Višja Sodišča: Opinions issued on June 1995

June 30, 1995

Sklep nº Cpg 99/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 30, 1995

Po določilu člena 251c zakona o izvršilnem postopku (ZIP) sodišče na predlog strank na naroku zapisniško ugotovi sporazum strank - ta sporazum pa ima moč sodne poravnave. V tem sporazumu, ki sta ga stranki dne zapisniško sklenili pred sodnikom, je ugotovljeno, da nosi stroške zavarovanja dolžnik. Enako je zapisano tudi v pismenem odpravku sklepa, ki obsega tudi sporazum o ugotovitvi terjatve in ustanovitvi zastavne pravice. Zoper ta sklep se dolžnik ni pritožil in je postal pravnomočen. Taksn...

Sklep nº Cpg 272/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 30, 1995

Vročitev ni bila opravljena skladno s 145. členom ZPP, ki se smiselno uporablja tudi v nepravdnih postopkih. Na izvodu odredbe v reg. spisu je razvidno, da je bila nabita na sodno desko dne 23.5.1995 in sneta 30.5.1995 - torej ni bila na deski osem dni skladno z 3. odst. 145. člena ZPP. 

Sodba nº Cp 28/95 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, June 30, 1995

Veljavna je poravnava o premoženjskih posledicah kaznivega dejanja, ki je ob enem tudi škodno dejanje (pravna pravila drugega odstavka 1092 zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR). Takšna poravnava, sklenjena med oškodovancem in poškodovalcem, veže stranki te poravnave, četudi je dogovorjena odškodnina nižja kot bi jo oškodovanec lahko dobil po presoji sodišča. Morebitne okoliščine, ki bi vodile k izpodbojnosti takšne poravnave ali celo k njeni ničnosti, mora prizadeta stranka poravnave v ust...

June 28, 1995

Sklep nº I Cp 533/95 of Civilni oddelek, June 28, 1995

Nenadna obolelost enega od dveh strankinih odvetnikov, do katere je prišlo zadnji dan pritožbenega roka, ni opravičen razlog za zamudo. Če ne drugega, bi pritožbo lahko vložil drug odvetnik. 

Sodba nº Cpg 195/94 of Gospodarski oddelek, June 28, 1995

Na ničnost posojilne pogodbe zaradi oderuštva sicer pazi sodišče po uradni dolžnosti, vendar mora stranka, ki se na oderuštvo sklicuje, zatrjevati obstoj subjektivnih in objektivnih elementov oderuštva in gola trditev, da je pogodba zaradi previsokih obresti oderuška, ne zadostuje. 

Sklep nº Cpg 187/94 of Gospodarski oddelek, June 28, 1995

Tudi v gospodarskem sporu mora sodišče brez predloga strank izvesti dokaze, pomembne za odločitev, predsednik senata pa poskrbeti, da se ponudijo in dopolnijo dokazila, ki se tičejo navedb strank, zlasti kadar že predloženi dokazi ne dopuščajo jasne odločitve po dokaznem bremenu. 

Sklep nº Cpg 758/54 of Gospodarski oddelek, June 28, 1995

Iz razlogov navedenih v členih 580 oziroma 583 ZGD se opravi likvidacijski postopek po uradni dolžnosti. Uvedbe tega postopka ni upravičen predlagati član obrtne zadruge. 

Sklep nº II Cp 1804/94 of Civilni oddelek, June 28, 1995

Ker iz trditev v tožbi ne izhaja obveznost plačila vtoževanih zneskov, tožba ni sklepčna in tako niso podani pogoji za izdajo sodbe zaradi izostanka. 

Sklep nº II Cp 1039/94 of Civilni oddelek, June 28, 1995

Skupnost lastnikov stanovanjske hiše ni pravna oseba že po zakonu (ex lege), temveč postane pravna oseba le, če je registrirana pri pristojnem sodišču. Zbor lastnikov stanovanjske hiše nima sposobnosti biti stranka v postopku, zato so kot tožeča stranka lahko navedeni le vsi etažni lastniki (fizične in pravne osebe), ki imajo sposobnost biti stranka v postopku. 

Sodba nº I Cp 1364/94 of Civilni oddelek, June 28, 1995

Organizator hokejske tekme odgovarja za škodo, ki nastane gledalcu na tekmi zato, ker ga zadene steklenica, ki jo vrže drug gledalec. 

Sodba nº I Cp 1158/94 of Civilni oddelek, June 28, 1995

Med dvema solastnikoma stanovanja v zasebni lasti sklepanje stanovanjske pogodbe v smislu člena 34 ZSR ni bilo možno. Solastnik stanovanja ni bil imetnik stanovanjske pravice ali imetnik pravice uporabe solastnega stanovanja, zato ne more zahtevati sklenitve najemne pogodbe niti na podlagi določbe člena 147 SZ niti določbe člena 156 SZ. 

June 22, 1995

Sklep nº Cpg 131/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 22, 1995

Po določilu 2. odst. 35. člena ZIP vsebuje izvršilni predlog dva dela - enako tudi izvršilni sklep po 2. odstavku 38.člena ZIP in sicer 1/ "naložitveni del" ter 2/ dovolitev izvršbe, v kolikor dolžnik v paricijskem roku ne plača terjatve iz 1. točke izreka. Takozvani naložitveni del pa po izrecnem določilu zakona vsebuje poleg plačila terjatve tudi plačilo odmerjenih stroškov. Po določilu 55a člena ZIP je po ugovoru dolžnika predmet pravdnega postopka odločitev, ali ostane v veljavi celoten "...

June 21, 1995

Sklep nº Cpg 429/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 21, 1995

Upravljalske pravice družbenikov so povsem nekaj drugega od poslovodstva in ne dajejo družbenikom brez izrecnega določila v družbeni pogodbi, drugih pravic kot tistih, ki so določene v 439. členu zakona o gospodarskih družbah. 

Sklep nº II Cp 1264/94 of Civilni oddelek, June 21, 1995

Sklep o popravi vloge je bil izdan na naroku za glavno obravnavo, zato vročitev v overjenem prepisu ni potrebna. 

Sklep nº II Cp 1607/94 of Civilni oddelek, June 21, 1995

Ker se tožena stranka ne strinja z mnenjem izvedenca, podanim po naročilu tožeče stranke, bi moralo sodišče prve stopnje poskrbeti, da bi bil postavljen izvedenec v pravdi po določbah ZPP. 

Sklep nº II Cp 1668/94 of Civilni oddelek, June 21, 1995

Za priposestvovanje sta potrebni dobroverna posest in potek določene dobe. Najdaljša priposestvovalna doba po ZTLR je 20 let, tista v ODZ pa 30 let, vendar se slednja ne zahteva, ker ni v skladu s pravnim redom (Poročilo VS SRS I/60, str. 9-12). 

Sklep nº II Cp 1642/94 of Civilni oddelek, June 21, 1995

Člen 207 ZOR ni mogoče uporabljati samostojno, ampak v povezavi s členom 206/1 ZOR. Najprej je treba ugotoviti, ali odgovornost sploh obstaja, šele potem je mogoče govoriti o solidarnosti odgovornosti. Ker toženi stranki niso bili poslani dokumenti, ni mogla zahtevati nove glavne obravnave, zato ji ni bilo omogočeno obravnavanje pred sodiščem. 

Sklep nº I Cp 258/95 of Civilni oddelek, June 21, 1995

Posestne meje s parcelacijo zajetih parcel se leta 1967 niso ugotavljale v mejnem ugotovitvenem postopku, ki ga je uvedel šele Zakon o zemljiškem katastru (Ur.l.RS št. 16/74 in 42/86). Takratna določitev posestnih mej s parcelacijo torej ne more biti ovira za izvedbo postopka za ureditev mej po določbah člena 131 do 139 ZNP.

Sklep nº II Cp 568/95 of Civilni oddelek, June 21, 1995

Neposredni posestnik ima pravico do posestnega varstva tako proti tretjim osebam, kot proti posrednemu posestniku. 

Sklep nº II Cp 643/95 of Civilni oddelek, June 21, 1995

Postopek je mogoče prekiniti po 1. točki 1. odstavka 213. člena ZPP le takrat, kadar bi subjektivne meje pravnomočnosti odločbe o predhodnem vprašanju zajemale pravdni stranki postopka, v katerem je odločitev odvisna od predhodnega vprašanja. 

June 20, 1995

Sklep nº Cpg 675/95 of Gospodarski oddelek, June 20, 1995

Če se pošlje vloga po pošti priporočeno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena. Za pravočasnost je namreč pomemben dan oddaje na pošto, ne pa dejanski dan izročitve naslovnemu sodišču. Ne zadošča, da stranka le zahteva povračilo stroškov, ampak mora določeno navesti (specificirati) stroške, katerih povrnitev zahteva. 

Sklep nº Cpg 193/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 20, 1995

Registrsko sodišče mora opraviti predhodni preizkus, ali je zahteva za vpis formalno pravilna. V okviru preizkusa procesnih predpostavk mora oceniti skladnost predloga za vpis s določili 29. člena zakona o sodnem registru (Ur.l. RS št. 13/94, v nadaljevanju ZSReg) - torej tudi skladnost z določili uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register ter zakona o nepravdnem postopku. V primeru neuspešnega poteka roka za odpravo pomanjkljivosti sodišče predlog za vpis zavrže. Kadar pa g...

June 16, 1995

Sklep nº Cpg 53/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 16, 1995

Za pravni institut zastopanja veljajo splošna določila členov 84 do 98 Zakona o obligacijskih razmerjih in posebna določila Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) za posamezne oblike družb. Za vse oblike gospodarskih družb pa velja, da pooblaščenec pridobi in izgubi pooblastila po volji pooblastitelja. Časovne meje nastanka in prenehanja pooblastila niso vezane na čas vpisa v sodni register.

June 14, 1995

Sklep nº R 38/95 of Gospodarski oddelek, June 14, 1995

Za odločitev o predlogu za začasno odredbo je stvarno pristojno okrajno sodišče, čeprav sta stranki pravni osebi in bi pravdni postopek, če bi bil začet, tekel po pravilih o gospodarskih sporih.

Sklep nº I Cp 1145/94 of Civilni oddelek, June 14, 1995

S sklepom o dedovanju ni mogoče razvezati izročilne pogodbe. Če tretji trdi, da določena nepremičnina ne spada v zapuščino, to ni razlog, da bi se zapuščinski postopek ne mogel končati. 

Sklep nº III Cp 277/95 of Civilni oddelek, June 14, 1995

Posestne meje s parcelacijo zajetih parcel se leta 1967 niso ugotavljale v mejnem ugotovitvenem postopku, ki ga je uvedel šele Zakon o zemljiškem katastru (Ur.l.RS št. 16/74 in 42/86). Takratna določitev posestnih mej s parcelacijo torej ne more biti ovira za izvedbo postopka za ureditev mej po določbah člena 131 do 139 ZNP. Sicer pa tudi sporazum strank v mejnem ugotovitvenem postopku po določbah Zakona o zemljiškem katastru ne more pomeniti negativne procesne predpostavke za obravnavanje pr...

Sklep nº Kp 176/95 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, June 14, 1995

pri kaznivem dejanju za katero obvezna obramba ni predpisana je sodišče ravnalo prav, ko je opravilo glavno obravnavo kljub odsotnosti zagovornika, saj njegovi prošnji za preložitev obravnave ni ugodilo in je obdolžena s tem, da ni vzela drugega zagovornika privolila v tako nadaljevanje postopka.

Sklep nº III Cp 208/95 of Civilni oddelek, June 14, 1995

Dolžnik lahko zahteva izdajo dokončnega sklepa o stroških, ki so potrebni za opravo dejanj šele, ko so ta dela opravljena, ne pa pred tem. 

Sodba nº II Cp 1782/94 of Civilni oddelek, June 14, 1995

Ker je posestnik spornega zemljišča umrl leta 1976, on pa ni bil dobroveren, tožniki niso mogli priposestvovati zemljišča. 

Sklep nº II Cp 1021/94 of Civilni oddelek, June 14, 1995

Spor o tem, ali je ZPIZ dolžan vrniti zavarovancu plačane prispevke za priznanje zavarovalne dobe v pokojninsko dobo in v kakšnem obsegu, potem, ko je ugasnila pravica do vštetja določene dobe v pokojninsko dobo, je spor v zvezi z izvajanjem dejavnosti tega zavoda, zato je za odločanje o tem sporu pristojno sodišče združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja (sedaj delovno in socialno sodišče). 

Sodba nº I Cp 1196/94 of Civilni oddelek, June 14, 1995

Leasingodajalec je upravičen do plačila vseh neplačanih obrokov po pogodbi o leasingu avtomobila, če je leasingojemalec brez utemeljenega razloga po treh obrokih prenehal z odplačevanjem nadaljnjih obrokov. Toženec se potem, ko je v zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti in potem, ko je ta v celoti zapadla, ne more uspešno sklicevati na spremenjene okoliščine, za katere smiselno navaja le, da bi morda lahko onemogočile doseči namen pogodbe. 

June 13, 1995

Sklep nº Cpg 1725/94 of Gospodarski oddelek, June 13, 1995

Odločanje o sklepih, ki predstavljajo usklajevanje, poteka po obstoječih aktih. To velja tako glede kvoruma kot glede potrebne večine za sprejem sklepov. Torej ni treba upoštevati novih zakonskih določb, ki opredeljujejo kvorume ter potrebno večino glasov za sprejem sklepov (tako glede povečanja kapitala kot glede uskladitev drugih razmerij). 

June 07, 1995

Sklep nº Cpg 496/95 of Gospodarski oddelek, June 07, 1995

Če je na povratnici označeno, da je bila pošiljka vročena osebi, ki je pooblaščena za pravno osebo sprejemati pošiljke (z oznako "poobl"), je to dejstvo treba šteti za resnično, stranka, ki trdi, da to ni res, pa lahko dokazuje nasprotno, saj je povratnica javna listina. 

Sodba nº Cpg 301/95 of Gospodarski oddelek, June 07, 1995

Ob ugotovitvi, da dolžnik še ni vrnil posojila po veljavni posojilni pogodbi, samo zato, ker je upnik poskusil vnovčiti dva akceptna naloga v previsokih zneskih (med strankama pa sta sporna valutna klavzula in višina pogodbene obrestne mere), še ni utemeljen zahtevek na vrnitev (preostalih) akceptnih nalogov, danih v zavarovanje plačil po tej posojilni pogodbi.

Sklep nº I Cp 1189/94 of Civilni oddelek, June 07, 1995

V sklepu o ugoditvi tožbenemu zahtevku v motenjski pravdi mora sodišče ugotoviti in v obrazložitvi sklepa navesti razloge o odločilnih dejstvih (zlasti o obstoju posesti in o motenju ali odvzemu posesti). 

Sklep nº I Cp 1149/94 of Civilni oddelek, June 07, 1995

Tožbo proti ožjemu družinskemu članu za izpraznitev stanovanja ureja 58. člen SZ. Tožba je omogočena lastniku stanovanja, zato je treba v primeru ugovora, da gre za solastnino, predhodno rešiti vprašanje lastništva. 

Sodba nº II Cp 1525/94 of Civilni oddelek, June 07, 1995

Imetnik stanovanjske pravice, glede katerega je na dan uveljavitve SZ obstajal razlog za prenehanje stanovanjskega razmerja, nima pravice do odkupa stanovanja, čeprav o tem na dan uveljavitve zakona še ni bilo pravnomočno odločeno. 

Sklep nº II Cp 410/95 of Civilni oddelek, June 07, 1995

Razlikovanje med stavbnim in kmetijskim zemljiščem po razveljavitvi 40. člena Zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini ni več bistveno. Treba je ugotoviti tržno ceno zemljišča. Tržna cena je cena, ki so jo dosegala zemljišča, odkupljena v prostem prometu za podoben namen. 

Sklep nº II Cp 633/94 of Civilni oddelek, June 07, 1995

Sodišče določi višino kupnine po določilu petega odst. 117. čl. Stanovanjskega zakona tako, da upošteva vrednost točke na 30. dan po vložitvi zahteve imetnika stanovanjske pravice za prodajo stanovanja. 

June 06, 1995

Sklep nº Cpg 480/95 of Gospodarski oddelek, June 06, 1995

Izvršbo za uveljavitev denarne terjatve na podlagi verodostojne listine lahko predlaga samo pravna (ne pa tudi fizična) oseba. Torej tudi ne samostojni podjetnik posameznik. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners