Višja Sodišča: Opinions issued on November 1996

November 29, 1996

Sklep nº Cp 1091/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 29, 1996

Zapuščinsko sodišče se mora ukvarjati z vprašanjem obsega zapuščine, ker je to vprašanje del celotnega dokaznovanja in ugotavljanja v zapuščinskem postopku.Če sodišče prve stopnje vnese v sklep o dedovanju le podatke iz zemljiške knjige, brez da bi se ukvarjalo z vprašanjem ugotavljanja dejstev v zvezi z obsegom zapuščine ter poskušalo dobiti izjave prizadetih dedičev v smislu 207 ZD, je to nedvomno enostransko ugotavljanje tovrstnih dejstev. 

Sodba nº in sklep Cp 775/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 29, 1996

Pri posamezni obliki škode ima sodišče v vidu določila in smernice čl. 200 in 203 Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR, ko upošteva, da na višino pravične odškodnine vplivajo stopnja bolečin in strahu ter njihovo trajanje in teža posega v osebno integriteto oškodovanca. 

Sklep nº Cpg 459/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 29, 1996

Če je postopek zoper prvega dolžnika zaradi stečaja prekinjen, se po 201. členu Zakona o pravdnem postopku (ZPP) učinek prekinitve na drugega dolžnika razteza le, če bi bilo mogoče glede na naravo pravnega razmerja spor rešiti na enak način za oba sospornika. Po 1. odstavku 111. člena ZPPSL od začetka stečajnega postopka zoper dolžnika ni mogoče dovoliti ukrepov zavarovanja niti prisilne izvršbe za poplačilo terjatev, glede katerih obstaja izvršilni naslov ali verodostojna listina. 

November 27, 1996

Sklep nº Cp 692/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 27, 1996

Kadar tekom pravde zaradi razveze zakonske zveze umre tožena stranka, njeni dediči že začetega postopka ne morejo nadaljevati, saj zakon takega nadaljevanja postopka ne predvideva (1. odst. 85. čl. ZZZDR).

November 26, 1996

Sklep nº Cpg 1612/96 of Gospodarski oddelek, November 26, 1996

Tudi če družbeno podjetje v postopku lastninskega preoblikovanja v delniško družbo obenem kot edini ustanovitelj ustanovi še družbo z omejeno odgovornostjo, mora biti najmanj ena tretjina osnovnega kapitala te družbe z omejeno odgovornostjo zagotovljena v denarju. 

Sklep nº Cpg 1563/96 of Gospodarski oddelek, November 26, 1996

Če po telefaksu pravočasno poslana pritožba vsebuje vse bistvene sestavine, je sposobna za obravnavanje in je zato ni moč zavreči kot prepozne, če je bila v izvirni pisni obliki vložena šele po izteku pritožbenega roka. Če predlagatelj pritožbi priloži listine, zahtevane že z odredbo za dopolnitev predloga, mora registrsko sodišče pred predložitvijo spisa pritožbenemu sodišču odločiti o predlogu za izdajo nadomestnega sklepa in mora biti njegova odločitev razvidna iz spisa. 

Sklep nº Cpg 1555/96 of Gospodarski oddelek, November 26, 1996

Dokler registrsko sodišče ne poskusi vročiti predlagatelju odločbe tudi na naslov stalnega prebivališča zakonitega zastopnika (ampak samo na naslov njegovega začasnega bivališča) in na sedež, vpisan v sodni register (ampak samo na sedež, ki naj ga vpiše šele z vpisom predlaganih sprememb), ni pogojev za vročitev z nabitjem na oglasno desko. 

November 25, 1996

Sklep nº Cpg 416/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 25, 1996

Začetek stečajnega postopka ne prekine pogodbenih razmerij pri najemnih pogodbah, stečajni upravitelj pa jih lahko po I. odstavku 122. člena ZPPSL odpove vsakega prvega dne v mesecu z odpovednim rokom 30 dni. Če stečajni upravitelj najemne pogodbe z upnikom ni odpovedal, mora za zakupljene prostore plačevati najemnino, ki predstavlja strošek stečajnega postopka. Najemnino lahko upnik terja neposredno od stečajnega upravitelja in jo uveljavlja tudi z redno tožbo proti stečajnemu dolžniku. 

Sklep nº Cpg 227/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 25, 1996

Stečajni upravitelj je obstoj in višino vsake prijavljene terjatve dolžan preveriti in se o njej določno izjaviti ali jo priznava ali prereka (141. in 142. člen Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, Ur.l. RS št. 67/93, ZPPSL). Če tega ne stori, ampak v celoti prereka določeni del terjatve, stroške, ki nastanejo v zvezi z nepotrebno prerekanim zneskom, povzroči po svoji krivdi (156. člen ZPP). 

November 22, 1996

Sodba nº Cp 1117/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 22, 1996

79. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da mora biti višina preživnine v sorazmerju z možnostmi vsakega izmed staršev in otrokovimi potrebami. Preživninskima upravičencema je preživnina potrebna vnaprej za tekoči mesec in ne za nazaj, zato mora toženec svojo porabo prilagoditi tako, da bo ustrezni del svojih prihodkov v določenem mesecu namenil izpolnitvi preživninske obveznosti za sledeči mesec. 

Sodba nº Cp 509/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 22, 1996

Vrhovno sodišče R Slovenije je v svojem revizijskem sklepu v tej zadevi zavzelo stališče,da je veljavnost obeh izpodbijanih poslov in sicer darilne in preužitne pogodbe, ki tvorita vsebinsko celoto, presojati po splošnih načelih civilnega prava.Overitev po sodniku pa pri tem nima vpliva. 

November 20, 1996

Sklep nº Cpg 1628/96 of Gospodarski oddelek, November 20, 1996

Če je stečajni upravitelj v imenu stečajnega dolžnika kot hipotekarnega, ne pa tudi glavnega dolžnika prerekal tako terjatev kot ločitveno pravico, hipoteka pa je bila ustanovljena s sporazumom po 251.a in naslednjih členih ZIP, mora stečajni senat stečajnega upravitelja napotiti na pravdo za ugotovitev, da ne obstoji niti terjatev niti ločitvena pravica. 

Sodba nº in sklep II Cp 1073/96 of Civilni oddelek, November 20, 1996

Če preživljanec (preužitkar) ni zahteval razveze preužitkarske pogodbe, tega "namesto" njega ne more storiti nihče drug - tudi ne njegovi dediči. 

Sklep nº II Cp 170/96 of Civilni oddelek, November 20, 1996

Zahtevek po členu 129/2 SZ mora biti konkretiziran. Tožeča stranka mora navesti v zahtevku, nakup katerega konkretnega stanovanja mora tožena stranka ponuditi. 

November 19, 1996

Sklep nº Cp 1093/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 19, 1996

Če tožena stranka ne sklene najemne pogodbe s tožnicami, zaseda sporno stanovanje nezakonito, zaradi česar obstaja pravica lastnika stanovanja, da zahteva njegovo izpraznitev.V primeru, če toženka zatrjuje, da je postala solastnica stanovanjske stavbe, v kateri so obravnavani stanovanjski prostori, zaradi njenih vlaganj v to stavbo, tedaj smiselno zatrjuje originarni način pridobitve solastnine v tej nepremičnini. Priznanje navedene solastnine in izstavitev ustrezne zemljiškoknjižne listine z...

Sklep nº Cp 922/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 19, 1996

Iz podatkov spisa razvidno, da je M.D. umrla pred zakoncem J.D. in da naj ne bi imela otrok , iz priložene zapuščinske zadeve z opr.štev. D x. pa še, da naj bi bila ob smrti brez premoženja, in kar je v nasprotju z izrekom napadenega sklepa, kjer se nepremičnina pri vl.št. 439 k.o. I. navaja tudi kot premoženje M.D., dediči pa za otroke obeh pokojnih zakoncev. Povedano nasprotje predstavlja bistveno kršitev določb postopka iz 13.točke drugega odstavka 354.člena Zakona o pravdnem postopku, v z...

Sklep nº Cp 1101/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 19, 1996

V primeru poravnave, ko se stranke ne dogovorijo o stroških, velja pravilo,da vsaka stranka trpi svoje stroške. 

Sklep nº Cpg 125/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 19, 1996

Šele novela Zakona o sodnih taksah (Ur.l. RS 38/96) v novem, petem odstavku taksne tarife št.1 izrecno določa za izvršilni postopek, v katerem sodišče odloča o dovolitvi izvršbe na podlagi verodostojne listine in bi v primeru ugovora moralo postopati po pravilih postopka v gospodarskih sporih, 100% povečano takso, torej skupaj 2% od vrednosti spora. 

November 15, 1996

Sklep nº Cp 964/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 15, 1996

Podlaga vtoževane terjatve tožeče stranke je menjalna pogodba, sklenjena med pravdnima strankama . Tožena stranka se je zavezala ob dogovorjeni realizaciji te menjalne pogodbe med drugim tožeči stranki zaradi potrebne preselitve dejavnosti tožene stranke v novozgrajeno obrtno delavnico, plačati dvakratne stroške selitve in "izgubo dohodka za začasno prenehanje obratovanja". V tej pravdi sedaj tožeča stranka nasproti toženi stranki zahteva izpolnitev te pogodbene obveznosti. Pri ugotavljanju p...

Sodba nº in sklep Cp 1170/95 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 15, 1996

Pri valorizaciji že pravnomočno prisojenega in že plačanega zneska imaterialne škode je za izračun valorizirane vrednosti potrebno vzeti tečaj DEM na dan razsoje in ne na dan plačila, ker gredo tožeči stranki prisojene zakonite zamudne obresti od dneva razsoje dalje pa vse do plačila. 

Sklep nº Cp 338/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 15, 1996

Dejansko stanje ostane nepopolno ugotovljeno, če se predlagani dokazi ne izvedejo in se sodišče prve stopnje pri ugotavljanju lastninske pravice napačno opre na že pravnomočno razsojeno zadevo v kateri je tekel spor zaradi motenja posesti. 

Sklep nº Cp 1137/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 15, 1996

Določba 2. odst. 78. člen ZDEN, po kateri preide zapuščina na dediče z dnem pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji, je specialna določba glede na splošno pravilo, določeno v 132. členu ZD. Če zapustnikov potomec umre sicer za zapustnikom, vendar pred pravnomočnostjo odločbe o denacionalizaciji, njegov zakonec ne pride v poštev za dedovanje, temveč le eventuelni potomci oz. zapustnikovi vnuki po vstopni pravici (12. člen ZD). 

November 14, 1996

Sodba nº Cp 893/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 14, 1996

Pri posamezni obliki škode ima sodišče v vidu določila in smernice člena 200 in 203/I Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR, ko upošteva, da na višino pravične denarne odškodnine vplivajo stopnja bolečin in strahu ter njihovo trajanje. Ob upoštevanju načela individualizacije v odškodninskem pravu je tožnikova mladost zelo pomembna okoliščina, ki vpliva na obseg in trajanje tožnikove bodoče škode pri odškodninski postavki telesne bolečine in duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske akti...

November 13, 1996

Sodba nº I Cp 20/96 of Civilni oddelek, November 13, 1996

LB d.d. odgovarja za izplačilo devizne vloge položene v njeno enoto na območju Hrvaške, ker republika Slovenija iz te vloge ni prevzela jamstva, saj gre za devize, položene v banko, ki ni na območju republike Slovenije. 

Sklep nº Cp 659/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 13, 1996

S pravnomočnostjo odločbe o zahtevku zaradi motenja posesti tožnik izgubi pravni interes za tožbo glede novega motilnega dejanja, storjenega na istem zemljišču in na enak način kot je bilo storjeno prvo dejanje, ker pridobi možnost predlagati direktno izvršbo na podlagi pravnomočnega izvršilnega naslova in z novo odločbo ne bi dosegel ničesar drugega in nič več, kot je izposloval s prvotnim sklepom. 

Sklep nº Cp 750/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 13, 1996

Če predlagatelj predlog za izdajo začasne odredbe s prepovedjo odtujitve in obremenitve nepremičnine, ki je neprava zemljiškoknjižna vloga, izrecno označi kot zemljiškoknjižno vlogo, jo mora zemljiškoknjižno sodišče vpisati v Dn vpisnik v vrstnem redu že v trenutku, ko takšen predlog prispe na sodišče, in ne šele takrat, ko pristojni sodni oddelek odloči o predlogu (46. čl. ZZK v zv. s 3. odst. 75. čl. ZZK). 

Sodba nº I Cp 995/96 of Civilni oddelek, November 13, 1996

Za odločanje v stanovanjskih sporih je pristojno sodišče s splošno pristojnostjo. Toženka ne more uveljavljati pridržne pravice, ker ni dobroverna posestnica. 

November 12, 1996

Sklep nº Cpg 1407/96 of Gospodarski oddelek, November 12, 1996

Plačilo stroškov objave vpisa v uradnem listu ni procesna predpostavka za odločanje o predlogu za vpis v sodni register. 

Sklep nº Cpg 1313/96 of Gospodarski oddelek, November 12, 1996

Če d.o.o. predlaga vpis preoblikovanja v podjetnika, mora registrsko sodišče postopati v okviru takega predloga in ne postopa pravilno, če predlagatelja poziva na predložitev listin, na podlagi katerih bi vpisalo prenehanje d.o.o. po skrajšanem postopku, nato pa zavrže predlog, ker te listine niso bile predložene. 

Sodba nº Cp 680/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 12, 1996

Pavšalno navajanje v prvem postopku in v pritožbi, da je toženec kot družbenik zlorabil pravno osebo v smislu 6 čl. ZGD, ne da bi te trditve konkretiziral in dokazal,je brezpredmetno. 

Sklep nº Cp 337/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 12, 1996

Iz 4. točke 71. člena Zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč izhaja, da se glede odgovornosti za drugo škodo, ki jo povzroči divjad, uporabljajo splošna pravila o odškodnini. Če pride do škode po divjadi izven lovišča, vendar na območju, ki z njim predstavlja zaokroženo celoto in je kot takšno v gospodarjenju in upravljanju tožene stranke, pomeni to subjektivno odgovornost tožene lovske družine,ki je v skladu s 154. členom Zakona o obligacijskih razmerjih in na pod...

Sklep nº Cp 578/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 12, 1996

Ob ugotovitvi, da teče spor o istem zahtevku in med istima pravdnima strankama pred tujim sodiščem, je treba upoštevati določbo 80. čl.

Sodba nº Cp 740/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 12, 1996

Kadar je obveznost opredeljena v tuji valuti in ne v domači, se zamudne obresti od glavnice obrestujejo po obrestni meri, ki jo banka v kraju izpolnitve obveznosti priznava za hranilne vloge v tuji valuti na vpogled,vse v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila. 

Sklep nº Cp 603/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 12, 1996

Kadar je po pokojniku že izdan sklep o dedovanju in so pri tem izpolnjeni pogoji iz 82. člena Zakona o denacionalizaciji - ZDEN, se ne opravi nove glavne obravnave, temveč se razdeli v upravnem postopku vrnjeno premoženje pokojniku z novim dodatnim sklepom na podlagi prejšnjega sklepa o dedovanju - prvi odstavek 221. člena ZD. 

Sklep nº Cp 490/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 12, 1996

Izpodbijani del sklepa, v katerem je navedeno, v kolikšnem obsegu se izvršba nadaljuje, predstavlja le ugotovitev sodišča v kolikšnem obsegu je izvršbo treba po delni ustavitvi še opraviti in zato nima značaja odločbe, ki bi jo bilo mogoče izpodbijati s pritožbo. 

Sodba nº Cp 1055/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 12, 1996

Okoliščine, ki so lahko podlaga za spremembo preživninske obveznosti, so se v času od sklenitve dogovora o plačilu preživnine spremenile na strani obeh preživljalcev in preživljanca. 

November 09, 1996

Sklep nº Cpg 723/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 09, 1996

Po določilu 152. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l.RS štev. 67/93 - v nadaljevanju ZPPSL) odloči o predmetu prodaje in prodajnih pogojih stečajni senat. Zoper ta sklep je dopustna pritožba po 13. členu ZPPSL v osmih dneh od nabitja na oglasno desko oziroma od vročitve. Odločitve o prodaji ni mogoče spodbijati s tožbo v pravdnem postopku, temveč s pravočasno pritožbo.

November 08, 1996

Sklep nº Cp 885/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 08, 1996

Če tožeča stranka opira svoj izpraznitveni zahtevek na obstoj krivdnih razlogov na strani najemnika stanovanja, ki opravičujejo lastniku odpoved najemne pogodbe nasproti takšnemu najemniku,sodišče nima podlage za presojo ali toženka biva v stanovanju nezakonito.Pri odločanju o tožbenem zahtevku se sme sodišče osredotočiti na obravnavanje dejstev, ki jih kot dejansko podlago v tožbenem zahtevku ponuja tožeča stranka. 

Sklep nº R 88/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 08, 1996

Kadar gre za tožbeni zahtevek, ki se ne tiče denarnega zneska, je odločilna vrednost spornega predmeta, ki jo je tožnik navedel v tožbi (člen 40/II Zakona o pravdnem postopku - ZPP). Poznejša zvišanja ob nespremenjenem tožbenem zahtevku ne pridejo v poštev in so nerelevantna glede vprašanja spremembe stvarne pristojnosti sodišča. 

Sklep nº Cp 882/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 08, 1996

V primeru, ko dediči sklenejo dedni dogovor, taka sklenitev dednega dogovora in podpis tega smiselno vsebuje dedno izjavo o priznanju dedne pravice. Razveljavitev dednega dogovora, ki ima po sodni praksi značaj sodne poravnave je možno uveljavljati le v pravdi, če je bila podaja povzročena s silo, grožnjo ali zvijačo ali pod vplivom zmote. 

November 06, 1996

Sodba nº Cpg 1149/96 of Gospodarski oddelek, November 06, 1996

Izvajalec, ki od podizvajalca zahteva povrnitev zneska, za katerega mu je naročnik znižal ceno zaradi stvarnih napak, lahko z zahtevkom na tej podlagi uspe samo, če je znižanje cene dokončno, ne pa dokler naročnik zadržuje njeno izplačilo kot depozit do dokončne ugotovitve vzroka in obsega stvarnih napak. 

Sklep nº II Cp 1046/96 of Civilni oddelek, November 06, 1996

S tem, ko je sodišče prve stopnje odločalo hkrati o zahtevkih zoper prvega in zoper eventualnega toženca, je zagrešilo bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 1. odst. 354. člena ZPP. 

November 05, 1996

Sklep nº Cpg 1463/96 of Gospodarski oddelek, November 05, 1996

Če je za preprečevanje uporabe sile ali nastajanja nenadomestljive škode to potrebno, se lahko z odredbo po 2. odst. 267. čl. ZIP odredi tudi tisto, kar sicer obsega sam zahtevek. Potencialne negativne posledice, (kot nadaljnja predpostavka za začasno odredbo po 2. odst. 267. čl. ZIP), niso temelj za izdajo začasne odredbe, ki bi preprečevala ogroženost izvršitve vtoževane nedenarne terjatve. Pod "nenadomestljivo škodo" je mišljena ogrožena realizacija odškodninske terjatve - ki bi tožniku za...

Sklep nº Cp 1023/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 05, 1996

Če upnik ne založi predujma za izvršilne stroške v postavljenem roku, ustavi sodišče s sklepom izvršbo. 

Sodba nº Cpg 22/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 05, 1996

V postopku v gospodarskih sporih se lahko v pritožbi navedejo nova dejstva in predlagajo novi dokazi le, če pritožnik izkaže za verjetno, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti oziroma predložiti do konca glavne obravnave (zakon o pravdnem postopku - člen 496a). Kadar teče pravdni postopek po ugovoru zoper izvršilni sklep po verodostojni listini, mora sodišče v skladu s 55a členom ZIP postopati kot v mandatnem postopku - torej ugotoviti, ali ostane naložitveni del izvršilnega sklepa v celo...

Sklep nº R 17/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 05, 1996

Okrožna sodišča so po določilu 101. člena Zakona o sodiščih (Ur.l.RS štev. 19/94 - v nadaljevanji ZS) stvarno pristojna ne-le za reševanje gospodarskih sporov ( 3. točka 101. člena ZS ), temveč tudi za sojenje v civilnih zadevah - spori v zvezi s stečaji in likvidacijami( 5.točka 101. člena ZS). Znotraj tako določene stvarne pristojnosti pa bo po določilih 489. do 491. člena še veljavnega Zakona o pravdnem postopku (Ur.l. SFRJ št. 4/77 - 35/91) potrebno presoditi, ali bo okrožno sodišče posto...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners