirih dovoljene samopomoči (76. čl. ZTLR), ni nedopustno. 

Sodba nº II Cp 238/94 of Civilni oddelek, June 22, 1994

Za oceno, da gre za službeno stanovanje je dovolj, da je kot tako opredeljeno v aktu o dodelitvi ter da je bilo oddano le v začasno uporabo. 

Sodba nº II Cp 2199/93 of Civilni oddelek, June 22, 1994

Če se je tožnik odločil za tožbo zaradi izpolnitve pogodbene obveznosti in je zahtevku že pravnomočno ugodeno, ne more z novo tožbo zahtevati še razveljavitev pogodbe. 

Sodba nº I Cp 2429/93 of Civilni oddelek, June 22, 1994

Na kakšen način se opravlja valorizacija mesečnih obrokov kupnine, da so ves čas odplačevanja v vrednosti enakega deleža stanovanja, zakon ne predpisuje, zato ni nedopusten in ničen dogovor pogodbenih strank v kupoprodajni pogodbi, da se mesečni obroki usklajujejo z rastjo drobnoprodajnih cen. 

June 20, 1994

Sklep nº Cpg 281/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 20, 1994

Zakon o industrijski lastnini primarno nudi nosilcu patenta pravico do izključnega proizvodnega izkoriščanja patenta. Z nadaljnjo proizvodnjo in prodajo je ogrožena prav ta pravica. 

June 16, 1994

Sodba nº II Cp 2191/93 of Civilni oddelek, June 16, 1994

Meritorna sodba, s katero se ugodi zahtevku pozitivne ugotovitvene tožbe ali s katero se zavrne zahtevek negativne ugotovitvene tožbe, ugotavlja obstoj pravice ali pravnega razmerja. Sodba, s katero se zavrne zahtevek pozitivne ugotovitvene tožbe ali s katero se ugodi zahtevku negativne ugotovitvene tožbe pa ugotavlja, da pravica ali pravno razmerje ne obstoji. Ker je bil v predhodni pravdi zavrnjen tožbeni zahtevek na ugotovitev, da služnostna pravica hoje in vožnje tožnika ne obstoji in pod...

Sodba nº II Cp 2020/93 of Civilni oddelek, June 16, 1994

Stanovanjska skupnost ima lastnost stranke v pravdi zaradi stroškov centralnega ogrevanja v hiši dokler ni sklenjena pogodba iz 22. člena SZ oziroma do izdaje sklepa sodišča iz 32. člena SZ, ki nadomesti pogodbo o upravljanju. Tak sklep pa izda sodišče le na predlog v nepravdnem postopku in ne po uradni dolžnosti. 

June 15, 1994

Sklep nº III Cp 214/94 of Civilni oddelek, June 15, 1994

Ob pogoju, da gre za stroške, ki so bili potrebni za izvršbo, gredo upniku tudi stroški odgovora na ugovor. 

Sklep nº Cpg 883/94 of Gospodarski oddelek, June 15, 1994

Po 1. odst. 5. člena ZLPP je Republika Slovenija postala lastnica gozdov, izločenih iz sredstev podjetij pred ugotovitvijo družbenega kapitala, na podlagi zakona, zato za pridobitev lastninske pravice ni potreben zemljiškoknjižni prenos gozdov.

Sodba nº in sklep I Cp 2194/93 of Civilni oddelek, June 15, 1994

Tožnica je zaradi udarca v glavo, ramo in koleno trpela srednje hude bolečine 10 dni, blage pa še 6 tednov. Posebej je imela še teden dni srednje hud glavobol, nato pa še blag in pretežno stalen oziroma blag in občasen. Bolečine, ki so se v desni rami pojavile pozneje, niso v celoti posledica dogodka. Po merilih in izhodiščih iz. čl. 200 ZOR in upoštevaje okvire sodne prakse je primerna odškodnina za to vrsto škode 100.000,00 SIT. Za sekundarni strah blage intenzitete, ki je trajal tri mesece...

Sodba nº in sklep I Cp 2300/93 of Civilni oddelek, June 15, 1994

Po določilu drugega odst. 154. člena ZPP mora stranka, ki deloma zmaga v pravdi, povrniti drugi stranki sorazmeren del stroškov. Sodišče prve stopnje mora zato določiti delež uspeha, odmeriti stroškovnika pravdnih strank, izračunati ustrezen delež in na koncu priznane stroške medsebojno pobotati. 

Sklep nº I Cp 152/94 of Civilni oddelek, June 15, 1994

Če se po pravnomočnosti sklepa o dedovanju pojavi oseba, ki ni sodelovala v zapuščinskem postopku, nima pravice do pritožbe zoper sklep o dedovanju. 

Sklep nº I Cp 199/94 of Civilni oddelek, June 15, 1994

Vrnitev v prejšnje stanje je dopustna le pri zamudi prekluzivnih zakonskih rokov, ne pa tudi pri zamudi sodnih rokov, ki jih je mogoče podaljšati. 

Sodba nº in sklep I Cp 678/94 of Civilni oddelek, June 15, 1994

Pri ugotavljanju deležev na skupnem premoženju se upoštevajo tudi darila staršev, ki so bila investirana v skupno premoženje ter njihovo brezplačno pomoč (npr. večletno brezplačno nudenje stanovanja in hrane). 

Sodba nº in sklep I Cp 774/94 of Civilni oddelek, June 15, 1994

Vsak zakonec sme zahtevati razvezo zakonske zveze, če je ta postala zanj nevzdržna, pa čeprav je to nevzdržnost sam povzročil. Pri odločanju o preživninski obveznosti zakonca ob razvezi zakonske zveze niso odločilne samo trenutne razmere, v katerih živi razvezani upravičenec, temveč je treba upoštevati njegov celotni eksistenčni položaj in njegovo socialno varnost tudi v prihodnje, med drugim starost (v zvezi z morebitno pričakovano pokojnino), zdravstveno stanje, dobo, ko bo upravičenec moge...

Sklep nº I Cp 34/94 of Civilni oddelek, June 15, 1994

Če komunalno podjetje odklopi vodo, ker tožeča stranka ni plačala računov za porabljeno vodo in če ima komunalno podjetje za to pooblastilo v predpisu, njegovo dejanje ni protipravno in torej ne gre za motenje posesti. 

June 14, 1994

Sklep nº Cpg 271/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 14, 1994

Opustitev, ki je imela za posledico, da akceptna naloga nista bila realizirana, bi lahko šteli kot subjektivno ravnanje dolžnika ob pogoju, da bi ravnanje opustitelja (fizične osebe) lahko šteli kot ravnanje pravne osebe; ker pa opustitelj nima nobenih pooblastil, ni mogoč zaključek o ravnanju oz. pravnem dejanju pravne osebe. 

Sklep nº Cpg 428/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 14, 1994

Čeprav je pravnomočnost sodbe sanirala procesno kršitev zagrešeno v pravdnem postopku, da odvetnik ni predložil pooblastila za zastopanje, generalno pooblastilo pa mu je prenehalo, ta okoliščina ne pomeni, da se lahko pooblaščenec v izvršilnem postopku sklicuje na neveljavno generalno pooblastilo ali neobstoječe pooblastilo v postopku iz katerega izvira izvršilni naslov. 

Sklep nº Cpg 254/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 14, 1994

Sodišče na delni ugovor dolžnika sklepa o izvršbi ne razveljavi v celoti, temveč le v delu, ki mu je dolžnik ugovarjal, v ostalem postane sklep o izvršbi pravnomočen. 

June 10, 1994

Sklep nº Cpg 426/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 10, 1994

Po 22. členu ZIP je možno dokazovati pravno nasledstvo upnika ali dolžnika. V sodnem registru vpisana firma ni pravni naslednik, temveč je event. le solidarni dolžnik, kar pa se lahko izkazuje le s sodno odločbo in ne z izpiski iz sodnega registra. 

Sklep nº Cpg 406/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 10, 1994

Izpisek iz poslovnih knjig - kar "plačilni opomin" dejansko predstavlja, je verodostojna listina po členu 21 ZIP. 

June 09, 1994

Sodba nº II Cp 605/94 of Civilni oddelek, June 09, 1994

Okoliščina, da so dokazane spremembe zunanjosti tožnice, ki jih je objektivno mogoče oceniti kot skaženost, ki pa se jih tožnica ne zaveda zaradi omejenih umskih sposobnosti oziroma zaradi teh duševno ne trpi, sama po sebi, brez dokazanega duševnega trpljenja ne zadošča za ugoditev tožbenemu zahtevku glede denarne odškodnine za negmotno škodo zaradi skaženosti. Duševno trpljenje tožnice, ker je nebogljena in odvisna od tuje pomoči pa je mogoče upoštevati kvečjemu pri denarni odškodnini za duš...

Sodba nº I Cp 234/94 of Civilni oddelek, June 09, 1994

Tožnik, ki je obstoječe stanovanjske prostore na podstrešju enodružinske stanovanjske hiše svojih staršev preuredil (adaptiral) v stanovanje s posebnim dostopom in vhodom ter ločenimi priključki vode in elektrike, s temi investicijami v nepremičnino, ki je solastnina staršev, na nepremičnini ni pridobil (stvarne) solastninske pravice, niti ni po smrti očeta upravičen, iz tega naslova izločati adaptirano stanovanje iz zapuščine. 

Sodba nº II Cp 121/94 of Civilni oddelek, June 09, 1994

Za odločanje o tem, ali gre za službeno stanovanje, ni pomembno, ali je stanovanje formalno opredeljeno kot funkcionalno in ali je bilo imetniku dodeljeno le v začasno uporabo, marveč ali je po svoji lokaciji in namenu funkcionalno.

Sodba nº II Cp 88/94 of Civilni oddelek, June 09, 1994

Zamudne obresti so sankcija le za zamudo z izpolnitvijo denarne, ne pa tudi nedenarne obveznosti. 

Sodba nº I Cp 701/94 of Civilni oddelek, June 09, 1994

Za odločanje o vrnitvi v najem dane stvari je irelevantno, kdo je njen lastnik. To je namreč obligacijski zahtevek, ki temelji na 585. členu ZOR. 

Sklep nº II Cp 1071/94 of Civilni oddelek, June 09, 1994

Mirovanje postopka ne more nastati v primeru, kadar pride na pripravljalni narok ali na narok za glavno obravnavo le ena stranka, druga stranka, ki je odsotna, pa na narok ni bila v redu povabljena. 

Sklep nº I Cp 2371/93 of Civilni oddelek, June 09, 1994

Sodišče je vezano na tožbeni zahtevek in njegovo dejansko podlago. Zato naj v zvezi s tožničinim zahtevkom za plačilo polovice kupnine od prodanega avtomobila ugotovi, če sporni avtomobil spada v skupno premoženje razvezanih zakoncev. Če bo ugotovilo, da avtomobil ne spada v skupno premoženje zakoncev, potem naj se ne spušča v delitev premoženja. Če je avtomobil spadal v skupno premoženje pravdnih strank in je bilo to že razdeljeno, potem naj upošteva njuno voljo in naj se ne spušča v način d...

Sodba nº I Cp 2309/93 of Civilni oddelek, June 09, 1994

Toženo komunalno podjetje, ki kljub opozorilom policije ni posulo spornega cestnega ovinka, ki je znan kot nevaren del cestišča ob poledici, je tožniku odškodninsko odgovorna za škodo, nastalo na avtomobilu. Ta odgovornost temelji na določilu čl. 184 ZOR. 

Sklep nº II Cp 1902/93 of Civilni oddelek, June 09, 1994

V ponovljenem postopku naj sodišče prve stopnje razčisti vprašanje ali je šlo res za nezakonito vselitev, če sta se tožnika vselila s privoljenjem imetnika stanovanjske pravice in njegovih podnajemnikov. Pa tudi če sta se nezakonito vselila in bi 2 leti po smrti imetnika stanovanjske pravice pridobila imetništvo stanovanjske pravice, tega nista mogla pridobiti na vsem stanovanju, saj so v določenih prostorih v njemu še 3 leta stanovali podnajemniki. 

June 08, 1994

Sodba nº in sklep II Cp 136/94 of Civilni oddelek, June 08, 1994

S "trčenjem" dveh motornih vozil je izenačeno tudi medsebojno delovanje dveh vozil v gibanju, kadar ni prišlo do fizičnega dotika obeh vozil, pač pa dotika z ločenim delom drugega vozila, izpadlim tovorom ali s kakšnim drugim predmetom, ki je bil v gibanju zaradi delovanja drugega motornega vozila (sprožen kamen izpod koles drugega vozila). V takem primeru, če ni kriv nobeden, odgovarjata imetnika po enakih delih, razen če pravičnost ne zahteva kaj drugega. 

Sodba nº Cpg 1654/93 of Gospodarski oddelek, June 08, 1994

Ob povsem jasnem ugovoru tožene stranke, da ni bila v poslovnem odnosu s tožečo stranko in da tožeči stranki ni izdala nobene naročilnice, bi morala tožeča stranka (pravna oseba zastopana po odvetniku) sama navesti dejstva in predlagati dokaze o obstoju poslovnega razmerja in posebno materialnopravdno vodstvo sodišča v smislu 298. člena ZPP ni bilo potrebno. 

Sodba nº Cpg 784/94 of Gospodarski oddelek, June 08, 1994

Če sta se naročnik in izvajalec del dogovorila, da se bodo dela izvedla po sistemu ključ v roke, ima izvajalec pravico do plačila naknadno naročenih dodatnih del, ki so bila izvedena zaradi spremembe projekta. 

Sklep nº Cpg 256/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 08, 1994

Iz prijavljene terjatve stečajnega upnika je razvidno, da je upnik prijavil terjatev za katero že ima izvršili naslov - izvršilni sklep po verodostojni listini TS M opr. št. ... . V takem primeru mora stečajno sodišče napotiti na ugotovitveni postopek tistega, ki je prerekal - II.odst.127. člena ZPPSL iz leta 1989. 

Sodba nº I Cp 387/94 of Civilni oddelek, June 08, 1994

Sodišče prve stopnje postopka ni vodilo po določbah, ki veljajo za spore majhne vrednosti, vendar s tem ni storilo nobene bistvene kršitve določb pravdnega postopka absolutnega značaja, relativne bistvene kršitve določb postopka v zvezi s tem pa v pritožbah nihče ne uveljavlja. Sodišče druge stopnje je zato tudi v pritožbenem postopku zadevo obravnavalo po določbah, ki veljajo za običajne spore. 

Sklep nº I Cp 201/94 of Civilni oddelek, June 08, 1994

Če je med strankama sporno, ali je bila tožba veljavno umaknjena ali ne, je o tem kot o predhodnem vprašanju mogoče odločiti s posebnim sklepom. Ugotovitev, da tožba ni umaknjena, ni v nasprotju z določbami ZPP. 

Sklep nº I Cp 29/94 of Civilni oddelek, June 08, 1994

Upravitelj dediščine ni dolžan neposredno sam opravljati vsa dela povezana z ohranitvijo dediščine (kmetije). Njegova naloga je predvsem skrb za primerno organizacijo del, kar mu daje pravico, da neposredno izvrševanje del prepusti drugi osebi, sam pa njeno delo nadzoruje in usmerja. Izbira takega neposrednega izvajalca del spada v okvir njegovih pravic in dolžnosti upravitelja dediščine. 

Sodba nº in sklep Cp 88/94 of Civilni oddelek, June 08, 1994

Ker je toženec vedel, da ga nenadoma lahko pokličejo na službeno pot, bi moral oporekati tožbenemu zahtevku. Predlog za vrnitev v prejšnje stanje zato ni utemeljen. 

Sodba nº I Cp 679/94 of Civilni oddelek, June 08, 1994

Če razvezani zakonec sklene novo zakonsko zvezo, pravica preživnine preneha z dnem sklenitve zakonske zveze, to pa velja tudi za izvenzakonsko skupnost, ki je glede pravnih posledic izenačena z zakonsko zvezo. 

Sklep nº I Cp 3/94 of Civilni oddelek, June 08, 1994

Zakonec, ki uveljavlja v tožbi, da je neko premoženje njegovo posebno premoženje, pa se v teku postopka pokaže, da gre za skupno premoženje, ne more zahtevati, da se določi delež na skupnem premoženju, temveč v takem primeru sodišče zavrne tožbeni zahtevek, glede na to, da sodišče sodi v okviru postavljenega tožbenega zahtevka.

Sklep nº I Cp 2151/93 of Civilni oddelek, June 08, 1994

Tudi v primerih, ko gre za prodajo nepremičnine, ki jo je prodajalec zgradil po principu gradnje za trg, se uporabi določba 26. člena Zakona o blagovnem prometu. Nepremičnina v tem primeru predstavlja predmet prostega trgovanja in ima enako funkcijo kot blago. Prva prodaja take nepremičnine zato šteje za blagovni promet, glede katerega veljajo določbe Zakona o blagovnem prometu in še specialne določbe Zakona o prometu z nepremičninami. 

June 02, 1994

Sklep nº III Cp 259/94 of Civilni oddelek, June 02, 1994

Če stvari niso najdene pri dolžniku, ni mogoče določiti na predlog upnika v nasprotju z monetarnimi predpisi, da mora dolžnik v določenem roku izplačati v tuji valuti navedeno vrednost stvari, temveč je potrebno oceniti njihovo vrednost v domači valuti, kakršna je bila v trenutku dospelosti za njihovo izročitev. 

Sklep nº Cpg 721/94 of Gospodarski oddelek, June 02, 1994

Slabo finančno stanje dolžnika še ne predstavlja znatnejše premoženjske škode.

June 01, 1994

Sklep nº I Cp 2424/93 of Civilni oddelek, June 01, 1994

Ker je toženec za posledice zamude zvedel šele z vročitvijo zamudne sodbe, teče 15-dnevni rok za vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje od tedaj dalje. 

Sklep nº II Cp 95/94 of Civilni oddelek, June 01, 1994

Prepoved lahko pomeni motenje posesti, vendar mora biti resna in odločna. 

Sodba nº I Cp 2367/93 of Civilni oddelek, June 01, 1994

V zvezi z vprašanjem, ali ima tisti, ki je delal in imel izdatke za drugega, pravico do povračila, je odločilen njegov namen v času, ko je delal in imel izdatke. 

Sklep nº Cpg 1549/93 of Gospodarski oddelek, June 01, 1994

Dejansko stanje je nepopolno ugotovljeno, ker na to kažejo v pritožbi navedena nova dejstva in novi dokazi, za katere je pritožnica izkazala za verjetno, da jih brez svoje krivde ni mogla navesti do konca glavne obravnave.

Sklep nº Cpg 783/94 of Gospodarski oddelek, June 01, 1994

Sodišče mora na predlog dolžnika ali po uradni dolžnosti omejiti zavarovanje denarne terjatve z zastavno pravico na tiste nepremičnine, ki glede na višino terjatve in vrednost nepremičnin zadoščajo za zavarovanje. Vendar bo tako ravnalo po uradni dolžnosti samo takrat, ko je že iz podatkov v predlogu za zavarovanje zelo verjetno podano očitno nesorazmerje med višino terjatve in vrednostjo nepremičnin.

Sodba nº in sklep I Cp 146/94 of Civilni oddelek, June 01, 1994

Tožnica, ki je bila uporabnica stanovanja, na katerem je imela stanovanjsko pravico sprva njena mati, po njeni smrti pa mož njene matere, na podlagi zakona ni mogla postati imetnica stanovanjske pravice. Zato ne more zahtevati sklenitve najemne pogodbe in nato prodajne pogodbe za to stanovanje. 

Sodba nº II Cp 2067/93 of Civilni oddelek, June 01, 1994

Za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti, ki se kažejo v slabši gibljivosti obeh kolkov in šepajoči hoji, zaradi katerih oškodovanka ni sposobna za dela doma in na delovnem mestu (negovalka v domu za ostarele), ki zahtevajo daljšo hojo, stojo, poklekanje, počepanje, hojo navkreber, dvigovanje težjih bremen in okretnost, je pravična odškodnina 2,000.000,00 SIT (28.366,90 DEM). 

Sodba nº II Cp 2051/93 of Civilni oddelek, June 01, 1994

Zaradi istočasnih dveh večletnih razmerij enega moškega z dvema ženskama ni izključen obstoj izvenzakonske skupnosti z eno izmed njih. 

Sodba nº II Cp 1986/93 of Civilni oddelek, June 01, 1994

Za obveznosti družbe z omejeno odgovornostjo družbeniki ne odgovarjajo (407., 5. člen ZGD). Izjemo tega načela predstavlja določba 6. člena ZGD o spregledu pravne osebnosti. 

Sodba nº II Cp 2063/93 of Civilni oddelek, June 01, 1994

Določba 2. odstavka 159. člena SZ (ki pomeni izjemo prenehanja veljavnosti ZSR glede na določbo 1. odstavka 159. člena SZ), ni podlaga za uporabo ZSR v primerih, ko lastnik stanovanja po uveljavitvi SZ sproži proti prejšnjemu imetniku stanovanjske pravice nov spor za odpoved stanovanjskega razmerja na pravni podlagi 59. člena ZSR, pa čeprav sproži spor v roku iz 1. odstavka 147. člena SZ, ker za tako izjemo (ki obstaja na primer glede na določbi 2. odstavka 128. člena SZ in 1. odstavka 148. č...

Sodba nº I Cp 2180/93 of Civilni oddelek, June 01, 1994

Meritorna sodba, s katero se ugodi zahtevku pozitivne ugotovitvene tožbe ali s katero se zavrne zahtevek negativne ugotovitvene tožbe, ugotavlja obstoj pravice ali pravnega razmerja. Sodba, s katero se zavrne zahtevek pozitivne ugotovitvene tožbe ali s katero se ugodi zahtevku negativne ugotovitvene tožbe pa ugotavlja, da pravica ali pravno razmerje ne obstoji. Ker je bil v predhodni pravdi zavrnjen tožbeni zahtevek na ugotovitev, da služnostna pravica hoje in vožnje tožnika ne obstoji in pod...

Sodba nº I Cp 55/93 of Civilni oddelek, June 01, 1994

Če je tožena stranka (banka) svoje komitente obveščala o spremenjenih obrestnih merah z obvestili, ki so visela na okencih njenih poslovalnic, jim je s tem dala možnost, da se z njimi seznanijo. Zato jih te spremenjene obrestne mere zavezujejo. 

Sodba nº II Cp 577/94 of Civilni oddelek, June 01, 1994

Za nastanek pogodbe je potrebno soglasje volje pogodbenih strank o bistvenih sestavinah pogodbe. Pri družbeni pogodbi (v ožjem smislu) je potreben dogovor o tem, da bosta pogodbenika združila svoj trud in stvari v skupno korist oz. nastanek premoženja družbe. Če ni dogovora o skupnosti premoženja, ni soglasja volj o bistveni sestavini, saj vsako dogovarjanje dveh oseb o tem, kako bi prišle do denarja, ni sklenitev pogodbe o skupnosti imovine (civilne družbene pogodbe). 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners