Višja Sodišča: Opinions issued on July 1996

July 24, 1996

Sodba nº in sklep II Cp 734/96 of Civilni oddelek, July 24, 1996

Nemožnost uporabe osebnega avtomobila predstavlja pravno priznano škodo, ne glede na to, ali je bil avtomobil uporabljen za zadovoljevanje osebnih potreb ali potreb po zaslužku. 

July 10, 1996

Sklep nº Cpg 602/96 of Gospodarski oddelek, July 10, 1996

Stroški pravde za ugotovitev obstoja upnikove terjatve zoper stečajnega dolžnika so stroški stečajnega postopka, za katere sodišče proti stečajnemu dolžniku lahko dovoli izvršbo. 

Sklep nº Cpg 510/96 of Gospodarski oddelek, July 10, 1996

Pravdni stroški, ki jih mora stečajni dolžnik plačati na podlagi izvršilnega naslova, ki je nastal po začetku stečajnega postopka, so stroški stečajnega postopka, zato sme sodišče za njihovo izterjavo zoper stečajnega dolžnika dovoliti izvršbo. 

Sodba nº in sklep Cp 345/96 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 10, 1996

Za začetek teka 5-letnega zastaralnega roka je odločilen čas, ko je nastala škoda. Ta čas je dejansko vprašanje, ki ga je treba rešiti v vsakem primeru posebej. Ker so škodna posledica duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, je treba ugotoviti čas, ko je toženec trpel duševne bolečine. 

July 08, 1996

Sklep nº Cpg 268/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, July 08, 1996

Prvostopno sodišče je utemeljeno zavrnilo tožnikov zahtevek za izplačilo akontacije vojaške starostne pokojnine po Odloku o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. list RS, št. 4/92), ko je ugotovilo, da je že uveljavil pokojnino v R Hrvaški, po sporazumu med R Slovenijo in R Hrvaško o vojaških pokojninah (Ur. list RS, št. 48/92 - Mednarodne pogodbe št. 13) pa izbirna pravica ni možna. 

July 05, 1996

Sodba nº Cpg 319/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, July 05, 1996

Po določilu 277. člena ZOR lahko upnik obračuna višje zamudne obresti, kot so določene v zakonu, ki ureja obrestno mero, le v primeru kreditnega odnosa, ko je dolžnik najprej v skladu s pogodbo uporabljal upnikova denarna sredstva, potem pa je prišel v plačilno zamudo. Pri prodajni pogodbi se pogodbeni stranki lahko dogovorita, da bo prodajalec določen čas kreditiral kupca - v takem primeru tečejo od dneva plačilne zamude višje pogodbene obresti. 

Sklep nº Cpg 330/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, July 05, 1996

Za izračun zakonitih zamudnih obresti je od 7.10.1989 dalje je veljal zakon o obrestni meri zamudnih obresti (Ur.l. SFRJ št. 57/89), nato je dne 28.3.1992 stopil v veljavo zakon o obrestni meri zamudnih obresti (Ur.l.RS št. 14/92) oz. velja od 5.8.1995 zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Ur.l. RS št.45/95). 

July 04, 1996

Sklep nº R 36/96 of Gospodarski oddelek, July 04, 1996

Za odločanje o odpovedi najemne pogodbe in izpraznitvi poslovnih prostorov je v primeru, da gre po določbah ZPP za gospodarski spor, stvarno pristojno okrožno in ne okrajno sodišče. 

Sodba nº Cpg 822/94 of Gospodarski oddelek, July 04, 1996

Z večstranskim pobotom terjatve ugasnejo v trenutku, ko zadnja od strank podpiše pogodbo o pobotu. 

Sodba nº Cpg 890/96 of Gospodarski oddelek, July 04, 1996

Tožbenega zahtevka zaradi kršitve konkurenčne prepovedi iz 7. člena Zakona o delovnih razmerjih ni mogoče uspešno uveljaviti zoper d.o.o., ki so jo ustanovili delavci, ki so kršili konkurenčno prepoved.

July 03, 1996

Sklep nº II Cp 540/96 of Civilni oddelek, July 03, 1996

Kolikor gre za vprašanje pravočasnosti tožbe zaradi motenja posesti, je to dokazovanje dejanskega stanja procesnega prava. To mora sicer ugotavljati sodišče po uradni dolžnosti, vendar zadostuje že izkaz verjetnosti. 

Sklep nº Cp 440/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 03, 1996

Sprememba katastrske občine, v kateri je številka parcele, na kateri naj bi prišlo do motenja posesti, pri čemer kraj motilnega dejanja med strankama niti ni sporen, ne pomeni spremembo tožbe, temveč zgolj popravo tožbenih navedb (3. odst. 191. čl. ZPP). 

Sklep nº Cp 427/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 03, 1996

Kadar upnik in dolžnik istočasno vložita predlog za odlog izvršbe, ki se še ni začela opravljati, sodišče sledi predlogu upnika in izvršbo na njegov predlog odloži, dolžnikov predlog za odlog pa postane s tem brezpredmeten. 

Sklep nº I Cp 378/95 of Civilni oddelek, July 03, 1996

Imetnik stanovanjske pravice mora tudi v primeru privatizacije stanovanja plačevati lastniku stanovanja najemnino in sicer vse do sklenitve kupoprodajne pogodbe, čeprav je lastnik ni sklenil v roku iz petega odst. 117. člena Stanovanjskega zakona. 

Sklep nº III Cp 496/96 of Civilni oddelek, July 03, 1996

Sodišče prve stopnje sicer pravilno ugotavlja, da gre za tako imenovani opozicijski razlog, vendar zmotno razlaga, da je treba zaradi tega zavrniti ugovor. Opozoriti je namreč treba, da v izvršilnem postopku ni možen procesni pobot po določilu tretjega odstavka 352. člena ZPP, je pa možen materialno pravni pobot po določilih 336. do 343. člena Zakona o obligacijskih razmerjih. 

July 02, 1996

Sklep nº Cpg 194/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, July 02, 1996

Pravno pravilo 7. člena zakona o zemljiških knjigah iz leta 1930 je enako kot sedaj veljavni 36. člen zakona o zemljiški knjigi (Ur.l. RS št. 33/95) določalo, da se vrstni red vpisov, ki se nanašajo tudi na vpis hipoteke, ravna po trenutku, ko je vloga prispela k zemljiško-knjižnemu sodišču. 

Sklep nº Cpg 251/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, July 02, 1996

Prodaja nepremičnin, ki je bila izvedena po soglasju Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo, ne pomeni, da dolžnik prodaja svoje premoženje z namenom, da bi onemogočil ali sicer otežil poplačilo določenega upnika. 

Sklep nº Cpg 309/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, July 02, 1996

V pravdnem postopku, ki teče po ugovoru zoper plačilni nalog ali izvršilni sklep iz 38/2 ZIP (na podlagi verodostojne listine) ni 0mogoče razširiti zahtevka iz mandatne tožbe oziroma izvršilnega predloga (npr. za procesne obresti). 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners