Višja Sodišča: Opinions issued on March 1996

March 28, 1996

Sklep nº Cpg 80/96 of Gospodarski oddelek, March 28, 1996

Določba 2. odst. 160. čl. ZPPSL, ki pravi: "da se osebni dohodki delavcev dolžnika v višini izhodiščnih plač, določenih s kolektivno pogodbo, do dneva ko je bil začet stečajni postopek, poravnajo kot stroški stečajnega postopka", opredeljuje le merilo višine prioritetnega izplačila (v višini izhodiščne plače določene s kolektivno pogodbo). Torej delavcem gre prioritetno izplačilo po določbah cit. člena ZPPSL le v primeru, da dejansko izplačani osebni dohodki niso dosegli izhodiščne plače, do ...

March 27, 1996

Sklep nº II Cp 1070/95 of Civilni oddelek, March 27, 1996

V postopku za vrnitev zaplenjenega premoženja (po čl. 145 ZIKS) je kot zavezanka za vrnitev zaplenjenega premoženja v naravi ali v obliki odškodnine pasivno legitimirana samo družbeno politična skupnost, ki je premoženje prevzela, ne pa podjetje ali kakšen drug pravni subjekt. 

March 26, 1996

Sodba nº Cpg 563/94 of Gospodarski oddelek, March 26, 1996

Pri opravljanju carinskih dejanj in plačilu carine mora špediter ravnati tako, kot to nalagajo naročiteljevi interesi. Pred začetkom carinjenja blaga je dolžan od naročitelja zahtevati vse potrebne podatke in dokazila, od katerih je odvisen znesek carine in drugih dajatev, ki se plačujejo za uvoženo blago. 

March 20, 1996

Sklep nº Cp 209/96 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 20, 1996

Sodišče mora določno ugotoviti pogoje za preživnino, to pomeni, ali je zakonec nepreskrbljen, ker nima sredstev za življenje. Ugotoviti je treba hkrati, da ni sposoben za delo, ali pa se ne more zaposliti. Toda nadaljnji pogoj za preživnino je, da je drugi zakonec sploh zmožen plačevati preživnino. Pri preživnini za določen čas je treba ugotoviti potrebo, da se zakonec vživi v nov položaj in da si uredi razmere. Obstoj teh subjektivnih in objektivnih okoliščin je pogoj za začasno preživnino. 

Sklep nº Cpg 423/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 20, 1996

Če družbena pogodba določa, da se njena vsebina lahko spremeni samo s soglasjem vseh družbenikov v pismeni obliki, sklepi o spremembi družbene pogodbe, ki niso sprejeti v takšni obliki, niso veljavni. 

Sklep nº Cpg 1/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 20, 1996

Za predlagatelja vpisa sprememb osnovnega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo, ki ob uveljavitvi Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l.

Sklep nº Cpg 94/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 20, 1996

Sodišče mora pri izdaji začasne odredbe odločiti na podlagi verjetnosti obstoja upnikove pravice in ne na temelju gotovosti in materijalne resnice. V zakonu o pravdnem postopku in v zakonu o izvršilnem postopku ni pravil in meril, kdaj je podana verjetnost obstoja terjatve, pač pa velja, da se odločanje o zavarovanju terjatve ne sme spremeniti v meritorno odločanje o pravici, za katero je podlaga materijalna resnica. 

Sklep nº Cpg 523/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 20, 1996

Po Uredbi o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Ur.l. RS 20/94) je predlogu za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku potrebno priložiti tudi notarsko overjeno izjavo vseh delničarjev, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemajo obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. 

March 19, 1996

Sklep nº Cpg 199/96 of Gospodarski oddelek, March 19, 1996

Registrsko sodišče ob odločitvi o predlogu za vpis spremembe sedeža družbe ne sme po uradni dolžnosti vpisati spremembe firme, čeprav je zaradi spremembe sedeža subjekta vpisa jasno, da navedba imena kraja v njegovi firmi ne predstavlja več navedbe sedeža družbe, kot je to veljalo ob prvem vpisu družbe v sodni register. 

Sklep nº Cpg 292/96 of Gospodarski oddelek, March 19, 1996

Osnovni kapital je izražen v denarju, kar velja tako za denarne vložke kot tudi za stvarne vložke (ki so v poročilih o stvarnih vložkih ovrednoteni v denarju). Osnovni kapital je izražen v domači valuti, kar pomeni, da vložkov v veljavni valuti Republike Slovenije ni potrebno preračunavati, da pa je vložke v tuji valuti potrebno preračunati v domačo valuto. Osnovni kapital je izražen v nominalnem znesku, kar pomeni, da ga na podlagi računovodskih izkazov ni mogoče spreminjati. Revalorizacijsk...

Sklep nº Cpg 64/96 of Gospodarski oddelek, March 19, 1996

V sistemu oficialnega vročanja se vročanje opravi preko organov vročanja. Eden od teh je tudi sodišče, ki lahko pisanje vroči neposredno na sodišču (preko tim. sodnega predala).

March 15, 1996

Sodba nº Cpg 184/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 15, 1996

Sodišče sodi na podlagi tistega dejanskega in pravne stanja, kot je bilo ugotovljeno na koncu glavne obravnave. Poznejše spremembe tega stanja, tudi če tožnik utesnjuje svoj zahtevek, pritožbeno sodišče ne more upoštevati. 

Sklep nº R 13/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 15, 1996

Po še veljavnem Zakonu o pravdnem postopku (Ur.l. SFRJ št. 4/77 - 35/91) v sporih med domačimi osebami temeljijo pravila za gospodarski spor na personalnem kriteriju iz 489. člena, kavzalnem kriteriju iz 489a člena in mešanem kriteriju iz 491. člena. Kriteriji za določitev gospodarskega spora so taksativno našteti - torej jih ni dovoljeno širiti. 

March 13, 1996

Sklep nº Cpg 182/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 13, 1996

Če je pravdni postopek tekel po ugovoru zoper izvršilni sklep po verodostojni listini, mora sodišče po 55a členu ZIP postopati kot v mandatnem postopku - torej ugotoviti ali ostane naložitveni izvršilni sklep v celoti ali delno v veljavi. Tožena stranka nima procesne možnosti spremeniti zahtevka tako, da ga razširi. Prav to je storila tožena stranka, ko je pri vračunavanju izpolnitve po 313. členu ZOR obračunala obresti in jih nato med pravdo uveljavila kot glavnico. 

Sodba nº Cpg 215/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 13, 1996

Zakon o pravdnem postopku v drugem odstavku 465.člena predvideva tudi preložitev naroka v sporu majhne vrednosti.

Sklep nº R 28/96 of Civilni oddelek, March 13, 1996

Spor za plačilo najemnine oziroma zakupnine je spor iz najemnega oziroma zakupnega razmerja, za katerega je stvarno pristojno okrajno sodišče, ne glede na vrednost spornega predmeta. 

Sklep nº I Cp 704/95 of Civilni oddelek, March 13, 1996

Odškodninska terjatev sicer zastara v 3 letih, odkar je oškodovanec zvedel za škodo in storilca, vendar zastaranje ne more začeti teči, če oškodovanec tožbe še ne more vložiti.

Sodba nº I Cp 253/96 of Civilni oddelek, March 13, 1996

Kdor zatrjuje, da je bil oporočitelj takrat, ko je napravil oporoko nerazsoden, mora dokazati, da se oporočitelj bodisi ni zavedal svojih dejanj, bodisi da ni mogel ravnati v skladu z zavestjo o pomenu testiranja. Taka stanja zavesti ali volje pa je mogoče dokazati le s pomočjo izvedenca psihiatra. 

Sodba nº I Cp 214/96 of Civilni oddelek, March 13, 1996

Sprememba lastništva objekta, ki predstavlja vir škode, ne vpliva na odškodninsko odgovornost prvotnega lastnika. 

March 12, 1996

Sklep nº Cpg 303/96 of Gospodarski oddelek, March 12, 1996

Upniki, katerih terjatve so nastale po začetku stečajnega postopka nimajo statusa stečajnih upnikov, temveč status upnikov stečajne mase. V takšnem primeru je potrebno šteti njihove terjatve za dolgove stečajne mase. Za takšne terjatve pa v zakonu nista določena rok in prijava. Zato za njih ne pride v upoštev uporaba 1. in 8. odstavka 137. člena ZPPSL. 

Sklep nº Cpg 73/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 12, 1996

Umika ugovora zoper zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine ni mogoče preklicati, ker je pravnomočnost izvršilnega sklepa nastopila po zakonu in ni več v dispoziciji strank. 

March 06, 1996

Sklep nº Cp 699/95 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 06, 1996

Za priznanje pravnega učinka oporočnemu razpolaganju s podržavljenim premoženjem je pomembno le, da je upravičenec v oporoki izrecno razpolagal (tudi) s takim premoženjem, ne pa, kako ga je imenoval. 

Sodba nº Cp 818/95 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 06, 1996

S prenovitvijo prejšnja obveznost preneha in nastane nova obveznost.

Sklep nº Cp 823/95 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 06, 1996

Če je posojilo najel en zakonec in je bilo posojilo porabljeno za tekoče potrebe družine, potem za tak dolg odgovarjata oba zakonca s posebnim in s skupnim premoženjem. Če je zarubljeni osebni avto last le enega zakonca, potem ni mogoče izreči izvršbo nad tem avtom za nedopustno. Za katere potrebe je bil porabljen dolg in kakšne je premoženjski status osebnega avta, pa sta dejanski vprašanji. 

Sodba nº in sklep Cp 781/95 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 06, 1996

Če je oporočitelj oporočno razpolagal v korist oporočnih dedičev samo zato, da bi si z njihove strani zagotovil dosmrtno oskrbo, pa se ta nagib ni začel uresničevati, je lahko podana zmota v nagibu. Ugotoviti je treba zanesljivo, ali so oporočitelja vodili še kakšni drugi nagibi. Zadostuje že zmota glede samo enega, toda odločilnega nagiba za oporočno razpolaganje. 

Sklep nº Cpg 525/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 06, 1996

Dogovor dolžnika in upnika o vračunavanju obresti in stroškov lahko izključi uporabo 313.člena zakona o obligacijskih razmerjih. 

Sklep nº Cpg 76/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 06, 1996

Z ukrepi zavarovanja nudi zakon o izvršilnem postopku možnost, da upnik zavaruje bodočo izvršbo in sicer do takrat, ko bo imel izvršilni naslov. Zahtevek za ugotovitev ničnosti vpisa v sodni register pa ni takšen izvršilni naslov zato, ker pomeni realizacija sodbe z ugotovljeno ničnostjo vpisa - likvidacijo subjekta, ki jo izvede sodišče po uradni dolžnosti v skladu z 42. členom zakona o sodnem registru. 

Sodba nº in sklep I Cp 721/95 of Civilni oddelek, March 06, 1996

Ker en solastnik proti drugemu solastniku ni dokazal, da je izključni lastnik predmetov, je bilo njegov zahtevek za vrnitev predmeta treba zavrniti. Generični predmeti ne morejo biti predmet lastninskopravnega zahtevka. 

Sodba nº in sklep II Cp 186/96 of Civilni oddelek, March 06, 1996

Za presojo pogodbe med kupcem (tožencem) in resničnim prodajalcem (prvim tožnikom) ne pride v poštev 2. odst. 66. čl. ZOR. 

Sklep nº I Cp 717/95 of Civilni oddelek, March 06, 1996

Iz dejstev, ki jih pritožnik zatrjuje, ne izhaja obstoj ustne oporoke.

Sklep nº II Cp 820/95 of Civilni oddelek, March 06, 1996

Če je sodnica stranko opozorila, da lahko vzame odvetnika, je ravnala po določbah pravdnega postopka. 

March 01, 1996

Sklep nº Cp 744/95 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 01, 1996

Če so stranke služnostnega razmerja sklenile dogovor o načinu vzdrževanja služnosti, potem je treba ravnati po dogovoru. Če takega dogovora ni, mora sodišče ugotoviti, kakšna so tista nujna vzdrževalna dela, ki na eni strani še omogočajo normalno uporabo služnostne poti in na drugi strani predstavljajo najmanjše breme za služno stvar. Ali je položitev betonskih plošč in zgraditev stopnic nujna, je dejansko vprašanje. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners