Višja Sodišča: Opinions issued on January 1995

January 25, 1995

Sklep nº I Cp 1557/94 of Civilni oddelek, January 25, 1995

Obstoj razloga za razdedinjenje mora dokazati tisti, ki se na razdedinjenje sklicuje, to je tisti, ki bi dobil delež razdedinjenega, če bi bilo razdedinjenje utemeljeno. 

Sklep nº I Cp 1422/94 of Civilni oddelek, January 25, 1995

Brzojavna pritožba je popolna pritožba. Obrazložitve, podane po izteku pritožbenega roka, zato ni mogoče upoštevati. 

Sklep nº III Cp 4/95 of Civilni oddelek, January 25, 1995

Fizična oseba ne more predlagati izvršbe na podlagi verodostojne listine. 

Sodba nº II Cp 568/94 of Civilni oddelek, January 25, 1995

Toženec je s predlogom za postavitev izvedenca, za katerega pa potem ni založil predujma, povzročil razveljavitev sodbe. Sodišče bi dopustilo zlorabo procesnih pravic, če bi obresti od odškodnine za gmotno škodo, ki še ni bila odpravljena, priznalo le od izdaje zadnje sodbe dalje, potem ko tožnik zahtevka ni prilagodil cenam na dan izdaje zadnje prvostopne odločbe. 

Sodba nº II Cp 853/94 of Civilni oddelek, January 25, 1995

Ker toženec ni dokazal ekskulpacijskih razlogov, je za škodo v celoti odgovoren. Škoda je tožniku že nastala, čeprav je še ni odpravil. Obresti od prisojenega zneska odškodnine mu gredo od dneva izdaje sodbe sodišča prve stopnje dalje. 

Sodba nº II Cp 799/94 of Civilni oddelek, January 25, 1995

Pot, ki jo je tožnik le utrdil in nasul, ne predstavlja gradbenega objekta v smislu člena 24/1 ZTLR. ZTLR je uzakonil možnost priposestvovanja v 10 letih za dobrovernega in zakonitega posestnika nepremičnine, vendar to velja le od 1.9.1980 dalje. 

Sklep nº I Cp 1260/94 of Civilni oddelek, January 25, 1995

Vrednost solastninskega deleža se ne ugotavlja po pravilniku o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin, marveč po tržnih cenah, ki jih je mogoče ugotoviti le s pregledom pravnega prometa. 

Sodba nº I Cp 1280/94 of Civilni oddelek, January 25, 1995

Obstoj služnosti je izhodiščna predpostavka zahtevka za ukinitev služnosti. 

Sodba nº II Cp 53/95 of Civilni oddelek, January 25, 1995

SZ v nobeni določbi ne zavezuje imetnika stanovanjske pravice (po ZSR), da mora v roku 6 mesecev ali drugem roku zahtevati od lastnika stanovanja sklenitev najemne pogodbe. Kljub temu je imetnik stanovanjske pravice v nekem razumnem roku ali vsaj med pravdo za izpraznitev stanovanja dolžan zahtevati sklenitev najemne pogodbe, če se hoče izogniti pravnim posledicam 58. čl. SZ. To zahteva pravna varnost lastnika stanovanja, ki ne more v nedogled čakati, ali bo sklenitev najemne pogodbe zahtevan...

Sodba nº Kp 1359/94 of Kazenski oddelek, January 25, 1995

Ker je obdolženec dokazal, da je imel utemeljen razlog verjeti v resničnost tistega kar je trdil, ne gre za kaznivo dejanje žaljive obdolžitve; kljub negativni vrednosti sodbi o zasebnem tožilcu pa je obdolženec pismo tretji osebi napisal v obrambi svoje z ustavo zajamčene pravice do varstva osebnih podatkov in v pismu izrazil le kritiko o načinu dela zasebnega tožilca ter v njegovem ravnanju tudi ni znakov kaznivega dejanja razžalitve, saj iz pisma ne izhaja zaničevalni namen obdolženca. 

Sklep nº Cpg 72/95 of Gospodarski oddelek, January 25, 1995

Ravnanje dolžnika, da svojih zapadlih obveznosti ne poravnava pravočasno, ampak ga morajo upniki zaradi tega tožiti in je zoper njega izdanih že nekaj sklepov o izvršbi, še ne kaže na obstoj subjektivne nevarnosti, da bo brez začasne odredbe s svojim premoženjem oziroma sredstvi ravnal tako, da bo onemogočil ali precej otežil izterjavo. 

January 24, 1995

Sklep nº Cpg 13/95 of Gospodarski oddelek, January 24, 1995

V postopku, v katerem sodišče odloča o plačilu taks in o izterjavi neplačanih taks, je sicer predvidena pritožba, zato pa ni predvidena priglasitev pritožbenih stroškov.

January 20, 1995

Sklep nº Cpg 86/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 20, 1995

Po določilu 2. odst. 109. člena ZPP določi sodišče rok za popravo. Zato nastanejo procesne posledice presumiranega umika ali zavrženja vloge šele na dan, ko sodišče s sklepom ugotovi, da stranka ni popravila pomanjkljive vloge. Samo v primerih zakonskega roka nastopijo procesne posledice že s potekom roka. 

January 19, 1995

Sklep nº Cpg 40/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 19, 1995

V skladu s 2.odstavkom 38. člena ZIP je izvršilni sklep sestavljen iz dveh delov: prvi del sklepa nalaga dolžniku plačilo in če dolžnik ne ugovarja, postane ta del sklepa po osmih dneh pravnomočen. Dolžnik zoper ta del sklepa ne more ugovarjati po izteku navedenega roka.

January 18, 1995

Sklep nº III Cp 707/94 of Civilni oddelek, January 18, 1995

Določba člena 251f ZIP je v razmerju do člena 249 ZIP specialen predpis. Kadar gre za zastavno pravico na nepremičninah na podlagi sporazuma strank, je treba ravnati pri izvršbi po določbi člena 251f ZIP. 

Sklep nº II Cp 1765/94 of Civilni oddelek, January 18, 1995

O vprašanju denacionalizacije je pravnomočno odločeno, zato ne gre za predhodno vprašanje o lastnini po 12. čl. ZPP, čeprav je v teku obnova postopka za denacionalizacijo in je v zvezi s tem sprožen upravni spor. 

Sklep nº Cpg 1628/94 of Gospodarski oddelek, January 18, 1995

Ni vsak posel, katerega namen je kreditiranje, posojilna pogodba. Za posojilno pogodbo gre, kadar je namen pogodbe le kreditiranje. Če je kreditiranje le eden od poslovnih namenov v kakšnem drugem poslu, ki ima svoj specifičen namen, je tako pogodba mešana oz. zložena pogodba. Kooperacijska pogodba je po svoji pravni naravi lahko družbena pogodba oz. pogodba o udeležbi, lahko pa predstavlja več samostojnih pogodb. 

Sklep nº Cpg 1960/93 of Gospodarski oddelek, January 18, 1995

Če je v vabilu tožeči stranki na prvi narok v sporu majhne vrednosti navedena napačna tožena stranka in napačna vrednost spora, ni pogojev za ustavitev postopka zaradi umika tožbe, ker tožeča stranka ni prišla na narok. Če sodišče v takem primeru šteje tožbo za umaknjeno, je s tem storjena bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 7. točki 2. odst. 354. člena ZPP. 

Sodba nº in sklep Cpg 1950/93 of Gospodarski oddelek, January 18, 1995

Brzojavna pritožba, iz katere se da ugotoviti, katera sodba se z njo izpodbija, ima pa tudi podpis v brzojavni obliki, vsebuje vse, kar je treba, da jo je mogoče obravnavati. Po izteku pritožbenega roka vložene obrazložitve sodišče druge stopnje zato ne upošteva, kolikor pa je s to vlogo zahtevana povrnitev pritožbenih stroškov, pa jo zavrže kot prepozno. Če je tožeči stranki prisojena glavnica v tolarski protivrednosti tuje valute na dan plačila, ji ni mogoče prisoditi zamudnih obresti v viš...

Sodba nº Cp 1714/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 18, 1995

Pri višini pravične denarne odškodnine je treba še posebej upoštevati, da je tožnica izgubila očeta v rani mladosti 7 let. Zato je pravična denarna odškodnina 2,800.000,00 SIT. 

January 17, 1995

Sklep nº III Cp 559/94 of Civilni oddelek, January 17, 1995

Če upnik v več predlogih zahteva izvršbo zaradi različnih posegov dolžnika na njegovo parcelo, gre za naknadno objektivno kumulacijo izvršilnih predlogov. 

Sodba nº I Cp 1087/94 of Civilni oddelek, January 17, 1995

Na hišniškem stanovanju ni mogel nihče pod nobenimi pogoji pridobiti stanovanjske pravice 

Sklep nº Cpg 16/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 17, 1995

V skladu s 2.odstavkom 38. člena ZIP je izvršilni sklep sestavljen iz dveh delov: prvi del sklepa nalaga dolžniku plačilo in če dolžnik ne ugovarja, postane ta del sklepa po osmih dneh pravnomočen. Dolžnik zoper ta del sklepa ne more ugovarjati po izteku navedenega roka. Določilo 2.odstavka 55. člena ZIP, o dovoljenem ugovoru po izteku osemdnevnega roka, se nanaša samo na drugi del izvršilnega sklepa - torej na tisti del, s katerim je dovoljena izvršba. Če torej dolžnik ugovoru po izteku roka...

January 12, 1995

Sklep nº Cp 568/95 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 12, 1995

Osebe, ki so pridobile stanovanjsko pravico na stanovanju v zasebni lasti, v času, ko je to stanovanjska zakonodaja še dopuščala, so ohranile enak obseg stanovanjske zaščite kot imetnik stanovanjske pravice tudi v času, ko je stanovanjska zakonodaja na stanovanju v zasebni lasti dopuščala le pridobitev pravice uporabe do stanovanja.

January 11, 1995

Sklep nº II Cp 2327/94 of Civilni oddelek, January 11, 1995

Tako verjetnost terjatve kot nevarnost v smislu čl. 265/1 ZIP sta izkazani. Z vprašanjem, da bo dolžnik s predlagano začasno odredbo pretrpel škodo, se ni treba ukvarjati, če upnik dokaže nevarnost, da bo dolžnik sicer onemogočil ali precej otežil izterjavo. Dolžnik ima namreč proti upniku pravico do povračila škode. 

Sklep nº Cpg 1027/94 of Gospodarski oddelek, January 11, 1995

Stranki se lahko med postopkom sporazumeta, da v gospodarskem sporu sodi sodnik posameznik ne glede na vrednost spornega predmeta. Vendar mora biti takšen sporazum jasen in izrečen. Volje za sklenitev navedenega sporazuma torej ni mogoče pravno veljavno izraziti s konkludentnimi dejanji, npr. s tem, da stranka tekom postopka na prvi stopnji ne ugovarja sojenju po sodniku posamezniku. Če dolžnik ne izpolni obveznosti niti v dodatnem roku, je pogodba razdrta po samem zakonu. To pomeni, da ni po...

Sodba nº II Cp 1343/94 of Civilni oddelek, January 11, 1995

Stroški za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnici ne predstavljajo škode, marveč spadajo med pravdne stroške 

Sodba nº in sklep II Cp 1362/94 of Civilni oddelek, January 11, 1995

Podlage, o kateri govori 4. odst. 210. člena ZOR, ne moremo enačiti s podlago kot elementom (oz. substratom) obveznosti (51. člen ZOR). 

Sodba nº II Cp 1364/94 of Civilni oddelek, January 11, 1995

Lastnik stanovanja v stanovanjski stavbi, ki jo namerava obnoviti v poslovno stavbo, je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo s predvidenimi popusti z bivšo imetnico stanovanjske pravice za nadomestno stanovanje, ki ji ga je dal v najem, da je izpraznila stanovanje v stavbi, ki jo namerava obnoviti, na katerem je imela v času uveljavitve stanovanjskega zakona stanovanjsko pravico. 

Sklep nº II Cp 2374/94 of Civilni oddelek, January 11, 1995

Pravdna stranka je lahko fizična oseba, zato pokojnik ne more biti toženec. Enoletni rok za ugotavljanje očetovstva teče od dneva smrti domnevnega očeta, ne glede na datum otrokovega rojstva. 

Sklep nº Cpg 767/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 11, 1995

Cesijska izjava, ki je sodišču predložena, potrjuje izplačilo zavarovalnine, ki jo je zavarovalnica izplačala svojemu zavarovancu - trgovskemu podjetju, ki se je zavaroval za primer, da mu kupec ne plača kupnine za dobavljeno blago ne pomeni cesijske pogodbe, saj gre za zakonito cesijo. Zato v tej zadevi ne bi kazalo odrekati možnosti dokumentarne izvršbe na podlagi cesijske izjave. 

January 10, 1995

Sklep nº Cpg 1764/94 of Gospodarski oddelek, January 10, 1995

Z impugnacijskim ugovorom se izpodbija utemeljenost izdanega sklepa o izvršbi kljub veljavnemu izvršilnemu naslovu in obstoju terjatve, ker ni pogojev, da bi se izvršba opravila v sedanjem času. V sedanjem času zato, ker lahko okoliščine, ki ovirajo izvršbo, po svoji naravi nastanejo šele po nastanku izvršilnega naslova (nanašajo se namreč na njegove lastnosti: pravnomočnost oz. izvršljivost). Torej se v sedanjem času presoja, ali so podani pogoji za opravo izvršbe: ali je sodna odločba, ki p...

January 05, 1995

Sodba nº in sklep Cpg 1866/93 of Gospodarski oddelek, January 05, 1995

Če je pogodbena stranka (v celoti) izpolnila pogodbo s plačilom tolarske protivrednosti pogodbenega zneska, ima v primeru razveze pogodbe zaradi delne neizpolnitve pravico zahtevati vrnitev tolarske protivrednosti v obsegu, v katerem pogodba ni bila izpolnjena. 

Sklep nº I Cp 1295/94 of Civilni oddelek, January 05, 1995

Čl. 157 Stanovanjskega zakona velja le za primer, ko hišnik na dan uveljavitve stanovanjskega zakona (dne 19.10.1991) ni več opravljal hišniških del, ne pa tudi za primere, ko je do prenehanja opravljanja hišniških funkcij prišlo kasneje. 

Sklep nº Cpg 573/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 05, 1995

Za izterjavo stroškov stečajnega postopka, ki jih pravna teorija imenuje tudi terjatve do stečajne mase, nista v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji iz leta 1989 določena rok in prijava, kot to velja za stečajne upnike - to je tiste upnike, katerih terjatve so nastale do začetka stečajnega postopka. Upnik stečajne mase lahko tako terjatev tudi iztoži. Seveda pa je uspešnost zahtevka vezana na to, ali je vložen takrat, ko dolžnik še ni izbrisan iz sodnega registra oziroma, ko š...

Sklep nº Cpg 565/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 05, 1995

Tožeča stranka ima v primeru izstopa iz gospodarske družbe po 4. odst. 436. člena ZGD pravico do vračila tržne vrednosti svojega deleža. 

January 04, 1995

Sodba nº in sklep I Cp 1584/94 of Civilni oddelek, January 04, 1995

Določba 1. odstavka 89. člena ZDEN denacionalizacijskega upravičenca ne upravičuje ne do ničnostne in ne do izpodbojne tožbe. 

Sklep nº I Cp 1595/94 of Civilni oddelek, January 04, 1995

Določbe Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij v zvezi z začasno odredbo so specialni predpis napram določbam Zakona o denacionalizaciji v zvezi z začasno odredbo o prepovedi lastninskega preoblikovanja podjetij. 

Sklep nº III Cp 643/94 of Civilni oddelek, January 04, 1995

Če dolžnik trdi v ugovoru, ki je bil vložen po izteku 8-dnevnega roka, da je terjatev ali njen del plačal potem, ko je postal sklep o izvršbi pravnomočen, je to ugovor, ki ga je mogoče vložiti po izteku roka. Izvršbo, ki se vodi po določbah čl. 251a do 251f ZIP, je mogoče odložiti, če je vložen predlog za razveljavitev sporazuma. 

Sodba nº I Cp 537/94 of Civilni oddelek, January 04, 1995

Ni dokazov, da bi toženci ob sklenitvi pogodbe o dosmrtnem preživljanju pričakovali smrt preživljanke. Pogodba je zato veljavna. Po vstopni pravici so dediči preživljanke potomci prej umrlega sina, ne pa tudi njegov zakonec. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners