Višja Sodišča: Opinions issued on December 1995

December 20, 1995

Sodba nº Cpg 1806/94 of Gospodarski oddelek, December 20, 1995

Če iz dogovora med strankama jasno sledi, da sta se dogovorili, da bosta sklenili prodajno pogodbo za določeno nepremičnino za določeno kupnino, je tak dogovor predpogodba, ne pa prodajna pogodba, čeprav nato ena stranka drugi v celoti plača znesek (bodoče) kupnine. Na podlagi predpogodbe pa tožeča stranka lahko zahteva le sklenitev glavne, v tem primeru prodajne pogodbe, ne pa izročitve nepremičnine in izstavitve zemljiškoknjižne listine. 

Sklep nº Cpg 1611/95 of Gospodarski oddelek, December 20, 1995

Prijava terjatve za obresti po izteku roka za prijavo terjatev je prepozna, čeprav je bila terjatev za glavnico prijavljena pravočasno. 

Sklep nº Cpg 517/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 20, 1995

Prekinitev postopka po 212. členu ZPP ne pomeni konca litispendence. Litispendenca preneha, ko je o zahtevku iz tožbe pravnomočno odločeno oz. je tožba zavržena ali umaknjena. Po določilu 1. odst. 215. člena ZPP se, zaradi začetka stečaja prekinjeni pravdni postopek, nadaljuje tudi takrat, ko sodišče na predlog nasprotne stranke povabi stečajnega upravitelja, da to stori. 

Sklep nº Cpg 538/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 20, 1995

Po določilu 134. člena ZPP, ki se smiselno uporablja tudi v postopku prisilne poravnave, je sodno pisanje vročeno pravni osebi, če se izroči osebi, pooblaščeni za sprejem, ali delavcu, ki se najde v poslovnem prostoru. Poleg tega je po določilu 29. člena zakona o sodnih taksah (ZST) za izdajo sklepa o prisilni izterjavi sodne takse bistveno, da je potekel 15 dnevni rok od sprejema taksnega opomina. Samo v primeru, da bi v sklepu iz 27. člena ZST sodišče odmerilo drugačno takso od tiste v taks...

December 19, 1995

Sklep nº Cpg 1570/95 of Gospodarski oddelek, December 19, 1995

Terjatev se ne more zavarovati tako, da se dolžniku onemogoči opravljanje dejavnosti, ki je predmet njegovega poslovanja. 

December 13, 1995

Sodba nº Cpg 436/94 of Gospodarski oddelek, December 13, 1995

Družba, ki ima registrirano firmo v tujini, proti družbi na območju Republike Slovenije nima varstva firme po 23. členu ZGD. Za obstoj nelojalne konkurence po 10. alinei 3. odstavka 13. člena ZVK niso dovolj zgolj pavšalne trditve, da se z neupravičeno uporabo firme drugega podjetja ustvarja ali utegne ustvariti zmeda na trgu, ampak je treba take trditve tudi utemeljiti s konkretnimi dejstvi in dokazati. 

Sklep nº Cpg 1544/95 of Gospodarski oddelek, December 13, 1995

Ni potrebno, da je višina varščine namesto začasne odredbe enaka vrednosti z začasno odredbo zaseženih stvari. Biti mora taka, da je na zadovoljiv in primeren načina zagotovljeno zavarovanje terjatve. 

Sklep nº II Cp 1266/95 of Civilni oddelek, December 13, 1995

Civilnopravni sukcesor se ne more upirati procesni sukcesiji - procesna stranka postane v trenutku, ki je relevanten za civilnopravno sukcesijo. Če na mesto prvotne tožene stranke stopi njen univerzalni pravni naslednik, ne gre za subjektivno spremembo tožbe. 

Sklep nº I Cp 1198/95 of Civilni oddelek, December 13, 1995

Če je otrok dodeljen v vzgojo in varstvo stari materi in je mati tudi preživninska zavezanka, mati ne more nastopati kot zakonita zastopnica otroka v postopku zaradi zvišanja preživnine. 

Sodba nº in sklep II Cp 1167/95 of Civilni oddelek, December 13, 1995

Oškodovanec ima pravico do rente, če je umrli prispeval k njegovemu preživljanju v času škodnega dogodka. 

December 06, 1995

Sodba nº Cpg 1518/95 of Gospodarski oddelek, December 06, 1995

Z neupravičeno uporabo z blagovno znamko zavarovanega znaka razlikovanja blaga je mogoče storiti tako dejanje nelojalne konkurence kot dejanje kršitve industrijske lastnine. Objava sodbe po 2. odst. 26. člena ZVK ni sankcija, ampak restitucija in ni podrednega pomena, ampak enakovredna vsem drugim oblikam restitucije. 

Sodba nº Cpg 1506/95 of Gospodarski oddelek, December 06, 1995

Posledica neizpolnitve pogodbe je njeno razdrtje, ne glede na to ali gre za prodajno pogodbo ali za pogodbo o delu, učinek razdrtja pa je obveznost vrnitve danega. Tudi pri pogodbi o delu v takem primeru prevzemnik, ki ni izpolnil svoje obveznosti in je s tem povzročil razdrtje pogodbe, ne more zahtevati od naročnika, da prevzame delno izdelano delo, s čemer bi se njegov zahtevek na vrnitev avansa delno znižal. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners