Višja Sodišča: Opinions issued on July 1995

July 31, 1995

Sklep nº Cpg 972/95 of Gospodarski oddelek, July 31, 1995

Tudi pri nepremičninah velja načelo omejitve zavarovanja poplačila terjatve na potreben obseg. To pomeni, da lahko dolžnik predlaga namesto zavarovanja z nepremičnim premoženjem druga izvršilna sredstva oz. da lahko predlaga zavarovanje z drugo nepremičnino. Sodišče bo njegovemu predlogu ugodilo, če bo izkazal za verjetno, da bo na predlagani način poplačilo upnikove terjatve zavarovano. Šteje se, da je nevarnost podana, če naj bi bila terjatev uveljavljana v tujini. Če je upnik iz tujine in ...

July 19, 1995

Sodba nº II Cp 1847/94 of Civilni oddelek, July 19, 1995

Po določilih ZPP je tožnik tisti, ki mora dokazati dejstva, na katera opira tožbeni zahtevek. Če tožnik ne dokaže vzročne zveze in obstoja premoženjske škode, njegov zahtevek ni utemeljen. 

July 18, 1995

Sklep nº Cpg 876/95 of Gospodarski oddelek, July 18, 1995

Če toženec med posestno pravdo stvar (v konkretnem primeru poslovni prostor) proda, je potrebno dajatveni del motenjske tožbe (zahtevek za vzpostavitev prejšnjega stanja) zavrniti, ker bi bil sklep sodišča o vrnitvi proti tožencu neizvršljiv in ker tožnik v posestnem sporu tudi nima možnosti prilagoditve restitucijskega zahtevka novo nastali situaciji (in namesto njega npr. zahtevati od tožene stranke plačilo odškodnine). V primeru ugotovitve, da je vzpostavitev prejšnjega posestnega stanja n...

July 15, 1995

Sklep nº I Cp 479/97 of Civilni oddelek, July 15, 1995

Pravočasnost pritožbe udeležencev, ki niso sodelovali v postopku na prvi stopnji, se tudi v zemljiškoknjižnem postopku presoja po določbah čl. 30 ZPP. 

July 12, 1995

Sodba nº I Cp 1369/94 of Civilni oddelek, July 12, 1995

Po določilu 38. člena Zakona o varnosti cestnega prometa smejo otroci samostojno voziti kolo v prometu na cesti: - če so stari več kot 7 let, ter - so se usposobili za vožnjo koles in imajo pri sebi kolesarsko izkaznico. Sicer morajo voziti v spremstvu osebe, stare nad 14 let. 

Sklep nº II Cp 1716/95 of Civilni oddelek, July 12, 1995

Nekdanji zdomec, sedaj po deviznih predpisih tujec, lahko zahteva od zavarovalnice odškodnino za premoženjsko škodo v domači ali tuji valuti. 

July 07, 1995

Sklep nº Cpg 147/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, July 07, 1995

V zadevi je bila dogovorjena predkupna pravica pred 1.10.1978, ko je začel veljati zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR - glej 1109. člen). Zato je bistveno vprašanje, ali je predkupno pravico obravnavati po pravnih pravilih , ki niso poznala prisilne časovne omejitve (paragrafi 1072 - 1079 ODZ), ali po ZOR, ki v členu 531 pozna prenehanje pogodbene predkupne pravice najkasneje po petih letih od sklenitve pogodbe. Načelno velja določilo 1106. člena ZOR, da se ta zakon ne uporablja za obligaci...

July 05, 1995

Sklep nº Cpg 676/95 of Gospodarski oddelek, July 05, 1995

Za vloge v izvršilnem postopku se ne plačujejo za 100% povišane takse, čeprav so subjekti tega postopka taki, da bi pravdni postopek, če bi se pravdali, tekel po pravilih o postopku v gospodarskih sporih. 

Sklep nº Cpg 865/95 of Gospodarski oddelek, July 05, 1995

Tudi za uspešno nadaljevanje že pred stečajem začete pravde mora imeti upnik sklep o napotitvi na pravdo, ker z njim izkazuje pravni interes za ugotovitveno tožbo. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners