Višja Sodišča: Opinions issued on February 1996

February 28, 1996

Sodba nº Cp 761/95 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 28, 1996

Pisno privolitev za prodajo stanovanja ožjemu družinskemu članu nadomesti lahko skupna tožba dveh potencialnih imetnikov stanovanjske pravice, čeprav nihče izmed njiju ni bil formalno določen za imetnika stanovanjske pravice, gotovo pa eden izpolnjuje pogoje za imetništvo.

Sklep nº Cp 404/95 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 28, 1996

Podlaga za prenehanje pravice stvarne služnosti zaradi nepotrebnosti je sprememba odločilnih okoliščin 

Sklep nº I Cp 1118/95 of Civilni oddelek, February 28, 1996

Uporaba javnega dobra je podvržena predpisom upravnega prava. Na javnem dobru ni mogoče pridobiti pravic civilnega prava in jih zato tudi pred sodiščem ni mogoče uveljaviti. 

February 27, 1996

Sklep nº Cpg 1303/95 of Gospodarski oddelek, February 27, 1996

Potrdilo o izvršljivosti oz. pravnomočnosti lahko razveljavi samo tisto sodišče, ki ga je izdalo. To pomeni, da izvršilno sodišče v izvršilnem postopku ni upravičeno presojati utemeljenosti potrdila o izvršljivosti oz. pravnomočnosti, ki je bilo izdano v mandatnem postopku (kot posebni obliki pravdnega postopka). Razveljavitev neutemeljenega potrdila bi lahko namreč izreklo le pravdno sodišče. Zakonski razlog za odlog izvršbe je lahko tudi vložitev predloga za razveljavitev potrdila o izvršlj...

February 26, 1996

Sodba nº Cp 794/96 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 26, 1996

Neprivezanost z varnostnim pasom in prisedenje k očitno vinjenemu vozniku pomeni prispevek k škodi.

Sklep nº Cpg 445/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 26, 1996

Od dneva začetka stečajnega postopka ni mogoče dovoliti zoper dolžnika začasne odredbe. 

February 21, 1996

Sklep nº Cpg 58/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 21, 1996

Stečajnemu upravitelju ni potrebno navesti razlogov prerekanja prijavljene terjatve, senat pa izda sklep o napotitvi na pravdo, ker zakon tako določa. Stečajni postopek kot eden izmed nepravdnih postopkov nima procesnega mehanizma za ugotavljanje spornih pravic, zato se le-te ugotavljajo v ugotovitvenem pravdnem postopku. 

Sklep nº Cpg 5/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 21, 1996

Za izdajo sodbe na podlagi izostanka zadostujejo navedbe v tožbi in odsotnost pravilno vabljene stranke, ki z odgovorom na tožbo ni oporekala tožbenemu zahtevku. Sodišče se ne spušča v dokazovanje trditev v tožbi, vendar mora bili za izdajo zamudne sodbe izpolnjen tudi pogoj iz 4. točke 332.člena ZPP, in sicer, da utemeljenost tožbenega zahtevka izhaja iz dejstev, ki so navedena v tožbi. 

Sodba nº Cpg 98/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 21, 1996

Stroške postopka po 154. členu ZPP nosi stranka, ki v pravdi propade. 

Sodba nº Cpg 31/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 21, 1996

Preklic pooblastila, danega prejemniku nakazila (asignatarju) ni dovoljen, če je nakazovalec (asignant) izdal nakazilo za izpolnitev kakšnega svojega dolga. Po določilu 1.odst. 1031. člena ZOR lahko nakazovalec (asignant) prekliče pooblastilo dano nakazancu (asignatu) le do trenutka, ko ta izjavi, da sprejme nakazilo, ali dokler ga ne izpolni. 

Sklep nº I Cp 1145/95 of Civilni oddelek, February 21, 1996

Toženec je za posledice zamude zvedel šele z vročitvijo sodbe, zato od takrat teče rok za vrnitev v prejšnje stanje. Ker torej predlog ni bil vložen prepozno, tožnik tudi nima pravice pritožiti se zoper sklep, s katerim je bilo odločeno, da se predlogu za vrnitev v prejšnje stanje ugodi. 

February 20, 1996

Sodba nº Cpg 130/94 of Gospodarski oddelek, February 20, 1996

Za odpoved najemne pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, velja enoletni odpovedni rok. Ker se pogodba o najemu poslovnih prostorov odpoveduje sodno, je dan sodne odpovedi dan dogodka, od katerega je treba šteti navedeni rok. 

Sklep nº Cpg 175/96 of Gospodarski oddelek, February 20, 1996

Dolžnikova dolžnica je sicer specifična udeleženka izvršilnega postopka, saj se nanjo raztezajo učinki začasne odredbe, izdane na podlagi 3. točke 1. odstavka 266. člena ZIP. Vendar pa ji zakon (ZIP) ne daje pravice do pravnega sredstva (ugovora) proti sklepu o izdani začasni odredbi (tako kot tudi nima pravice do pritožbe zoper sklep o rubežu). 

February 15, 1996

Sodba nº Cp 686/95 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 15, 1996

Država R Slovenije - Ministrstvo za obrambo je odgovorna za škodo, ki jo je utrpel oškodovanec kot vojak bivše Jugoslovanske armade, ko je služil redni vojaški rok, ker ga je vojak iste vojne pošte zaradi neupoštevanja varnostnih ukrepov in nestrokovnega ravnanja z orožjem ustrelil v glavo in mu povzročil telesne poškodbe. Odškodninska zavezanost države R Slovenije - Ministrstva za obrambo temelji na 1. čl. Ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti R Sloveni...

February 14, 1996

Sodba nº Cpg 158/96 of Gospodarski oddelek, February 14, 1996

Ni mogoče sprejeti stališča tožene stranke, da ni prišla v zamudo s plačilom tistega dela obveznosti, ki je bil nesporen in nato v pravdi tudi pripoznan, saj je bila sporna samo višina obveznosti, tožena stranka pa ob točno dogovorjenem roku za plačilo ni naredila nič, da bi se višina pravočasno ugotovila. 

Sodba nº Cpg 151/96 of Gospodarski oddelek, February 14, 1996

Če ob podpisu trasanta ni oznake, da je menico podpisal kot direktor družbe, se šteje, da jo je podpisal kot fizična oseba. 

Sklep nº Cp 898/95 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 14, 1996

Motilno dejanje je možno realizirati tudi tako, da tožena stranka uporabi za motenje osebni avto, ki ga tretja oseba postavi na služnostno pot, tožena stranka pa ne dovoli lastniku avta, da bi avto umaknil in s tem sprostil pot. Tudi na ta način je bilo onemogočeno izvrševanje zadnje posesti pravice voženj. 

Sklep nº Cpg 439/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 14, 1996

Določilo o kogentnosti predpisane mere zamudnih obresti izhaja iz 2. odstavka 277. člena ZOR - samo v primeru, da sta pogodbeni stranki dogovorili višjo obrestno mero pogodbenih obresti - torej tistih, ki pomenijo plačilo za posojeni kapital, so lahko v času plačilne zamude tudi zamudne obresti višje od predpisane mere. Dogovori o obrestih, na podlagi katerih v razmerah stabilne domače denarne enote - v tej pravdi pa nemške marke - obveznost v kratkem času doseže in preseže znesek posojene gl...

Sklep nº Cpg 127/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 14, 1996

Če teče pravdni postopek po ugovoru zoper plačilni nalog v skladu z 451.členom ZPP, tožena stranka ne more spreminjati mandatne tožbe, lahko pa delno umakne postavljeni zahtevek. 

February 13, 1996

Sklep nº Cpg 99/96 of Gospodarski oddelek, February 13, 1996

Ni namen postopka za popravo oziroma dopolnitev predloga za vpis podatkov v sodni register v tem, da predlagatelj vloži predlog zato, da bi si zavaroval določene pravice (na primer do dokapitalizacije, kot je to očitno hotel predlagatelj, ki je dne 29.12.1994 vložil predlog, očitno nesposoben za vsebinsko obravnavanje), šele potem pa začne zbirati vse potrebne listine. 

February 07, 1996

Sklep nº Cpg 753/94 of Gospodarski oddelek, February 07, 1996

Če tožeča stranka s tožbo zahteva vrnitev tistega, kar je toženi plačala na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi, je treba tožbo zavreči, ker gre za zahtevek, o katerem je že bilo pravnomočno odločeno. Z zavrnitvijo tožbenega zahtevka je storjena bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 11. točke 2. odst. 354. člena ZPP, na katero pri obravnavanju pritožbe tožeče stranke pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti. 

Sklep nº Cpg 744/94 of Gospodarski oddelek, February 07, 1996

Kadar dolžnik tudi v primernem naknadnem roku, ki mu ga je pustil upnik, ne izpolni pogodbene obveznosti, je pogodba razvezana po samem zakonu, zato ni potrebno uveljavljati tožbenega zahtevka na razvezo pogodbe, ampak ima upnik dajatveni zahtevek, ki je posledica razveze pogodbe. Če je prejšnja obveznost prenehala s prenovitvijo pogodbe, potem z razvezo pogodbe o prenovitvi ostane še naprej v veljavi in ima torej upnik zahtevek na izpolnitev prvotne obveznosti. 

Sklep nº R 7/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 07, 1996

Uvedba postopka po členu 262/2 ZIP pomeni atrakcijo ne -le krajevne pristojnosti, temveč tudi stvarne pristojnosti, ki je sicer določena v zakonu o sodiščih. Pojem "uvedba postopka" iz 262. člena ZIP se navezuje na začetek pravdnega postopka kot ga določa 185. člen ZPP - ne pa na obstoj pravde iz 194. člena ZPP. 

Sklep nº Cpg 15/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 07, 1996

Stečajna upraviteljica kot zakonita zastopnica stečajnega dolžnika nima zakonskega pooblastila za izdajanje sklepov in odredb - te sodne odločbe lahko izdajata le stečajni senat in njegov predsednik. Delovno razmerje pri stečajnem dolžniku je stečajni upnici prenehalo po samem zakonu in stečajni upravitelj o tej pravni posledici obvesti organ za zaposlovanje - 106/II. člen ZPPSL in delavce, ne izdaja pa sklepov in zoper tako obvestilo delavci tudi nimajo posebnega pravnega sredstva. 

Sklep nº Cpg 143/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 07, 1996

Umika ugovora zoper zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine ni mogoče preklicati, ker je pravnomočnost izvršilnega sklepa nastopila po zakonu in ni več v dispoziciji strank. 

Sodba nº I Cp 335/95 of Civilni oddelek, February 07, 1996

Po ZPSPP sicer tožnica kot najemodajalka po predčasni vrnitvi poslovnega prostora res ni bila dolžna sprejeti drugega najemnika, vendar pa je bila dolžna zmanjšati svojo poslovno škodo in zato ukrepati. Med temi ukrepi je tudi sprejem novega najemnika. 

Sklep nº II Cp 117/96 of Civilni oddelek, February 07, 1996

Dokaz nasprotja je glavni dokaz in zato uspešen le, če pri sodniku ustvari popolno prepričanje o resničnosti nasprotne trditve. 

Sodba nº II Cp 538/95 of Civilni oddelek, February 07, 1996

Nevarno situacijo je v celoti povzročil zavarovanec tožene stranke.

February 06, 1996

Sklep nº Cpg 78/96 of Gospodarski oddelek, February 06, 1996

Pritožbene novote se v postopku zavarovanja lahko uveljavljajo toliko časa kot v izvršilnem oz. pravdnem postopku. Če gre za subjekta redne pravde, se lahko uveljavljajo tudi v pritožbi. Če pa gre za subjekta gospodarskega spora, se lahko uveljavljajo samo do konca postopka na prvi stopnji (tj. do izdaje sklepa sodišča prve stopnje, ki se izpodbija s pritožbo). 

Sodba nº Cpg 65/96 of Gospodarski oddelek, February 06, 1996

ZGD določa v 1. odst. 578. člena kot splošno pravilo, da se z dnem njegove uveljavitve preneha uporabljati Zakon o podjetjih, v 2. odst.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners