Višja Sodišča: Opinions issued on April 1996

April 24, 1996

Sodba nº Cpg 869/94 of Gospodarski oddelek, April 24, 1996

Obresti pri pogojevanju vnaprejšnjega plačila kupnine po 26. členu Zakona o blagovnem prometu mora prodajalec plačati tudi če je kupec subjekt gospodarske pogodbe. 

Sklep nº Cpg 835/94 of Gospodarski oddelek, April 24, 1996

Če tožeča stranka med pravdo navede, da tožena stranka posluje z novo firmo in da zato popravlja njeno označbo, mora sodišče v razlogih sodbe navesti, zakaj je sodba izrečena zoper na novo označeno toženo stranko. 

Sodba nº Cpg 199/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 24, 1996

Po določilo 481.člena Zakona o obligacijskih razmerjih mora kupec pri gospodarskih pogodbah o očitnih napakah stvari obvestiti prodajalca nemudoma, torej ob prevzemu stvari, sicer izgubi to pravico. 

Sklep nº Cpg 180/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 24, 1996

Obračun obresti samo zaradi tega, ker ga je izdelala tožeča stranka sama, ne izgubi vsakršne dokazne moči. Ali je s takšno listino kaj dokazano ali ne, je odvisno od trditev nasprotne stranke. Glede na ugovor tožene stranke o nepravilnem izračunu zamudnih obresti, je na tožeči strank samo dokazno breme o višini obrestne mere in pravilnosti izračuna zamudnih obresti, saj tožena stranka z ugovorom nepravilnega obračuna obresti posredno priznava svojo plačilno zamudo. 

Sodba nº Cpg 229/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 24, 1996

Po določilu 277. člena zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) dolguje dolžnik, ki zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti, poleg glavnice tudi zamudne obresti. Za nastanek te obveznosti ni potreben poseben dogovor v pogodbi in tudi ne poseben opomin. Zamudne obresti predstavljajo denarni zahtevek, katerega dolžnik ne more veljavno poravnati z blagom brez upnikovega soglasja. 

Sklep nº II Cp 378/96 of Civilni oddelek, April 24, 1996

Pri odločanju o zahtevku za povrnitev škode zaradi kršitve kontrahirne dolžnosti, ki jo predstavlja razlika v ceni, je treba ugotoviti, ali bi oškodovanec lahko zmanjšal škodo z deponiranjem kupnine kot hranilne vloge na vpogled 

April 23, 1996

Sklep nº I Cp 408/96 of Civilni oddelek, April 23, 1996

Zaznamba spora v nepravdnem postopku za delitev stvari in skupnega premoženja ni mogoča, ker v tem postopku ne gre za spor, ampak za ureditev razmerij. 

April 17, 1996

Sodba nº Cp 58/96 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 17, 1996

Če je bilo stanovanje dano samo v uporabo, potem na stanovanju ni bilo mogoče pridobiti stanovanjske pravice, ki je pogoj za odkup stanovanja. 

Sklep nº Cpg 129/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 17, 1996

Pri zahtevku za vrnitev embalaže, ki ima trajno uporabo in ki bi jo moral prejemnik vrniti dobavitelju, gre za posodbeno razmerje, zato je tožbeni zahtevek, ki glasi na plačilo protivrednosti embalaže, preuranjen. Tožeča stranka utemeljeno lahko zahteva vrnitev embalaže, denarno vrednost embalaže pa bi tožeča stranka lahko zahtevala od tožene stranke šele v primeru, če bi se ugotovilo, da vrnitev embalaže v naravi ni več mogoča (ker je uničena, izgubljena ipd.).

Sklep nº Cpg 209/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 17, 1996

Zakon o pravdnem postopku v 29. poglavju ureja izdajo plačilnega naloga, če se tožbeni zahtevek tiče denarne terjatve in je ta terjatev dokazana z verodostojno listino. V konkretnem primeru so bile izpolnjene vse predpostavke za izdajo plačilnega naloga in prvostopno sodišče je v skladu z načelom ekonomičnosti postopka plačilni nalog tudi izdalo. Številko žiro računa dolžnika je potrebno navesti, če upnik, ki je pravna oseba, vloži izvršilni predlog na podlagi verodostojne listine. Ker je tož...

Sodba nº Cpg 225/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 17, 1996

Po določilu 320. člena ZOR se denarne obveznosti izpolnijo v kraju, kjer ima upnik svoj sedež. Glede časa izpolnitve denarne obveznosti preko banke pa velja določilo 318. člena ZOR, da je dolg poravnan, ko prispe na upnikov bančni račun. 

Sodba nº Cpg 245/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 17, 1996

Po določilu 2. odst. 277. člena ZOR je upnik upravičen do višjih obresti od predpisanih zakonitih zamudnih obresti le v primeru, da so pred zamudo tekle višje pogodbene obresti iz kreditne pogodbe. 

Sodba nº Cpg 247/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 17, 1996

Zoper sodbo na podlagi pripoznave se je po določilu 353. člena ZPP možno uspešno pritožiti le zaradi bistvene kršitve pravdnega postopka ali zaradi tega, ker je bila pripoznava podana v zmoti ali pod vplivom prisile ali zvijače. Ker je tožena stranka pripoznala tožbeni zahtevek v celoti, je prvostopno sodišče utemeljeno upoštevalo pripoznavo tudi glede pravdnih stroškov. 

Sodba nº II Cp 905/95 of Civilni oddelek, April 17, 1996

Ker je povzročitelj nezgode kot pripadnik teritorialne obrambe po ukazu moral imeti službeno pištolo ves čas pri sebi, in je to spadalo med njegove delovne dolžnosti, odgovarja Republika Slovenija - za škodo, ki je s sprožitvijo pritožbe nastala tretji osebi. 

April 15, 1996

Sodba nº Cpg 231/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 15, 1996

Sodna praksa je povzela ureditev iz 180. splošne uzance za blagovni promet, kaj pomeni dogovor o takojšnjem plačilu, ker tega vprašanja ZOR ne ureja. 

Sklep nº Cpg 152/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 15, 1996

Na predpogodbeno obvezo družbe z omejeno odgovornostjo o sklenitvi pogodbe z novim družbenikom ne vpliva večje ali manjše število družbenikov, saj kapitalska družba odgovarja za svoje obveznosti z vsemi vložki, ki predstavljajo osnovni kapital. 

Sklep nº Cpg 279/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 15, 1996

Pritožnica bi lahko uveljavljala, da je vpis ničen zaradi lažnih in neveljavnih listin, le z tožbo po 41. členu zakona o sodnem registru. Takih okoliščin neveljavnosti vpisa ni mogoče uspešno uveljavljati z pritožbo. 

April 11, 1996

Sklep nº Cp 934/95 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 11, 1996

Pri ponovnem motenju posesti ni treba vložiti nove tožbe, ampak se dovoli izvršba na osnovi prejšnjega izvršilnega naslova pod pogojem, da se novo motenje v bistvu ne razlikuje od prejšnjega motenja, zato je treba oceniti ali sta prejšnja vožnja po zemljišču in kasnejše oranje zemljišča identični motilni dejanji v bistvenem smislu. 

Sklep nº Cp 34/96 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 11, 1996

Sklep o vknjižbi služnosti mora biti v skladu s sodno poravnavo. Če je bila s poravnavo ustanovljena osebna služnost rabe poti, potem sodišče ne more dovoliti vknjižbo stvarne služnosti, ampak le vknjižbo osebne služnosti. 

April 10, 1996

Sklep nº Cpg 131/96 of Gospodarski oddelek, April 10, 1996

Od ugotovitve dneva vročitve sklepa o izvršbi je odvisna ugotovitev, ali je bil ugovor zoper tak sklep vročen pravočasno. Zato v primeru, ko je bil ugovor kot prepozen zavržen, ne morejo biti podani razlogi za vrnitev v prejšnje stanje, ampak je lahko podan samo pritožbeni razlog zoper sklep o zavrženju ugovora. Dolžnik torej za pritožbo zoper sklep o zavrnitvi predloga za vrnitev v prejšnje stanje nima pravnega interesa. 

Sodba nº Cpg 89/96 of Gospodarski oddelek, April 10, 1996

Uporaba neke snovi, katere izum je zavarovan s patentom, za zdravilo za ljudi in živali, ne pomeni kršitve patenta, če je bila prijava za patent vložena do vključno 31.12.1992 (ne glede na to, ali in kdaj je bil patent podeljen). 

Sklep nº Cp 83/96 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 10, 1996

Ne gre za spor majhne vrednosti kljub izpolnjenemu pogoju glede višine zahtevka, če niso spoštovane ostale procesne predpostavke. Stranka mora biti že v vabilu poučena o omejenih procesnih pravicah. Isti pouk je potreben ob obvezni razglasitvi sodbe. Stranka ne more izgubiti procesnih pravic, ki jih je že pridobila v rednem postopku, brez da bi jo sodišče že na prvi stopnji na to opozorilo. 

Sklep nº Cp 98/96 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 10, 1996

Dejanska osnova za ničnost in izpodbojnost je različna. Za čezmerno prikrajšanje je treba ugotoviti vse subjektivne in objektivne pogoje glede prave vrednosti obveznosti iz pogodbe. 

Sklep nº I Cp 944/95 of Civilni oddelek, April 10, 1996

Od 1.1.1995 je 2,000.000,00 SIT vrednost spornega mejnega prostora kot merilo vrednosti po členu 136/2 ZNP. 

April 04, 1996

Sodba nº Cp 26/96 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 04, 1996

Čeprav je tožnik, v času vložitve zahteve za nakup stanovanja in v času uveljavitve SZ, že gradil hišo, samo to golo dejstvo ne upravičuje zavrnitve tožene stranke za sklenitev kupne pogodbe in je zato prvo sodišče utemeljeno preverjalo, ali je bilo tožniku mogoče odpovedati stanovanjsko razmerje brez zagotovitve najpotrebnejših prostorov po 3. odst. 60. člena ZSR v zvezi z 2. odstavkom 128. člena SZ. 

April 03, 1996

Sklep nº Cpg 411/96 of Gospodarski oddelek, April 03, 1996

Po ugotovitvi izločitvene pravice se stečajni dolžnik ne more upreti izdaji sklepa o izročitvi dela premoženja, na katerem obstoji priznana izločitvena pravica, upniku (na primer z ugovorom, da je pridobil pridržno pravico ali z začasno odredbo o zasegu istega premoženja upniku in izročitvi v hrambo stečajnemu dolžniku). 

Sklep nº Cpg 440/96 of Gospodarski oddelek, April 03, 1996

Če terjatev upnika izvira iz pravnega razmerja med njim in stečajnim dolžnikom izpred nastanka pravnih posledic začetka stečajnega postopka, nastane pa po izteku roka dveh mesecev od dneva objave oklica o začetku stečajnega postopka v uradnem listu iz 1. odst. 137. člena ZPPSL, potem prijave take terjatve ni moč zavreči kot prepozne samo zato, ker je bila vložena po izteku tega roka. 

Sodba nº Cp 38/96 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 03, 1996

Povrne se le tista škoda, ki je nastala v zvezi s pogajanji, ne pa posredna škoda zaradi nesklenitve pogodbe. Pri prostovoljnem premoženjskem zavarovanju ni dolžnosti sklepanja pogodb na strani zavarovalnice. 

Sklep nº Cpg 137/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 03, 1996

Če tožena stranka v ugovoru in tekom pravde ni zanikala poslovnega razmerja s tožnico in tudi ni zatrjevala, da je račune pravočasno plačala, zadostuje za dokazovanje dolžnih obresti obračun, ki vsebuje podatke o računih in fakturnih zneskih ter zamudi pri plačilu. 

Sodba nº I Cp 339/96 of Civilni oddelek, April 03, 1996

Ker je tožnica potem, ko ji je bilo sredi leta 1992 dodeljeno drugo stanovanje v najem, iz spornega stanovanja izselila, predstavlja njen vztrajanje pri pravici do odkupa stanovanja zlorabo pravice. 

Sklep nº II Cp 860/95 of Civilni oddelek, April 03, 1996

Predkluziven je samo rok za zahtevo za odkup stanovanja, ne pa tudi za tožbo, ki jo je mogoče vložiti v splošnem zastaralnem roku. 

Sodba nº in sklep II Cp 636/95 of Civilni oddelek, April 03, 1996

Navadna škoda je v izgubi ali zmanjšanju določenega premoženja. Pogosto se kaže v izgubi zaslužka za nazaj. Razlika med navadno škodo in izgubljenim dobičkom ni zmeraj jasna, kajti tudi od samega škodnega dogodka dalje se škoda utegne kazati kot izgubljeni dobiček. Vendar pa je poudarek na 3. odst. 189. čl. ZOR (izgubljeni dobiček) očitno v tem, da gre za škodo, ki do odločanja pred sodiščem prve stopnje še ni nastala. 

Sklep nº I Cp 788/95 of Civilni oddelek, April 03, 1996

Sodišče prve stopnje je bistveno kršilo določbe ZPP, ker je tožeči stranki odreklo pravico, predlagati dokaze, nato pa ugotovilo, da trditev ni dokazala 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners