Višja Sodišča: Opinions issued on December 1996

December 24, 1996

Sklep nº Cp 850/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 24, 1996

Terjatev člana posadke iz delovnega razmerja na ladji je po Zakonu o pomorski in notranji plovbi (ZPNP) zavarovana z zakonito zastavno pravico na ladji (2. tč. 1. odst. 216. čl. ZPNP), vendar pa je treba obstoj tega privilegija presojati po pravu države, katere zastavo ladja vije (2. tč. 1. odst. 996. čl. ZPNP). 

Sklep nº Cp 735/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 24, 1996

Kadar tekom pravde o pravici do preživnine nepreskrbljenega zakonca toženec umre, ni razlogov za ustavitev postopka, ker gre za premoženjski zahtevek, ki se lahko realizira za čas od uveljavljanja do smrti in je iztožljiv od dedičev, kolikor obstaja zapustnikovo premoženje. Premoženjska pa je tudi pravica do družinske pokojnine, ki bi jo nepreskrbljeni zakonec lahko pridobil v skladu s 1. odst.

December 23, 1996

Sklep nº Cpg 387/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 23, 1996

I. odstavku 144. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - ZPPSL, po katerem stečajni senat napoti stečajnega upnika, čigar terjatev je prerekana, da začne v 15 dneh od dneva vročitve postopek pred sodiščem za ugotovitev prerekane terjatve, je posebni predpis iz II. odstavka 187. člena ZPP, v katerem je določeno, da se lahko vloži ugotovitvena tožba. Dejstvo, da je v postopku prisilne poravnave tožeča stranka pridobila izvršilni naslov za isto terjatev zoper poroka, ne pomen...

Sklep nº Cpg 433/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 23, 1996

Po IV. odstavku 416. člena ZGD pogodbe lahko tožnik - družbenik v družbi, zahteva, da se prodaja poslovnega deleža, brez njegovega soglasja, drugemu družbeniku - tožencu prepreči, in po III. odstavku 436. člena ZGD, naj se drugi družbenik iz družbe izključi. Tožnik lahko torej s tožbo zahteva samo ugotovitev, da prodaja in zastava poslovnega deleža nista dopustni, in da se razmerje med družbeniki na novo oblikuje tako, da se drugi družbenik izključi.

Sklep nº Cpg 425/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 23, 1996

Začasna odredba se ne sme pokrivati z nobenim verjetno izkazanim zahtevkom - terjatvijo, ne glede na to, ali se takšen zahtevek že uveljavlja s tožbo, ali pa se šele bo. Zato ni mogoča začasna odredba, ki bi hkrati pomenila izvršilni naslov, oz. izpolnitev bodočega tožbenega zahtevka, tudi če bi bila časovno omejena (do pravnomočnosti spora). 

December 18, 1996

Sklep nº Cp 681/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 18, 1996

Oseba, ki se je odpovedala pravici biti dedinja, nima pravnega interesa za uveljavljanje vračunanja daril, saj ta pravica pripada le sodediču (58. čl. ZD). 

Sodba nº I Cp 983/96 of Civilni oddelek, December 18, 1996

Tožba na izpraznitev stanovanja zaradi neplačevanja najemnine za stanovanje ne more biti uspešna, če tožnik tožencu najemne pogodbe ni sodno odpovedal, ker ta še vedno obstaja in toženec ne zaseda stanovanja nezakonito. 

Sodba nº I Cp 1263/96 of Civilni oddelek, December 18, 1996

Ker se je toženka iz upravičenega razloga vpisala na fakulteto kot izredna študentka, pri čemer sodišče prve stopnje ni ugotovilo, da bi bila študijsko neuspešna, niti tega ne zatrjuje (in še manj dokazuje) tožnik, in ker toženka tudi ni zaposlena (niti se nima namena zaposliti), je kljub formalnemu statusu izredne študentke upravičena do preživnine. 

Sklep nº II Cp 1181/96 of Civilni oddelek, December 18, 1996

Pravni učinki vknjižbe (pridobitev stvarne pravice) so najprej odvisni od tega, ali je pravni naslov pridobitve veljaven ali ni.

December 17, 1996

Sklep nº Cpg 1672/96 of Gospodarski oddelek, December 17, 1996

Če registrsko sodišče odloča o nasprotujočih si predlogih za vpis sprememb pri istem subjektu vpisa, mora biti sklep obrazložen, sicer je podana absolutna bistvena kršitev določb postopka. 

Sklep nº Cpg 1661/96 of Gospodarski oddelek, December 17, 1996

Ni pogojev za vročitev pisanja na oglasno desko sodišča, če je sodišče pred tem neuspešno poskusilo z vročitvijo pisanja že obstoječemu subjektu samo na naslov njegovega direktorja, ne pa na naslov pooblaščenega odvetnika niti na naslov sedeža subjekta vpisa. 

December 16, 1996

Sklep nº Cpg 51/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 16, 1996

Če se splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska, po katerih določeni zavarovalni riziki niso kriti, če je povzročitelj zavarovalnega primera sozavarovana oseba, ne ujemajo s posebnim dogovorom strank o zavarovanju povečanega rizika zaradi rent-a car dejavnosti, veljajo slednji. 

December 13, 1996

Sklep nº Cpg 492/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 13, 1996

Po 88. členu Zakona o denacionalizaciji - Zden ni mogoče razpolagati s takšnim premoženjem, glede katerega velja dolžnost vrnitve denacionalizacijskim upravičencem, vendar to velja le pravnoposlovno (pogodbeno) razpolaganje, ne pa za prisilne ukrepe na podlagi zakona, med katere spada tudi prodaja premoženja v stečajnem postopku. 

Sklep nº Cpg 480/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 13, 1996

Ko se pravdni postopek začne in v njem kot stranka nastopa pravna oseba, ki je v stečaju, je izključno krajevno pristojno sodišče, na območju katerega je sodišče, ki opravlja stečajni postopek (63. člen ZPP). Ne pride pa to določilo v poštev, ko je pravda že v teku ali pa je samo prekinjena in se nadaljuje. Po III. odstavku 15. člena ZPP namreč, če se med postopkom spremenijo okoliščine, na katere se opira pristojnost sodišča, ali če tožnik zmanjša tožbeni zahtevek, ostane sodišče, ki je bilo...

Sklep nº Cpg 288/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 13, 1996

Po prvem odstavku 111. člen Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS št. 67/93) sodišče od dneva začetka stečaja ne sme dovoliti izvršbe za tiste terjatve, ki so obstojale ob začetku stečajnega postopka in jih upniki lahko uveljavljajo le z pravočasno prijavo v stečajnem postopku. Ta prepoved pa ne velja za terjatve, ki so nastale med in zaradi stečajnega postopka in jih zakon imenuje stečajni stroški. 

December 12, 1996

Sklep nº III Cp 817/96 of Civilni oddelek, December 12, 1996

Ni izvršilni naslov tisti notarski zapis o sporazumu med zakoncema, ki nima v skladu s člena 4 Zakona o notariatu določbe o njegovi izvršljivosti.

December 11, 1996

Sklep nº Cpg 345/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 11, 1996

Ko prvostopno sodišče skladno z določilom 55a člena ZIP razveljavi sklep o dovolitvi izvršbe, mora v izreku sklepa odločiti tudi, katero sodišče je krajevno in stvarno pristojno skladno z 2.odst. 55.a člena ZIP. Stvarno pristojno za gospodarske spore in spore v zvezi s stečajem je po 3.in 5. točki 2.odst. 101. člena zakona o sodiščih - okrožno sodišče, za spore med stečajnim postopkom pa velja posebna krajevna pristojnost iz 63. člena ZPP. 

Sodba nº Cp 736/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 11, 1996

Tudi če je v času nakupa stanovanja zakonska zveza obstajala zgolj formalno, pravico do nakupa po določbah SZ pa je uveljavljal zakonec, ki je stanovanjsko pravico na spornem stanovanju pridobil tekom trajanja zakonske zveze, ko je življenjska skupnost zakoncev dejansko obstajala, je taka pogodba o nakupu stanovanja sklenjena v korist skupnega premoženja obeh zakoncev. 

December 10, 1996

Sklep nº Cp 1198/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, December 10, 1996

Sodišče prve stopnje upniku ni vročilo dolžnikovega ugovora, pač pa je odločilo takoj po prejemu ugovora. S tem je bila upniku odvzeta možnost obravnavanja ugovora, to pa predstavlja absolutno bistveno kršitev določb postopka iz 7. točke drugega odstavka 354. člena ZPP, v zv. s 14. čl. ZIP, zaradi česar je bilo treba že po uradni dolžnosti izpodbijani sklep razveljaviti in zadevo vrniti sodišču prve stopnje v nov postopek. 

Sodba nº Cp 732/96 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 10, 1996

Izvršilno sodišče ne more presojati ali je trditev tretjega dejansko ali materialnopravno utemeljena in zato en more samo odločiti o utemeljenosti ugovora tretjega v smislu 56. čl. ZIP. Zato mora tretjega napotiti na pravdo zaradi ugotovitve nedopustnosti izvršbe. 

December 06, 1996

Sklep nº Cp 1077/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, December 06, 1996

Zakon o zemljiški knjigi v 69. členu jasno določa , da naloži sodišče predlagatelju ali tistemu, za katerega naj bi se pravica vpisala, da v določenem roku predloži listine na podlagi katerih bo vpis možen, če vpis po zemljiškoknjižnem stanju ni možen. Šele če se temu pozivu ne ugodi torej, da se takšnih listin v določenem roku ne predloži ali če tudi na podlagi predloženih listin vpis ni možen, izda sodišče sklep s katerim predlog za vpis zavrne (drugi odstavek 69. člena ZZK). 

Sodba nº Cpg 145/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 06, 1996

Dne 1.3.1992 je začel veljati ZZVZZ, ki je v 45. členu določil, da se sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavljajo s prispevki, ki jih Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije plačujejo zavarovanci, delodajalci in drugi. Zavod za zdravstveno zavarovanje je pravna oseba po II. odstavku 4. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS št. 12/91 in 8/96), njegove organizacijske enote, ki jih oblikuje na podlagi IV. odstavka 69. člena ZZVZZ, pa niso pravne osebe, zato po 77. členu ZPP ne morejo...

Sklep nº Cpg 451/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 06, 1996

Stečajni senat ni pristojen za izbiro kupca po prodaji z zbiranjem ponudb, ker je ta naloga zaupana stečajnemu upravitelju, neizbrani ponudnik pa lahko odločitev o kupcu izpodbija v rednem pravdnem postopku. Pristojnosti stečajnega senata pri vnovčevanju dolžnikovega premoženja so le, da odloči ali se bo stečajni dolžnik prodal kot pravna oseba ali pa se bo prodajalo samo njegovo premoženje (146. člen ZPPSL), da odredi način prodaje (149. člen ZPPSL) in določi najnižjo ceno ter ostale prodajn...

December 05, 1996

Sklep nº Cpg 186/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 05, 1996

Začasna odredba je šibka oblika zavarovanja terjatve, naravnana izključno na to, da se obstoječe stanje ne spremeni na škodo upnika in mu tudi ne ustvari zastavne pravice na premoženju, na katerega meri prepoved.

Sodba nº Cpg 84/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 05, 1996

Določila Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - ZLPP niso samostojna pravna podlaga za postavitev tožbenih zahtevkov, zato mora družbeni pravobranilec zahtevek za odpravo oškodovanja družbene lastnine utemeljiti na splošnih pravilih. Če so zahtevki naperjeni zoper pogodbe, bodo to pravila ZOR, če gre za ugotavljanje ničnosti vpisa v sodni register, zakoni, ki vpis v register urejajo, če je to sklep skupščine delniške družbe o razporeditvi dobička in pravici do dividende, pa zakoni, ki...

Sklep nº Cpg 408/93 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 05, 1996

Ob smiselni uporabi 339. člena ZPP lahko tudi sodišče II. stopnje izda dopolnilno sodbo oziroma sklep ob pogoju, da je predlog podan v roku in utemeljeno. 

Sodba nº II Cp 808/96 of Civilni oddelek, December 05, 1996

Vračilo lastne udeležbe po členu 153/1 SZ je mogoče zahtevati po izteku 2 letnega roka, predvidenega za odkup stanovanja. 

December 04, 1996

Sklep nº I Cp 1118/96 of Civilni oddelek, December 04, 1996

Določba 2. odst. 78. člen ZDEN, po kateri preide zapuščina na dediče z dnem pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji, je specialna določba glede na splošno pravilo, določeno v 132. členu ZD. Če zapustnikov potomec umre sicer za zapustnikom, vendar pred pravnomočnostjo odločbe o denacionalizaciji, njegov zakonec ne preide v poštev za dedovanje, temveč le eventuelni potomci oz. zapustnikovi vnuki po vstopni pravici (12. člen ZD). 

Sodba nº Cp 762/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 04, 1996

V primeru, da tožnik zavaruje svojo terjatev iz posojilne pogodbe tako s poroštvom kot z zastavo, s tožbo pa uveljavlja zavarovanje iz naslova poroštva, se na podlagi izvršljive sodbe lahko tožnik v izvršilnem postopku poplača tako iz zastavljene nepremičnine kot iz vsakršnega drugega premoženja, ki je last porokov. 

Sodba nº Cp 712/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 04, 1996

Izkop gradbene jame zaradi izgradnje vodovodnega omrežja sredi naselja pomeni povečano nevarnost za okolico in sta zato naročnik ter izvajalec del za škodo, nastalo v zvezi s to dejavnostjo, solidarno odgovorna po načelu objektivne odgovornosti (173. čl. ZOR). 

Sodba nº Cp 807/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 04, 1996

Ni bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 8. tč. 2. odst. 354. čl. ZPP, če stranka ni zahtevala, da bi v postopku uporabljala svoj jezik, prav tako pa ni podana bistvena kršitev določb postopka iz 1. odst. 354. čl. ZPP, če iz razpravnega zapisnika, ki ga je stranka podpisala brez pripomb, ne izhaja, da bi imela pri ustnem izražanju v postopku kakršnekoli jezikovne težave. Sodišče je po 2. odst. 102. čl. ZPP dolžno opozoriti stranko na pravico do tolmača le v primerih, ko na naroku ugot...

Sodba nº II Cp 133/96 of Civilni oddelek, December 04, 1996

Tožnik je upravičen do odškodnine za telesne bolečine v znesku 1,200.000,00 SIT, za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti v znesku 1,500.000,00 SIT in za strah v znesku 300.000,00 SIT. 

Sodba nº II Cp 1158/96 of Civilni oddelek, December 04, 1996

Odškodnina za telesne bolečine - za občasne hude glavobole, bruhanje, hospitalizacijo in številne zdravniške preglede - 500.000,00 SIT; odškodnina za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - tožnik ne prenese več vročine in sonca, subjektivno se doživlja manj sposobnega za opravljanje svojega dela, počuti se telesno izčrpanega, pogosto je v anksioznem stanju - 1,500.000,00 SIT.

December 03, 1996

Sklep nº Cp 507/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, December 03, 1996

Višino odškodnine iz posameznih postavk negmotne škode sodišče ne more priznati le na podlagi zdravstvene dokumentacije,ampak je za razjasnitev dejstev za katera je potrebno strokovno znanje iz medicinske stroke, v postopek potrebno pritegniti ustreznega izvedenca. 

Sodba nº Cpg 284/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 03, 1996

Pojem slabega ekonomsko-finančnega stanja v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. št. 67/93) - v nadalj. ZPPSL, ni podrobno definiran, zato je zakon olajšal dokazovanje subjektivnega odnosa upnika - nasprotnika izpodbijanja, s presumpcijo iz četrtega odstavka 125. člena ZPPSL. Šteje se, da je upnik, v katerega korist je bilo storjeno izpodbijano pravno dejanje, vedel ali bi moral vedeti za slabo ekonomsko-finančno stanje dolžnika, če je bilo izpodbijano pravno dejanje sto...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners