Višja Sodišča: Opinions issued on May 1996

May 29, 1996

Sodba nº II Cp 1166/95 of Civilni oddelek, May 29, 1996

Skupna odškodnina za zvin vratne hrbtenice v višini 1,500.000,00 SIT. 

Sodba nº I Cp 57/96 of Civilni oddelek, May 29, 1996

Uveljavljanje pogodbene kazni od dveh prodajalcev - solastnikov nepremičnine pomeni uveljavljanje deljive obveznosti. Vsak od prodajalcev posebej se lahko razbremeni odgovornosti, če je do zamude pri izročitvi prišlo iz vzroka, za katerega ne odgovarja (čl. 272/2 ZOR). Mogoča je torej različna odločitev v razmerju do enega in do drugega prodajalca. To pa pomeni, da narava pravnega razmerja ne zahteva enake rešitve spora zoper oba toženca, tako da ne gre za enotna sospornika (čl. 201 ZPP). 

Sodba nº I Cp 514/96 of Civilni oddelek, May 29, 1996

Cestno podjetje je odgovorno za škodo, ki jo je utrpel kolesar zaradi padca, ko je zapeljal v udarno jamo. Vendar ima pravico le do odškodnine, zmanjšane za 25 %, saj je na kritičen odsek ceste pripeljal s preveliko hitrostjo, čeprav je vedel za poškodovano cestišče. Oškodovanec, ki je utrpel dvojni zdrobljen zlom stegnenice, bi imel ob popolni odgovornosti tožene stranke pravico do odškodnine za telesne bolečine v znesku 1,000.000,00 SIT, odškodnine za strah v znesku 500.000,00 SIT, odškodni...

Sklep nº I Cp 300/96 of Civilni oddelek, May 29, 1996

Sodišče prve stopnje je prezgodaj in nepravilno odločilo, da se tožničino duševno trpljenje ni manifestiralo v eni od oblik nepremoženjske škode, ki bi opravičevala pravico do denarne odškodnine oz. da ni bilo dovolj dolgotrajno in intenzivno. Res je sicer, da je škoda eden od štirih elementov, ki morajo biti kumulativno podani za nastanek odškodninske obveznosti, in da pride denarna odškodnina v poštev šele tedaj, ko škode ni mogoče preprečiti (156. člen ZOR) oz. doseči prenehanje dejanja, s...

May 22, 1996

Sodba nº Cpg 434/96 of Gospodarski oddelek, May 22, 1996

Soglasje družbenikov je potrebno za spremembo družbene pogodbe samo takrat, ko se z njimi povečujejo njihove obveznosti do družbe, kar pa se ne zgodi že z vsako tako spremembo, s katero se poslabša položaj enega v primerjavi s položajem drugega družbenika v družbi. ZGD v 440. členu predpisuje le minimum pravic družbenikov glede števila glasov, ki jih imajo na skupščini, izjeme pa prepušča ureditvi v družbeni pogodbi. 

Sklep nº Cpg 290/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 22, 1996

S 1.7.1990 sta stopili v veljavo noveli pravdnega (ZPP) in izvršilnega (ZIP) postopka. Novela zakona o izvršilnem postopku je razširila možnost izvršbe na podlagi verodostojne listine na vse listine, s katerimi je možno zahtevati plačilni nalog. Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine vsebuje po novem tudi kondemnatorni del, v katerem sodišče dolžniku naloži, da v paricijskem roku poravna upnikovo terjatev. Ker se s tem v izvršilnem postopku pravnomočno ugotovi obstoj terjatve, tožnik...

Sklep nº III Cp 172/96 of Civilni oddelek, May 22, 1996

V ZOR-u je predpisano splošno načelo prepovedi obračunavanja obrestnih obresti. Izjema od tega splošnega načela velja le za obresti od vtoževanih zapadlih in neplačanih zamudnih ali pogodbenih obresti za čas od dneva vložitve zahtevka pri sodišču za njihovo plačilo (t. im. procesne obresti) in za pogodbeno dogovorjene obresti iz kreditnega poslovanja bank in drugih bančnih organizacij. Procesne obresti so bile v obravnavanem primeru upnici priznane, za upoštevanje druge izjeme pa ni podlage. 

May 21, 1996

Sklep nº Cpg 380/96 of Gospodarski oddelek, May 21, 1996

V sklepu o zavrženju predloga za vpis sprememb v sodni register morajo biti (v zvezi z odredbo s pozivom na dopolnitev predloga) navedeni konkretni razlogi, iz katerih se je sodišče odločilo predlog zavreči, sicer sklepa ni mogoče preizkusiti. 

May 17, 1996

Sklep nº Cpg 269/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 17, 1996

Določilo člena 465 ZPP je kogentni predpis in ga je sodišče dolžno uporabiti. Sankcija umika tožbe iz navedenega določila ima namen tožnika prisiliti, da je aktiven v pravdi in da se pospeši postopek v sporih majhne vrednosti. Podani so pogoji za uporabo člena 465 ZPP, čeprav je tožnik z vlogo zahteval preložitev naroka. Procesno posledico iz 465. člena ZPP bi lahko event. sanirala le z predlogom za vrnitev v prejšnje stanje, če bi uveljavila opravičljive razloge za izostanek. 

May 15, 1996

Sklep nº Cpg 174/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 15, 1996

Po določilu člena 64/3 v zvezi s členom 59/3 Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l.RS 67/93) ugotovi sodišče, če spozna, da obstaja dolžnikova obveznost, z odločbo njegovo obveznost in mu naloži plačilo v skladu s pogoji iz sklenjene prisilne poravnave nasproti upniku, ki se je udeležil postopka prisilne poravnave, njegove prerekane terjatve pa se naknadno ugotovijo. 

Sklep nº Cpg 87/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 15, 1996

Pritožnik bi moral izpodbijati registrski sklep, s katerim je bil izbrisan iz sodnega registra, kajti, po 47. členu zakona o zadrugah, zadruga s pripojitvijo k drugi zadrugi preneha po samem zakonu. S pritožbo bi lahko izpodbijal v roku 8 dni od prejema sklepa (36. člen ZSReg) oziroma s tožbo bi moral uveljavljati ničnost vpisa - izbrisa, če temelji na neresničnih podatkih o veljavnem sklepanju na občnem zboru zadružnikov in sicer v roku 30 dni od dneva, ko je zvedel za razloge ničnosti (41. ...

Sklep nº II Cp 1183/95 of Civilni oddelek, May 15, 1996

Vrednost premoženja se upošteva po stanju ob delitvi. 

Sodba nº II Cp 432/96 of Civilni oddelek, May 15, 1996

Za duševno bolečine zaradi neutemeljenega odvzema prostosti (63 dni) se prisodi pravična denarna odškodnina v znesku 700.000,00 SIT. Določitev odškodnine po dnevnih zneskih ni primerna. 

Sodba nº I Cp 1260/95 of Civilni oddelek, May 15, 1996

Upravnik je samo zakoniti zastopnik lastnika stanovanja, zato ni aktivno legitimiran, da v svojem imenu sodno izterjuje uporabnino (najemnino) od uporabnika stanovanja. 

Sodba nº II Cp 370/96 of Civilni oddelek, May 15, 1996

Pravice, ki jih določajo pravila oziroma splošni akti veljajo lahko za izvenzakonskega partnerja samo, če je izvenzakonska skupnost izenačena z zakonsko v teh pravilih. 

Sklep nº I Cp 966/95 of Civilni oddelek, May 15, 1996

Če je nesporen obseg skupnega premoženja, sporni pa so deleži, mora sodišče to vzeti za podlago odločbe. Trditev, da gre za skupno premoženje, je sicer pravna trditev, ki pa ima pomen dejanske trditve. V nasprotju s trditvami strank je zato odločitev, da tožeča stranka nima pravnega interesa za tožbo, ker naj bi bil sporazum zakoncev o deležih na stanovanju vnešen že v pogodbo o nakupu stanovanja, kjer sta kot kupca navedena vsak do ene polovice. 

May 13, 1996

Sodba nº Cpg 196/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 13, 1996

Določilo 337. člena zakona o obligacijskih razmerjih ni kogentne narave. Stranka lahko skladno z načelom svobodnega oblikovanja obligacijskih razmerij - 10. člen ZOR, pobotno izjavo veže tudi na pogoj, da nasprotna stranka izjavi soglasje z pobotanjem. 

Sklep nº Cpg 132/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 13, 1996

Prvostopno sodišče se je pravilno sklicevalo na določilo 9. člena zakona o izvršilnem postopku, da v postopku zavarovanja ni dovoljena revizija. 

Sklep nº Cpg 223/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 13, 1996

Faktura, ki se glasi na tujo valuto - enako velja tudi na izpiske iz poslovnih knjig - ni verodostojna listina po 2. odst. 21. člena ZIP (glej Poročilo VSS 1/86 str.25).

May 08, 1996

Sklep nº Cpg 576/96 of Gospodarski oddelek, May 08, 1996

Začasna odredba v zavarovanje ugotovitvenega ali oblikovalnega tožbenega zahtevka ni dopustna. Sodišče lahko ustavi postopek zavarovanja terjatve z začasno odredbo samo na dolžnikov predlog. 

Sklep nº III Cp 319/96 of Civilni oddelek, May 08, 1996

Ko je bilo po vložitvi (prepoznega) ugovora ugotovljeno, da je dolžnica mladoletna, bo moralo sodišče prve stopnje sklep o izvršbi pravilno vročiti zakonitemu zastopniku, ne pa ugovor zavreči. 

Sodba nº II Cp 1035/95 of Civilni oddelek, May 08, 1996

Zvišanje odškodnine za bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti in nepriznanje odškodnine za skaženost. 

Sklep nº II Cp 361/96 of Civilni oddelek, May 08, 1996

To, da prva začasna odredba ni bila izvršena, ni razlog za izdajo nove začasne odredbe. Če upnik že ima začasno odredbo, ni izkazal nevarnosti kot pogoja za izdajo nove začasne odredbe. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners