Višja Sodišča: Opinions issued on September 1994

September 29, 1994

Sklep nº II Cp 1664/94 of Civilni oddelek, September 29, 1994

Sodišče prve stopnje je določilo previsoko izvedenino. 

September 28, 1994

Sklep nº II Cp 1666/94 of Civilni oddelek, September 28, 1994

Za ureditev stikov staršev z otrokom po razvezi zakonske zveze ni pristojno sodišče, marveč center za socialno delo (1. odst. 106. čl.

Sklep nº II Cp 1561/94 of Civilni oddelek, September 28, 1994

Tožena stranka sicer pravilno ugotavlja, da sodišče odloča o povrnitvi pravdnih stroškov glede na uspeh. Toda pri tem ni predvideno, da bi drobilo posamezna procesna opravila, marveč odloči po uspehu v vsej pravdi. Odločitev o stroških je akcesorne narave in po določilu tretjega odstavka 154. člena Zakon o pravdnem postopku sme sodišče celo odločiti, da mora ena stranka povrniti vse stroške nasprotne stranke, če nasprotna stranka s sorazmerno majhnim delom svojega zahtevka ni zmagala. 

Sodba nº Cpg 1354/93 of Gospodarski oddelek, September 28, 1994

Če so na strehi gradbe napake, zaradi katerih streha hitreje propada, kot je to običajno, vendar pa zaradi njih ne prepušča vode, gre za stvarno napako, ne pa za napako, ki zadeva solidnost gradnje.

Sklep nº Cpg 1211/94 of Gospodarski oddelek, September 28, 1994

Terjatev (denarna ali nedenarna), katere zavarovanje je zahtevano s predlogom za začasno odredbo, mora biti vsaj toliko določna, da je mogoče preveriti verjetnost njenega obstoja in določiti rok za opravičbo začasne odredbe.

Sodba nº in sklep II Cp 251/94 of Civilni oddelek, September 28, 1994

Toženka mora opustiti posest na spornem zemljišču in ga izročiti tožencu, vendar v takem stanju, kot je bilo tedaj, ko je tožnik pridobil lastninsko pravico. 

Sklep nº II Cp 1455/94 of Civilni oddelek, September 28, 1994

Ni dovoljena uporaba devizne klavzule pri določanju višine najemnine, če ni dogovora med strankama. Sodišče ne more obsoditi nekoga na plačevanje najemnine vnaprej, razen preživnine, ker za to ni podlage v zakonu. 

Sklep nº II Cp 1620/94 of Civilni oddelek, September 28, 1994

Vročitev tožbe in vabila na glavno obravnavo po detektivski agenciji je bila pravilno opravljena. Pogoji za izdajo sklepa zaradi izostanka so bili podani. 

Sklep nº I Cp 1026/94 of Civilni oddelek, September 28, 1994

Ko dedič zatrjuje le, da določena zapustnikova izjava pomeni zapustnikovo ustno oporoko, ne gre za spor o dejstvih, ampak za uporabo prava. Zato napotitev na pravdo ni potrebna. O pravem vprašanju - ali izjava pomeni ustno oporoko - mora odločiti zapuščinsko sodišče. 

Sklep nº II Cp 1115/94 of Civilni oddelek, September 28, 1994

Če sklep o določitvi nujne poti v izreku ne opredeljuje načina uporabe nujne poti, je podana bistvena kršitev določb postopka iz 13. tč. II. odst. 354. člena ZPP. 

Sodba nº II Cp 659/94 of Civilni oddelek, September 28, 1994

Določba 155. člena Stanovanjskega zakona se nanaša le na položaj tistih lastnikov stanovanj, katerih stanovanja so bila oddana v času administrativnega oddajanja stanovanj. 

September 27, 1994

Sklep nº Cpg 393/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 27, 1994

Pri denarni terjatvi mora nevarnosti, da bo dolžnik onemogočil ali otežil izterjavo terjatve izhajati iz zavestnega ravnanja dolžnika, ki meri na to, da bo upniku onemogočil ali otežil izterjavo. Ne zadošča torej objektivna nevarnost, ki grozi upniku in se kaže na primer v tem, da je dolžnik v slabem finančnem stanju in segajo po njegovem premoženju drugi upniki, da mu grozi stečaj itd. Upoštevano je le tako namerno ravnanje, ki zmanjšuje dolžnikovo premoženje npr.

Sklep nº Cpg 390/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 27, 1994

Obstaja nasprotje med izrekom in obrazložitvijo sodbe, če je sodišče v izreku sodbe naložilo vsem trem tožencem nerazdelno plačilo dolga, v obrazložitvi pa je navedlo, da je glasom prisilne poravnave prvotoženec dolžan 84% priznanih terjatev, ostala dva toženca pa vsak po 8% priznanih terjatev. 

September 26, 1994

Sklep nº Cpg 394/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 26, 1994

Če so izvršilni stroški postali edini in glavni zahtevek, velja tudi za njih določilo 467. čl. ZPP, da v sporu majhne vrednosti ni dovoljena pritožba o dejanskem stanju. 

Sklep nº Cpg 305/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 26, 1994

Če je tožena stranka ugovarjala sklepu o izvršbi, dejansko stanje med strankama ni nesporno, zato ne pride v poštev uporaba 469. čl. ZPP, po katerem lahko predsednik senata izda odločbo brez razpisa naroka. 

September 22, 1994

Sodba nº I Cp 212/94 of Civilni oddelek, September 22, 1994

Če je tožnica vedela, da je njen mož dovolil služnost preko njenega zemljišča in je dovolila izgradnjo vodovodne napeljave do toženčeve hiše ter to več let dopuščala, je šteti, da je tudi sama privolila v nastanek služnostne pravice. Napako v obličnosti je konvalidiralo izvajanje služnostne pravice. Pri eventualnem združevanju tožbenih zahtevkov je vodenje postopka prepuščeno sodišču prve stopnje. Zato ne gre za bistveno kršitev, če je sodišče odločalo o podrejenem tožbenem zahtevku, čeprav z...

Sklep nº I Cp 1040/94 of Civilni oddelek, September 22, 1994

Za ugotovitev materialne pravnomočnosti iz člena 333/2 ZPP je potrebno ugotoviti obstoj identitete strank, identitete zahtevkov in identitete dejanske podlage. Ker se je v prejšnjem sporu toženec s sodno poravnavo zavezal izročiti hišnemu svetu prazno hišniško stanovanje, s sedanjim tožbenim zahtevkom pa tožeča stranka zahteva izpraznitev hišniškega stanovanja zaradi prenehanja opravljanja hišniške funkcije, je podana objektivna identiteta prejšnjega in sedanjega spora. Po čl. 77 ZPP je pravd...

Sodba nº in sklep II Cp 258/94 of Civilni oddelek, September 22, 1994

Če je neznano vozilo kot vzrok prometne nesreče med pravdnima strankama neidentificirano, se šteje, da nobeden od udeležencev prometne nesreče ni kriv. V poštev pride določilo člena 178/3 ZOR. Ker je do trčenja prišlo na tožnikovi strani ceste in ker tožnik tudi objektivno ni kršil predpisa, pravičnost zahteva, da tožena stranka trpi 70 % škode, ki je nastala tožniku. Pritožbeno sodišče lahko z vmesno sodbo spremeni sodbo sodišča prve stopnje ob pogoju iz člena 330 ZPP. 

Sodba nº I Cp 429/94 of Civilni oddelek, September 22, 1994

Če ni šlo za upravno-administrativno dodelitev stanovanja, ni pogojev za izselitev imetnika pravice uporabe in za to, da mu je občina kot tretje toženka dolžna priskrbeti drugo primerno stanovanje. 

September 19, 1994

Sklep nº Cpg 396/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 19, 1994

Stečajni postopek kot eden izmed nepravdnih postopkov nima procesnega mehanizma za ugotavljanje spornih pravic, zato se le-te ugotavljajo v ugotovitvenem pravdnem postopku. 

September 14, 1994

Sodba nº I Cp 567/94 of Civilni oddelek, September 14, 1994

Imetnik stanovanjske pravice, ki nima pravice do nakupa stanovanja, ne more te pravice prenesti na ožjega družinskega člana. 

Sklep nº Cpg 1137/94 of Gospodarski oddelek, September 14, 1994

Dalj časa trajajoče pomanjkanje sredstev na žiro računu dolžnika, ki se odraža v blokadi žiro računa, sama po sebi ne predstavlja insolventnosti v smislu ZPPSL, zato se za presojo, ali je podan stečajni razlog insolventnosti, upoštevajo tudi druga dolžnikova sredstva, ki jih je mogoče hitro in enostavno vnovčiti (likvidna sredstva) ali ustvariti pri poslovanju. 

Sklep nº III Cp 426/94 of Civilni oddelek, September 14, 1994

Izvršbo je mogoče odložitev tudi deloma, kar pomeni, da se opravi samo rubež, ne pa tudi prenos terjatve. 

Sklep nº III Cp 369/94 of Civilni oddelek, September 14, 1994

V pritožbi proti sklepu, s katerim je bilo odločeno o ugovoru in o odložitvi izvršbe, ni več mogoče uveljavljati razlogov, ki bi jih bilo treba navajati v ugovoru in v predlogu za odložitev izvršbe. 

Sklep nº II Cp 482/94 of Civilni oddelek, September 14, 1994

Zaradi neskladnosti med izvršilnim naslovom in predlogom za izvršbo se zavrne predlog tistega izmed več upnikov, ki ni kot upravičeni upnik naveden v izvršilnem naslovu, ali ki ni z javno ali z overjeno listino oziroma pravnomočno odločbo, izdano v pravdnem postopku, dokazal, da je terjatev prešla nanj. 

Sklep nº Cpg 1083/94 of Gospodarski oddelek, September 14, 1994

Za ohranitev regresne pravice zoper zavezance iz lastne trasirane menice (med njimi tudi zoper avalista), razen zoper trasata, ni potreben protest zaradi neplačila, če je zoper trasata pred dospelostjo menice začet stečajni postopek.

Sodba nº Cpg 1141/94 of Gospodarski oddelek, September 14, 1994

Pri pogodbenih obrestih je od vsebine pogodbe odvisno, ali jih mora dolžnik plačati tudi za tisti dan, ko je prejel denarni znesek, od katerega jih dolguje.

Sodba nº II Cp 403/94 of Civilni oddelek, September 14, 1994

Ugovor zastaranja je upošteven tudi, če tožnik uveljavlja le ugotovitveni zahtevek, če lahko le tako doseže pravno varstvo terjatve (ker gre npr. za terjatev do zapuščine). 

Sodba nº in sklep II Cp 539/94 of Civilni oddelek, September 14, 1994

Čeprav se ara (praviloma) všteva v izpolnitev, je v kontekstu 81. člena ZOR, ki govori o usodi are pri delni izpolnitvi, ni mogoče pojmovati kot izpolnitev samo. 

Sodba nº II Cp 449/94 of Civilni oddelek, September 14, 1994

Služnosti, zlasti pogodbeno ustanovljene, so lahko namenjene tudi udobnejšemu izkoriščanju gospodujočega zemljišča. In če od ustanovitve ni prenehal razlog, zaradi katerega je bila služnost ustanovljena, služnosti pač ni mogoče ukiniti. 

Sklep nº II Cp 477/94 of Civilni oddelek, September 14, 1994

Zgolj dejstvo, da je imel tožnik ključ spornega stanovanja in v stanovanju nekaj svojih stvari, še ne pomeni, da mu je bila toženka z zamenjavo ključavnice onemogočila dotedanji način izvrševanja posesti. 

Sklep nº I Cp 287/94 of Civilni oddelek, September 14, 1994

S tožbo ni mogoče zahtevati izpolnitve sodne poravnave, ker je sodna poravnava izvršilni naslov. 

Sklep nº I Cp 1045/94 of Civilni oddelek, September 14, 1994

Tekst vloge je za sodišče žaljiv. 

Sodba nº II Cp 13/94 of Civilni oddelek, September 14, 1994

Po določbi čl. 437/4 in 5 Zakona o gospodarskih družbah ima tako družbenik, ki izstopi iz družbe, kot tudi družbenik, ki je izključen, pravico do vračila tržne vrednosti svojega deleža. Tako naj bi tudi Vendar lahko družbenik s sporazumom tožnik ta delež prepusti drugi stranki.

September 08, 1994

Sodba nº II Cp 922/94 of Civilni oddelek, September 08, 1994

S tem, ko je imetnica stanovanjske pravice sklenila z občino kot lastnico stanovanja najemno pogodbo (za nedoločen čas), še ni izčrpala svoje pravice, da to stanovanje odkupi po čl. 117 SZ v roku dveh let po uveljavitvi tega zakona. 

September 07, 1994

Sklep nº Cpg 1210/94 of Gospodarski oddelek, September 07, 1994

Za izdajo začasne odredbe po določilu 270. čl. ZIP niso bili podani pogoji, ker obveznost, ki jo je sodišče naložilo upniku za zavarovanje dolžnikove škode, ni varščina po določbah ZIP-a in ker upnik tudi ni predlagal izdaje začasne odredbe po 270. čl. ZIP. 

Sklep nº Cpg 1203/94 of Gospodarski oddelek, September 07, 1994

Če je bila na naroku za preizkus terjatev neka terjatev preizkušena (stečajni upravitelj se je o njej izjavil, nobeden od navzočih upnikov pa je ni prerekal), te terjatve na poznejšem naroku ni več mogoče preizkušati in je nobeden od upnikov ne more več prerekati, ne glede na to, ali je bil na prejšnjem naroku navzoč ali ne in ali je stečajni upravitelj terjatev priznal ali prerekal. 

Sklep nº I Cp 1057/94 of Civilni oddelek, September 07, 1994

Sodišče ni stvarno pristojno, da odloča o dodelitvi otrok v primeru razpada izvenzakonske skupnosti. 

Sklep nº II Cp 1365/94 of Civilni oddelek, September 07, 1994

Odločanje o razveljavitvi sklepa izvršnega sveta občine v zvezi z dodelitvijo socialnih stanovanj ne spada v sodno pristojnost. 

Sklep nº I Cp 235/94 of Civilni oddelek, September 07, 1994

Begunci niso osebe, katerih stanovanjske potrebe bi se lahko upoštevale pri odločanju o tem, kateri od prejšnjih zakoncev bo ostal najemnik stanovanja. 

Sodba nº I Cp 941/94 of Civilni oddelek, September 07, 1994

Po določbi III. odst. 65 člena Zakona o zavodih je potrebno šteti kot službeno stanovanje tudi tisto, ki ga lastnik - soustanovitelj zavoda odda v najem za osebne potrebe delavca zavoda. Lastnik stanovanja zato lahko odpove najemniku, ki stanuje v službenem stanovanju najemno pogodbo tudi, če mu je pri zavodu prenehalo delovno razmerje. 

Sklep nº II Cp 672/94 of Civilni oddelek, September 07, 1994

Ker se pritožbeni razlogi ne nanašajo na zadevo, je sklep mogoče preizkusiti le glede bistvenih kršitve določb postopka in pravilne uporabe materialnega prava. 

Sklep nº II Cp 479/94 of Civilni oddelek, September 07, 1994

Ker imetnik stanovanjske pravice, ki ni državljan R Slovenije, nima pravice do nakupa stanovanja, te pravice ne more prenesti na drugo osebo - niti na ožjega družinskega člana. 

Sklep nº II Cp 1238/94 of Civilni oddelek, September 07, 1994

Za izdajo začasne odredbe zadostuje verjetnost obstoja terjatve. Nevarnost je izkazana s tem, da bi tožena stranka razpolagala s sredstvi na žiro računu tako, da bi sredstva izplačevala ostalim pogodbenikom. Blokiranje žiro računa je nalog SDK, da ne opravlja nobenih izplačil iz toženčevega žiro računa. 

September 06, 1994

Sklep nº II Cp 130/94 of Civilni oddelek, September 06, 1994

Bistvena kršitev določb ZPP iz 13. točke drugega odstavka 354. člena je podana, če izrek ni razumljiv in ni izvršljiv, pa tudi če sodba nima razlogov o odločilnih dejstvih, na katera materialno pravo veže posledice. Oseba, ki po nezakoniti vselitvi več kot dve leti stanuje v stanovanju, po izteku roka pridobi status imetnika stanovanjske pravice in s tem pravico do odkupa po 117. členu SZ. 

Sklep nº I Cp 660/94 of Civilni oddelek, September 06, 1994

Če je v sodni poravnavi, ki je sicer sklenjena pod izvršbo, dogovorjena vknjižbena klavzula, ni nobene potrebe za realizacijo poravnave prek izvršilnega postopka, saj ni treba nadomestiti volje dotedanjega zemljiškoknjižnega upravičenca. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners