Višja Sodišča: Opinions issued on September 1996

September 25, 1996

Sklep nº III Cp 629/96 of Civilni oddelek, September 25, 1996

Ker gre za oceno vrednosti, ki jo opravi sodišče v skladu z določbami ZIP, v materialnem pravu ni podlage za odločitev sodišča, po kateri se vrednost določi v protivrednosti tuje valute. 

Sklep nº Cpg 359/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 25, 1996

Po določilu 9. člena Zakona o sodnih taksah (Ur.l. RS št.30/78, 38/96) zastara pravica zahtevati sodno takso v dveh letih po preteku tistega leta, v katerem je taksna obveza nastala. Vsako uradno dejanje pa prekine zastaranje vse do absolutnega zastaranja ob izteku štirih let. 

Sklep nº Cpg 352/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 25, 1996

Dvomesečni rok za priglasitev upniške terjatve iz 137. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l.RS št.67/93 - v nadaljevanju ZPPSL) je prekluziven, zato pravica zahtevati poplačilo v stečajnem postopku preneha z potekom roka. Pritožnik je v zmoti, ko se sklicuje na določila zakona o pravdnem postopku, ki se smiselno uporabljajo v stečajnem postopku. Tudi pri razširitvi tožbe po 191. členu ZPP taka razširitev ni dovoljena pri zahtevkih, kjer je potekel prekluzivni rok za...

Sklep nº I Cp 876/96 of Civilni oddelek, September 25, 1996

Za vrnitev zaplenjenega premoženja obsojencu v naravi, če je kazen zaplembe premoženja razveljavljena, ni pomembna okoliščina, da je prenehala obstojati družbeno politična skupnost (MLO, Ljubljana) ki je premoženje prevzela, med občinami, ki so kot družbeno politične skupnosti delovale na njenem območju, pa premoženje še ni razdeljeno. 

September 18, 1996

Sklep nº Cpg 1192/96 of Gospodarski oddelek, September 18, 1996

Pogoj za realizacijo ločitvene pravice je, da sta ugotovljeni tako terjatev kot tudi ločitvena pravica. Čeprav gre za hipoteko, nastalo s sporazumom med upnikom, dolžnikom in hipotekarnim dolžnikom po 251.c členu ZIP in je stečajni dolžnik kot hipotekarni dolžnik izgubil pravdo za ugotovitev, da ne obstoji ločitvena pravica, ni izpolnjen pogoj za izvršitev ločenega poplačila, če je bil upnik napoten na pravdo za ugotovitev obstoja terjatve in ta torej še ni ugotovljena. 

Sklep nº Cpg 6/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 18, 1996

Določilo 2.odstavka 55. člena ZIP, o dovoljenem ugovoru po izteku osemdnevnega roka, se nanaša na drugi del izvršilnega sklepa na podlagi verodostojne listine, torej na tisti del, s katerim je dovoljena izvršba. 

Sklep nº Cpg 1/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 18, 1996

Sodišče obravnava tudi ugovor zoper izvršilni sklep, ki prispe na sodišče po izteku roka (51. člen zakona o izvršilnem postopku - ZIP), če dolžnik v ugovoru navede dejstvo, ki se nanaša na terjatev in je navedeno dejstvo nastopilo po nastanku izvršilnega naslova. 

Sklep nº II Cp 825/96 of Civilni oddelek, September 18, 1996

Za ugotovitev, kdo so dediči denacionaliziranega zapustnikovega premoženja, je odločilen trenutek, ko je postala pravnomočna odločba o denacionalizaciji. 

September 17, 1996

Sklep nº Cpg 977/96 of Gospodarski oddelek, September 17, 1996

Če predlagatelj med postopkom vpisa sprememb v sodni register spremeni svoj naslov, mora to sporočiti registrskemu sodišču. Če tega ne stori, ravna le-to pravilno, če pošiljko po brezuspešnem poskusu vročitve na registriranem naslovu predlagatelju vroči z nabitjem na sodno desko. 

Sodba nº Cpg 263/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 17, 1996

Po določilu 244. člena ZIP se v postopkih zavarovanja smiselno uporabljajo določbe zakona o izvršbi. To pomeni, da bi morala tožeča stranka z ugovorom tretjega po 56. členu ZIP zatrjevati, da je navedena hrastovina njena in začasna odredba na ta predmet nedopustna. V primeru, da upnik ne bi soglašal glede zatrjevane lastnine (oz. ne bi v roku podal izjave), bi izvršilno sodišče napotilo tretjega na pravdo. 

September 13, 1996

Sodba nº Cp 1010/95 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 13, 1996

Upravičenec - delavec sklenitelja kolektivnega nezgodnega zavarovanja je upravičen iz sklenjenega pogodbenega razmerja (kolektivnega nezgodnega zavarovanja) zahtevati izplačilo dela zavarovalnine neposredno od tožene stranke - zavarovalnice. 

September 12, 1996

Sklep nº Cpg 261/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 12, 1996

Ker velja, da pogodba veže stranke, je tožena stranka-prodajalec morala po pogodbi dobaviti tožeči stranki-kupcu blago do konca decembra 1987, ob pogoju, da kupec-tožeča stranka plača avans. Ob pravočasnem plačilu avansa bi tudi pogodbeno dogovorjena sprememba cene zaradi carinskih in drugih dajatev bremenile prodajalca-toženo stranko, če bi do teh sprememb prišlo v času njene zamude. 

Sodba nº Cpg 293/96 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 12, 1996

Upnik lahko pridržno pravico na stvareh uveljavlja le če so dolžnikova last, ne pa če jih ima dolžnik le v najemu. 

September 11, 1996

Sodba nº Cpg 1166/94 of Gospodarski oddelek, September 11, 1996

Če je bila tožba vložena pred osamosvojitvijo Republik Hrvaške in Slovenije, ostane sodišče, ki je bilo ob vložitvi tožbe krajevno pristojno po sporazumu med strankama, pristojno še naprej. 

Sklep nº Cpg 1060/94 of Gospodarski oddelek, September 11, 1996

Stranka mora zahtevati povrnitev stroškov že v predlogu, o katerem naj sodišče odloči samo takrat, kadar je z zakonom predpisano in zato stranka ve (ali bi morala vedeti), da bo o njem odločeno brez obravnavanja, sicer pa v 15 dneh od takrat, ko zve, da bo sodišče v zadevi odločilo brez poprejšnjega obravnavanja, na primer po 496. členu ZPP. 

Sklep nº Cp 371/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 11, 1996

Kadar tožeča stranka zahteva izpraznitev in izročitev poslovnih prostorov na podlagi odpovedi najemne pogodbe (3. odst. 29. čl. Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih - ZPSPP), tožena stranka pa odstopa od najemne pogodbe na podlagi določbe 15. čl. ZPSPP in zahteva povrnitev plačane najemnine, vloženih sredstev in izgubljeni zaslužek, se kot predhodno vprašanje pri odpovedi postavlja vprašanje obstoja najemnega razmerja, kajti odstop od pogodbe po 15. čl. ZPSPP je enostranska izjav...

Sklep nº Cp 486/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 11, 1996

Če se ob poskusu rubeža ugotovi, da dolžnik na naslovu, ki ga je navedel upnik, ne poseduje ničesar, mora sodišče upniku po določbi 79. čl. ZIP poslati obvestilo, da rubež ni bil opravljen in ne poziv, da naj upnik sporoči nov dolžnikov naslov. Šele, če upnik v roku treh mesecev ne bi predlagal ponovnega rubeža z navedbo, kje se rubljivi predmeti, ki so last dolžnika, nahajajo, ali če se tudi pri ponovnem rubežu ne bi našle stvari, ki so lahko predmet izvršbe, bi lahko sodišče na podlagi 3. o...

September 10, 1996

Sklep nº I Cp 968/96 of Civilni oddelek, September 10, 1996

Če je med strankama sporno, ali se nanaša (nesporna) pisna oporoka tudi na denacionalizirano premoženje, je to pravno vprašanje, ki ga mora rešiti zapuščinsko sodišče v zapuščinskem postopku. 

Sklep nº Cpg 159/96 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, September 10, 1996

Če v predlogu za vpis ostalih podatkov v sodni register odloči na prvi stopnji sodnik posameznik, odloči o zadevi, o kateri sicer odloča na prvi stopnji sodni referent. Zato pa tudi o pritožbi zoper to odločitev odloča sodnik posameznik istega sodišča in ne sodišče druge stopnje. 

Sklep nº Cpg 356/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 10, 1996

Po določilu 4. odst. 38. člena ZIP mora biti sklep, s katerim je izvršilni predlog delno ali v celoti zavrnjen, obrazložen. 

September 04, 1996

Sodba nº Cpg 852/94 of Gospodarski oddelek, September 04, 1996

Šele če bi tožeča stranka zatrdila, da listin, katerih predložitev je od nje zahtevalo sodišče, nima in navedla, da so pri drugi stranki, bi jih bilo sodišče dolžno zahtevati od le-te in v primeru, da bi ta brez opravičenega razloga odklonila njihovo predložitev, po prostem prepričanju presodilo, kaj to pomeni. 

Sodba nº Cpg 1003/94 of Gospodarski oddelek, September 04, 1996

Vprašanje aktivne legitimacije (iz listin, ki jih je predložila tožeča stranka, brez dvoma izhaja, da je pogodbo, iz katere izvira vtoževana terjatev, sklenila druga pravna oseba) je vprašanje materialnega prava, na katero mora sodišče paziti tudi, če toženec tega izrecno ne ugovarja. 

Sodba nº Cpg 805/96 of Gospodarski oddelek, September 04, 1996

Okvara vozila na poti na glavno obravnavo je lahko razlog za vrnitev v prejšnje stanje, ne predstavlja pa podlage za ugotovitev bistvene kršitve določb pravdnega postopka po 7. točki 2. odst. 354. člena ZPP, češ da stranki ni bila dana možnost obravnavanja pred sodiščem, ki je kljub njeni odsotnosti opravilo glavno obravnavo. 

Sklep nº Cpg 993/96 of Gospodarski oddelek, September 04, 1996

Dejstvo, da zoper družbenika teče postopek za izključitev iz družbe z omejeno odgovornostjo, ne vpliva na njegovo pravico do informacije in vpogleda v poslovne knjige in spise. 

Sklep nº Cpg 1105/96 of Gospodarski oddelek, September 04, 1996

Upnik je navedel, da bo po dolgotrajni pravdi uveljavitev njegove terjatve na izročitev stroja onemogočena ali precej otežena, ker bo stroj takrat že izrabljen. Dolžnik na te trditve ni odgovoril in se naroka za preizkus predloga za začasno odredbe ni udeležil. Ob takem stanju stvari je izkazana verjetnost, da bo brez začasne odredbe uveljavitev upnikove terjatve onemogočena. 

Sklep nº Cp 456/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 04, 1996

V primeru, ko je v istem postopku predlaganih več izvršilnih sredstev hkrati ali drugo za drugim, upniku na podlagi tarifne številke 1 tč.č Zakona o sodnih taksah ni potrebno plačati nove takse, to pa ne velja za primer, ko upnik na podlagi istega izvršilnega naslova vloži v celoti nov predlog za izvršbo. 

Sklep nº III Cp 560/96 of Civilni oddelek, September 04, 1996

Določbe 80. in 81. čl. ZIP o načinu cenitve je treba uporabiti tudi, kadar gre za uporabo čl. 214 ZIP. 

Sklep nº II Cp 803/95 of Civilni oddelek, September 04, 1996

Gre za skupni prostor večstanovanjske hiše v pomenu 8. člena SZ. Ti prostori so v solastnini vseh etažnih lastnikov, pri čemer je solastninski delež vsakega etažnega lastnika sorazmeren vrednosti njegovega stanovanja glede na skupno vrednost etažne lastnine v celi hiši (3. odstavek 12. člena SZ). Za te skupne prostore oz. za to solastnino ne velja avtomatično možnost delitve solastnine, kot to določa ZNP v členih 119 in naprej, saj skupni prostori služijo hiši kot celoti. Zakonodajalec je v 1...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners