Višja Sodišča: Opinions issued on March 1995

March 29, 1995

Sklep nº II Cp 1078/94 of Civilni oddelek, March 29, 1995

Ko sodišče po uradni dolžnosti ugotavlja ničnost, ni tožnik dolžan dokazati, da je bilo posojilo dano za dovoljeno igro na srečo.

March 22, 1995

Sklep nº I Cp 1649/94 of Civilni oddelek, March 22, 1995

Ker je tožena stranka vedela, da najemenik lokal še vedno uporablja, naročilo izklopa električne energije pomeni protipravno dejanje.

Sodba nº II Cp 1103/94 of Civilni oddelek, March 22, 1995

Sodišče druge stopnje je zavrnilo toženčevo pritožbo, češ da je sodišče prve stopnje določilo previsoko odškodnino za nepremoženjsko škodo. Tožniku, ki je zaradi toženčevega udarca s pestjo v obraz utrpel hudo telesno poškodbo: zlom nosnih kosti s krvavitvijo iz obeh nosnic, je priznalo naslednjo odškodnino: - zaradi duševnih bolečin zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti 200.000,00 SIT (deformacija nosu, zožitev levega nosnega hodnika, zaradi česar poškodovancu v mrazu ali na toplem teče i...

Sklep nº II Cp 1982/94 of Civilni oddelek, March 22, 1995

Toženec je bil po izvršilnem naslovu upravičen sam vzpostaviti prejšnje stanje, zato njegovo dejanje ni protipravno. 

Sodba nº in sklep II Cp 1332/94 of Civilni oddelek, March 22, 1995

Sodišče prve stopnje je pravilno uporabilo določilo drugega odstavka 333. člena Zakona o pravdnem postopku, ki predvideva, da sodišče zavrže tožbo, če ugotovi, da gre za pravnomočno razsojeno stvar. Pri presojanju, ali gre za pravnomočno razsojeno stvar, je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo subjektivni element - da gre za iste stranke; in objektivni element - da gre za enak tožbeni zahtevek.

Sklep nº I Cp 263/95 of Civilni oddelek, March 22, 1995

Podani so pogoji iz Zakona o dedovanju, da se dedinjo postavi za upraviteljico dela zapuščine. Pogoji, ki jih dediči postavljajo za to postavko, niso v zvezi z zakonskimi pogoji. 

Sklep nº I Cp 763/94 of Civilni oddelek, March 22, 1995

Nepremičnina - garaža nima za redno uporabo potrebne potne zveze.

Sklep nº Cpg 335/95 of Gospodarski oddelek, March 22, 1995

Upnik mora tako terjatev kot ločitveno pravico prijaviti v dveh mesecih od dneva objave oklica o začetku stečajnega postopka v uradnem listu, sicer predsednik stečajnega senata prijavo zavrže. V prijavi mora navesti podatke o terjatvi iz 3. odst. 137. člena ZPPSL in o ločitveni pravici iz 6. odst. 137. člena ZPPSL. To velja tudi v primeru, ko je hipoteka vpisana v zemljiško knjigo in ima upnik zanjo izvršilni naslov ter je že predlagal izvršbo. 

March 20, 1995

Sklep nº Cpg 120/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 20, 1995

Po določilu 62. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS št.67/93 - v nadaljevanju ZPPSL) je v sklepu o potrjeni prisilni poravnavi navedena priznana terjatev seštevek glavnice in nateklih obresti od zapadlosti terjatve do začetka postopka prisilne poravnave. 

Sklep nº Cpg 119/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 20, 1995

Samo pri kapitalskih družbah je potrebno ob predlogu vpisa izkazati vložek. Tako je po 5. členu Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Ur.l. RS št. 20/94 - nadaljevanju Uredba) pri delniški družbi potrebno predložiti ustrezno potrdilo banke. Pri družbi z omejeno odgovornostjo je po 27 členu Uredbe potrebno predložiti poročilo o stvarnih vložkih in potrdilo banke o denarnih vložkih. Nasprotno pa takega določila Uredbe, pri družbi z neomejeno odgovornostjo in komanditni d...

March 16, 1995

Sodba nº I Cp 303/95 of Civilni oddelek, March 16, 1995

Določba 1. odst. 125. člena SZ ne izključuje uporabe določil 58 in 147. člena SZ. Bivši imetnik stanovanjske pravice, ki je sklenil najemno pogodbo po 147. členu SZ z denacionalizacijskim zavezancem, je dolžan to pogodbo uskladiti ali skleniti novo najemno pogodbo z novim lastnikom, ki je to stanovanje dobil v postopku za denacionalizacijo. Po določbi 1. odst. 125. člena SZ ne ostane v veljavi prej sklenjena najemna pogodba, ampak le določila pogodbe. To določbo je treba razlagati tako, da bi...

March 15, 1995

Sklep nº I Cp 743/94 of Civilni oddelek, March 15, 1995

Ko gre za spor o obsegu zapuščine med dediči in tretjimi osebami, ni podlage za prekinitev zapuščinskega postopka. Določilo 212 člena 212-1 ZD se namreč nanaša samo na primer, ko je med dediči spor o tem, ali kakšno premoženje spada v zapuščino ali ne. Tretja oseba lahko svoj zahtevek uveljavi samo v pravdi. 

Sklep nº II Cp 952/94 of Civilni oddelek, March 15, 1995

Pooblaščenec ni imel pooblastila za pripoznavo zahtevka. Sodišče bi zato ne smelo izdati sodbe na podlagi pripoznave. 

Sodba nº in sklep I Cp 1482/94 of Civilni oddelek, March 15, 1995

Izvršilni stroški so potrebni, če je bil sklep o izvršbi izdan prej ali pa istočasno, kot so prispela dolžnikova sredstva. Izvršilni stroški pa niso potrebni, če je bil sklep o izvršbi izdan potem, ko so dolžnikova sredstva že prispela.

Sodba nº II Cp 1271/94 of Civilni oddelek, March 15, 1995

Lastnik stanovanja, ki noče skleniti najemne pogodbe za nedoločen čas po določilu 147. člena Stanovanjskega zakona, ne more zahtevati izpraznitve stanovanja po določilu 2. odstavka 58. člena tega zakona, če imetnik stanovanjske pravice (oziroma imetnik pravice do uporabe lastniškega stanovanja) za to ni kriv. 

Sodba nº Cpg 23/94 of Gospodarski oddelek, March 15, 1995

Na podlagi trditve, da je nekdo nekaj plačal prostovoljno, ne da bi bilo zatrjevano, da je vedel, da plačila ne dolguje, še ni mogoče odločiti, da po 211. členu ZOR tega nima pravice zahtevati nazaj. 

Sklep nº Cpg 275/95 of Gospodarski oddelek, March 15, 1995

Dejstvo, da ima stečajni dolžnik zaposlenega delavca, ne vpliva na izdajo sklepa o začetku stečajnega postopka in njegovem takojšnjem zaključku, če premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka. 

Sklep nº Cpg 117/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 15, 1995

Stečajni upnik nima pravice zahtevati povrnitve stroškov, ki so mu nastali v zvezi z udeležbo v stečajnem postopku, ker stečajni upnik ni stranka v smislu pravdnega postopka. Zato določb ZPP o stroških ni mogoče uporabiti v stečajnem postopku. Slednji je po svoji pravni naravi nepravdni postopek za katerega velja, da udeleženci trpijo svoje stroške, razen če zakon določa drugače - 35. člen zakona o nepravdnem postopku. V stečajnem postopku le-ta določa povrnitev stroškov le tistim stečajnim u...

March 10, 1995

Sodba nº Cpg 153/95 of Gospodarski oddelek, March 10, 1995

Z dopolnilno sodbo je mogoče odločiti le o tistem zahtevku ali delu zahtevka, ki je bil postavljen do konca glavne obravnave, po kateri je bila izdana prvotna sodba. V predlogu za njeno izdajo tožbenega zahtevka ni mogoče spremeniti. Če je z dopolnilno sodbo ugodeno zahtevku, ki je bil s predlogom za dopolnilno sodbo povečan, gre za prekoračitev tožbenega zahtevka. 

March 08, 1995

Sklep nº I Cp 619/93 of Civilni oddelek, March 08, 1995

Če se pritožnik pritožuje zaradi deleža, ki se ne nanaša na vpis njegove solastnine v zemljiško knjigo, za to nima pravnega interesa in je treba pritožbo zavreči. 

Sodba nº II Cp 1978/94 of Civilni oddelek, March 08, 1995

Če sta se stranki dogovorili za valutno klavzulo, je upnik kljub upniški zamudi upravičen do plačila glavnice v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju na dan plačila, ne pa na dan, ko je upnik prišel v zamudo. 

Sklep nº I Cp 260/95 of Civilni oddelek, March 08, 1995

Kadar sodišče po uradni dolžnosti ali na predlog stranke izda začasno odredbo po 1. odst. 442. člena ZPP,proti takšnemu sklepu ni dovoljena posebna pritožba niti ugovor. Stranka v tej fazi postopka zato nima nobenega pravnega sredstva proti sklepu o začasni odredbi 

Sodba nº Kp 189/95 of Kazenski oddelek, March 08, 1995

Ni kaznivo dejanje obdolženca, ki je mladoletnega oškodovanca, katerega je zalotil pri tatvini v svojem stanovanju, udaril in mu prizadejal sled poškodb (neznatna družbena nevarnost). 

Sklep nº Cpg 56/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 08, 1995

Bivša Služba družbenega knjigovodstva je bila po 4. členu zakona o SDK (Ur.l.SFRJ) samostojna in neodvisna organizacija, ki je delovala kot skupna služba organizacij združenega dela - enako je določal tudi republiški zakon o SDK. Prav zato, ker SDK ni bila državni organ, je bila posebej določena taksna oprostitev. Dne 20.8.1994 je stopil v veljavo zakon o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur.l. RS št. 48/94), ki opredeljuje Agencijo kot javni zavod. Novi zakon ne dol...

Sodba nº Cpg 55/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 08, 1995

V 48.a členu Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij je zakonodajalec natančno in določno opisal, v katerih primerih je šteti, da je družbena lastnina oškodovana. Zato je v reviziji ugotovljeno dejansko stanje potrebno "podrediti" izključno opisom v desetih točkah cit. člena. Tako odpustitev plačila provizije iz pogodb o franšizingu ali zmanjšanju vrednosti zalog ali stanovanj ni mogoče šteti kot presumirano oškodovanje družbene lastnine po 10. točki cit. člena, saj je v tej točki zakono...

March 06, 1995

Sklep nº Cpg 102/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 06, 1995

Če je stečajni upravitelj v celoti priznal navedeno terjatev, stečajni upnik pa jo je v celoti prerekal, mora stečajni senat po določilu člena 144/I zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - v nadaljevanju ZPPSL (Ur.l. RS št. 67/93), napotiti stečajnega upnika, da začne v 15 dneh od vročitve sklepa postopek pred sodiščem ali drugim organom za ugotovitev prerekane terjatve. 

March 02, 1995

Sklep nº Cpg 240/95 of Gospodarski oddelek, March 02, 1995

Poprečna taksa se v postopku prisilne poravnave odmeri od seštevka zneskov, s katerimi je bila dosežena prisilna poravnava, brez upoštevanja faktorjev, s katerimi je treba pomnožiti terjatve določenih upnikov po 56. členu ZPPSL. 

March 01, 1995

Sodba nº II Cp 1959/94 of Civilni oddelek, March 01, 1995

Pričakovanje razlastitve je podlaga pogodbe, sklenjene namesto razlastive. Takšno pričakovanje zato samo po sebi ne more pomeniti izkoriščanja stiske kot subjektivnega elementa oderuštva. 

Sodba nº I Cp 1299/94 of Civilni oddelek, March 01, 1995

Tožbeni temelj (dejstva, na katera opira tožnik svoj zahtevek) predstavlja poleg strank in tožbenega predloga bistven element identifikacije zahtevka. 

Sodba nº II Cp 1292/94 of Civilni oddelek, March 01, 1995

Tisti, kateremu je bilo dodoljeno stanovanje v zvezi s službo (učitelj) v šolskem objektu, ne more zahtevati odkup stanovanja po SZ, temveč samo nakup drugega primernega stanovanja, katerega primernost se presoja v izvršilnem postopku. 

Sklep nº II Cp 286/95 of Civilni oddelek, March 01, 1995

Narok v postopku za izdajo začasne odredbe ni potreben. Za začasno odredbo zadostuje, da so dejstva verjetno izkazana. 

Sklep nº II Cp 2308/94 of Civilni oddelek, March 01, 1995

Dejanje, ki je bilo storjeno s tem, da je toženka travo le pograbila na kup, ne da bi jo odpeljala, ne pomeni motenje posesti. 

Sklep nº I Cp 292/95 of Civilni oddelek, March 01, 1995

V pravdi zaradi izstopa iz družbe in izplačila poslovnega deleža je zaradi zavarovanja denarne terjatve mogoče izdati začasno odredbo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, ki je last družbe. 

Sklep nº II Cp 929/94 of Civilni oddelek, March 01, 1995

Če so po roku, ki je določen za izpolnitev, določene zamudne obresti, je vprašljivo, ali je posel fiksen. Če hoče upnik odstopiti od pogodbe, mora dati dolžniku dodaten rok za izpolnitev. 

Sodba nº in sklep Cp 713/95 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 01, 1995

Pri tehničnem blagu jamčita za napake, ki se pokažejo med garancijskim rokom tako prodajalec kot kupec. Oba sta dolžna povrniti škodo, ki jo je utrpel kupec zaradi neuporabe stvari med garancijskim popravilom.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners