Višja Sodišča: Opinions issued on September 1995

September 28, 1995

Sklep nº Cpg 283/94 of Gospodarski oddelek, September 28, 1995

Če je glavno obravnavo, na kateri je bila zadeva zaključena, namesto sodnika, ki je izdal sodbo, vodil strokovni sodelavec, je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 1. točki 2. odst. 354. člena ZPP. 

Sklep nº Cpg 263/94 of Gospodarski oddelek, September 28, 1995

Tožeča stranka - pravna oseba - ne more uspeti s pritožbeno trditvijo (ki je z ničemer ne dokazuje), da ji vabili za dva zaporedna naroka za glavno obravnavo nista bili vročeni, če je iz žiga na povratnicah razvidno, da ju je prejel njen pooblaščenec. 

Sklep nº Cpg 894/95 of Gospodarski oddelek, September 28, 1995

S pravnomočnim sklepom o dovolitvi izvršbe na dolžnikove premične stvari pridobi upnik šele pridobitni naslov za prisilno zastavno pravico. Prisilno zastavno pravico (ločitveno pravico) pa pridobi šele z rubežem premičnih stvari. Če rubež premičnih stvari do začetka postopka prisilne poravnave ni opravljen, se izvršilni postopek prekine. 

Sklep nº II Cp 847/95 of Civilni oddelek, September 28, 1995

Za nove dokaze kot razlog obnove postopka je vseeno, kdaj so nastali. Dovolj je, da se nanašajo na dejstva, ki se kot novote lahko uveljavljajo v predlogu za obnovo postopka. 

September 27, 1995

Sklep nº II Cp 960/95 of Civilni oddelek, September 27, 1995

Zaseg predmeta v zvezi s kazenskim postopkom ima za posledico začasno omejitev oziroma odvzem lastninske pravice lastniku tega predmeta. Zaradi prirejenosti postopkov lastnik do konca kazenskega postopka v pravdi ne more uspešno uveljavljati vrnitve zaseženega predmeta, ampak odloča o vrnitvi tisti organ, ki vodi (pred)kazenski postopek. 

Sklep nº I Cp 968/95 of Civilni oddelek, September 27, 1995

Ni dopustno zavarovanje denarne terjatve, ki je ugotovljena s pravnomočno sodno odločbo, niti s predhodno niti začasno odredbo, ker zanj ne obstaja pravni interes. 

September 26, 1995

Sodba nº in sklep Cpg 1350/94 of Gospodarski oddelek, September 26, 1995

Najemna pogodba, sklenjena za določen čas, preneha s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena. Torej ni potrebna odpoved.

Sklep nº Cpg 368/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 26, 1995

Po določilu 2. odstavka 262. člena ZIPje za izdajo začasne odredbe pristojo sodišče, pred katerim je uveden postopek za pridobitev izvršilnega naslova. Uvedba postopka pomeni atrakcijo ne-le krajevne pristojnosti, temveč tudi stvarne pristojnosti, ki je sicer določena v zakonu o sodiščih. 

September 22, 1995

Sklep nº Cpg 363/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 22, 1995

Za vse oblike gospodarskih družb velja, da pooblaščenec pridobi in izgubi pooblastila po volji pooblastitelja. Časovne meje nastanka in prenehanja pooblastila niso vezane na čas vpisa v sodni register.

September 21, 1995

Sklep nº Cpg 1066/95 of Gospodarski oddelek, September 21, 1995

S potekom roka za prijavo terjatev izgubi izločitveni upnik le pravico prijaviti in uveljaviti svojo terjatev v stečajnem postopku.

Sklep nº I Cp 960/95 of Civilni oddelek, September 21, 1995

Za odločanje o predlogu za začasno odredbo po drugem odst. 267. čl. ZIP ni nujno, da bi se morala sila, ki grozi, nanašati zgolj na sam predmet terjatve. Dovolj je, da je povezana s sporom o tej terjatvi. 

September 20, 1995

Sodba nº II Cp 2247/94 of Civilni oddelek, September 20, 1995

Odločilen vzrok za nesrečo, iz katere izhaja škoda, je ravnanje tožnika, ki je zapeljal na levo stran cestišča zaradi prevelike hitrosti. Čeprav je tudi pešec kršil določbe ZTVCP, ker je hodil bolj od roba cestišča, kot bi moral, njegovo ravnanje ni bilo vzrok za nesrečo. O nevarni dejavnosti kot razlogu objektivne odgovornosti je mogoče govoriti le, če v konkretnih okoliščinah pomeni večjo nevarnost od običajne. Ker je bil kolesar hitrejši kot pešec - rolkar, le-ta za kolesarja ni mogel pred...

Sklep nº II Cp 2254/94 of Civilni oddelek, September 20, 1995

Ker sodišče prve stopnje ni odločilo o predlogu za udeležbo, je bistveno kršilo določbe nepravdnega postopka. 

Sklep nº II Cp 2282/94 of Civilni oddelek, September 20, 1995

Lastnik stavbe objektivno odgovarja za škodo, ki nastane, če pade sneg s strehe. Če se stranki o povračilu škode dogovorita, je temelj obveznosti dogovor, ne pa pravila o neposlovni odškodninski odgovornosti. 

Sklep nº II Cp 2227/94 of Civilni oddelek, September 20, 1995

Tudi če je ugovor zastaranja postavljen šele v pritožbi, ga mora sodišče upoštevati. 

September 14, 1995

Sklep nº Cpg 166/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 14, 1995

Po določilu 244. člena ZIP se določbe zakona o izvršbi smiselno uporabljajo tudi za zavarovanje, če ni določeno drugače. V XXIIa poglavju ZIP ni določila in tudi sicer v določilih o zavarovanju bodoče izvršbe ni določila, ki bi izključil pravico tretjega do ugovora. 

Sklep nº Cpg 273/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 14, 1995

Bistvena kršitev pravdnega postopka po 13. točki 2. odst. 354. člena ZPP je podana, če so razlogi o odločilnih dejstvih, ne pa razlogi o materialnopravnih zaključkih nejasni ali med seboj v nasprotju.

Sklep nº Cpg 233/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 14, 1995

Zoper sklep sodišče I. stopnje, ki je dovolilo izvršbo, je dolžnik pravočasno ugovarjal, češ da upnik ni predložil ustrezne dokumentacije - verodostojnih listin (neobrazložen ugovor). Pri redni izvršbi je lahko ugovor uspešen le, če uveljavlja katerega izmed razlogov iz 50. člena zakona o izvršilnem postopku. 

September 13, 1995

Sklep nº Cpg 808/95 of Gospodarski oddelek, September 13, 1995

Če izda sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi sodnik, ki ni opravil naroka, na katerem je sodišče razpravljalo o ugovoru, je storjena bistvena kršitev določb izvršilnega postopka po 1. točki 2. odst.

Sklep nº Cpg 1039/95 of Gospodarski oddelek, September 13, 1995

Rok 30 dni iz 1. tč. 2. odst. 137. čl. ZPPSL teče od dneva, ko je upnik prejel obvestilo stečajnega upravitelja, da odstopa od pogodbe le pri tistih pogodbah, pri katerih ni določen poseben način (sodni) odstopa oz. odpovedi pogodbe.

Sklep nº I Cp 491/95 of Civilni oddelek, September 13, 1995

Ker je upnica z začasno odredbo uspela do 1/2, je tudi v izvršilnem postopku mogoče uporabiti določbo 154/2 člen Zakona o pravdnem postopku, po kateri se lahko odloči, da vsaka stranka nosi svoje stroške. 

Sklep nº II Cp 380/95 of Civilni oddelek, September 13, 1995

Odločanje o podlagi zahtevka v postopku po zahtevi za denacionalizacijo pomeni ne samo odločitev o denacionalizacijskem upravičencu, ampak tudi o zavezancu za vračanje odvzetega premoženja oz. za plačilo odškodnine. Pritiski s strani oseb, ki sicer niso bile direktno odgovorne oz. pooblaščene za sklepanje pogodb, pa so jih lastniki nepremičnin šteli za predstavnike oblasti, so zadosten razlog za zaključek, da je bila pogodba sklenjena zaradi grožnje oziroma sile predstavnikov državne oblasti. 

Sklep nº I Cp 183/95 of Civilni oddelek, September 13, 1995

Nakup in prodaja stanovanj, ki se gradijo za trg, pomeni blagovni promet in kupec ima pravico zahtevati obresti za hranilne vloge na vpogled, če prodajalec pogojuje prodajo z vnaprejšnjim plačilom kupnine. 

Sodba nº II Cp 2370/94 of Civilni oddelek, September 13, 1995

Če tožnica pogodbe ni prebrala in zato ni vedela kaj podpisuje, tedaj ni ravnala s skrbnostjo, ki se zahteva v prometu in se zato na zmoto ne more sklicevati. 

Sklep nº I Cp 1611/94 of Civilni oddelek, September 13, 1995

Sklep o dedovanju mora vsebovati ugotovitev, ali se deduje po zakonu ali po oporoki. Da se ugotovi, ali je nujni delež prikrajšan, je treba opraviti izračun. 

Sodba nº II Cp 2189/94 of Civilni oddelek, September 13, 1995

S pogodbo o nakupu objekta kot gradbenega materiala in s pogodbo o dovolitvi vselitve v objekt tožnica ni mogla pridobiti lastninske pravice. S tem, ko je bila sklenjena nova pogodba, je prejšnja pogodba prenehala, zato razdrtja prejšnje pogodbe ni mogoče zahtevati. 

September 12, 1995

Sklep nº Cpg 1016/95 of Gospodarski oddelek, September 12, 1995

Dejstvo, da je oseba, ki je za subjekt vpisa sprejela poštno pošiljko z odredbo za popravo predloga za vpis v sodni register, razpolagala z njegovo štempiljko (žig na povratnici), kaže na to, da je bila pooblaščena za sprejem pošiljke. 

Sklep nº Cpg 982/95 of Gospodarski oddelek, September 12, 1995

Če registrsko sodišče dobi pošiljko, poslano na naslov sedeža subjekta vpisa, vrnjeno z obvestilom "obveščen, ni prišel po pošiljko", ravna pravilno, če jo vroči z nabitjem na sodno desko. 

Sklep nº Cpg 791/95 of Gospodarski oddelek, September 12, 1995

Odločitev o zavrnitvi predloga za vpis firme je v primeru, ko je v centralnem registru vpisanih že osem drugih enakih ali zelo podobnih firm, od katerih imata dve enako dejavnost kot predlagatelj, pravilna.

September 07, 1995

Sklep nº Cpg 449/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 07, 1995

Sporazum iz 251 c člena ZIP ima moč sodne poravnave - torej izvršilnega naslova. Po določilu 4.točke 50. člena ZIP lahko dolžnik uveljavlja, da je odločba - izvršilni naslov razveljavljen, odpravljen ali spremenjen samo na način, kot se lahko razveljavi sodna poravnava sklenjena pod vplivom sile zvijačo ali zmote - torej s sodbo izdano po izvedenem pravdnem postopku. 

Sklep nº Cpg 350/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 07, 1995

V skladu z načelom "ne bis in idem" iz II. odstavka 333. člena ZPP mora sodišče po uradni dolžnosti paziti, ali je stvar že pravnomočno razsojena. 

September 06, 1995

Sodba nº Cpg 60/94 of Gospodarski oddelek, September 06, 1995

Tožena stranka ne more uspeti s pritožbo, če šele v njej prvič navede, da zamudnih obresti ne dolguje zato, ker je bila pri njihovem izračunu uporabljena napačna obrestna mera. 

Sklep nº Cpg 1026/95 of Gospodarski oddelek, September 06, 1995

Okoliščina, ali ima tožena stranka za gradnjo objekta, s katero vznemirja lastninsko pravico tožeče stranke, lokacijsko in gradbeno dovoljenje ali ne, za odločitev o verjetnosti obstoja terjatve na prenehanje vznemirjanja kot prvega pogoja za izdajo začasne odredbe v zavarovanje te terjatve, ni pomembna. Za verjetnost obstoja terjatve je treba verjetno ugotoviti, da je vznemirjanje neutemeljeno, ne pa da je protipravno. 

Sodba nº II Cp 1702/94 of Civilni oddelek, September 06, 1995

Tudi če bi bilo res treba uporabiti tuje pravo, ki ima drugačne materialne določbe, pa je za odločanje o sporu pristojno slovensko sodišče. Po slovenskem procesnem zakonu pa je dejstva treba dokazati. 

Sklep nº I Cp 220/95 of Civilni oddelek, September 06, 1995

Konstitutivnost sodne odločbe o določitvi nujne poti ne more biti ovira, da se v postopku za določitev nujne poti ne bi moglo izdati začasne odredbe, če so izpolnjeni pogoji zanjo v smislu člena 267 ZIP, saj je predlagateljev zahtevek, da mu lastnik zemljišča dovoli nujno pot, v svojem bistvu dajatveni zahtevek. 

Sklep nº II Cp 154/95 of Civilni oddelek, September 06, 1995

Ni izključeno, da lahko lastnik nepremičnine s tožbo po 42. čl. ZTLR zahteva od soseda, da odstrani veje svojega drevesa, ki ga je zasadil sam ali po svojih pravnih prednikih, kljub temu, da ob zasaditvi še niso veje segale v tuj zračni prostor, če je glede na splošno znana dejstva bilo z gotovostjo pričakovati, da bo zaradi rasti (orehovo drevo) prišlo do seganja vej v tuj zračni prostor, pod pogojem, da je uporaba tožnikove nepremičnine prizadeta čez mero, ki je glede na njeno naravo in nam...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners