Višja Sodišča: Opinions issued on July 1994

July 20, 1994

Sklep nº I Cp 183/94 of Civilni oddelek, July 20, 1994

Sklep nima razlogov o odločilnih dejstvih, zato ga ni mogoče preizkusiti. Če ni spornega prostora, tudi ni pogojev za urejanje meje po pravični oceni. 

Sodba nº I Cp 203/94 of Civilni oddelek, July 20, 1994

Tožnik ima pravico do povračila zneska v nominalni, ne pa v valorizirani vrednosti. Ker sodišče prve stopnje spora ni obravnavalo kot spora majhne vrednosti, je pritožbeno sodišče sodbo preizkusilo tudi glede uveljavljanega pritožbenega razloga - nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. 

Sklep nº I Cp 862/94 of Civilni oddelek, July 20, 1994

Ni raziskano vprašanje, ali je nevarnost izkazana, oziroma, ali ne gre le za neznatno dolžnikovo škodo. 

Sodba nº II Cp 171/94 of Civilni oddelek, July 20, 1994

Bivši imetnik stanovanjske pravice, ki v soglasju z lastnikom zamenja stanovanje z drugim imetnikom stanovanjske pravice, katerega lastnik ni isti, nima pravice do 30 % odpravnine, izračunane na podlagi ugotovljene razlike med vrednostjo zamenjanih stanovanj. 

July 13, 1994

Sklep nº II Cp 217/94 of Civilni oddelek, July 13, 1994

Pogoj za vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje je zamuda. Če vročitev tožbe in vabila na glavno obravnavo ni bila opravljena, zamude ni bilo. Iz teh razlogov se je mogoče pritožiti proti sodbi zaradi izostanka, niso pa to razlogi za vrnitev v prejšnje stanje. 

Sklep nº III Cp 279/94 of Civilni oddelek, July 13, 1994

Izvršilno sodišče je vezano na potrdilo o izvršljivosti. Zato ne sme na podlagi pravdnega spisa presojati izvršljivosti sodne odločbe. To lahko stori samo sodišče, ki je izdalo potrdilo o izvršljivosti. 

Sklep nº III Cp 208/94 of Civilni oddelek, July 13, 1994

Pravni standard "znatnejša škoda" je treba ovsebiniti za vsak primer posebej, kar pomeni, da je potrebna najprej ugotovitev zneska pričakovane škode, nato pa primerjava tega zneska z dolžnikovimi premoženjskimi razmerami, vrednostjo terjatve, upnikovimi interesi ter drugimi okoliščinami primera. 

Sklep nº I Cp 859/94 of Civilni oddelek, July 13, 1994

Če je odgovor na tožbo prispel na sodišče isti dan, ko je bil pripravljalni narok, ali če tega ni bilo, prvi narok za glavno obravnavo, je to ovira za izdajo sodbe zaradi izostanka. 

Sodba nº in sklep I Cp 908/94 of Civilni oddelek, July 13, 1994

Sodna poravnava ima na materialnopravnem področju učinke pogodbe, s katero sta stranki uredili medsebojna sporna razmerja, na procesnopravnem področju pa ima učinek pravnomočnosti in izvršljivosti sodne odločbe. Sodno poravnavo je zato mogoče izpodbijati s tožbo iz razlogov, zaradi katerih se lahko izpodbija vsaka poravnava, mogoče pa je tudi uveljavljati ničnost sodne poravnave, če je sodišče, pred katerim je bila sodna poravnava sklenjena, prezrlo ali pa ni vedelo, da je sklenitev sodne por...

Sklep nº III Cp 344/94 of Civilni oddelek, July 13, 1994

Po pravnomočnosti sklepa o izvršbi ni ponovno dopusten ugovor, da so zarubljeni predmeti izvzeti iz izvršbe, temveč je vlogo dolžnika, ki jo je naslovil kot ugovor zoper sklep o izvršbi, potrebno obravnavati kot vlogo za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe po čl. 47 ZIP. 

Sklep nº II Cp 1265/94 of Civilni oddelek, July 13, 1994

V situaciji, ko je oseba, ki ji je bilo premoženje zaplenjeno, to premoženje odkupila, je bila restitucija že izvršena. Odškodnina je lahko samo tisto, kar je oseba plačala, valorizirano na dan izdaje sklepa. 

Sklep nº III Cp 111/94 of Civilni oddelek, July 13, 1994

Nasprotna izvršba ni mogoča, če je dolžnik svojo obveznost prostovoljno izvršil med izvršilnim postopkom, pa čeprav zaradi tega postopka, tako da je plačal več kot je bil dolžan plačati po izračunu obveznosti (glavnice, obresti in stroškov) iz izvršilnega naslova. V takem primeru gre namreč za primer neupravičene pridobitve, ki ga zakon ne predpisuje kot razlog za nasprotno izvršbo. Dolžnik zato lahko svoj zahtevek uveljavlja le s tožbo zaradi neupravičene pridobitve. 

Sklep nº II Cp 984/94 of Civilni oddelek, July 13, 1994

Sodišče ne more prekiniti postopek v primeru, da tožnik uveljavlja lastninsko pravico na nepremičnini sklicujoč se, da je legalizacija objekta predhodno vprašanje po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur.l. RS 18/93). Legalizacija na črno zgrajenega objekta nima vzročne zveze z zatrjevano lastninsko pravico in lahko samo vpliva na zavrnitev zahtevka za vpis v zemljiško knjigo. 

July 12, 1994

Sklep nº Cpg 328/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, July 12, 1994

Rok za prijavo terjatve stečajnega upnika je zakonski rok, ga sodišče ne more podaljšati in tudi ni možna vrnitev v prejšnje stanje.

July 11, 1994

Sklep nº Cpg 283/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, July 11, 1994

Nevarnosti, da bo dolžnik onemogočil ali otežil izterjavo denarne terjatve mora izhajati iz zavestnega ravnanja dolžnika, ki meri na to, da bo upniku onemogočil ali otežil izterjavo. Objektivna nevarnost, ki grozi upniku in se kaže na primer v tem, da je dolžnik v slabem finančnem stanju in segajo po njegovem premoženju drugi upniki, da mu grozi stečaj itd, ne zadošča za izdajo začasne odredbe. 

July 07, 1994

Sklep nº Cpg 958/94 of Gospodarski oddelek, July 07, 1994

V skladu z načelom varstva pravnih oseb na denarna sredstva družbenopolitičnih skupnosti in njihovih organov ni mogoče dovoliti izvršbe, če so jim ta sredstva nujna za opravljanje njihovih temeljnih nalog. O okoliščinah, od katerih je odvisna omejitev obsega izvršbe na navedena sredstva, pa lahko sodišče pred izdajo sklepa o izvršbi po potrebi zasliši stranki (predvsem dolžnico). Takšno možnost pa ima tudi naknadno - v fazi odločanja o ugovoru zoper sklep o izvršbi, ko dolžnica ugovarja, da j...

July 06, 1994

Sklep nº III Cp 336/94 of Civilni oddelek, July 06, 1994

Za utemeljenost upnikove zahteve za zavarovanje z zastavno pravico na dolžnikovi nepremičnini po členu 248 ZIP in po členu 249 ZIP zadostuje izvršilni naslov, ki se glasi na izvršljivo denarno terjatev. Za vknjižbo zastavne pravice po tem členu ni potrebna listina, v kateri bi bilo dano vknjižbeno dovoljenje, niti ni pri tem potrebno priložiti sporazuma strank. 

Sodba nº Cpg 1371/93 of Gospodarski oddelek, July 06, 1994

V predlogu za preložitev naroka za glavno obravnavo tožena stranka ni navedla niti vsebine niti kraja seminarja, ki se ga je udeležila njena pooblaščenka niti ni o tem predložila kakšnega dokazila. Zato sodišče s tem, ko takemu predlogu ni ugodilo, ni kršilo njene pravice do udeležbe v postopku. 

Sklep nº Cpg 1017/94 of Gospodarski oddelek, July 06, 1994

Poznejša razdelitev stečajne mase se opravi samo upnikom, katerih terjatve so obsežene s sklepom o glavni razdelitvi. 

Sklep nº Cpg 1024/94 of Gospodarski oddelek, July 06, 1994

Upnik v predlogu za izdajo začasne odredbe ne trdi, da predlaga začasno odredbo v zavarovanje kakšne terjatve, o kateri se odloča v sodnem postopku, niti ne zahteva zavarovanja kakšne svoje denarne terjatve, o kateri bi bilo odločeno ali bi se odločalo v upravnem postopku. Zato za odločitev o tem predlogu sodišče ni pristojno. 

Sodba nº II Cp 732/94 of Civilni oddelek, July 06, 1994

Toženec je v stanovanju brez pravnega naslova, zato se mora izseliti. Tudi če bi po vložitvi tožbe prišlo do spremembe glede lastnine na strani tožeče stranke, to ni razlog, da se pravda med istima strankama ne dokonča. 

Sodba nº I Cp 333/94 of Civilni oddelek, July 06, 1994

Če toženka zato, ker se je imetnica stanovanjske pravice preselila v lastno stanovanjsko hišo, ni mogla obdržati pravice do nadaljnje uporabe stanovanja, lastnik stanovanja z njo ni dolžan skleniti najemne pogodbe. To pomeni, da toženka nezakonito uporablja stanovanje. 

Sodba nº in sklep II Cp 43/94 of Civilni oddelek, July 06, 1994

Zakonite zamudne obresti po Zakonu o obrestni meri zamudnih obresti ni mogoče prisoditi pri terjatvah, praračunanih v domačo valuto z uporabo valutne klavzule, ker je pri takih terjatvah zagotovljena ohranitev realne vrednosti terjatve z devizo kot vrednostno osnovo in bi šlo za dvojno valorizacijo, če bi se za take terjatve priznale zakonite zamudne obresti. V tem primerih so utemeljene le obresti, kot jih priznavajo banke v kraju izpolnitve za hranilne vloge na vpogled v devizah, uporabljen...

Sklep nº I Cp 228/94 of Civilni oddelek, July 06, 1994

Tudi če je bila komercialistka tožene stranke v bolniškem staležu, to še ne pomeni, da tožena stranka brez svoje krivde listin, na katere se sklicuje v predlogu za obnovo, ne bi mogla predložiti že v rednem postopku. 

Sklep nº III Cp 103/94 of Civilni oddelek, July 06, 1994

Iz poročila o javni dražbi izhaja, da tudi druga javna dražba ni bila uspešna zato, ker ni bilo kupcev. Zato ni možna uporaba določila drugega odstavka 85. člena Zakona o izvršilnem postopku o prodaji stvari nad tretjino ocenjene vrednosti. 

July 05, 1994

Sklep nº Cpg 311/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, July 05, 1994

Izvršba v tujini ni potrebna - kljub temu, da ima dolžnik sedež v tujini - takrat, kadar ima v R. Sloveniji premoženje. Odprtje nerezidenčnega računa v R. Sloveniji še ne pomeni, da ima na tem računu premoženje, oz. da ga bo imel času izvršbe. Zato je očitno, da bo izvršba morala potekati tam, kjer ima dolžnik svoj sedež - to je v tujini. S tem pa je podana presumirana nevarnost iz III.odst. 265. člena ZIP za bodočo izvršbo. 

July 04, 1994

Sklep nº Cpg 376/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, July 04, 1994

Če je v izvršilnem predlogu navedeno pri kateri podružnici SDK se vodi dolžnikov račun, je po 194. členu ZIP že določena krajevna pristojnost prvostopnega sodišča. 

Sklep nº Kp 279/94 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, July 04, 1994

Kazenska ovadba, ki jo je na podlagi 2. odstavka 53. člena ZKP šteti za zasebno tožbo, mora vsebovati vse sestavine, naštete v 1. odstavku 435. člena ZKP. 

July 01, 1994

Sklep nº Cpg 288/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, July 01, 1994

Brez dokazil in le s pavšalnimi trditvami o kompleksnosti posla in grozeči škodi ni mogoče izkazovati verjetnosti že obstoječe odškodninske terjatve. 

Sklep nº Cpg 74/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, July 01, 1994

Pri denarni terjatvi mora nevarnost izhajati iz zavestnega ravnanja dolžnika, ki meri na to, da bo upniku onemogočil ali otežil izterjavo. Upnik mora izkazati ravnanje dolžnika z njegovim - dolžnikovim premoženjem, to ravnaje pa ogroža uspešnost bodoče izvršbe na dolžnikovem premoženju. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners