Višja Sodišča: Opinions issued on April 1995

April 25, 1995

Sklep nº II Cp 121/95 of Civilni oddelek, April 25, 1995

Razsodnost kot subjektivni kriterij oporočne sposobnosti ima tako intelektualno komponento, t.j. sposobnost razumeti pomen dejanja, ki ga predstavlja sestava oporoke, kot voljno komponento, t.j. sposobnost ravnati v skladu z razumom. Vendar je zaradi pomanjkanja bodisi intelektualne bodisi voljne komponente sposobnosti oporočitelju mogoče odreči razsodnost le, če je to posledica okoliščin, ki so biološke narave. 

Sklep nº Cpg 434/95 of Gospodarski oddelek, April 25, 1995

Prodajalec ne more prenesti pravice, ki je niti sam nima. Vendar ima kupec možnost, da pravico na kupljeni nepremičnini pridobi originarno - v posebnih okoliščinah. Če kdo kupi tujo nepremičnino, ne da bi že na podlagi zakona pridobil lastninsko pravico, je pogodba vendarle veljavna. Prodaja tuje nepremičnine se ne šteje za nemogočo, ker nemožnost ni absolutna. Prodajalec še lahko pregovori pravega lastnika, da nepremičnino prepusti kupcu v last. Šele če prodajalec ne more priskrbeti kupcu la...

Sodba nº in sklep I Cp 1602/94 of Civilni oddelek, April 25, 1995

Nična je določba pogodbe o valorizaciji denarne terjatve. 

April 20, 1995

Sklep nº III Cp 149/95 of Civilni oddelek, April 20, 1995

Če je v motenjski pravdi izdana začasna odredba po določbi 442. člena ZPP in je z njo dolžniku naloženo kakšno dejanje, upnik izgubi pravico zahtevati v izvršilnem postopku izvršitev sklepa, če ni zahteval prisilne izvršitve v tridesetih dneh po izteku roka, ki je bil v začasni odredbi določen, zato da ga dolžnik opravi. 

April 19, 1995

Sklep nº II Cp 1940/94 of Civilni oddelek, April 19, 1995

Vrednost določenega dela solastne stvari (sobe) ne more biti odvisna od tega, komu od solastnikov (v čigavo stanovanje spada) je dodeljena. Če je ena od strank med nepravdnim postopkom odsvojila svoj delež, to ni ovira, da se postopek konča med istima strankama. Ko gre za delitev stvari in skupnega premoženja, je treba upoštevati posebno določilo o stroških v čl. 126 ZNP. Če gre za vprašanje dejanskega stanja v procesu, je v dvomu treba uporabiti procesna pravila v korist stranke, ki bi pravi...

Sklep nº II Cp 2306/94 of Civilni oddelek, April 19, 1995

V primeru, ko je izdana začasna odredba, izvršitve te začasne odredbe ni mogoče odložiti po določbah ZIP o odlogu izvršbe (člen 63 in naslednji). 

Sodba nº Kp 52/95 of Kazenski oddelek, April 19, 1995

Storilec, ki pri nadaljevanem kaznivem dejanju velike tatvine sodeluje kot sostorilec in kot pomagač, stori le nadaljevano kaznivo dejanje velike tatvine v sostorilstvu (ker je pomoč pri kaznivem dejanju subsumirana v sostorilstvu). 

Sklep nº Cpg 479/95 of Gospodarski oddelek, April 19, 1995

Če upnik v predlogu za izvršbo poleg izvršbe na dolžnikova denarna sredstva ni predlagal tudi izvršbe na dolžnikove premične stvari, potem naknadnega predloga v tej smeri ni mogoče šteti za predlog za izdajo dopolnilnega sklepa, ampak je to predlog za naknadno objektivno kumulacijo izvršilnih sredstev. 

Sklep nº Cpg 365/95 of Gospodarski oddelek, April 19, 1995

Če pravna oseba kot dolžnik v pritožbi navede, da sklep o izvršbi ni bil vročen njegovemu pooblaščencu ali delavcu v njegovi pisarni ali poslovnem prostoru, ampak vratarju v poslovni stavbi, v kateri je več pravnih oseb, je s tem podan dvom v pravilnost vročitve sklepa. Zaradi ugotovitve pravočasnosti vložitve ugovora je zato treba te okoliščine raziskati že pred zavrženjem ugovora kot prepoznega. 

Sodba nº Cpg 291/94 of Gospodarski oddelek, April 19, 1995

Kazen določeno v 316. čl. ZPP ni mogoče izreči pravni osebi, ker pravdnih dejanj ne opravlja sama, pač pa jih opravlja po zakonitem zastopniku ali pooblaščencu. Zato je lahko denarna kazen izrečena le osebi, ki je za pravno osebo opravljala pravdna dejanja, s katerimi je bila zlorabljena procesna pravica. Za zlorabo procesnih pravic gre, če stranka ali njen zakoniti zastopnik procesno pravico ima, pa le-to izkoristi s ciljem škodovati drugemu ali sodišču. Če pa določene procesne pravice nima,...

Sklep nº Cpg 78/95 of Gospodarski oddelek, April 19, 1995

Za upnikov predlog, da se opravi izvršba na drugem izvršilnem sredstvu, se ne plača nova sodna taksa, četudi se o takem predlogu odloča v novem izvršilnem postopku. 

Sklep nº Cpg 542/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 19, 1995

Po določilu 7.odstavka 32. člena ZIP ima upnik pravico zahtevati povrnitev stroškov v 30 dneh od dneva, ko je bil končan postopek - torej od dneva, ko mu je bil vročen izpodbijani sklep. 

April 17, 1995

Sklep nº II Cp 1229/95 of Civilni oddelek, April 17, 1995

Vpis lastninske pravice ni vpis pravnega dejstva, zato se z zaznambo ta vpis ne more opraviti. Izpisek iz sodnega registra ni listina, primerna za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. 

April 14, 1995

Sklep nº Cpg 538/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 14, 1995

Po določilu 35. člena ZIP mora predlog za izvršbo vsebovati med drugim tudi sredstvo in predmet izvršbe. Po 27. členu ZIP sodi med sredstva izvršbe tako premičninska izvršba, kot tudi prenos terjatve (dolžnika do njegove banke). Predmet izvršbe pa je vsaka dolžnikova stvar ali pravica - po 70. členu upniku ni potrebno navesti, kje so premične stvari. Zakon o izvršilnem postopku ne omejuje izvršilnega predloga samo na eno sredstvo in en predmet izvršbe - prav nasprotno je zaključiti iz določil...

April 12, 1995

Sodba nº I Cp 315/94 of Civilni oddelek, April 12, 1995

Oseba, ki pride k prodajalcu po blago s pisno naročilnico opremljeno z žigom in podpisom, ni mogoče šteti za pooblaščenca po 1. odst. 98. člena ZOR. 

Sklep nº II Cp 2349/94 of Civilni oddelek, April 12, 1995

Če je tožnik v zvezi z motenjem posesti uporabil pravico do samopomoči, ne more več vložiti tožbe zaradi motenja posesti. 

Sklep nº II Cp 1046/94 of Civilni oddelek, April 12, 1995

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje je dovoljeno obravnavati (čl. 121/1 ZPP), če je podana procesna predpostavka, da je stranka zamudila narok ali rok za kakšno pravdno dejanje in je zaradi te zamude izgubila pravico opraviti to dejanje (čl. 117/1 ZPP). Obstoj prekluzije je potrebno ugotavljati za vsako zamujeno procesno dejanje in za vsak pravdni postopek posebej. Če zaradi zamude naroka ali roka stranka ni izgubila možnosti, da v kasnejši fazi postopka opravi zamujeno procesno dejanje, pre...

Sodba nº II Cp 1159/94 of Civilni oddelek, April 12, 1995

Glede na okoliščine primera je tudi za izgubo nerojenega otroka mogoče prisoditi odškodnino za duševne bolečine. 

Sodba nº II Cp 368/95 of Civilni oddelek, April 12, 1995

Pravni standard "dalj časa trajajoča življenjska skupnost" predstavlja t.i. izvenzakonsko skupnost, kot jo definira prvi odst. 12. člena ZZZDR. Zato vnuk pokojnega najemnika stanovanja ne more zahtevati sklenitve najemne pogodbe, pa čeprav je z njim (najemnikom) živel v dalj časa trajajoči ekonomski skupnosti. 

Sodba nº II Cp 2243/94 of Civilni oddelek, April 12, 1995

Tudi za ugovor zaradi pobota morajo biti izpolnjene procesne predpostavke, ki veljajo za tožbo, med drugim tudi določnost (oziroma vsaj določljivost) zahtevka oziroma ugovora. 

Sklep nº Cpg 422/95 of Gospodarski oddelek, April 12, 1995

Če pravna oseba kot dolžnik v pritožbi navede, da sklep o izvršbi ni bil vročen njegovemu pooblaščencu ali delavcu v njegovi pisarni ali poslovnem prostoru, ampak vratarju v poslovni stavbi, v kateri je več pravnih oseb, je s tem podan dvom v pravilnost vročitve sklepa. Zaradi ugotovitve pravočasnosti vložitve ugovora je zato treba te okoliščine raziskati že pred zavrženjem ugovora kot prepoznega. 

April 11, 1995

Sklep nº Cpg 119/95 of Gospodarski oddelek, April 11, 1995

Udeleženec v postopku za vpis v sodni register je tudi oseba, katere pravni interes utegne biti s sodno odločbo prizadet (tj. materialni udeleženec). Oseba, ki je upravičena podati umik predloga za vpis subjekta v sodni register, je tista oseba, ki je na podlagi akta o ustanovitvi oziroma sklepa ustanoviteljev pooblaščena za zastopanje subjekta vpisa. 

April 05, 1995

Sodba nº II Cp 1413/94 of Civilni oddelek, April 05, 1995

Zavod za zdravstveno dejavnost ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe za stanovanje, ker po Zakonu o zavodih (člen 62/1) ni lastnik stanovanja, le lastnika stanovanja pa veže dolžnost skleniti pogodbo o prodaji stanovanja (člen 117 SZ). Zavod za zdravstveno dejavnost ni upravičen vložiti tožbe na izpraznitev stanovanja, saj zavod po 65/III člena zakona o zavodih s premoženjem stanovanjskega sklada le upravlja, po členu 58/2 SZ pa je le lastnik tisti, ki lahko (kadarkoli) vloži tožbo na izpra...

Sklep nº III Cp 195/95 of Civilni oddelek, April 05, 1995

Če vloži predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine fizična in ne pravna oseba, se, ker gre za sestavljeni postopek, ta predlog obravnava kot predlog za izdajo plačilnega naloga, predlog za dovolitev izvršbe pa se zavrže, ker manjka procesna predpostavka. 

Sodba nº II Cp 1219/94 of Civilni oddelek, April 05, 1995

Kljub zastaranju odškodninske terjatve zaradi posekanih smrek je tožeča stranka upravičena do povrnitve neupravičeno pridobljene koristi. 

Sodba nº I Cp 1567/94 of Civilni oddelek, April 05, 1995

Določbe 550.čl. ZOR ni mogoče pojmovati kot zakonodajalčevo opredelitev pravne narave pogodbe o leasingu in pogodbe o financiranju nakupa, marveč le kot napotilo, po katerih določbah je treba presojati razmerja, nastala s takimi pogodbami. 

Sklep nº Cpg 347/95 of Gospodarski oddelek, April 05, 1995

Kazen določeno v 316. čl. ZPP ni mogoče izreči pravni osebi, ker pravdnih dejanj ne opravlja sama, pač pa jih opravlja po zakonitem zastopniku ali pooblaščencu. Zato je lahko denarna kazen izrečena le osebi, ki je za pravno osebo opravljala pravdna dejanja, s katerimi je bila zlorabljena procesna pravica. Za zlorabo procesnih pravic gre, če stranka ali njen zakoniti zastopnik procesno pravico ima, pa le-to izkoristi s ciljem škodovati drugemu ali sodišču. Če pa določene procesne pravice nima,...

Sklep nº III Cp 182/95 of Civilni oddelek, April 05, 1995

Če upnica že v predlogu trdi, da dolžnik nima premoženja, glede katerega bi se lahko opravila izvršba, je tak predlog v osnovi nepopoln in ga je treba zavreči. Potrdilo o neizterljivosti, ki ga zahteva, v ZIP ni predvideno. 

Sklep nº III Cp 166/95 of Civilni oddelek, April 05, 1995

Pravice do izvršbe ni mogoče odstopiti. Mogoč je prenos terjatve, vendar to lahko stori le stranka, katere terjatev je bila v pravdi uveljavljena. 

Sklep nº II Cp 1262/94 of Civilni oddelek, April 05, 1995

Dejstvo, da je zapustnikova vdova za delo še sposobna, da za njeno preživljanje zadostuje 20 arov zemljišča in upoštevaje, da prejema tudi pokojnino, da lahko sama opravlja vsa gospodinjska dela, pa tudi določena poljska kmečka dela in da celo drugim pomaga, so okoliščine, ki kažejo, da ni razlogov za povečanje dednega deleža. Tudi premoženjske razmere in pridobitna sposobnost ostalih dedičev niso taki, da bi kazali, da je povečanje vdovinega dednega deleža upravičeno. 

Sklep nº I Cp 438/95 of Civilni oddelek, April 05, 1995

Ker je bila pogodba o prenosu nepremičnine sklenjena pred vložitvijo tožbe, začasna odredba z prepovedjo odtujitve te nepremičnine ne pride v poštev, čeprav je toženka še vedno vknjižena v zemljiški knjigi kot lastnica. Solidarna dolžnika nista enotna sospornika. 

Sklep nº I Cp 825/94 of Civilni oddelek, April 05, 1995

V postopku za ureditev razmerij med solastniki se skupne stroške ne odmerja po splošnem pravilu iz 35. čl. Zakona o nepravdnem postopku, marveč po določilu 116. čl. tega zakona. 

April 04, 1995

Sklep nº II Cp 1423/94 of Civilni oddelek, April 04, 1995

Sodišče ne more odločiti o delitvi skupnega premoženja, če je med razvezanima zakoncema sporen obseg premoženja in delež na tem premoženju. Če so ta dejstva sporna, je potrebna napotitev na pravdo. 

Sklep nº Cpg 133/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 04, 1995

Za stvarne vložke velja, da so dopustni, če so določeni v družbeni pogodbi in če so primerni za stvarni vložek. Glede primernosti stvarnega vložka pri povečanju osnovnega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo se po 451. členu ZGD uporabljajo določila 410. člena ZGD - s tem pa tudi določbe 188. člena ZGD. Po 2. odstavku 188. člena ZGD so dopustni tisti stvarni vložki, katerih gospodarska vrednost je ugotovljiva. Kot citirano gospodarsko vrednost se šteje, da je podana takrat, ko je relevantn...

Sklep nº Cpg 59/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 04, 1995

Predlagatelj bi moral predlogu za vpis povečanja osnovnega kapitala in spremembo družbenika pri že obstoječi, v sodni register vpisani gospodarski družbi, priložiti to, kar zahteva Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register ( Ur.l. RS št. 20/94 - v nadaljevanju Uredba) v 29. členu in glede spremembe družabnika to, kar zahteva v 32. členu. Predlagatelj, ki je po veljavnem vpisu v sodni register družba z enim družbenikom, mora o povečanju osnovnega kapitala predložiti izpisek ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners