Višja Sodišča: Opinions issued on November 1995

November 30, 1995

Sodba nº Kp 274/95 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, November 30, 1995

Ko pri kaznivem dejanju tatvine sodelujeta dva storilca in vsak od njiju dejanje šteje za svoje, ni moč vrednost ukradenih stvari deliti na pol temveč oba odgovarjata za celotno kriminalno količino.

November 29, 1995

Sklep nº Cpg 1335/95 of Gospodarski oddelek, November 29, 1995

Znesek terjatve je le izjemoma sam po sebi tak, da kaže, da bo z izvršbo - če ne bo odložena - dolžnika pretrpel znatnejšo škodo. Če sklep o odlogu izvršbe nima razlogov še o drugih zatrjevanih odločilnih dejstvih, ga ni mogoče preizkusiti, zato je podana bistvena kršitev določb izvršilnega postopka po 13. točki 2. odst. 354. člena ZPP v zvezi s 14. členom ZIP. 

Sklep nº I Cp 368/95 of Civilni oddelek, November 29, 1995

Stranski intervenient mora vložiti pritožbo v roku, v katerem bi jo lahko vložila stranka, kateri se je pridružil. 

Sodba nº in sklep I Cp 207/95 of Civilni oddelek, November 29, 1995

Po 1.1.1995 krajevne skupnosti še obstajajo, ker jih Zakon o lokalni samoupravi ni ukinil.

November 23, 1995

Sklep nº Kp 299/95 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, November 23, 1995

Pritožnik se je v skladu s 4. odst. 443. čl. ZKP pravici do pritožbe odpovedal in zato takega izraza svoje volje izpodbijati ne more zgolj s poznejšim sklicevanjem, da sploh ni dojel, za kaj pri podpisovanju odpovedi pravici do pritožbe gre. Sprejeti pritožnikovo naziranje bi pomenilo, da nobena procesno upoštevna in nepreklicna izjava dana v postopku ne bi bila zavezujoča, saj bi jo bilo mogoče pozneje odvisno od presoje izjavitelja prereči. 

November 22, 1995

Sklep nº Cpg 55/95 of Gospodarski oddelek, November 22, 1995

Če okoliščine kažejo, da bi bilo treba v sporu z mednarodnim elementom uporabiti tuje pravo, sodišče prve stopnje pa je uporabilo slovensko pravo, za kar ni navedlo razlogov, je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 13. točki 2. odst. 354. člena ZPP. 

Sklep nº Cpg 1314/95 of Gospodarski oddelek, November 22, 1995

Začasna odredba ni izvršilni naslov, zato za njeno izvršitev ni potreben nov predlog za izvršbo, ki bi ga bilo treba v postopku zaradi motenja posesti vložiti v roku 30 dni od izteka paricijskega roka, določenega za izvršitev nenadomestnega dejanja.

Sklep nº Cpg 465/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 22, 1995

V postopku za vpis v sodni register in sicer subjekta, ki je že vpisan, pa velja posebno določilo 2. odstavka 25. člena ZSR. Po tem določilu se vročitev opravi osebi na naslovu sedeža subjekta. 

Sklep nº Cpg 327/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 22, 1995

Prenehanje družbe po skrajšanem postopku je oblika prenehanja gospodarske družbe z najmanjšimi stroški. Vendar je zaradi varstva event. upnikov obvezno obvestiti javnost o prenehanju pravne osebe - 396. in 456. člen ZGD in sicer skladno z 10. členom ZGD v Uradnem listu Republike Slovenije. Glede plačila teh stroškov ni možna oprostitev kot je to možno na primer v zvezi s plačilom sodnih taks. 

Sklep nº Cpg 452/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 22, 1995

Določilo družbene pogodbe je skladno z ZGD v obsegu, ki se nanaša na zastopnike družb in posebna določila o družbi z omejeno odgovornostjo. 

Sklep nº Cpg 455/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 22, 1995

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) in zakon o sodnem registru (ZSReg) ter na podlagi le-teh izdani predpisi določajo, kaj mora vsebovati predlog za vpis v sodni register in sicer glede na vrsto družbe in vrsto vpisa. Prvostopno sodišče je v okviru predhodnega preizkusa predloga - 29. in 30. člen ZSR, upravičeno zahtevalo tudi prečiščeno besedilo družbene pogodbe. 

November 21, 1995

Sklep nº Cpg 1452/95 of Gospodarski oddelek, November 21, 1995

Tudi podaljšanje roka, ki ga je stečajni senat določil za kritje stroškov do začetka stečajnega postopka, se mora predlagati, preden rok izteče.

November 18, 1995

Sklep nº Cp 542/95 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 18, 1995

Če ena stranka ni pristala na upravni mejni ugotovitveni postopek in v tem postopku sploh ni sodelovala, potem so ostale stranke motilci posesti, če postavijo mejnike po črti, ki je bila določena v nezakonitem upravnem postopku. Protipravnost bi bila izključena, če bi vse stranke sodelovale v upravnem postopku. Stranki je treba dokazati, da je spolnitvenim pomočnikom naročila motenje in da je dala točne in konkretne napotke za motilno dejanje, npr. postavitev mejnikov. 

November 15, 1995

Sklep nº Cpg 352/94 of Gospodarski oddelek, November 15, 1995

Komisionar sklepa posle s tretjimi v svojem imenu, zato on stopi v zavezo po pogodbi, ki jo je sklenil za račun komitenta. Za prevzemnika naročila pa je od tega, ali je tudi zastopnik naročnika ali ne, odvisno, ali stopi v tako pogodbeno zavezo ali ne. 

Sklep nº Cp 517/95 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 15, 1995

Šola je lahko odškodninsko odgovorna, če je organizirala pouk telesne vzgoje na neurejeni atletski stezi in je ta neurejenost v vzročni zvezi s padcem učenke. Zato je treba ugotoviti, kakšne so bile kotanje na stezi po globini, obliki, ali so potekale vzdolžno, ali prečno. Ugotoviti je tudi treba primernost bližine kovinske ograje in eventualno opustitev nadzorstva pri izvajanju teka na atletski stezi.

Sklep nº I Cp 1161/95 of Civilni oddelek, November 15, 1995

V spremenjenih družbenih razmerah ne velja več določilo ZPP, da stranke lahko podajajo vloge v jeziku kakšnega jugoslovanskega naroda. Vloge, ki jih stranke naslavljajo na sodišče, morajo biti v slovenskem jeziku. 

November 14, 1995

Sodba nº Cpg 734/96 of Gospodarski oddelek, November 14, 1995

Pogodbeno predkupno pravico je mogoče uveljaviti le pri prostovoljni prodaji, saj 1. odst. 530. čl. ZOR določa, da se pri prisilni javni dražbi predkupni upravičenec ne more sklicevati na svojo predkupno pravico. 2. odst. tega člena določa, da lahko predkupni upravičenec, čigar predkupna pravica je vpisana v javni knjigi, zahteva razveljavitev dražbe, če ni bil nanjo posebej povabljen. Ta določba predstavlja izjemo od pravila, da se pri prisilni javni dražbi predkupni upravičenec ne more skli...

Sklep nº Cpg 919/54 of Gospodarski oddelek, November 14, 1995

Če gre za vpis podatkov pri že vpisanem subjektu vpisa (spremembe), se vročitev opravi na naslov sedeža subjekta vpisa, ne pa po pooblaščenki (oz. zastopnici), niti z nabitjem na sodno desko. 

Sodba nº Cpg 292/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 14, 1995

Sodbo na podlagi pripoznave se lahko izpodbija zaradi kršitve procesnega zakona ali zaradi pripoznave podane v zmoti ali pod prisilo oz. zvijačo. Pritožbena navedba o zmoti se ne nanaša na sam dolg, saj ga toženka tudi v pritožbi izrecno priznava. Pritožba se nanaša le na zmoto o obliki plačila dolga, kar pa ne predstavlja pritožbeni razlog zmote o pripoznavi dolga, ki ga dopušča določilo 353. člena ZPP. 

November 10, 1995

Sklep nº Cp 387/95 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 10, 1995

Sodišče mora pri vsaki stroškovni postavki oceniti, ali gre za potreben pravdni strošek po čl. 155 ZPP. Oceniti je treba, ali ima skrčitev tožbenega zahtevka vpliv na višino potrebnih pravdnih stroškov. Oceniti je treba, ali so bili vsi pripravljalni spisi potrebni za pravdo. Izpodbijana odločba nima razlogov o teh odločilnih dejstvih, zato je podana absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka. 

November 09, 1995

Sklep nº Kp 284/95 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, November 09, 1995

Minister za pravosodje odloča o izročitvi obsojenca skladno s 1. odst. 530. čl. ZKP. Sodišče namreč preizkusi, ali so podani vsi pogoji za izročitev, dovoli pa jo minister za pravosodje. 

November 08, 1995

Sklep nº Cpg 1312/95 of Gospodarski oddelek, November 08, 1995

Če v primeru nabavne komisije komisionar (v svojem imenu in za račun komitenta) sklene s tretjim kot prodajalcem prodajno pogodbo, mora kupnino plačati komisionar, ne pa komitent. 

Sklep nº Cpg 1298/95 of Gospodarski oddelek, November 08, 1995

Niti Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje niti Agencija RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij nista oproščeni plačila sodnih taks. 

Sodba nº Kp 280/95 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, November 08, 1995

Kaznivo dejanje kršitve nedotakljivosti stanovanja po 1. odst. 152.čl. KZ ni podano če je obdolženec v stanovanje prišel na povabilo solastnice stanovanja pa četudi je to bilo proti volji oškodovanca kot tožilca.Solastnik stanovanja,v danem primeru oškodovanec kot tožilec, ni upravičen omejevati pravice drugega solastnika do sprejemanja obiskov, ki ne segajo iz običajnih okvirov. 

Sklep nº I Cp 1001/95 of Civilni oddelek, November 08, 1995

Oporočni dedič je tisti, ki mora dokazovati sporna dejstva v zvezi z velikostjo nujnega deleža ostalih dedičev. Če oporočna dediča trdita, da nujnim dedičem ne gre nujni delež, ker so ga prejeli že z darili, je to zahteva oporočnih dedičev za vračunanje daril. 

November 07, 1995

Sklep nº Cpg 1353/95 of Gospodarski oddelek, November 07, 1995

Če je nad dolžnikom kasneje (po potrditvi prisilne poravnave) začet stečajni postopek, mora stečajni upnik v stečajnem postopku prijaviti terjatev, ki je že bila prijavljena in preizkušena v postopku prisilne poravnave. Vendar pa se takšna terjatev v stečajnem postopku ne preizkusi ponovno, saj ima sklep o potrditi prisilne poravnave učinek izvršilnega naslova in s tem tudi pravnomočno razsojene stvari. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners