Višja Sodišča: Opinions issued on August 1994

August 31, 1994

Sklep nº III Cp 453/94 of Civilni oddelek, August 31, 1994

Ni dovolj, da pravni interes za pritožbo obstaja le ob vložitvi pritožbe, ampak mora obstojati tudi ves čas pritožbenega postopka, sicer se pritožba zavrže. 

Sodba nº Cpg 1714/93 of Gospodarski oddelek, August 31, 1994

Ob povsem jasnem ugovoru tožene stranke, da ni bila v poslovnem odnosu s tožečo stranko in da tožeči stranki ni izdala nobene naročilnice, bi morala tožeča stranka (pravna oseba zastopana po odvetniku) sama navesti dejstva in predlagati dokaze o obstoju poslovnega razmerja in posebno materialno pravdno vodstvo sodišča v smislu 298. člena ZPP ni bilo potrebno. 

Sodba nº Cpg 1326/94 of Gospodarski oddelek, August 31, 1994

V primeru kršitve pogodbene obveznosti (neizpolnitve pogodbene obveznosti) v dvostranskih pogodbah nastanejo v zakonu določene posledice le, če stranki s pogodbo ne določita kaj drugega. 

Sodba nº II Cp 45/94 of Civilni oddelek, August 31, 1994

Če ista oseba sklene dve veljavni pogodbi o dosmrtnem preživljanju z različnimi datumi (leta 1977 in 1988), ima prednost tisti od preživljalcev, ki pogodbo izvaja in zlasti, ki vpiše prepoved obremenitve in odsvojitve v zemljiško knjigo. 

Sklep nº Cpg 390/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, August 31, 1994

Pri denarni terjatvi mora nevarnosti, da bo dolžnik onemogočil ali otežil izterjavo terjatve izhajati iz zavestnega ravnanja dolžnika, ki meri na to, da bo upniku onemogočil ali otežil izterjavo. Ne zadošča torej objektivna nevarnost, ki grozi upniku in se kaže na primer v tem, da je dolžnik v slabem finančnem stanju in segajo po njegovem premoženju drugi upniki, da mu grozi stečaj itd. Upoštevno je le tako namerno ravnanje, ki zmanjšuje dolžnikovo premoženje npr.

Sklep nº II Cp 432/94 of Civilni oddelek, August 31, 1994

Če je v zakonu predpisan rok za vložitev take vrste tožbe kot je spremenjena tožba, je ta dopustna le, če je sprememba tožbe izvršena pred iztekom prekluzivnega roka. Če je izvršena po preteku prekluzivnega roka, je tožba vložena prepozno in obravnavanje take spremenjene tožbe ni dopustno. Tožbo mora sodišče zato zavreči. 

Sodba nº I Cp 1449/94 of Civilni oddelek, August 31, 1994

Upnikov opomin, v katerem je naveden nižji znesek od dolgovanega, ni mogoče razlagati kot upnikovo izjavo dolžniku, da ne bo zahteval česa drugega, kot izhaja iz opomina. 

August 24, 1994

Sklep nº III Cp 436/94 of Civilni oddelek, August 24, 1994

Prepoved vodenja dveh ločenih postopkov (dvojne litispendence) velja tudi v izvršilnem postopku, če gre za uveljavitev iste terjatve z istim sredstvom izvršbe na istem predmetu izvršbe. Razloga za ugovor, ki ga dolžnik ni uveljavljal v ugovoru zoper sklep o izvršbi, ne more uspešno uveljavljati v pritožbi proti sklepu o ugovoru. Meritorno odločanje o takšni pritožbeni trditvi bi pomenilo nedopustno podaljšanje prekluzivnega ugovornega roka dolžniku. 

Sklep nº III Cp 397/94 of Civilni oddelek, August 24, 1994

Vrednost nepremičnine se ugotovi na podlagi cenitve izvedencev, stranki pa smeta najpozneje osem dni pred prodajnim narokom predlagati, da sodišče na prodajnem naroku z odredbo ponovno ugotovi vrednost nepremičnine. 

Sklep nº I Cp 261/94 of Civilni oddelek, August 24, 1994

Podana je bistvena kršitev določb postopka, ker so razlogi sodbe, ki izključujejo odškodninsko odgovornost toženca, nasprotujoči. 

Sodba nº I Cp 677/94 of Civilni oddelek, August 24, 1994

Tudi če šteje toženka, da je najemnina za stanovanje v pogodbi določena previsoko, mora tako pogodbo skleniti. Lahko pa zahteva, da se višina najemnine preveri ali uporabi možnost iz čl. 53/5 SZ. 

Sklep nº I Cp 1004/94 of Civilni oddelek, August 24, 1994

Če je bilo ob vložitvi tožbe pristojno za spor redno sodišče, to ostaja pristojno tudi potem, ko je bila za to vrsto sporov v Zakonu o delovnih in socialnih sodiščih določena pristojnost delovnega in socialnega sodišča. 

Sklep nº Cpg 381/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, August 24, 1994

Dolžnik - predlagatelj stečajnega postopka v nobenem primeru ni dolžan plačati predujma za stroške postopka. 

Sodba nº I Cp 894/94 of Civilni oddelek, August 24, 1994

Redno šolanje po členu 123/1 ZZZDR pomeni redno izpolnjevanje študijskih obveznosti. Formalen status ni bistven. V členu 339 ZPP, ki določa postopek v zvezi z dopolnilno sodbo, ni predpisano, da bi bilo potrebno kopijo predloga za izdajo dopolnilne sodbe vročiti nasprotni stranki. Zato ne gre za kršitev postopka, če sodišče takšne vročitve ni opravilo, z dopolnilno sodbo pa je odločilo o delu zahtevka, ki je bil zadosti obravnavan (plačilo zamudnih obresti, če je preživninski zavezanec v zamu...

August 23, 1994

Sklep nº Cpg 1006/94 of Gospodarski oddelek, August 23, 1994

Pritožba dolžnika zoper sklep o zavrženju ugovora tretjega ni dovoljena. 

Sklep nº Cpg 1095/94 of Gospodarski oddelek, August 23, 1994

Pogodba o naročilu (nalogu), na podlagi katere je prodajalec kupcu deviz izročil akceptni nalog v zavarovanje vrnitve kupnine, ni nična že zato, ker je nična pogodba o prodaji deviz. 

August 18, 1994

Sklep nº III Cp 407/94 of Civilni oddelek, August 18, 1994

"Ustrezno najemno stanovanje" je tisto, ki ustreza najpotrebnejšim prostorom v smislu 7. čl. prejšnjega Zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Sklep nº II Cp 1060/94 of Civilni oddelek, August 18, 1994

Sama izročitev ključev stanovanja še ne pomeni pridobitve posesti stanovanja, če to stanovanje prejšnji posestnik še uporablja, tisti, ki ima ključe, pa le-teh ni uporabljal za vstop v stanovanje. Tisti, ki v stanovanje, ki ga uporablja nekdo drug, prinese svoje predmete, s tem še ne pridobi posesti. Proti sklepu o začasni odredbi, izdani v postopku zaradi motenja posesti, je dopustna pritožba le skupaj s pritožbo zoper končno odločbo. Proti sklepu o začasni odredbi ni ugovora. 

Sodba nº II Cp 1197/94 of Civilni oddelek, August 18, 1994

Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da znašajo potrebe 2-letnega otroka, ki živi na kmetiji, 19.000,00 SIT mesečno. Zato naj mati, ki povsem sama skrbi za otroka in z delom na kmetiji staršev zmanjšuje stroške za otrokovo preživljanje ter prejema 17.400,00 SIT podpore zaradi nezaposlenosti, prispeva simboličnih 1.000,00 SIT. Oče naj prispeva otroški dodatek, ki v Švici znaša približno 14.000,00 SIT, preostanek do 18.000,00 SIT, kolikor je določena preživnina, pa naj primakne od svojega dohodka. 

Sklep nº I Cp 869/94 of Civilni oddelek, August 18, 1994

Po začetem stečajnem postopku zoper toženo stranko ni več mogoče izdati sodbo zaradi izostanka, ampak je treba pravdni postopek po 212. čl. ZPP prekiniti. 

August 16, 1994

Sklep nº Cpg 357/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, August 16, 1994

Napačno je pravno stališče, da po 4. odst. 137. člena ZPPSL vložena tožba tekočega pravdnega postopka nadomesti prijavo upniške terjatve.

Sklep nº Cpg 342/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, August 16, 1994

Kadar stečajni upravitelj v celoti prereka upniško terjatev, mora stečajni senat napotiti stečajnega upnika, da začne v osmih dneh od vročitve sklepa postopek pred sodiščem za ugotovitev prerekane terjatve. 

Sklep nº Cpg 336/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, August 16, 1994

Rok za prijavo upniške terjatve je 2 meseca in ne 60 dni. 

August 06, 1994

Sklep nº Cpg 253/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, August 06, 1994

Po določilu III.odst. 265. člena ZIP se šteje, da je nevarnost podana, če naj bi bila terjatev uveljavljena v tujini. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners