Višja Sodišča: Opinions issued on August 1996

August 28, 1996

Sklep nº Cpg 712/96 of Gospodarski oddelek, August 28, 1996

Samo dejstvo, da je upnik za izterjavo iste terjatve predlagal izvršbo z drugim izvršilnim sredstvom, ni razlog za ustavitev izvršbe po uradni dolžnosti. 

Sklep nº Cpg 662/96 of Gospodarski oddelek, August 28, 1996

Če upnik na poziv sodišča, naj sporoči pravilen naslov dolžnika, na podlagi podatkov sodnega registra sporoči novo firmo dolžnika na nespremenjenem naslovu, pa mu sklepa o izvršbi kljub temu ni mogoče vročiti, ker naslov ni resničen, ni mogoče zavreči izvršilnega predloga na podlagi dejstva, da upnik ni ravnal v skladu s pozivom sodišča, ne da bi ga sodišče še enkrat opozorilo, da naslov ni pravilen. 

Sklep nº Cpg 625/96 of Gospodarski oddelek, August 28, 1996

Stranko v izvršilnem postopku lahko zastopa vsak, ki je poslovno sposoben. Zato pritožbe, ki jo zanjo vloži odvetnik iz Republike Hrvaške, zaradi tega ni mogoče zavreči, ampak jo je treba obravnavati kot pritožbo, ki jo je vložila oseba, ki ni odvetnik. 

August 12, 1996

Sklep nº Cpg 303/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, August 12, 1996

Ena izmed razlik med jamčevanjem za napake in garancijo je prav v tem, da lahko stranka zahteva odpravo napak ves čas garancijskega roka in notifikacija ni vezana na določen čas (6 mesecev) po odkritju napak - 502. člen ZOR.

August 09, 1996

Sklep nº Cpg 299/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, August 09, 1996

Po tem, ko stečajni upravitelj, ki je bil napoten na pravdo, ni v roku začel postopka, je nastala enaka situacija, kot če bi bila ločitvena pravica na naroku za prizkus terjartev priznana. V takem primeru lahko in mora stečajni senat izdati sklep, ki je po 4.odst.

August 05, 1996

Sklep nº Cpg 276/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, August 05, 1996

Družbenik s 50% poslovnim deležem v skladu s 7.odst 416. člena zakona o gospodarskih družbah (ZGD) ne sme odsvojiti svojega poslovnega deleža brez soglasja družbenika. Ker gre v tej zadevi za zastavo poslovnega deleža, ki vključuje tudi prodajo le-tega, ima po določilu 416. člena ZGD drugi upnik, to je družbenik nadaljnih 50% poslovnega deleža, zahtevek, da prodaja in zastava nista dopustni. Tak zahtevek pa bi drugi družbenik lahko uveljavljal le z ugotovitveno tožbo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners