Višja Sodišča: Opinions issued on January 1997

January 30, 1997

Sklep nº I Cp 973/96 of Civilni oddelek, January 30, 1997

Ker je pravdno sodišče vezano na pravnomočno kazensko sodbo, s katero je bil toženec spoznan za krivega, njegove odgovornosti za škodo ni več treba dokazovati. Toženec pa mora dokazati soodgovornost tožnika. 

January 29, 1997

Sklep nº Cp 791/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 29, 1997

Začasne odredbe o prepovedi obremenitve, odtujitve in izplutja ladje iz akvatorija marine kot specializirane vrste luke oz. pristanišča ni mogoče izvršiti drugače, kot da ladja ostane na privezu, stroški priveza pa predstavljajo izvršilne stroške, ki jih najprej plača upnik in za katere mora dati predujem v roku, ki mu ga določi sodišče (1. in 2. odst. 32. čl. v zv. z 244. čl. ZIP in 5. odst. 867. čl. ZPNP). Če upnik v tem roku ne da predujma za izvršilne stroške, sodišče postopek ustavi (3. ...

Sodba nº Cp 801/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 29, 1997

Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska v 10. čl. 1. odst.

Sklep nº I Cp 78/97 of Civilni oddelek, January 29, 1997

Za oceno, ali imajo oporočna razpolaganja pravni učinek tudi glede denacionaliziranega premoženja, je odločilen sam tekst oporoke. 

January 28, 1997

Sklep nº Cp 22/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 28, 1997

Določba 19. člena ZPP se lahko uporabi le, če sodišče ugotovi, da bi bilo potrebno opraviti postopek po pravilih nepravdnega postopka, kar je treba razumeti, da pravdnemu sodišču ni potrebno obravnavati zadeve, ki spada v pristojnost nepravdnega sodišča in zato po taki ugotovitvi lahko postopek ustavi s sklepom ter po pravnomočnosti le-tega pošlje zadevo k nepravdnemu sodišču.Če pa je sodišče prve stopnje bilo pristojno za obravnavanje motenjske zadeve, vendar zaradi ugotovitve spornosti meje...

Sklep nº Cp 744/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 28, 1997

Tožniku bi šla odškodnina za zatrjevani izpad dohodka v zvezi z gojenjem šampinjonov v tolikšnem obsegu, kot bi z njo bil ustvarjen položaj, če obravnavanega škodnega dogodka (190. člen Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR) ne bi bilo.Oškodovanec pa bi pri tem moral ravnati tako,da bi škoda bila čim manjša(prvi odstavek 192. člena ZOR. 

Sklep nº Cp 1331/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 28, 1997

Pri tem,ko sodišče prve stopnje ocenjuje večjo ali manjšo verjetnost trditev posamezne stranke,ne sme izhajat zgolj iz domneve enakosti deležev zakoncev na skupnem premoženju,ampak mora presojat tudi predlagateljevo soglasje ob nakupu stanovanja, da se kot kupec v pismeno pogodbo vpiše samo nasprotna udeleženka.Le - ta ima tako nedvomno močnejši položaj in je predlagateljeve trditve šteti za manj verjetne.S tem pa je podana podlaga za napotitev predlagatelja na pot pravde. 

Sodba nº Cpg 93/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 28, 1997

V višini obrestne mere R + 10% dogovorjeni r pomeni, da hoče imeti posojilodajalec ob koncu enega koledarskega leta realno 10% denarja več, kot ga je posodil, saj R predstavlja revalorizacijo glavnice, oz. revalorizacijske obresti, katerih višina se je brez posebnega dogovarjanja strank spreminjala vsak mesec glede na zvišanje cen na drobno. 

Sklep nº Cpg 66/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 28, 1997

Če sodišče prve stopnje dvomi v pristnost predloženega pooblastila za zastopanje v pravdi, mora po III. odstavku 97. člena ZPP s sklepom odrediti, naj se predloži overjeno pooblastilo. 

Sodba nº Cp 858/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 28, 1997

Škodo, ki izvira iz izkupa predrugačenega ali nepristnega čeka, trpi neresnični trasant nepristnega čeka le tedaj, če je bil kriv za izdajo nepristnega čeka (9. tč. 23. čl. Zakona o čeku). Imetnik tekočega računa, ki je imel pri sebi vseh 20 čekov, čekovne blankete pa je skupaj s čekovno kartico pustil v avtomobilu na nezavarovanem parkirišču, je delno kriv in zato soodgovoren za škodo, ko je prišlo do tatvine čekov. Delno pa je za škodo odgovorna tudi banka, ki je bila o tatvini pravočasno o...

January 22, 1997

Sklep nº Cpg 333/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 22, 1997

Okoliščina, da je z uporabo motornega vozila prizadeta škoda delavcu zavarovanca - tožeče stranke in ima škodni dogodek naravo nesreče pri delu, ne izključuje odškodninske odgovornosti zavarovalnice na podlagi obveznega zavarovanja pred odgovornostjo za škodo oziroma na to zavarovanje navezano zavarovanje AO-plus. O nevarnosti stvari govorimo zaradi načina, kako se uporablja, zato je potrebno v vsakem posameznem primeru ugotoviti, ali vozilo pomeni tako nevarno stvar, da je zanjo opravičena o...

Sklep nº Cpg 285/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 22, 1997

V obsegu pooblastil, ki jih ima predsednik senata za predhoden preizkus tožbe po 282. členu ZPP ni mogoče zavreči tožbe iz razloga, da je o zadevi že pravnomočno razsojeno. To lahko stori predsednik senata šele na pripravljalnem naroku po določilu II.odst. 288. člena ZPP. S tem je o tako pomembnem procesnem vprašanju zagotovljena kontradiktornost postopka. 

Sodba nº Cpg 302/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 22, 1997

Vsebina obveznosti iz posojilne pogodbe je vrniti tisto, kar je posojilodajalec posodil (557. in 562. člen ZOR), zato je vsak drugačen način izpolnitve posojilojemalčeve obveznosti za takšno pogodbo neobičajen. 

Sklep nº Cp 20/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 22, 1997

Posestnik, ki mu je bila stvar odvzeta z zvijačo oziroma z zlorabo zaupanja, ima pravico do posestnega varstva nasproti tistemu, ki mu je na ta način odvzel posest, če od nastanka motenja še ni potekel rok iz 77. čl. ZTLR (argumentum a contrario iz 2. odst. 78. čl. ZTLR). 

Sklep nº R 5/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 22, 1997

Za reševanje spora o izključitvi družbenika iz družbe, ki je civilni in ne premoženjski spor, je stvarno pristojno okrožno sodišče.

January 21, 1997

Sklep nº Cpg 1761/96 of Gospodarski oddelek, January 21, 1997

Registrsko sodišče lahko zavrže predlog za vpis v sodni register samo, če niso izpolnjene procesne predpostavke za odločanje in predlagatelj pomanjkljivosti kljub pozivu v danem roku ne odpravi. Zaradi pomanjkanja materialno pravnih predpostavk (na primer da zemljišča v družbeni lastnini ni mogoče vložiti v d.o.o. kot stvarnega vložka) tega ne more storiti, tudi če je predlagatelja pozvalo, naj to pomanjkljivost odpravi, ta pa tega ne stori. V takem primeru mora o predlogu meritorno odločiti. 

Sodba nº in sklep Cp 643/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 21, 1997

Iz odločbe o upokojitvi razlogi za upokojitev niso razvidni, zato je potrebno odgovoriti na vprašanje, ali bi utegnile vse objektivno izkazane zdravstvene težave tožnice kumulativno pripeljati do invalidske upokojitve, kar ne bo mogoče brez sodelovanja medicinskega izvedenca, ki bo moral v primeru pritrdilnega odgovora oceniti tudi, v kakšnem obsegu so posledice strokovne napake pri operaciji dne 20.2.1990 prispevale k invalidski upokojitvi tožnice. 

Sklep nº Cp 1306/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 21, 1997

Sklicevanje sedaj izpodbijane sodbe na razloge razveljavljene sodne odločbe, ki tedaj ne obstoja več, pomeni, da v bistvu sedaj izpodbijana sodba nima razlogov o tako odločilnem dejstvu, kot je višina prisojene odškodnine. Pomanjkanje tovrstnih razlogov pomeni, da takšne sodbe v zvezi z višino prisojene odškodnine ni mogoče preizkusiti (posebno, ko se odškodnina prisoja vedno po okoliščinah v času sojenja). Takšna pomanjkljivost predstavlja absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka...

Sklep nº Cp 1336/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 21, 1997

Sodna praksa je zavzela stališče, da je zavarovalnica dolžna povrniti oškodovanki škodo največ do višine zavarovalne vsote, ki je veljala v času škodnega dogodka, valorizirane na čas, ko se odškodnina odmerja, to je na dan izdaje prvostopne sodbe (pravno mnenje sprejeto na občni seji VS RS, dne 29. 5. 1985). Tudi sedaj veljavni Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu, določa v 19. členu obveznost zavarovalnice do višine zavarovalne vsote, veljavne na dan škodnega dogodka. 

Sklep nº Cpg 469/94 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 21, 1997

Motitveno dejanje je le taka sprememba dejanskega stanja, ki ima ne le pravni, ampak predvsem ekonomski pomen. Posestno varstvo se ne omejuje le na varstvo pravnega interesa. Motenje soposesti je podano, če eden od soposestnikov s svojim ravnanjem drugega popolno izključi iz soposesti, ali mu v znatni meri otežkoči izvrševanje dejanske oblasti nad stvarjo. Sklep sodišča o posestnem varstvu je po svoji procesni naravi dajatven. V izreku o vzpostavitvi prejšnjega posestnega stanja mora sodišče ...

January 17, 1997

Sodba nº Cp 442/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 17, 1997

Zelo strogo zastavljeni oprostitveni razlogi pri objektivni odgovornosti izpričujejo strožjo naravo objektivne v primerjavi s krivdno odgovornostjo, kar mora dobiti tudi svoj odsev pri končni razsoji o deležih odgovornosti obeh udeležencev v prometu. Ker gre v obravnavanem primeru za krivdno ravnanje tožnika,je potrebno tehtati v konkurenci njunih odgovornosti tudi krivdno ravnanje voznika nevarne stvari - zavarovanke tožene stranke - pri tem pa seveda upoštevati njeno strožjo objektivno odgo...

Sklep nº Cp 841/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 17, 1997

Če je v spisu izkazano, da je bila tožniku škoda povzročena s kaznivim dejanjem,je v konkretnem primeru vprašanje zastaranja odškodninskega zahtevka rešiti upoštevaje določbe člena 377 ZOR in ne upoštevaje določb čl.376 

Sodba nº in sklep Cp 736/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 17, 1997

Sodišče prve stopnje je svojo odločitev o zavrnitvi tožbenega zahtevka za nepremoženjsko škodo in sicer za strah oprlo predvsem na izvedensko mnenje, v zadevo pritegnjenega izvedenca medicinske stroke dr.I.F. Dejansko pa iz tožničine strankine izpovedbe izhaja, da se je same prometne nesreče zelo prestrašila, ker se je njeno osebno vozilo trikrat obračalo po cestišču. O tem dejstvu se citirani izvedenec v svojem izvedenskem mnenju sploh ni izjasnil, saj je ocenil le strah, ki ga je tožnica tr...

Sklep nº Cp 36/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 17, 1997

1.Na strani posestnika mora obstajati ekonomski in pravovarstveni interes na vzpostavitev prejšnjega stanja in odpravo posledic motenja.Posestno varstvo bo imelo svoj smisel le, v kolikor bo sodišče prve stopnje v ponovljenem postopku ugotovilo, da tožeča stranka ni te posesti že prostovoljno opustila s preselitvijo na drugo lokacijo. Zato bo potrebno tudi ugotoviti, ali ima tožeča stranka sploh še interes izvrševati prejšnjo dejavnost v spornih prostorih. V kolikor je njena preselitev na dru...

Sodba nº in sklep Cp 1318/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 17, 1997

Pri odmeri preživnine v skladu s čl. 129 Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR je poleg otrokovih potreb upoštevana možnost zavezanca prispevati k preživljanju otrok, ki je v konkretnem primeru na strani toženca očitno večja od možnosti tožnice, ki je brez redne zaposlitve. Preživninska obveznost staršev temelji na zakonu, je torej primarna, zato so morebitne pogodbene obveznosti toženca (kredit), ki si jih je sam naložil, pri presoji njegovih možnosti preživljanja neupoštev...

Sklep nº Cp 5/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 17, 1997

Sodišče prve stopnje je pri presoji utemeljenosti pogojev za izdajo začasne odredbe ugotovilo, da je verjetno izkazana terjatev in to tudi sprejemljivo obrazložilo. Vendar je bila premalo izkazana nevarnost, da bi bilo brez pomislekov mogoče pritrditi odločitvi o potrebnosti njenega zavarovanja z izdano začasno odredbo. Toženčevo ravnanje v smeri onemogočene ali otežene izterjave, mora biti konkretno izkazano, kar bremeni tožečo stranko in se kaže v njegovem obnašanju, ko na primer brezplačno...

Sklep nº Cp 1293/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 17, 1997

Sodišče je ugotovilo le, da je tovornjak za prevoz betona nevarna stvar in da za škodo od nevarne stvari odgovarja njen imetnik,ki je imel tovorno vozilo, s katerim se je zgodila delovna nezgoda, zavarovano pri drugotoženki, zato je slednjo štelo odgovorno za nastalo škodo.Ni pa se ukvarjalo dejstvom, da se lahko imetnik nevarne stvari popolnoma oprosti objektivne odgovornosti, če dokaže, da izvira škoda iz kakšnega vzroka, ki je bil izven stvari in njegovega učinka ni bilo mogoče pričakovati...

Sklep nº Cp 751/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 17, 1997

Pritožba je nedovoljena, ker pritožniku ni mogoče priznati pravnega interesa za vloženo pritožbo, ko se protivi v lastno korist izdani sodni odločbi,zato mu ni dopustno nuditi sodnega varstva. 

January 16, 1997

Sodba nº Cpg 1299/94 of Gospodarski oddelek, January 16, 1997

Če tožeča stranka ne navede dejstev tako, da bi že na podlagi njihove logične ocene iz njih izhajala utemeljenost tožbenega zahtevka, sodišču ni treba izvajati dokazov o njihovi resničnosti; zaslišanja priče ni mogoče dovoliti zato, da bi sodišče razumelo navedbe stranke, ampak samo zaradi dokazovanja resničnosti zatrjevanega odločilnega dejstva. 

Sodba nº Cpg 300/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 16, 1997

Odstop od najemne pogodbe na podlagi 2. alinee 28. člena Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur.list SRS, št. 18/94 in 34/88, ZPSPP) je mogoč samo, če najemodajalec najemnika opomni na zamudo s plačilom najemnine in je najemnik v dveh mesecih po prejemu opomina ne poravna.

Sodba nº Cpg 57/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 16, 1997

Po I. odstavku 13. člena Zakona o prometnem davku (Ur.l. RS št. 4/92 in 9/92) je davčni zavezanec za plačilo davka na promet proizvodov prodajalec, in čeprav se v razmerju do države prodajalec te obveznosti ne more rešiti, se stranki v kupoprodajni pogodbi lahko dogovorita, da bo davčno obveznost izpolnil kupec. Po II. odstavku 453. člena ZOR prevzemnik (kupec) odgovarja dolžniku (prodajalcu), če ne izpolni pravočasno obveznosti upniku (državi) in ta zahteva izpolnitev od dolžnika. 

Sklep nº Cpg 6/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 16, 1997

Odločanje o terjatvi, ki je že bila obravnavana, predstavlja bistveno kršitev določb stečajnega postopka po 11. točki II. odstavka 354. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki se po 15. členu ZPPSL smiselno uporablja tudi v stečajnih postopkih. 

Sklep nº Cpg 7/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 16, 1997

Po II. odstavku 182. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS 67/93) - ZPPSL se v likvidacijskem postopku ne uporabljajo določila ZPPSL o zavrženju prijav terjatev dospelih na sodišče po preteku 60-dnevnega roka za njihovo prijavo. Upniki jih lahko prijavljajo vse do takrat, ko jih je še mogoče upoštevati v osnutku glavne razdelitve likvidacijske mase (183. člen ZPPSL). Pravočasne so vse terjatve, ki so jih upniki vložili med likvidacijskim postopkom, po začetku ste...

January 15, 1997

Sklep nº Kp 360/96 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, January 15, 1997

Glede na to, da obvestilo v ničemer ni prispevalo k razjasnitvi povsem nejasne vloge in da je bil vložnik tudi poučen o posledicah, ki bodo nastopile, če svoje vloge ne bo pravočasno in v nakazani smeri popravil oz. dopolnil, pritožbeno sodišče ugotavlja, da je prvostopno sodišče ravnalo povsem pravilno, ko je nejasno vlogo zavrglo, odločitev o tem pa oprlo na določbo 3.odst. 76.čl. ZKP. 

Sklep nº Kp 347/96 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, January 15, 1997

Glede na razpoložljive podatke, ki se nahajajo v spisu, obstaja najmanj dvom glede načina in okoliščin, v katerih je do poškodbe oškodovanca prišlo, pa tudi glede poškodbe same. Sodišče prve stopnje je obdolženko spoznalo za krivo, da je z zamahom s kuhinjskim nožem s 15 cm dolgim nazobčanim rezilom povzročila oškodovancu po hrbtišču desne dlani vreznino, zaradi česar naj bi bila prizadeta oškodovančeva zunanjost, kljub temu, da iz zdravniškega spričevala ni razvidno, da bi bila oškodovančeva...

Sklep nº I Cp 34/97 of Civilni oddelek, January 15, 1997

Tožnik, ki ni izvajal svoje posesti, marveč izključno le posest drugega, ni posestnik in zato tudi nima pravice do varstva posesti. 

January 14, 1997

Sklep nº Cpg 954/96 of Gospodarski oddelek, January 14, 1997

Način določitve zahtevka ne more biti odločilen za ugotovitev njegove identitete. Pomemben je predmet opisa (zahtevek), ne pa sama formulacija (besedna oziroma številčna). 

Sklep nº Cp 446/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 14, 1997

Ustrezni zdravniški izvedenci, najbolje iz vrst strokovnjakov medicinske fakultete ,bi morali na podlagi v spisu razpoložljive dokumentacije in tožnikovega osebnega pregleda, zanesljivo odgovoriti na ključno vprašanje, kakšno bi bilo tožnikovo zdravstveno stanje ob upokojitvi, če ne bi bilo obravnavane nesreče in predvsem, če bi bil sploh invalidsko upokojen brez posledic prometne nesreče. 

Sodba nº Cp 714/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 14, 1997

Po določbah 200. člena Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR (za prestano škodo) in 203. člena ZOR (za bodočo škodo) se odškodnino za nepremoženjsko škodo odmerja glede na konkretno, individualno prizadetost oškodovanca, ne pa le na odstotek zmanjšanja življenjske aktivnosti. 

January 10, 1997

Sklep nº Cp 997/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 10, 1997

V primeru, da zdravnik napačno zdravi in s svojim nevestnim ravnanjem povzroči škodo pacientu se mora odgovornost zdravnika za napačno zdravljenje ugotoviti kot odgovornost za škodni dogodek, in sicer v obsegu ali je zdravnik presegel zdravstvene standarde, ki se zahtevajo za zdravstveno ustanovo. Merila ali je bilo ravnanje zdravnika pravilno ali ne, se presojajo po stopnji skrbnosti, po kateri je dolžna organizacija opravljati svojo dejavnost, ne pa po stopnji, ki se zahteva od zdravnika. 

Sklep nº Cp 1249/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 10, 1997

Prvo sodišče je ravnalo pravilno, da ni sledilo dolžničinemu ugovoru, saj prepoved razpolaganja iz v pritožbi citirane Uredbe o preoblikovanju poslovnih enot ter o načinu in pogojih preoblikovanja (Ur.l. RS št. 1/93) zadeva dejanja podjetij in drugih pravnih oseb s sedežem na območju ostalih republik in pokrajin bivše SFRJ (8. čl. v zvezi s 3. čl. prej citirane uredbe) in ne dejanj sodišča v postopkih prisilne izterjave, kot je obravnavani, ko upniki razpolagajo s pravnomočnim in izvršljivim ...

Sklep nº Cp 874/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 10, 1997

Ugovor izključitve odgovornosti, je tožena stranka smiselno uveljavljala že v odgovoru na tožbo, to pa ponovno in predvsem izpostavlja tudi v pritožbi, vendar sodišče prve stopnje o tem ni zavzelo nobenega stališča oziroma tega ugovora ni obravnavalo,zato je ostalo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno. 

Sklep nº Cp 1162/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 10, 1997

Postopek za razveljavitev listin (amortizacija listin) v nepravdnem postopku je možen v primerih,ko je listina izgubljena ali kakorkoli uničena,poškodovana torej v primerih,ko je ni mogoče več uporabiti za uveljavitev pravic,ki iz nje izhajajo. Presoja vprašanja v kakšnem obsegu je dolžnik iz temeljnega razmerja svoje obveznosti nasproti upniku že poravnal in v kakšnem obsegu je zavarovanje upnikove terjatve še potrebno in utemeljeno, prav gotovo ne sodi na področje nepravdnega postopka, pose...

Sklep nº Cp 1225/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 10, 1997

Ko predlog za izdajo začasne odredbe ne pove, kateri od obeh toženk grozi stečaj (ali morda obema) in je tudi sklepčnost predlaganega ukrepa za zavarovanje denarne terjatve tožnikov vprašljiva, je pritrditi zaključku izpodbijanega sklepa, da tožeča stranka subjektivne nevarnosti za uveljavitev svoje terjatve ni izkazala,objektivna nevarnost,da je dolžnik v slabem finančnem stanju,da segajo po njegovem premoženju drugi upniki, da mu grozi stečaj,pa ne zadošča. 

January 09, 1997

Sklep nº Cpg 1264/94 of Gospodarski oddelek, January 09, 1997

Gospodarska družba je lahko kot pravna oseba lastnica premičnin in nepremičnin, zato njenega tožbenega zahtevka na ugotovitev lastninske pravice (in izstavitev zemljiškoknjižne listine) ni mogoče zavrniti samo z uporabo določbe 1. člena ZTLR, po kateri lahko imajo lastninsko pravico samo občani, društva in druge civilne pravne osebe. 

Sklep nº II Cp 1213/96 of Civilni oddelek, January 09, 1997

Določba člena 72/2 ZZZDR se uporablja le v postopku razveze oz.

Sodba nº Cpg 430/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 09, 1997

Naročilo je mogoče preklicati, vendar ne v primeru, če je bilo dano zato, da bi prevzemnik lahko dosegel izpolnitev neke svoje terjatve od naročitelja (770. člen ZOR). Ne glede na 770. členu ZOR pa naročilo lahko preneha, kadar ni več pravne podlage zanj, npr. če obveznost preneha na kakšen drug način, ali kadar se ugotovi, da pravna podlaga ni dopustna. Po III. odstavku 270. člena ZOR pogodbena kazen ne more biti dogovorjena za denarne obveznosti. 

Sodba nº Cpg 400/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 09, 1997

Tožeča stranka, ki je zastavila svojo nepremičnino za dolg tožene stranke, ni porok v smislu 997. člena ZOR, temveč zastavitelj, ni solidarni dolžnik (IV. odstavek 1004. člena ZOR), ampak subsidiarni in še to le do višine zastavljene stvari. Šele če dolžnik ob zapadlosti ne plača dolga, lahko upnik s hipotekarno tožbo zahteva poplačilo iz zastavljene stvari. Zastavni dolžnik, tožeča stranka, lahko upnika sama poplača ali pa počaka, da se upnik poplača iz izkupička od prodaje zastavljene nepre...

Sklep nº Cpg 491/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 09, 1997

Tožnik v vlogi z umikom ni vztrajal, naj stranke nosijo same svoje stroške, zato krivde za pravdni postopek ni bilo treba ugotavljati.

Sklep nº I Cp 1139/96 of Civilni oddelek, January 09, 1997

Če so na dan uveljavitve SZ obstajali pogoji za sklenitev najemne pogodbe, tedaj ne more biti utemeljen zahtevek za izpraznitev stanovanja po določbah ZSR, če je toženec kasneje nehal plačevati stroške v zvezi s stanovanjem (stanarino). 

January 08, 1997

Sklep nº Cp 792/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 08, 1997

1. Zgolj okoliščina, da se pogrešanka že 20 let ni javila domačim, ob dejstvu, da je od njenega rojstva minilo šele 43 let, po izpovedih prič pa je bila lahkomiselna in neodgovorna oseba, ne potrjuje verjetnosti, da ni več živa (2. tč. 1. odst. 82. čl. ZNP).

Sklep nº Cp 751/96 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 08, 1997

Pravni interes za ugotovitveno tožbo je podan, če tožnik ne more postaviti dajatvenega zahtevka. Ker je tožena stranka v motenjski pravdi pridobila izvršilni naslov za vzpostavitev prejšnjega posestnega stanja in vrnitev posesti stanovanja, lahko tožeča stranka kot lastnica in trenutna posestnica stanovanja prepreči izvršitev pravnomočnega sklepa iz motenjske pravde le tako, da toži na ugotovitev, da tožena stranka nima pravice do posesti, kajti lastninski zahtevek absorbira posestni (petitor...

Sklep nº I Cp 1321/96 of Civilni oddelek, January 08, 1997

Zavezanec nosi dokazno breme za ugovor bistvenega povečanja vrednosti. To pomeni, da mora dokazati obe predpostavki tega ugovora - bistveno povečanje vrednosti in dejstvo, da je to posledica novih investicij po podržavljenju. 

Sklep nº I Cp 1302/96 of Civilni oddelek, January 08, 1997

Motenje posesti mora imeti tudi znake zavestnega (ne v smislu pravno kvalificirane, marveč v smislu naravne volje) poseganja v tujo posest, ki mora rezultirati kot originarna pridobitev (so)posesti. 

Sklep nº III Cp 920/96 of Civilni oddelek, January 08, 1997

Če začasna odredba ne vsebuje izvršilnega sredstva, je v obliki, v kakršni je izdana, ni mogoče izvršiti. Upnik mora tedaj pri izvršilnem sodišču vložiti predlog za izvršbo na podlagi take (nepopolne) začasne odredbe. 

Sklep nº I Cp 1283/96 of Civilni oddelek, January 08, 1997

Za ničnost pravnega posla o razpolaganju z nepremičninami oz. premoženjem je dovolj, da gre za nepremičnino oziroma premoženje, glede katerih obstaja po določbah 3., 4. in 5. člena ZDEN tudi samo načelna možnost vrnitve. 

January 07, 1997

Sklep nº Cp 589/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 07, 1997

Tožeča stranka je v obravnavani zadevi umaknila tožbo zaradi izpolnjenega tožbenega zahtevka. Vendar ni bila tožena zavarovalnica tista, ki je plačala tožnikovo odškodninsko terjatev, temveč plačilna zavezanka iz druge pravde po istovrstnem tožbenem zahtevku. Povedano nedvomno pomeni, da ta pravda ni bila potrebna, ko razen tega tudi uporaba določila iz prvega odstavka 158. člena ZPP, v tej zadevi ne pride v poštev zaradi po drugi osebi izpolnjene terjatve. 

January 04, 1997

Sodba nº Cp 330/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 04, 1997

V pravdi zaradi izpraznitve stanovanja mora tožena stranka z nasprotno tožbo zahtevati, da tožeča stranka sklene z njo najemno pogodbo. Zato je neutemeljen pritožbeni očitek, da bi moralo sodišče prve stopnje ugotavljati tudi okoliščine glede obveznosti sklenitve najemne pogodbe, če takšen zahtevek ni bil postavljen. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners