Višja Sodišča: Opinions issued on January 1996

January 31, 1996

Sklep nº III Cp 661/95 of Civilni oddelek, January 31, 1996

Ker v odločbi sodišča združenega dela prikrajšanje ni niti določeno, niti določljivo, odločba ni primeren izvršilni naslov za izterjavo nadomestil osebnih dohodkov delavca za obdobje do pravnomočnosti odločbe. Ker pa upnik hkrati zahteva tudi vrnitev na delo, lahko za obdobje po pravnomočnosti odločbe za čas, dokler ni vrnjen na delo, zahteva odmero nadomestila osebnega dohodka. 

January 30, 1996

Sodba nº Cpg 878/94 of Gospodarski oddelek, January 30, 1996

Dogovor o valutni obveznosti je potrebno upoštevati tudi pri vračanju prejetega v primeru sporazumnega prenehanja pogodbe. To pomeni, da kondicijski zahtevek obsega tolarsko protivrednost prejetega glede na tečaj izbrane valute na dan plačila (vrnitve). V odnosu do 214. člena ZOR je 5. odstavek 132. člena ZOR lex specialis. Kadar gre za vzajemne terjatve iz istega pravnega razmerja, tožena stranka ni dolžna zaradi ugotovitve svoje terjatve formalno uveljavljati pobotnega ugovora, ampak zadost...

January 25, 1996

Sklep nº II Cp 376/95 of Civilni oddelek, January 25, 1996

Praviloma se šteje, da je trajnejša življenjska skupnost med bratoma prekinjena, če se eden odseli in si ustvari novo življenjsko skupnost. To pravilo pa ni absolutno veljavno. Takšna skupnost med bratoma v izjemnih okoliščinah kljub odselitvi enega od bratov lahko še vedno obstoja. 

January 24, 1996

Sklep nº Cpg 1240/95 of Gospodarski oddelek, January 24, 1996

Samo z javno ali po zakonu overjeno listino ali pravnomočno sodno odločbo je v izvršilnem postopku mogoče dokazati prehod obveznosti v primeru, ko izvršilni predlog vloži nekdo, ki v izvršilnem naslovu ni označen kot upnik. 

Sklep nº Cpg 1224/95 of Gospodarski oddelek, January 24, 1996

Če na dolžnikovem naslovu, skladnem z vpisom v sodni register, sodišče ni niti poskusilo opraviti rubeža premičnin, ampak je dolžniku le enkrat brez uspeha poskusilo vročiti sklep o izvršbi, ne more ustaviti izvršbe iz razloga, da je ni mogoče opraviti zaradi neuspešnega poskusa rubeža. 

Sodba nº Cpg 479/94 of Gospodarski oddelek, January 24, 1996

Prevzemnik dolga ima proti upniku vse ugovore, ki jih ima iz posla prvotni dolžnik, torej tudi ugovor višine terjatve. V primeru takega ugovora je dokazno breme na strani upnika (tožeče stranke). 

Sklep nº III Cp 720/96 of Civilni oddelek, January 24, 1996

Izvršilni naslov je sklep o začasni odredbi, izdan pred uvedbo sodnega postopka po tožbi zaradi motenja posesti. Rok iz 444. čl. ZPP zato ne pride v poštev. 

Sklep nº II Cp 1138/95 of Civilni oddelek, January 24, 1996

Potem, ko je 40. člen Zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe nehal veljati, razlikovanje med kmetijskim in stavbnim zemljiščem ni več bistveno. Treba je ugotoviti tržno ceno razlaščenega zemljišča. 

January 22, 1996

Sklep nº Kp 399/95 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, January 22, 1996

Vnuk v prometni nesreči umrle oškodovanke ni oseba, ki bi v smislu določb 60. člena ZKP bila upravičena kot oškodovanec kot tožilec nadaljevati kazenski pregon zoper obdolženca, zato je sodišče prve stopnje ob odločanju o ugovoru zoper obtožnico, ki jo je vložil, upravičeno odločalo, da jo zavrže po določbi drugega odstavka 277.člena ZKP. 

January 19, 1996

Sklep nº Cpg 499/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 19, 1996

Za izdajo sodbe na podlagi izostanka zadostujejo navedbe v tožbi in odsotnost pravilno vabljene tožene stranke, ki tudi ni z odgovorom na tožbo oporekala tožbenemu zahtevku. Sodišče se ne spušča v dokazovanje trditev v tožbi. Toda, če je tožnik sam predložil dokaze - ti ne smejo biti v nasprotju s navedbami v tožbi. 

January 17, 1996

Sodba nº Kp 333/95 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, January 17, 1996

Materialno pravo se uporablja enotno in se pri odločitvi o istem kaznivem dejanju ni dopustno hkrati sklicevati na določbe prej veljavnega zakona in sedaj veljavni zakonik.Sodišče je zagrešilo kršitev kazenskega zakona po 4.tč. 372.čl. ZKP s tem, ko je kaznivo dejanje pravno opredelilo po KZ RS in tudi v pogojni obsodbi določilo kazen sklicujoč se na določilo tega zakona, po drugi strani pa je samo pogojno obsodbo izreklo na podlagi določbe sedaj veljavnega kazenskega zakonika. 

January 16, 1996

Sodba nº Cp 745/95 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 16, 1996

Naš pravni red skuša v načelu vzdržati pravne posle v veljavi. Ničnost pravnega posla je zato najostrejša in skrajna sankcija za ugotovljeno nezakonitost pri sklepanju tega. Ugotovitev sodišča prve stopnje,da sta toženi stranki sklenili darilno pogodbo namesto prodajne z namenom,da se izogneta plačilu davka, ne mora imeti za posledico ničnost pravnega posla, kvečjemu se lahko takšna pogodba šteje za navidezno v smislu čl. 66/1. 

Sklep nº Cpg 1495/95 of Gospodarski oddelek, January 16, 1996

Registrsko sodišče na podlagi odločbe drugostopnega sodišča o spremembi njegovega sklepa in zavrnitvi zahtevka za vpis v sodni register, opravi vpis izbrisa opravljenega vpisa z odredbo, ne pa s sklepom. Registrskemu sodišču namreč ni potrebno ponovno odločati o predlogu oz. zahtevku za vpis, ker je o njem v izpreminjevalnem sklepu odločilo že sodišče druge stopnje. Z izdajo odločbe o nepravilni obliki in z danim nepravilnim pravnim poukom ni mogoče spremeniti objektivnega prava, torej ni mog...

Sklep nº Cpg 1328/95 of Gospodarski oddelek, January 16, 1996

Dokazilo o resničnosti izjave, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da družbeniki prevzemajo obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, ne predstavlja procesne predpostavke za odločanje o predlogu za vpis v sodni register. Procesni predpostavki za odločanje o predlogu za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sta namreč sklep družbenikov o prenehanju družbe po skrajšanem postopku in po notarju oz. po odvetniku overjena izjava, ...

January 11, 1996

Sodba nº Cp 452/95 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 11, 1996

Tudi v postopku za izdajo začasne odredbe se lahko le izjemoma izda sklep brez naroka. Praviloma pa je treba razpisati narok, ali pa vsaj zaslišati stranke, da bi tako lahko sodišče ugotovilo osnovne zakonske pogoje za začasno odredbo. Brez naroka je možno odločiti le, če je predlog očitno neutemeljen. 

January 10, 1996

Sklep nº Cpg 1477/95 of Gospodarski oddelek, January 10, 1996

Vprašanje ničnosti pogodbe, s katero je tožeča stranka od tožene kupila poslovni prostor, katerega izpraznitev zahteva s tožbo, je za odločitev o utemeljenosti izpraznitvenega zahtevka predhodno vprašanje. 

Sodba nº Cpg 1633/95 of Gospodarski oddelek, January 10, 1996

Če lastnik (imetnik pravice uporabe na nepremičnini v družbeni lastnini) sprva privoli, da mu nekdo z gradnjo prizidka zazida vhod, skozi katerega je v svojo prodajalno prinašal blago, še pred začetkom gradnje pa svoje soglasje prekliče, potem gradnja prizidka z zazidavo teh vrat predstavlja neutemeljeno vznemirjanje lastnika (imetnika pravice uporabe). V primeru, ko je nepremičnina sicer v solastnini, vsak od solastnikov pa uporablja njen v naravi določen del, se za primer, ko solastnik vzne...

Sklep nº Cpg 971/94 of Gospodarski oddelek, January 10, 1996

Nepravilen pravni pouk ne more spremeniti objektivnega prava. To pomeni, da sodišče z nepravilnim pravnim poukom stranki ne more dodeliti pravnega sredstva, ki ga sicer zakon ne predpisuje. 

Sklep nº Cpg 54/94 of Gospodarski oddelek, January 10, 1996

Dokazujejo se le zanikane ali oporekane trditve. Sodišče mora v okviru svojih pravic materialnega pravdnega vodstva poskrbeti za izčrpno obravnavo zadeve: da stranke navedejo dejstva izčrpno in popolno ter da zanje ponudijo potrebna dokazila. Poskrbeti mora torej, da je postavljeni tožbeni zahtevek (v dejanskem in pravnem pogledu) sklepčen. 

Sklep nº I Cp 1369/95 of Civilni oddelek, January 10, 1996

Ker se ugotovitvena sodba ne izvrši, se v pravdi z zgolj ugotovitvenim zahtevkom ne more dovoliti začasna odredba. 

Sodba nº I Cp 405/95 of Civilni oddelek, January 10, 1996

Čeprav je bil tudi tožnik alkoholiziran, to ni bilo v vzročni zvezi z nesrečo. Tožnik je ravnal s povprečno skrbnostjo. Kršitev prometnih predpisov ni bila v vzročni zvezi z nesrečo, zato njegove soodgovornosti ni. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners