Višja Sodišča: Opinions issued on February 1995

February 28, 1995

Sklep nº Cpg 259/95 of Gospodarski oddelek, February 28, 1995

Prihodki od sodnih taks so prihodki republike. Zato je dolžne takse potrebno plačati na vplačilni račun sodnih taks, ne pa v dobro računa sodišča. 

Sklep nº Cpg 233/95 of Gospodarski oddelek, February 28, 1995

Predlogu za nasprotno izvršbo je mogoče ugoditi šele potem, ko je izvršilni naslov, na podlagi katerega je bila opravljena izvršba, pravnomočno razveljavljen. To pa pomeni, da je potrebno (po razveljavitvi izvršilnega naslova, na podlagi katerega je bil končan izvršilni postopek) počakati do ponovne pravnomočne odločitve sodišča prve stopnje. 

February 22, 1995

Sklep nº I Cp 177/95 of Civilni oddelek, February 22, 1995

Nominalna vrednost lastninskega certifikata ne more predstavljati vrednosti zapuščine, od katere se plačuje zapuščinska taksa. Njene vrednosti trenutno ni mogoče določiti. Brez vrednosti pa ni, ker sicer dedinja ne bi predlagala izdaje dodatnega sklepa o dedovanju. V taki situaciji je treba uporabiti pojasnilo k tarifni številki 9 Zakona o sodnih taksah, kjer je pod točko a) navedeno, da sodišče ugotavlja vrednost, ki je odločilna za odmero povprečne takse po prostem preudarku, na podlagi izj...

Sklep nº II Cp 1294/94 of Civilni oddelek, February 22, 1995

Če tožeča stranka v tožbi in njenem popravku navede sodišče in pravdne stranke, oblikuje zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev, predloži dokaze in čeprav nekoliko zmedeno navede dejstva, na katera opira svoj zahtevek, je vloga sposobna za obravnavanje in se je ne sme zavreči. 

Sodba nº II Cp 1041/94 of Civilni oddelek, February 22, 1995

Tisti, ki zida na parceli, ki jo ima v solasti, zida na tujem svetu.

Sklep nº II Cp 183/95 of Civilni oddelek, February 22, 1995

Dejansko stanje ni popolno ugotovljeno. Presoditi je treba, ali že sama vsebina predlagane začasne odredbe - prepoved prodaje stanovanja - ne kaže, da kaj več kot neznatna škoda upniku ne more nastati. 

Sklep nº I Cp 229/95 of Civilni oddelek, February 22, 1995

Dejansko stanje ni popolno ugotovljeno. Presoditi je treba, ali je potrebno restriktivno obravnavanje predloga, upoštevaje, da sam zakon ne predvideva posebne pritožbe zoper sklep, s katerim je predlogu za izdajo začasne odredbe ugodeno. 

Sklep nº II Cp 1779/94 of Civilni oddelek, February 22, 1995

Pravni standard "zadnja mirna posest" pomeni tako dalj časa trajajoče posestno stanje sporne mejne površine, ki sta ga, preden je prišlo do spora o meji, prostovoljno spoštovala oba mejaša. 

Sodba nº I Cp 1108/94 of Civilni oddelek, February 22, 1995

Najemnika stanovanjske hiše in zemljišča nista plačevala najemnine, zato sta odpoved najemne pogodbe in zahtevek za plačilo najemnine utemeljena. Obresti od posameznih obrokov najemnine - ker so obroki izraženi v tuji valuti - lahko tečejo le kot za devizne vloge na vpogled. 

Sodba nº II Cp 782/94 of Civilni oddelek, February 22, 1995

Nepremičnina - garaža nima za redno uporabo potrebne potne zveze.

Sklep nº Cpg 135/95 of Gospodarski oddelek, February 22, 1995

Če mora po vrednosti spornega predmeta sodišče prve stopnje soditi v senatu, potem sodnik posameznik na prvem naroku za glavno obravnavo ne more izdati sodbe zaradi izostanka. Če jo izda, je storjena bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 1. točki 2. odst. 354. člena ZPP, na katero pritožbeno sodišče pazi po uradni dolžnosti. 

Sklep nº Cpg 32/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 22, 1995

Določilo 2. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - ZLPP o tem, da se ta zakon ne uporablja za podjetja, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena, velja le za oblike lastninjenja, katere je za gospodarske javne službe uredil posebni zakon in sicer Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS št.

February 21, 1995

Sklep nº Cpg 232/95 of Gospodarski oddelek, February 21, 1995

V rednem sodnem postopku je mogoče predlagati in izdati začasno odredbo, ki se nanaša na izdane odločbe v upravnem postopku v skladu z 263. členom ZIP in drugim odstavkom 1. člena ZIP. 

February 15, 1995

Sodba nº in sklep II Cp 1660/94 of Civilni oddelek, February 15, 1995

Tožnik, ki je bil v priporu 83 dni, je upoštevaje razmere, v katerih je prestajal pripor ter dejstvo, da je o primeru pisalo dnevno časopisje, da se mu je zaradi psihične napetosti poslabšalo zdravstveno stanje, da je izgubil ugled in da gre za osebo, vajeno visokega standarda, upravičen do odškodnine 800.000,00 SIT.

February 14, 1995

Sklep nº Cpg 1393/93 of Gospodarski oddelek, February 14, 1995

Sodišče ne prizna razpolaganja strank, ki nasprotuje prisilnim predpisom (tj. tistim določbam, ki jih stranke s sporazumom ne morejo spremeniti). Takšen prisilni predpis je med drugim tudi določba 2. odst. 193. čl. ZPP, po kateri se tožba ne more umakniti po koncu glavne obravnave. Sodišče sodi na podlagi tistega dejanskega in pravnega stanja, kot je bilo ugotovljeno na koncu glavne obravnave. Torej gre za absolutno bistveno postopkovno kršitev, če je pri izdaji sodbe (oz. sklepa) sodelovala ...

February 13, 1995

Sklep nº Cpg 90/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 13, 1995

Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo v postopku izdaje soglasja za vpis posledic lastninskega preoblikovanja v sodni register preveri tudi, ali so podane kakšne ovire v zvezi z denacionalizacijskimi zahtevki. Če soglasje da, pomeni, da takih ovir ni in zato sodišče ugodi zahtevku za vpis. ZLPP je v skladu z ZDEN predpisal način in postopek zavarovanja denacionalizacijskih zahtevkov v postopku lastninjenja podjetij, zato je glede tega specialni predpis. Če denacionalizacijski upra...

Sklep nº Cpg 36/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 13, 1995

Predpostavka za začasno odredbo po 95. členu zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS št. 67/93 - v nadaljevanju ZPPSL) je med drugim tudi subjektivna nevarnost za uspešno poplačilo upnikov v bodočem stečajnem postopku. Ta se kaže v tem, da bo dolžnik onemogočil poplačilo - zmanjšal višino poplačila, ali znatno otežil poplačilo. 

February 09, 1995

Sklep nº III Cp 46/95 of Civilni oddelek, February 09, 1995

Utemeljenost izvršilnega naslova se presoja v času izdaje sklepa o izvršbi. Zato v primeru, ko izvršbo vodi sodišče, ki je o terjatvi odločalo na prvi stopnji (36. člen ZIP), ni mogoče zavreči ali zavrniti upnikovega predloga, če terjatev še ni bila izvršljiva v času vložitve predloga za izvršbo, pa je postala izvršljiva do odločitve o dovolitvi izvršbe. 

Sklep nº Cpg 82/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 09, 1995

Po določilu 251.c člena ZIP ima od strank podpisani sporazum o terjatvi in zastavni pravici - moč sodne poravnave. Torej je le-ta veljaven izvršilni naslov že s podpisom strank oziroma njena veljavnost ni odvisna od pismenega odpravka oz. sklepa iz 251.d člena ZIP.

February 07, 1995

Sklep nº Cpg 153/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 07, 1995

V prijavi za večstransko pobotanje navedba terjatve pomeni identifikacijo le-te in ne pomeni odpoved upnika pravici, da se z pobotom kot obliko plačila najprej poravnajo stroški, nato natekle obresti in slednjič tudi glavnica. 

February 03, 1995

Sklep nº III Cp 131/95 of Civilni oddelek, February 03, 1995

Če podatki spisa kažejo, da obstaja utemeljen dvom v pravilnost izvršilnega naslova (sklep kot izvršilni naslov dolžnici ni bil vročen), je v zvezi z ugovorom treba dati dolžniku možnost, da izpodbija potrdilo o izvršljivosti. 

February 01, 1995

Sklep nº II Cp 2200/94 of Civilni oddelek, February 01, 1995

Razlog za obnovo postopka po določilu 9. točke 421. člena ZPP so lahko samo tista dejstva in dokazi, ki jih sodišče še ni izvedlo in ki jih stranka ni mogla uporabiti v postopku do njegove pravnomočnosti. 

Sodba nº I Cp 1025/94 of Civilni oddelek, February 01, 1995

Neveljavna je pismena oporoka pred pričami, če oporočitelj, ki sicer zna pisati in brati, ne morejo prebrati zapisa oporoke zaradi oslabelosti vida ali iz kakšnega drugega razloga. 

Sklep nº Kp 1133/94 of Kazenski oddelek, February 01, 1995

Ugotovitev sodišča glede možnosti oziroma nemožnosti uspešne izvršbe je predhodno vprašanje ter mora izrek sodbe vsebovati opis dejanskega stanja iz katerega izhaja, da tudi izvršba ne bi mogla biti uspešna glede na obdolženčevo izmikanje plačevanju preživnine. 

Sklep nº Cpg 492/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 01, 1995

Predlog za vpis v sodni register je bil vložen dne 8.7.1993, sklep o vpisu v register pa razveljavljen z odločbo pritožbenega sodišča. Dne 30.7.1993 je stopil v veljavo Zakon o gospodarskih družbah (Ur.l. RS 30/93 in sl. - v nadaljevanju ZGD) in dne 25.3.1994 je stopil v velja Zakon o sodnem registru (Ur.l. RS št. 13/94 - v nadaljevanju ZSR).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners