Višja Sodišča: Opinions issued on October 1995

October 26, 1995

Sklep nº Kp 843/95 of Kazenski oddelek, October 26, 1995

Enotna kazen za kazniva dejanja v steku mora biti rezultat posameznih določenih kazni in hkrati v sorazmerju z vso kriminalno dejavnostjo, za katere se enotna kazen izreka; biti mora torej v logičnem in sorazmernem odnosu tako do posameznih določenih kazni, kot tudi do celotne obsojenčeve kaznive dejavnosti. V konkretnem primeru temelji izrek enotne kazni na takoimenovanem načelu asperacije, (2. točka 2. odstavka 47. člena KZ), po katerem mora biti, če so za kazniva dejanja v steku določene k...

October 25, 1995

Sodba nº in sklep I Cp 1574/94 of Civilni oddelek, October 25, 1995

Za nesrečo premikajočih se motornih vozil gre tudi, če se ne premikajo vsa vozila, vpletena v nesrečo. Tožničin avto je stal in bil označen; toženčev avto je zaradi neprilagojene hitrosti zadel tožničinega. Odgovornost toženca je 70 %, tožnice pa 30 %. 

October 24, 1995

Sklep nº Cpg 710/95 of Gospodarski oddelek, October 24, 1995

ZST (do novele, ki je bila objavljena v Ur.l. RS št. 14/91) obveznosti, ki jih je za vloge oziroma odločbe predpisoval v tarif.

October 18, 1995

Sodba nº Cpg 255/94 of Gospodarski oddelek, October 18, 1995

Bistvena kršitev pravdnega postopka po 13. točki 2. odst. 354. člena ZPP je podana, če so razlogi o odločilnih dejstvih, ne pa razlogi o materialnopravnih zaključkih nejasni ali med seboj v nasprotju.

Sodba nº Cpg 322/94 of Gospodarski oddelek, October 18, 1995

Dolžnik lahko proti prevzemniku terjatve uveljavlja ugovor, da terjatev ne obstoji, ker odstopniku blaga ni naročil niti ga ni prejel. V takem primeru je dokazno breme za obstoj terjatve na strani tožeče stranke kot prevzemnika terjatve. 

Sklep nº Cpg 293/94 of Gospodarski oddelek, October 18, 1995

Če sodišče prisodi tožeči stranki zamudne obresti po višji obrestni meri od zakonske, čemur je tožena stranka ugovarjala, mora to v sodbi obrazložiti, sicer je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 13. točki 2. odst. 354. člena ZPP.

Sodba nº Cp 496/95 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 18, 1995

Materialno-pravni pogoj za plačilo obresti po čl. 26 ZBP je le v tem, da je prodajalec terjal predplačilo in da kupec ni mogel drugače kupiti stvari, kot da je izpolnil pogoj prodajalca. Druge materialne določbe se ne upoštevajo.

Sklep nº Cpg 1051/95 of Gospodarski oddelek, October 18, 1995

Smrt direktorja in edinega ustanovitelja družbe z omejeno odgovornostjo ni razlog za uporabo določb 83. čl. ZPP v zvezi s 14. čl. ZIP in za ustavitev postopka, pač pa je razlog za prekinitev postopka po 2. tč. 212. čl. ZPP v zvezi s 14. čl. ZIP. 

Sklep nº I Cp 1030/95 of Civilni oddelek, October 18, 1995

Ker ima kršitev načela zaslišanja strank (5. člen ZPP) absolutni značaj, je irelevantno, kateri od strank je sodišče z nezakonitim postopanjem omogočilo obravnavanje pred sodiščem. 

October 16, 1995

Sklep nº Cpg 421/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 16, 1995

Po določilu 5. odstavka 143. člena ZPPSL mora stečajni senat napotiti na pravdo stečajnega upravitelja, če je prerekana ločitvena pravica vpisana v zemljiško knjigo. 

October 12, 1995

Sklep nº Cpg 397/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 12, 1995

Po določilu 342. člena ZPP izda sodišče o popravi poseben sklep, ki se zapiše na koncu izvirnika in strankam vroči prepis sklepa.

October 11, 1995

Sklep nº Cpg 1000/95 of Gospodarski oddelek, October 11, 1995

Če dolžnik vloži ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, nato pa upnik umakne izvršilni predlog, mora sodišče najprej odločiti o ugovoru, šele potem pa (po predhodnem soglasju dolžnika) o umiku tožbe. Zato v takem primeru ni podlage za ustavitev izvršbe. 

Sklep nº Cpg 1195/95 of Gospodarski oddelek, October 11, 1995

Za spore o odškodnini v zvezi z nepremičnino ni predpisana izključna krajevna pristojnost sodišča, na katerega območju leži nepremičnina, pristojnost sodišča, na katerega območju je bilo storjeno škodno dejanje ali je nastopila škodljiva posledica, pa je izbirna.

Sklep nº Cpg 1215/95 of Gospodarski oddelek, October 11, 1995

Izrek sklepa, s katerim sodišče v postopku prisilne poravnave "zavrže prijavo terjatve", ker je vložena po izteku roka, določenega v 4. čl.

Sklep nº I Cp 1005/95 of Civilni oddelek, October 11, 1995

Pri oceni, ali gre v posameznem primeru za stanovanje, je treba upoštevati zlasti tudi uporabo prostorov (posebej še, če je trajala dalj časa) namen in stanovanjske razmere kraja. Ta kriterija, ki ju je vpeljala sodna praksa zato relativizirata pogoja, da morajo biti prostori praviloma gradbena celota in da morajo imeti poseben vhod. 

Sodba nº I Cp 1954/94 of Civilni oddelek, October 11, 1995

Ob uveljavljanju zahtevka na dodelitev drugega primernega stanovanja se tožnik ne more uspešno sklicevati, da mora izprazniti stanovanje tožene stranke, kamor se je vselil nezakonito, niti na okoliščino, da se je pred tem izselil iz stanovanja v drugi državi (Republiki Hrvatski). 

October 10, 1995

Sklep nº Cpg 1966/93 of Gospodarski oddelek, October 10, 1995

Za obstoj fiksne pogodbe ni dovolj, da stranki določita rok izpolnitve, temveč morata jasno izraziti voljo, da posel štejeta za fiksnega, npr. s tem, da določita, da se bo pogodba štela za razdrto, če ne bo izpolnjena v določenem roku.

Sklep nº Cpg 1235/95 of Gospodarski oddelek, October 10, 1995

Ker iz 1. odst. 14. čl. ZZK izhaja, da se lahko pravice (iz 2. do 8. točke 10. čl. ZZK) vpišejo tudi na posameznih nepremičninah, vpisanih v enem zemljiškoknjižnem vložku, ni videti razloga, da to ne bi veljalo tudi za zaznambo spora. 

Sodba nº Cpg 56/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 10, 1995

Ne gre za fiksni posel, kjer je rok dobave bistveni element pogodbe, samo zato, ker se stranke natančno dogovorijo za dinamiko dobave. Iz posla mora izhajati, da je rok tako važen, da sicer pogodba ne bi bila sklenjena. 

October 04, 1995

Sodba nº I Cp 79/95 of Civilni oddelek, October 04, 1995

Vlaganja zaradi pridobitve lastninske pravice na nepremičnini so mogoča le v nepremičnino kot celoto, ne pa v solastninski delež določenega solastnika. Zato je treba vložiti tožbo zoper vse solastnike kot enotne in nujne sospornike. 

Sodba nº II Cp 398/95 of Civilni oddelek, October 04, 1995

V primeru smrti najemnika stanovanja lahko ožji družinski član zahteva sklenitev najemne pogodbe z lastnikom stanovanja, če je naveden v najemni pogodbi in dejansko uporablja stanovanje z dotedanjim najemnikom. 

October 03, 1995

Sodba nº Cpg 1915/93 of Gospodarski oddelek, October 03, 1995

Arbitražna pogodba je samostojna pogodba, medtem ko je arbitražna klavzula sestavina druge materialnopravne pogodbe.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners