Višja Sodišča: Opinions issued on June 1996

June 27, 1996

Sklep nº I Cp 46/96 of Civilni oddelek, June 27, 1996

Če naj se meja določi po močnejši, torej po lastninski pravici in če se ugotavlja priposestvovanje, je začetek in konec priposestvovalne dobe treba natančno določiti. 

June 20, 1996

Sklep nº Cp 443/96 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 20, 1996

Če je tožnik umaknil tožbo zoper povzročitelja škode tako, ko je zavarovalna organizacija kot solidarna zavezanka povzročiteljeve škode na podlagi zavarovalne pogodbe izpolnila njegov zahtevek, pa čeprav ni bila tožena na plačilo odškodnine, je tožnica (povzročitelj škode) dolžna povrniti tožniku po pogojih iz čl. 158 ZPP pravdne stroške. Šteti je, da je preko zavarovalnice sama plačala odškodnino na škodo, ki jo je v škodnem dogodku povzročila. 

June 19, 1996

Sklep nº III Cp 480/96 of Civilni oddelek, June 19, 1996

Sodišče druge stopnje je pri preizkusu pritožbe proti sklepu o določitvi sodnih penalov upoštevalo, da so sodni penali obveznost, ki nastane z ukrepom državnega organa (odločbo sodišča) in so konstitutivne narave. V bistvu so neke vrste privatna kazen in nimajo zveze z odškodnino. Zato upnikoma ne pripadajo zakonite zamudne obresti od penalov, ker jih Zakon o obrestni meri zamudnih obresti (ZOMZO, Ur. l. RS 14/92) v 1. členu predvideva le za primere, ko je dolžnik v zamudi z izpolnitvijo dena...

June 18, 1996

Sklep nº Cpg 496/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 18, 1996

Po drugem odstavku 192. člena Zakona o pravdnem postopku je za subjektivno spremembo tožbe potrebna privolitev tistega, ki naj v pravdo vstopi namesto prvotnega toženca. 

Sklep nº Cpg 488/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 18, 1996

Fizična oseba ne more biti stranka - upnik v postopku izvršbe po verodostojni listini in s tem tudi ne more biti tožeča stranka v pravdnem postopku. Dolžnik je z ugovorom preprečil, da bi postal sklep o dovolitvi izvršbe pravnomočen. Pritožbeno sodišče je z uporabo določila 3.odst. 369. člena v zvezi s 10. točko 354. člena ZPP razveljavilo sodbo in tožbo-izvršilni predlog zavrglo. Po določilu 2.odst. 55a člena ZIP, namreč sodišče po ugovoru v izvršbi na podlagi verodostojne listine, ravna kot...

Sklep nº Cpg 508/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 18, 1996

Če je med strankama je obstoj plačilne zamude nesporen, sporna je samo obrestna mera, zaključek sodišča, da takšen obračun nima dokazne vrednosti, ni pravilen. 

Sklep nº Cpg 239/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 18, 1996

Dne 13.5.1994 je stopil v veljavo zakon delovnih in socialnih sodiščih (Ur.l. RS št. 19/94), ki v členih 4 do 6 določa pristojnosti teh sodišč - med katerimi pa ni več sporov iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov med OZD-ji ( člen 3/1-1 zakona o samoupravnih sodiščih - Ur.l. SRS št. 10/77, oziroma iz 11. člena zakona o sodiščih združenega dela Ur.l. SRS št. 38/74). Delovna in socialna sodišča po 68. členu cit. zakona rešujejo samo tiste zadeve bivših sodišč združenega dela (tor...

June 12, 1996

Sklep nº Cpg 804/96 of Gospodarski oddelek, June 12, 1996

Dejstva, ki kažejo na nevarnost, da bo dolžnik s svojim premoženjem ravnal tako, da bo preprečil ali precej otežil izterjavo denarne terjatve, mora sodišče ocenjevati kot celoto, ne pa le vsakega posameznega dolžnikovega ravnanje posebej. 

Sklep nº Cpg 304/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 12, 1996

Ena izmed razlik med jamčevanjem za napake in garancijo je prav v tem, da lahko stranka zahteva odpravo napak ves čas garancijskega roka in notifikacija ni vezana na določen čas (6 mesecev) po odkritju napak - 502. člen ZOR.

Sklep nº Cp 359/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 12, 1996

1) Sodišče ne prekine zapuščinskega postopka, kadar obstaja med dediči in tretjo osebo spor glede veljavnosti pogodbe o dosmrtnem preživljanju, saj za to nima podlage v 210. oz. 212. čl. ZD. 2) Predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju je le tisto nepremično in premično premoženje, ki pripada preživljancu ob sklenitvi pogodbe ter je v pogodbi točno določeno ali vsaj določljivo (117. čl. ZD in 47. čl. ZOR). Ostalo premoženje predstavlja preživljančevo zapuščino. 

Sklep nº III Cp 421/96 of Civilni oddelek, June 12, 1996

Tretja oseba lahko vloži ugovor zoper izvršbo do konca izvršilnega postopka (člen 56/2 ZIP), kar pomeni do konca opravljanja izvršbe. Ta faza izvršbe se konca s prodajo zarubljene premičnine na javni dražbi. Takrat kupec originarno pridobi lastninsko pravico na kupljeni stvari (člen 87/3 ZIP), ne glede na to, ali je bil dolžnik lastnik prodane premičnine. Tretja oseba od tedaj dalje ne more več uveljavljati svoje lastninske pravice na predmetu izvršbe za preprečitev izvršbe.

Sodba nº I Cp 584/96 of Civilni oddelek, June 12, 1996

Sodišče prve stopnje je pravilno ocenilo, da bi bili zaradi toženčevega znašanja nad otrokom, zanemarjanja in surovega ravnanja z njim, kar vse je pustilo na otrokovi duševnosti resne posledice ter zaradi toženčeve odvisnosti od mamil, osebni stiki med tožencem in otrokom v nasprotju z otrokovimi koristmi. Zato je te stike povsem pravilno omejilo tako, da jih je prepovedalo za dobo petih let. 

Sodba nº II Cp 557/96 of Civilni oddelek, June 12, 1996

Za obstoj izvenzakonske skupnosti je potrebna tudi trdnejša ekonomska skupnost, t.j. skupnost, v kateri združujeta partnerja denarna sredstva v skupnem (družinskem) proračunu in v kateri odločata o skupnih družinskih zadevah. 

June 11, 1996

Sklep nº Cpg 768/96 of Gospodarski oddelek, June 11, 1996

Potrebno je razlikovati med statusnim preoblikovanjem, ko se podjetje z družbenim kapitalom v pravnoorganizacijski obliki p.o. preoblikuje v kapitalsko družbo v pravnoorganizacijski obliki d.d., ki ima še vedno anonimni družbeni kapital, in med lastninskim preoblikovanjem, ko se na anonimnem družbenem kapitalu določijo lastniki, ko se torej anonimni družbeni kapital olastnini.

June 06, 1996

Sklep nº Cpg 531/96 of Gospodarski oddelek, June 06, 1996

V izvršilnem postopku je ob smiselni uporabi določb ZPP, ki urejajo kumulacijo zahtevkov in spremembo tožbe dopustna zaradi realizacije iste terjatve tudi naknadna kumulacija predmetov in sredstev izvršbe in ne samo začetna kumulacija. 

Sklep nº Cp 290/96 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 06, 1996

Po čl. 46 ZD se darila vračunajo le zakonitim dedičem, ne pa tudi oporočnim dedičem. Isto pravilo velja za volila (čl. 47 ZD), razen če je zapustnik drugače določil. Če pa nujni dedič meni, da je prišlo do prikrajšanja nujnega deleža lahko v skladu z zakonom zahteva redukcijo daril. 

Sklep nº Cpg 158/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 06, 1996

Določilo 313. člena ZOR o vrstnem redu poplačila glavnice, obresti in stroškov je dispozitivne narave in ko stranki nista dogovorili drugače, se ob delnem plačilu upošteva najprej plačilo pripadkov in na koncu še plačilo glavnice. Tožeča stranka pa ne more po 313.členu ZOR vračunati stroškov izvršilnega postopka, saj odločitev o njih še ni bila pravnomočna in terjatev za stroške še ni zapadla. 

Sklep nº Cpg 211/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 06, 1996

Po določilu 4. odst. 98. člena ZPP mora sodišče ves čas postopka paziti, ali je tisti, ki nastopa kot poblaščenec, upravičen za zastopanje. Iz nadalnih določil istega člena - da lahko stranka naknadno odobri pravdna dejanja, pooblaščenca, ki ni upravičen za zastopanje oziroma, da lahko sodišče dovoli tudi začasno opravljanje dejanj osebi, ki sploh nima pooblastila - izhaja, da mora sodišče najprej poizkusiti odpraviti pomanjkljivosti pri pooblastilu. Sodišče mora ravnati smiselno enako, če ug...

Sodba nº Cpg 211/96 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 06, 1996

Čeprav je družbeno podjetje bilo eden od ustanoviteljev podjetja v mešani lastnini, vendar pa do prenosa poslovnih funkcij in učinkov iz družbenega na podjetje v mešani lastnini ni prišlo potem ne gre za oškodovanje družbene lastnine po 3.al. 2.odst. 48.čl. ZLPP.Iz istega razloga tudi ni oškodovanja po 4.al. 2.odst. 4f.čl. ZLPP čeprav so bili delavci zaposleni pri družbenem podjetju tudi ustanovitelji podjetja v mešani lastnini. 

Sklep nº II Cp 10/96 of Civilni oddelek, June 06, 1996

Dedič v zapuščinskem postopku ni trdil, da premoženje, izročeno z izročilno pogodbo spada v zapuščino, ampak, da zahteva nujni delež.

Sklep nº I Cp 791/95 of Civilni oddelek, June 06, 1996

Upravni odbor kot organ skupnosti lastnikov po zakonu v SZ ni predviden, zato ga tudi sodišče v sklepu, ki nadomešča pogodbo o urejanju medsebojnih razmerij v zvezi z upravljanjem večstanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišča, ne more predpisati, če o tem ni soglasja vseh udeležencev. Sodišče mora določiti vsebino omenjene pogodbe z upoštevanjem organov in njihovih pristojnosti, ki jih zakon predpisuje. 

June 04, 1996

Sodba nº Cpg 224/94 of Gospodarski oddelek, June 04, 1996

ZPSPP v 2. odst. 29. člena določa, da sodišče na podlagi odpovedi najemodajalca izda nalog o izpraznitvi poslovnega prostora, če izhaja iz odpovedi in iz najemne pogodbe, da ima najemodajalec pravico odpovedati najem poslovnega prostora. To pomeni, da zakon dopušča možnost, da se najemodajalec odpove pravici do odpovedi najemne pogodbe iz 1. odst. 24. člena ZPSPP. 

June 03, 1996

Sklep nº Cpg 218/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 03, 1996

Po vložitvi predloga za začetek stečajnega postopka -torej v času predhodnega postopka - je stečajni dolžnik vložil predlog za prisilno poravnavo. Po določilu 5. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - v nadaljevanju ZPPSL (Ur.l. RS št. 67/93), ni možno začeti stečajnega postopka predno se ne odloči o možnosti prisilne poravnave. V primeru neuspešne prisilne poravnave sodišče po uradni dolžnosti začne stečajni postopek - 57. člen ZPPSL. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners