Višja Sodišča: Opinions issued on October 1996

October 30, 1996

Sklep nº Cp 622/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 30, 1996

Z odločbo o zahtevku za varstvo pred motenjem posesti sodišče odredi prepoved nadaljnjega motenja posesti (79. čl. ZTLR), pri tem pa ne more prepovedati vsakršnega nadaljnjega motilnega dejanja, ampak zgolj tako opredeljena motilna dejanja, kot jih je obravnavalo pri svojem odločanju. 

October 23, 1996

Sklep nº Cpg 1472/96 of Gospodarski oddelek, October 23, 1996

Če upnik zahteva izročitev svoje premične stvari, ki je pri dolžniku, je začasna odredba s prepovedjo dolžniku odtujiti ali obremeniti to stvar nesmiselna in zato predlog za njeno izdajo neutemeljen. Če upnik zahteva izročitev (svoje) stvari v hrambo v zavarovanje tožbenega zahtevka na njeno izročitev, hkrati pa trdi, da bo stvar uporabljal za opravljanje svoje dejavnosti, je podana identiteta tožbenega zahtevka z zahtevkom iz začasne odredbe; taka začasna odredba bi presegla namen zavarovanj...

Sodba nº II Cp 695/96 of Civilni oddelek, October 23, 1996

V zvezi s čl. 251 c ZIP lahko sodeluje tretji kot zastavni dolžnik. Taka pogodba ni niti nična niti izpodbojna. 

October 22, 1996

Sklep nº Cpg 1694/94 of Gospodarski oddelek, October 22, 1996

Po določbi 1. odst. 221. člena ZPP ni treba dokazovati dejstev, ki jih je stranka priznala pred sodiščem med pravdo. Ne zadostuje, da gre le za neprerekana (neugovarjana) dejstva. 

Sklep nº Cpg 451/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 22, 1996

Če bi tožeča stranka že v času postopka pred sodiščem prve stopnje lahko predlagala izvedbo dokaza z izvedencem, sodišče po določilu 2. odst. 422. člena ZPP ne dovoli obnove postopka zaradi novih dejstev ali dokazov po 9. točki prvega odstavka 421. člena ZPP. 

October 17, 1996

Sklep nº Cp 920/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, October 17, 1996

Sodišče prve stopnje je s tem, ko je zaslišalo kot stranko le tožnico, v nenavzočnosti toženca, ki na to glavno obravnavo ni bil pravilno vabljen, ravnalo v nasprotju z drugim odstavkom 265. člena v zvezi z 268 čl. ZPP, kar ima pomen absolutne bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 7. točke drugega odstavka 354. člena ZPP. 

Sklep nº Cpg 282/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 17, 1996

Takšne napake v sodbi, ki posega v meritorno odločitev o tožbenem zahtevku ni mogoče popraviti s sklepom o popravi po 342. členu ZPP. Spremenjena bi bila vsebina odločitve, ta pa je bistvena za stranke in njihovo pravico do pritožbe. 

Sklep nº Cpg 392/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 17, 1996

Po III. odstavku 35. člena ZIP (v zvezi s 244. členom ZIP) upniku ni treba v predlogu za izdajo začasne odredbe premične stvari natančneje označiti. Ker pa se je upnik odločil, da ne bo dokazoval nevarnosti, da bo dolžnik onemogočil ali precej otežil izterjavo terjatve (I. odstavek 265. člen ZIP), ampak samo, da ne bo z začasno odredbo pretrpel nobene škode, bi upnik predmete, za katere naj se prepove pravni promet, moral opredeliti. 

October 16, 1996

Sklep nº Cpg 340/96 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 16, 1996

Sredstva, ki so položena kot varščina za odlok izvršbe ne morejo biti predmet izvršbe in iz tega razloga je tudi brez pomena dejstvo, da je sodišče tekom postopka varščino dolžniku vrnilo. 

Sodba nº II Cp 630/96 of Civilni oddelek, October 16, 1996

Tožeča stranka je domnevo o alkoholiziranosti dokazala z dejstvi iz kazenske sodbe. Sama kazenska sodba pa ni dokaz v civilnem postopku. Vzročno zvezo mora ugotoviti civilno sodišče. 

Sodba nº in sklep II Cp 581/96 of Civilni oddelek, October 16, 1996

Če je v tožbenih navedbah v resnici šlo za kupoprodajno, ne pa za darilno pogodbo, tedaj darilne pogodbe ni potrebno razveljavljati, ker je ni. 

October 15, 1996

Sklep nº Cpg 1405/96 of Gospodarski oddelek, October 15, 1996

Tožnik lahko uveljavi izpolnitev sporazuma o krajevni pristojnosti le s priložitvijo listine o sporazumu - tožbi oziroma - predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine (ne pa šele s svojim prvim procesnim dejanjem v pravdnem postopku, v katerega je prešel izvršilni postopek). 

Sklep nº Cp 769/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, October 15, 1996

Republika Slovenija je delovala do dne 25.6.1991 še v sklopu SFRJ in je bila del njenega enotnega pravnega sistema, v katerem so se uporabljala za področje odškodninskega prava določila Zakona o obligacijskih razmerjih -ZOR. V primeru, če se je škodni dogodek pripetil pred 25.6.1991 in je tudi pravdni postopek stekel pred osamosvojitvijo Slovenije, ni pa se še zaključil, se uporabi pravo, ki je veljalo v času nastanka škodnega dogodka. Zaradi državotvornih sprememb, ki so povzročile, da je ob...

October 14, 1996

Sodba nº Cpg 189/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 14, 1996

Po 110. členu ZOR pravica do uveljavljanja ničnosti ne ugasne, kar pomeni, da s potekom časa ali prenehanjem vzroka ničnosti, nična pogodba ne postane veljavna. Vendar lahko zaradi nedopustnosti uveljavljanja novih dejstev in dokazov v pritožbah v gospodarskih sporih po 496a. členu ZPP pritožbeno sodišče ničnost presoja le na podlagi izjav in dokazov v prvostopnem postopku, le-ti pa v ničemer ne kažejo na ničnost pravnih poslov med pravdnimi strankami.

October 11, 1996

Sklep nº Cp 405/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, October 11, 1996

Člen 1106 Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR napotuje na uporabo citiranega zakona le za tista obligacijska razmerja, ki so nastala po njegovi uveljavitvi. Vendar okoliščina, da se je škodni dogodek, iz katerega izvira sedaj vtoževana škoda, pripetil pred uveljavitvijo ZOR, ne izključuje njegove uporabe, če je škoda kot posledica tega škodnega dogodka nastala po uveljavitvi ZOR. 

October 09, 1996

Sodba nº I Cp 815/96 of Civilni oddelek, October 09, 1996

Splošno pravilo o napovedi izpodbijanja sklepa skupščine, ki se nanaša na delničarja, ki je bil navzoč na skupščini d.d. velja tudi za poseben primer izpodbijanja sklepa skupščine o delitvi dobička. 

October 08, 1996

Sklep nº Cpg 63/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 08, 1996

Stranke morajo v vlogah navajati polno firmo gospodarskih družb, ne glede na prakso, po kateri so se uporabljale tudi skrajšane firme.

Sklep nº Cpg 99/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 08, 1996

Niti Zakon o pravdnem postopku (ZPP) niti Zakon o izvršilnem postopku (ZIP) ne določata, da mora stranka, ki založi predujem za pravdne ali izvršilne stroške, dokazila o tem poslati sodišču. Po 370. členu Sodnega reda mora sodna oseba v računovodstvu pisno obvestiti sodnika, ki vodi postopek, na odprte postavke sodnih pologov. 

Sklep nº Cpg 96/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 08, 1996

Sodišče ni dolžno samo iskati strankinega naslova, temveč ta dolžnost bremeni stranko, sodišče pa ji pomaga le, če stranka sama ne more izvedeti za naslov tistega, kateremu naj se izroči pisanje. 

Sklep nº Cpg 60/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 08, 1996

Ker je dolžnik terjatev plačal po prejemu sklepa o izvršbi, pomeni, da je ugovarjal le zoper njegov izvršitveni del, ne pa tudi del, s katerim mu je bilo naloženo, naj poravna terjatev (38. člen ZIP). Dolžnikov ugovor pa smiselno predstavlja ugovorni razlog iz 8. točke 50. člena ZIP, ki preprečuje izvršbo. 

October 04, 1996

Sklep nº Cp 721/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, October 04, 1996

ZDEN ureja zapuščinski postopek za izvedbo denacionaliziranega premoženja v členih 74 do 83 in je specialni predpis glede na ZD. Ta se zato uporablja le, če ZDEN določenih vprašanj ne ureja (čl. 74/II). Tako je v primeru, ko zapuščinskega postopka po umrlem upravičencu še ni bilo, potrebno presojati prehod zapuščine na dediče (pravno nasledstvo), na dan smrti zapustnika. Fideikomisarična substitucija (določitev dediča dediču) je dedna pravica (pravica do zapuščine, ki nastopi ob smrti prvega ...

October 02, 1996

Sklep nº Cpg 895/96 of Gospodarski oddelek, October 02, 1996

Če so predmeti nujno potrebni za opravljanje obrtne dejavnosti, potem tudi njihov rubež ni dovoljen, čeprav se pustijo v hrambi pri dolžniku. 

Sodba nº I Cp 451/96 of Civilni oddelek, October 02, 1996

Priče izpovedujejo o dejstvih. V pritožbi mora biti navedeno, o katerih konkretnih dejstvih naj bi nove priče izpovedovale, če naj se šteje, da je dejansko stanje nepopolno ugotovljeno. 

Sklep nº II Cp 517/96 of Civilni oddelek, October 02, 1996

Za spor v zvezi s prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem je pristojno socialno sodišče. 

Sklep nº I Cp 473/96 of Civilni oddelek, October 02, 1996

Čeprav je že predlagatelj glede na svoj položaj vedel, da lastnina gozda ni razlog za prenehanje službe, je grožnje z izgubo službe občutil kot pritisk, zlasti glede na prejšnje slabe izkušnje. 

Sklep nº II Cp 724/96 of Civilni oddelek, October 02, 1996

Pojma protipravnosti ravnanja upravnega organa kot ene izmed nujnih predpostavk civilnega delikta ni mogoče preprosto enačiti z vsemi razlogi, zaradi katerih je bila kasneje prvotna odločba upravnega organa spremenjena ali razveljavljena.

Sklep nº III Cp 477/96 of Civilni oddelek, October 02, 1996

Mestna občina je solidarno zavezana za plačilo terjatev bivših občin, katerih ena od pravnih naslednic je. 

October 01, 1996

Sklep nº Cpg 1150/96 of Gospodarski oddelek, October 01, 1996

Kupec ne more zavarovati svoje terjatve do prodajalca (znižanje kupnine zaradi napak na blagu) z začasno odredbo s prepovedjo akreditivni banki, da ne sme izvršiti plačila po dokumentarnem akreditivu. V takem primeru ima akreditivna banka v izvršilnem postopku položaj udeleženca in zato pravico do pritožbe zoper sklep o začasni odredbi (s katero ji je sodišče prepovedalo plačati potrdilni in izplačilni banki določen znesek iz potrjenega dokumentarnega akreditiva). 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners