Višja Sodišča: Opinions issued on October 1997

October 30, 1997

Sklep nº Cpg 215/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 30, 1997

Predpostavke za vložitev nasprotne tožbe so v 189. členu ZPP določene alternativno in je nasprotno tožbo mogoče vložiti, če je izpolnjena ena izmed njih. Toženec lahko svojo terjatev pobota ali jo vtožuje z nasprotno tožbo. Do pobota bo potem prišlo šele v izvršbi. V predmetni zadevi bi se terjatev tožeče stranke in nasprotna terjatev tožene stranke eventualno ne smele pobotali, če bi obveljalo določilo iz 7.2. točke Splošnih pogojev poslovanja v mednarodnem cestnem tovornem prometu. Tam je n...

Sklep nº Cpg 467/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 30, 1997

Zakon o pravdnem postopku pozna v primeru umika tožbe, v zvezi s plačilom pravdnih stroškov, samo eno izjemo; če tožnik umakne tožbo takoj, ko toženec izpolni zahtevek, plača pravdne stroške toženec. Razen tega izjemnega primera pa velja pravilo, da mora tožnik, ki umakne tožbo, povrniti nasprotni stranki tudi vse pravdne stroške. 26. člen Ustave Republike Slovenije določa, da ima vsakdo pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe, ali kakšne druge dejavnosti državnega ...

October 29, 1997

Sklep nº Kp 229/97 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, October 29, 1997

Sodišče prve stopnje je bistveno kršilo določbo kazenskega postopka iz 2. točke prvega odstavka 371. člena ZKP v zvezi s 4. točko 39. člena ZKP, ker je na glavni obravnavi sodeloval sodnik, ki je bil pred tem še kot odvetnik, postavljen obdolžencu za zagovornika po uradni dolžnosti v času trajanja dveh let. 

October 23, 1997

Sodba nº Cp 673/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 23, 1997

Če oškodovanec povzroči prometno nesrečo, pa ga toženec zato fizično napade in poškoduje, tožniku ni mogoče očitati soodgovornosti. Verbalno izzivanje oškodovanca tudi nima za posledico oškodovančeve soodgovornosti. 

October 22, 1997

Sklep nº Cp 626/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 22, 1997

Pri delitvi stvari so vsi solastniki nujni sosporniki, zato morajo vsi sodelovati v postopku. Nujno sosporništvo solastnikov izhaja iz 4. odst. 16. čl. ZTLR in iz členov 118, 119 in 122 ZNP. 

Sodba nº I Cp 903/97 of Civilni oddelek, October 22, 1997

Proti tožencu je prodajalec avtomobila nastopal kot pooblaščenec tožeče stranke. Razmerje med tožnikom in prodajalcem toženca ne zadeva. Dajatvena sodba ne more nadomestiti listine. 

Sklep nº Cp 594/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 22, 1997

Pravico do povračila škode, ki je bila prizadejana z začasno odredbo, za katero je bilo ugotovljeno, da je bila neutemeljena, ali je upnik ni opravičil in katere obstoj in višino ugotovi sodišče s sklepom na podlagi 5. in 6. odst. 260. čl. ZIP, ima po 1. odst. 274. čl. ZIP zgolj dolžnik, ne pa tudi kdorkoli drugi, ki bi mu s tako začasno odredbo bila povzročena škoda. 

Sodba nº in sklep I Cp 1159/97 of Civilni oddelek, October 22, 1997

Če stranka spremeni prebivališče, mora to sporočiti odvetniku. Odvetnik namreč ne more vedeti za novo strankino prebivališče, če ga o tem sama ne obvesti. Gre za okoliščino, ki spada v njeno sfero in opustitev v tej sferi predstavlja zato kršitev njene sodelovalne dolžnosti. 

October 21, 1997

Sklep nº Cpg 304/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 21, 1997

Po določilu 122. člena ZPP je zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, dovoljena pritožba le, če se s pritožbo uveljavlja kršitev 119. člena ZPP (zamujen rok za predlog ali zamujen narok), ali rokov iz 2. in 3. odstavka 118. člena ZPP (subjektivni in objektivni rok). 

Sklep nº Cpg 333/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 21, 1997

Če je pritožnik iz nevednosti oddal zadnji dan pritožbenega roka ugovor z navadno in ne s priporočeno pošiljko, ki bi prispela, po določilu 2.odst. 113. člena ZPP, pravočasno, je to šteti kot malomarnost, še zlasti če tako ravna direktor pravne osebe, ki se udeležuje pravnega prometa. 

Sklep nº Cpg 343/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 21, 1997

Če v ugovoru po izteku roka uveljavlja dejstvo, ki se nanaša na samo terjatev, mora sodišče upoštevati tudi ugovor, vložen po izteku 8-dnevnega roka - 1.odst. 51.člena ZIP. 

October 17, 1997

Sklep nº Cpg 256/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 17, 1997

Taksni zavezanec ni predložil v 15 dnevnem roku potrdila o plačilu takse in je zato dolžan 10%-no kazensko takso iz 4.odst.29. člena zakona o sodnih taksah, vendar le-te sodišče ne bo izterjalo, ker je izterjava po 2. odst.9. člena ZST zastarala. 

Sklep nº Cpg 309/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 17, 1997

Glede na določilo 5. odstavka 331.a člena ZPP lahko tožnik prekliče odpoved tožbenemu zahtevku do izdaje sodbe. Sodba na podlagi odpovedi ni možna o že razsojeni stvari. 

October 16, 1997

Sklep nº I Cpg 943/97 of Gospodarski oddelek, October 16, 1997

Tožeča stranka mora v primeru, ko prejme izpolnitev zahtevka istega dne kot sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, umakniti tožbo pred iztekom 8-dnevnega roka za vložitev ugovora, s čemer bi preprečila stroške ugovornega (in morebitnega nadaljnjega pravdnega) postopka. Samo v takem primeru bi bilo možno šteti, da je tožbo umaknila takoj po prejemu izpolnitve (pri čemer bi bilo nepomembno, kdaj bi tožeča stranka vložila ugovor) in ji zato ni treba toženi stranki povrniti pravdnih str...

Sodba nº Cp 617/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 16, 1997

Sodišče ne more naložiti eni stranki izpolnitev vzajemne obveznosti, če druga stranka ne pokaže pripravljenosti izpolniti svojo obveznost. Prodani avto ima stvarno napako, če je bil prodan neregistriran z izrecnim dogovorom, da bo prodajalec poskrbel za uspešno registracijo. Zaradi take stvarne napake ima kupec pravico znižati kupnino. 

Sklep nº Cp 663/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 16, 1997

Če ima dolžnik več tovornih in osebnih vozil in mu je zarubljen le en osebni avto, ki ne spada med osnovna sredstva, niso kršena pravila o izvzetosti predmetov v zvezi z obrtno dejavnostjo.

October 15, 1997

Sklep nº I Cp 1175/97 of Civilni oddelek, October 15, 1997

Predmet registracije so lahko le obstoječa avtorska dela. 

October 14, 1997

Sklep nº IV Cpg 75/97 of Gospodarski oddelek, October 14, 1997

Ker pri dokazu o plačilu sodne takse ne gre za listino, s katero bi predlagateljica izkazovala utemeljenost vpisa oz. nastanek pravno pomembnega dejstva ali pravnega razmerja, glede katerega je zahtevala vpis v sodni register, ji tega dokaza ni potrebno predložiti v izvirniku oz. overjenem prepisu.

October 10, 1997

Sklep nº Cpg 515/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 10, 1997

Sodišče mora po določilu 83.člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP, po uradni dolžnosti paziti, ali je tisti, ki nastopa kot stranka, lahko stranka, sicer je tudi pravnomočna sodna odločba neizvršljiva. Asignacija je kot pravno dejanje izpodbojna šele, ko asignat izpolni nakazilo asignatarju. Sodišče prve stopnje je nepopolno ugotovilo dejansko stanje, saj v spisu ni dokazila o izpolnjeni asignaciji. Tega tudi ne more nadomestiti okoliščina, da tožena stranka v stečajnem postopku ni priglasil...

October 09, 1997

Sodba nº Cpg 1015/95 of Gospodarski oddelek, October 09, 1997

Če toženec prejme vabilo na narok za glavno obravnavo več kot osem dni pred narokom in ga odvetniku nato izroči samo štiri dni prej, sodišče ni dolžno ugoditi predlogu za preložitev naroka; z zavrnitvijo takega predloga ni storjena bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 7. točki 2. odst. 354. člena ZPP. Če bi bil predlog zavrnjen neutemeljeno, bi bila lahko storjena relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka, če bi toženec v pritožbi izkazoval, v čem bi to lahko vplivalo na z...

Sklep nº Cp 695/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 09, 1997

Večkratno parkiranje na služnostni poti opravičuje zahtevo za posestno varstvo. Moteni so lahko tudi spolnitveni pomočniki in obiskovalci služnostnega upravičenca, saj to izhaja iz ekonomske narave služnosti. 

Sodba nº Cp 612/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 09, 1997

Če je bil stanodajalec dolžan ponuditi stanovalcu le najpotrebnejše prostore, dejansko pa mu je dodelil drugo primerno stanovanje, je stanovalec na tem stanovanju pridobil stanovanjsko pravico. Zato obstoji obveznost prodaje takega stanovanja. 

Sodba nº II Cp 1049/74 of Civilni oddelek, October 09, 1997

Spremenjene razmere, ki terjajo določitev višje preživnine za mladoletno tožnico, so predvsem v povečanih potrebah otroka zaradi njegove večje starosti, kar posledično pomeni višje stroške preživljanja mladoletne tožnice, in pa tudi v izkazanih dodatnih stroških, ki jih sedaj zaradi dvoizmenskega dela mora plačevati zakonita zastopnica - mati svojim staršem za dodatno varstvo mladoletne tožnice. 

Sklep nº IIII Cp 663/97 of Civilni oddelek, October 09, 1997

Okoliščina, da izvršilna dejanja slabo vplivajo na dolžničino duševno stanje (dolžnica je psihična bolnica), ni pomenila razloga za odlog izvršbe iz 1. odstavka 63. člena ZIP (ni pomenila, da bi bila lahko verjetno izkazana znatnejša škoda). 

October 08, 1997

Sodba nº I Cpg 849/97 of Gospodarski oddelek, October 08, 1997

Dokazne listine zaradi samega dejstva, da so fotokopije, nimajo prav nič manjše dokazne moči in zato vanje sodišče prve stopnje upravičeno ni dvomilo in k čemu takemu tudi po določbah ZPP o listinah (glej 230. do 234. čl. ZPP) ni bilo primorano. Ob smiselni uporabi 3. odst. 230. čl. ZPP, po katerem je dovoljeno dokazovati, da so v javni listini dejstva neresnično ugotovljena ali da je sama listina nepravilno sestavljena, pa je seveda tudi v konkretnem primeru bil mogoč nasprotni dokaz, da so ...

Sklep nº I Cp 1090/97 of Civilni oddelek, October 08, 1997

Ker je o tem, ali dovoli spremembo tožbe, sodišče odločilo šele s sodbo, strankam ni bila dana možnost obravnavanja zahtevka. Kajti od trenutka, ko je tožnik spremenil tožbo in toženec izrazil svoje nasprotovanje temu, pa do trenutka, ko je bila strankam vročena sodba, s katero je sodišče prve stopnje med drugim tudi dovolilo spremembo tožbe, stranke niso vedele, kaj je (oz. je bil) predmet obravnavanja; ali prvoten zahtevek, ali pa povečan zahtevek, torej zahtevek po spremenjeni tožbi. In ke...

Sklep nº III Cp 474/97 of Civilni oddelek, October 08, 1997

Odločba sodišča združenega dela je izvršljiva, če je v njej določno navedena obveznost, ki jo mora dolžnik izpolniti, ali pa je ta obveznost vsaj določljiva, na podlagi podatkov, ki jih vsebuje odločba. Odločba, ki ne vsebuje mesečnih zneskov ali skupnega zneska osebnega dohodka, ki ga mora dolžnik plačati upniku, niti datuma zapadlosti mesečnih ali skupnega zneska, ni primeren izvršilni naslov za izvršbo za izterjavo denarne terjatve. 

October 03, 1997

Sodba nº II Cp 1050/96 of Civilni oddelek, October 03, 1997

Organiziranje planinskega izleta na visoko goro v posebno nevarnih okoliščinah, ko se je skupina vnaprej neobveščenih planincev brez vodenja in brez zavarovanja povzpela na vrh in nato sestopila po zelo strmi grapi, v snežnih razmerah po zmehčanem in neutrjenem snegu in je obstajala huda nevarnost zdrsa, je predstavljalo nevarno dejavnost. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners